EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
М. С. Каракай, С. В. Касьянюк

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.26

УДК: 354.35

М. С. Каракай, С. В. Касьянюк

НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті визначено можливості та доцільності адаптації іноземного досвіду у сфері впровадження елементів електронного урядування в Україні. Наведені дані про країн-лідерів в сфері впровадження е-урядування за даними ООН. Розглянуто окремі приклади реалізації архітектур е-урядування в різних країнах.
Федеральна Архітектура США (FEAF) методологічно відрізняється високим ступенем комплексності політики, процесів та моделей, що відображає багатий історичний досвід використання ІКТ в урядових структурах США. На сучасному етапі розвитком програми Е-Уряду в ЄС є такі програми: «Електронна митниця» (eCustoms), «Електронний паспорт» (ePassport), «Електронне голосування» (eVoting). SAGA (Standards and Architecture for e-government Applications) виступає одночасно і методикою розробки, і описом реалізації системи е-урядування в Німеччині. Базовими принципами реалізації є: децентралізована реалізація з централізованим моніторингом і забезпечення підтримки та цілісний погляд на ініціативу з точки зору адміністративних послуг. Велика Британія приділяє велику увагу стандартам і протоколам, що повинні гарантувати сумісність державних систем і технологій. Ключові стандарти забезпечення сумісності і єдності державних систем визначені в документі «Середовище міжвідомчої взаємодії в уряді» (Government Interoperability Framework, e-GIF) і встановлюють основні вимоги для надання інтегрованих онлайнових державних послуг.
Узагальнюючи проаналізований досвід, можна визначити дві групи напрямів удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління в Україні. Перша група напрямів стосується різновидів архітектури інформаційно-аналітичної системи державного управління в Україні. Друга група відображає напрями удосконалення забезпечення функціонування ІАС.

Ключові слова: електронне урядування; адаптація; іноземний досвід; ІТ-архітектура; Think Tanks; інформаційно-аналітичне забезпечення.

Література

1. Камінська Т., Камінський А., Пасічник М. та ін. Зарубіжний досвід упровадження електронного урядування / за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. С. А. Чукут. – К., 2008. – 200 с.
2. Тронь В. Феномен інформації – майбутнє Всесвіту. Вісн. Акад. держ. управління при Президентові України. – 1998. – № 4. – С. 201–207.
3. Трунова О. В. Застосування методу сааті при прийнятті управлінських рішень. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 108.1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN /VchdpuP _2013_1_108_34.
4. Філинюк М. А., Багацький В. О., Ліщинська Л. Б., Войцеховська О. В. Критеріальне оцінювання ефективності інформаційних пристроїв та систем: навч. посіб. Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 142 c.
5. United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014.
6. Архитектуры для государственных ведомств. Примеры. URL: http://www.intuit.ru/studies /professional_skill_improvements/ 2281/courses/ 162/lecture/4485?page=1.
7. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / пер. с англ. С.В. Ариничева. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2003. – 272 с.
8. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №149-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru / document/cons_doc_LAW_156802.

