EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ
О. А. Панченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.3

УДК: 004.738.5:34:35

О. А. Панченко

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Анотація

У статті проаналізовано проблеми правового забезпечення державного управління інформаційною безпекою України. В Україні, як і в багатьох державах світу, проблеми правового забезпечення системи безпеки, суспільства й особистості стають дедалі актуальнішими у національній політиці та державному управлінні.
Сформульоване наступне визначення поняття інформаційна безпека ˗ це стан інформаційного середовища, що забезпечує задоволення інформаційних потреб суб'єктів інформаційних відносин, безпеку інформації та захист суб'єктів від негативного інформаційного впливу. В даному визначенні суб'єктами інформаційних відносин можуть бути: держава, суспільство, організації, людина. Чинне законодавство України не містить відповідного розгорнутого тлумачення поняття «інформаційна безпека держави», проте нормативні акти, які торкаються питань інформаційної безпеки, закономірно розглядають її в контексті більш загального поняття національної безпеки.
Рівень інформаційної безпеки активно впливає на стан політичної, економічної, оборонної та інших складових національної безпеки України, бо найчастіше реалізація інформаційних загроз – це завдання шкоди в політичній, військовій, економічній, соціальній, екологічній сферах тощо. До нормативно-правової бази належать керівні документи державної політики, що створюють основу стратегічного планування: закон, доктрина, концепція, стратегія, що регламентують суспільні відносини у сфері національної безпеки. Але, на жаль, нині в Україні немає реальних гарантів її інформаційної безпеки, відсутній комплекс нормативно-правових актів щодо захисту інформаційних ресурсів та інформаційної інфраструктури.
Для реалізації національних інтересів в інформаційній сфері слід переглянути пріоритети державної політики, розробити нові концептуальні підходи щодо регулювання ринку інформаційно-комунікаційних технологій, інформаційної та інвестиційної політики, розвитку інформаційного законодавства та забезпечення інформаційної безпеки.

Ключові слова: інформаційна безпека; національна безпека; інформаційна безпека держави; державне управління; загрози та ризики.

Література

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 17.
2. Закон України «Про національну безпеку України». Відомості Верховної Ради України. 2018, № 31, ст. 241.
3. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки». Відомості Верховної Ради України 2007, № 12, ст.102.
4. Доктрина інформаційної безпеки України, затверджена Указом президента України від 25.02.2017 р. № 47/2017. URL: http://president.gov.ua.
5. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року "Про Стратегію кібербезпеки України": Указ
Президента України від 15.03.2016 р. № 96/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016#n11.
6. Апетик А. Інформаційна безпека. (2019). URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nY_Tl2_Dяn-8J:https://www.prostir.ua/%3Flibrary%3Dinformatsijna-bezpeka-now-yakyh-elementiv-ne-vystachaje+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua.
7. Богуш В.М., Юдін О.К. Інформаційна безпека держави К.: МК-Прес, 2005. 432 с.
8. Захаренко К. Основні суб’єкти та інститути інформаційної безпеки. Науковий вісник. Серія «Філософія». Харків: ХНПУ. 2017. Вип.48 (частина І). С. 212–219.
9. Ільницька У. Інформаційна безпека України: сучасні виклики, загрози та механізми протидії негативним інформаційно-психологічним впливам. Політичні науки. Вип. 2. № 1. 2016. С. 27–32.
10. Ліпкан В. А., Максименко Ю. Є., Желіховський В. М. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: Навчальний посібник. К.: КНТ, 2006. 280 с. (Серія: Національна і міжнародна безпека).
11. Малик Я.Й., Береза О.І. Забезпечення інформаційної безпеки України у контексті світового досвіду. Ефективність державного управління. 2012. Вип. 32. С.20–27.
12. Олійник О.В. Адміністративно-правові засади інформаційної безпеки. Європейські перспективи. 2012. № 4(1). С. 65–68.
13. Панченко О.А. Информационная безопасность личности: монография / О.А. Панченко, Н.В. Банчук. К.: КИТ, 2011. 672 с.
14. Присяжнюк М., Бєлошевич Я. Інформаційна безпека України в сучасних умовах. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Військово-спеціальні науки. 2013. Вип. 30. С.29–33.
15. Форос Г.В., Жогов В.С. Особливості трактування поняття «кібербезпека» в сучасній юридичній науці. Правова держава. 2019. №33. С. 128–134.

