EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
О. В. Марценюк

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.30

УДК: 336.71

О. В. Марценюк

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

Дослідження статті спрямоване на висвітлення особливостей інтеграційних процесів в страховій сфері. В процесі дослідження визначено, що на економічномі просторі України відбувається лібералізація валютного законодавства, стабілізація національної валюти, загальне, хоч і незначне, та все ж зростання ВВП, зниження рівня інфляції та продовження співпраці із МВФ, яка є дуже важливою для всіх інвесторів. Дані процеси спонукають та стимулюють розвиток економіки вцілому та страхового ринку зокрема.
Визначено, що висока ліквідність, прозорі бізнес-процеси, розгалужена регіональна мережа, професійний, адекватний менеджмент - ось ті необхідні складові, на яких формується міцна (перспективна) страхова компанія, і саме в таку компанію готові приходити інвестори.
Надано рекомендації щодо посилення контролю держави над процесом входження іноземного капіталу в український страховий ринок. Обґрунтовано необхідність своєчасного і аргументованого запровадження коригуючих заходів та процедур в страховій сфері Державними національними органами регулювання.

Ключові слова: страховик; страховий ринок; перестрахування; інтеграція; інвестиції; інвестиційні ресурси.

Література

1. Алескерова Ю.В. Онуфрієць Т.С. Фінансовий менеджмент страхових компаній. Інфраструктура ринку. №28. 2019р. С.304-307.
2. Войнова Є. І. Світовий ринок страхових послуг. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2016. - № 14. – C. 18-22.
3. Закон України Про страхування: від 04.10 2001 № 2745-III (із змінами і доповненнями)
4. Офіційний веб-сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг // Електронний ресурс. - Режим доступу: https://nfp.gov.ua
5. Офіційний сайт Ліги страхових організацій України. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://forinsurer.com.
6. Підсумки страхового ринку України за 1 півріччя 2019 року / Сайт журналу Insurance TOP – 2019. - №3 (63). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://forinsurer.com/files/file00665.pdf
7. Стратегія розвитку страхового ринку України на 2012 – 2021 роки. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ufu.org.ua/ua/about/activities5257
8. Марценюк О.B. Умови залучення іноземних інвесторів до розвитку страхової індустрії в Україні. Причорноморські економічні студії. Випуск 39. Ч 2. 2019. С. 73 – 78.
9. Шірінян Л.В., Шірінян А.А. Ключові показники ефективності функціонування страхового ринку для держави. Бізнес Інформ. 2019. №8. C. 158-164.

O. V. Martsenyuk

INTEGRATION PROCESSES AS A FACTOR OF UKRAINIAN INSURANCE MARKET DEVELOPMENT

Summary

The research of the article is aimed at covering the features of integration processes in the insurance sphere. In the course of the research it was determined that in the economic space of Ukraine there is liberalization of currency legislation, stabilization of the national currency, general, albeit insignificant, and yet GDP growth, reduction of inflation and continuation of cooperation with the IMF, which is very important for all investors. These processes encourage and stimulate the development of the economy as a whole and the insurance market in particular.
It is proved that the introduction of the principle of proportionality in the regulation of the insurance market will optimize the regulatory burden on supervisors, reduce the costs of market participants with small risks in the activity without reducing the quality of regulation and supervision, and will contribute to a more efficient allocation of regulatory oversight resources.
It is established that the insurance portfolio in Ukrainian companies is rather risky compared to the companies of the European Union, as a large part of the funds is concentrated in stocks and non-state banks
It is determined that high liquidity, transparent business processes, extensive regional network, professional, adequate management - these are the necessary components on which a strong (promising) insurance company is formed, and investors are ready to come to such a company.
Recommendations are given on strengthening the state control over the process of entering foreign capital into the Ukrainian insurance market. The necessity of timely and reasoned introduction of corrective measures and procedures in the insurance sphere by the National National Regulatory Authorities is substantiated.
At the same time, it should be noted that with limited domestic sources of financing and extremely low public confidence in insurance companies, a sufficient level of external financing is a prerequisite for mitigating the resource constraints of the Ukrainian economy. Therefore, the strategy of state management of the process of entry of foreign insurance companies in Ukraine should be to integrate them as much as possible into the Ukrainian economy, focusing on the fulfillment of priority national tasks.

Keywords: insurer; insurance market; reinsurance; integration; investment; investment resources.

References

1. Aleskerova, Yu.V. Onufriiets, T.S.(2019), “Financial management of insurance companies ”, Infrastruktura rynku, vol. 28, рр.304-307.
2. Vojnova, Ye. I. (2016), “The world market of insurance services”, Visnyk Volyns'koho instytutu ekonomiky ta menedzhmentu, vol. 14, рр. 18-22.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine “On insurance”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-14 (Accessed 01 February 2020).
4. Official website of the National Commission for State Regulation of Financial Services Markets (2020), available at: https://nfp.gov.ua (Accessed 02 February 2020).
5. Official site of the League of Insurance Organizations of Ukraine (2020), available at: http://forinsurer.com. (Accessed 01 February 2020).
6. Website of Insurance TOP magazine (2019), “Results of activity of insurance companies for the first half of 2019”, vol. 3 (63), available at: https://forinsurer.com/files/file00665.pdf (Accessed 03 February 2020).
7. Ukrayins’ka federatsiya ubezpechennya (2011), “Strategy of development of the insurance market of Ukraine for 2012 - 2021”, available at: http://ufu.org.ua/ua/about/activities5257 (Accessed 02 February 2020).
8. Martseniuk, O.B. (2019), “Conditions for attracting foreign investors to the development of the insurance industry in Ukraine”, Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 39, no. 2, рр. 73 – 78.
9. Shirinyan, L.V. and Shirinian, A.A. (2019), “Key indicators of efficiency of functioning insurance market for the state”, Business Inform, vol. 8, pp. 158-164.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 836

Відомості про авторів

О. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів,банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

O. V. Martsenyuk

PhD in Economics, associate professor of department of finances, banking and insurance,Vinnytsia national agrarian University

ORCID:

0000-0002-0920-7070

Як цитувати статтю

Марценюк О. В. Інтеграційні процеси як чинник розвитку страхового ринку України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1563 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.30

Martsenyuk, O. V. (2020), “Integration processes as a factor of ukrainian insurance market development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1563 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.