M. Karakai, S. Kasianiuk

AREAS OF ADAPTATION OF FOREIGN EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC GOVERNANCE ELEMENTS IN UKRAINE

Summary

The article identifies opportunities and feasibility of adapting foreign experience in the field of implementation of e-governance elements in Ukraine. The data on the leading countries in the field of implementation of e-government according to the UN data are given. Some examples of implementation of e-governance architectures in different countries are considered.
The Federal Architecture of the United States (FEAF) is methodologically distinguished by a high degree of complexity of policies, processes and models, reflecting the rich historical experience of using ICT in US governmental structures. At the present stage, the development of the eGovernment program in the EU includes the following programs: eCustoms, ePassport, eVoting. SAGA (Standards and Architecture for eGovernment Applications) is both a method of development and a description of the implementation of eGovernment in Germany. The basic principles of implementation are: decentralized implementation with centralized monitoring and providing support and a holistic view of the initiative in terms of administrative services. The UK pays close attention to standards and protocols that must guarantee the interoperability of government systems and technologies. Key standards for ensuring the interoperability and unity of government systems are set out in the Government's Interoperability Framework (e-GIF) and set out the basic requirements for the provision of integrated online government services.
Summarizing the experience analyzed, there are two groups of directions for improving the information and analytical support of public administration in Ukraine. The first group of directions relates to the types of architecture of the information-analytical system of public administration in Ukraine and includes: creation of architecture of administrative processes of public administration; simplification of procedures for providing administrative services and minimizing their duration; development of communications architecture; creation of a single electronic document flow; creation of the National Depository of Electronic Information Resources; creation of software standards for information and analytical activities and the like. The second group reflects the directions of improving the functioning of the IAS: improving the level of information literacy of the population and skills of civil servants, enhancing the motivation of civil servants; improving information security technologies and increasing accountability for the illegal disclosure of confidential information by public officials; introduction of a monitoring system for the provision of administrative services.

Keywords: e-governance; adaptation; foreign experience; IT architecture; Think Tanks; IT analytics.

References

1. Kaminsʹka, T. Kaminsʹkyy, A. Pasichnyk, M. and other (2008), Zarubizhnyy dosvid uprovadzhennya elektronnoho uryaduvannya [Foreign experience in implementing e-governance], Kiev, Ukraine, p. 200.
2. Tronʹ, V. (1998), “The phenomenon of information - the future of the universe”, Visnyk Akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny, vol. 4, pp. 201-207.
3. Trunova, O.V. (2013), Zastosuvannya metodu saati pry pryynyatti upravlinsʹkykh rishenʹ [Application of the saati method in making managerial decisions], Visnyk Chernihivsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky, Vyp. 108.1., available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN /VchdpuP _2013_1_108_34.
4. Filynyuk, M.A. Bahatsʹkyy, V.O. Lishchynsʹka, L.B. and Voytsekhovsʹka, O.V. (2014), Kryterialʹne otsinyuvannya efektyvnosti informatsiynykh prystroyiv ta system: navchalʹnyy posibnyk [Criteria evaluation of the effectiveness of information devices and systems: a textbook], VNTU, Vinnytsya, Ukraine, p. 142.
5. United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want, available at: https://publicadministration. un.org /egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014.
6. National Open University INTUIT website (2007), “Architecture for government departments. Examples”, available at: http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/2281/courses/162/lecture /4485?page=1 (Accessed 11 Aug 2019).
7. Andersen, B. (2003), Biznes-protsessy. Instrumenty sovershenstvovaniya [Business processes. Improvement Tools], RIA Standarty i kachestvo», Moskov, Russian, p. 272.
8. Site of the company "ConsultantPlus" (2020), “On information, information technology and information protection: Federal Law of the Russian Federation of July 27, 2006 No. 149-FZ”, available at: http://www.consultant.ru / document/cons_doc_LAW_156802 (Accessed 11 Aug 2019).

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 908

Відомості про авторів

М. С. Каракай

к. н. з держ. упр., доцент,доцент кафедри Обліку оподаткування та економічної безпекиДонбаська державна машинобудівна академія

M. Karakai

PhD of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Taxation and Economic SecurityDonbas state machine-building academy

ORCID:

0000-0002-3996-5788


С. В. Касьянюк

к. т. н., доцент, доцент кафедри Економіки підприємстваДонбаська державна машинобудівна академія

S. Kasianiuk

PhD of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of economy of enterprises,Donbas state machine-building academy

ORCID:

0000-0002-1552-2050

Як цитувати статтю

Каракай М. С., Касьянюк С. В. Напрями адаптації закордонного досвіду впровадження елементів електронного урядування в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1562 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.26

Karakai, M. and Kasianiuk, S. (2019), “Areas of adaptation of foreign experience of implementation of electronic governance elements in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1562 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.26

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.