O. A. Panchenko

PROBLEMS OF LEGAL SUPPORT OF THE PUBLIC ADMINISTRATION OF THE INFORMATION SECURITY

Summary

In the article the problems of legal security of the public administration of the Ukraine’s information security were analysed. In Ukraine, as in many countries of the world, the problems of legal support of the security system of the state, society and the individual are becoming increasingly relevant in public policy and public administration.
The following definition of the concept of information security is formulated: it is the state of the information environment that ensures the satisfaction of the information needs of the subjects of information relations, information security and the protection of subjects from negative information impact. In this definition, the subjects of information relations can be: the state, society, organizations, people. The current legislation of Ukraine does not contain a corresponding expanded interpretation of the concept of “information security of the state”, however, normative acts regarding information security issues naturally consider it in the context of a more general concept of national security.
The level of information security actively affects the state of the political, economic, defense and other components of the national security of Ukraine, because most often the implementation of information threats is harm in the political, military, economic, social, environmental spheres etc. The legal frameworks includes the governing documents of state policy, which form the basis of strategic planning: the law, doctrine, concept, strategy, which regulate public relations in the field of national security. But, unfortunately, now in Ukraine there are no real guarantors of its information security, there is no set of legal acts to protect information resources and information infrastructure.
To realize national interests in the information sphere, it is necessary to revise the priorities of state policy, develop new conceptual approaches to regulate the market of information and communication technologies, information and investment policies, develop information legislation and ensure information security.

Keywords: information security; national security; public administration; information security of the state; threats and risks.

References

1. Constitution of Ukraine: dated June 28, 1996 (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, N 30. P. 17 [in Ukrainian].
2. The Verhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “On the national security of Ukraine”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, N 31. P. 241.
3. The Verhovna Rada of Ukraine (2007), The Law of Ukraine “On the basic principles of the development of the information society in Ukraine for 2007-2015”. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, N 12, P.102.
4. The doctrine of information security of Ukraine, approved by Decree of the President of Ukraine 25.02.2017 № 47/2017, available at: http://president.gov.ua (Accessed 4 February 2020).
5. On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated January 27, 2016 "On the Cybersecurity Strategy of Ukraine": Decree of the President of Ukraine dated March 15, 2016. № 96/2016, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016#n11 (Accessed 4 February 2020).
6. Apetik A. (2019) “The information security”, availadle at: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nY_Tl2_Dяn-8J:https://www.prostir.ua/%3Flibrary%3Dinformatsijna-bezpeka-now-yakyh-elementiv-ne-vystachaje+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua, (Accessed 5 February 2020).
7. Bogush V.M., Yudin O.K. (2005), “The information security of the state”, Kyiv, Ukraine.
8. Zaharenko K. (2017), “The main subjects and institutions of information security”, Naukovyj visnyk, vol. 48, pp. 212–219.
9. Ilnicka U. (2016) “The information security of Ukraine: current challenges, threats and mechanism of countering negative information and psychological impacts”, Politychni nauky, Vol. 2, no. 1, 2016, pp. 27–32.
10. Lipkan V.A., Maksimenko Yu.Ye., Zhelihovskij V.M. (2006), “The information security of Ukraine in the context of european integration: textbook”, Kyiv, Ukraine.
11. Malik Ya.J., Bereza O.I. (2012), “Ensuring information security of Ukraine in the context of world experience”, Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 32, pp. 20–27.
12. Olijnik O.V. (2012), “Administrative legal basis of information security”. Yevropejs'ki perspektyvy, no. 4(1), pp. 65–68.
13. Panchenko O.A. Banchuk N.V. (2011), “Personal information security: monograph”, Kyiv, Ukraine.
14. Prisyazhnyuk M., Byeloshevich Ya. (2013), “Information security of Ukraine in modern conditions”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu im. T. Shevchenka, vol. 30, pp. 29–33.
15. Foros G.V., Zhogov V.S. (2019), “Features of the interpretation of the concept of "cybersecurity" in modern legal science”, Pravova derzhava, no. 33, pp. 128–134.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-28

Кількість переглядів: 1162

Відомості про авторів

О. А. Панченко

директор ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»,Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор,президент Всеукраїнської професійної психіатричної ліги (м. Київ)

O. A. Panchenko

Director of the State Institution “Scientific – Practical MedicalRehabilitating – Diagnostic Center of the Ukrainian Ministry of Health”,Honored Doctor of Ukraine, Doctor of Medicine, Professor,President of the All-Ukrainian Professional Psychiatric League, Kyiv

ORCID:

0000-0001-9673-6685

Як цитувати статтю

Панченко О. А. Проблеми правового забезпечення державного управління інформаційною безпекою. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1561 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.3

Panchenko, O. A. (2019), “Problems of legal support of the public administration of the information security”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1561 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.