EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИДИ І ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
В. В. Войтенко

УДК: 351

В. В. Войтенко

ВИДИ І ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Визначено, що теоретичні розробки, передовий досвід розвинутих держав переконливо показує, що в Україні слід сформувати єдину систему фінансового контролю в сфері державного управління, що об'єднує внутрішній та зовнішній контроль з єдиною методологічною базою. При цьому така система повинна функціонувати на всіх рівнях державного управління. Одночасно дотримання принципу розмежування компетенції суб'єктів фінансового контролю в сфері державного управління відповідно до конституційного принципу поділу влади дозволить уникнути дублювання і паралелізму в діяльності органів контролю.
Проаналізовано види фінансового контролю в сфері державного управління, які класифікуються за рядом ознак: суб'єкти контролю; за сферами контролю; формам здійснення; рівнями управління; інформаційній базі контролю.
Для здійснення фінансового контролю сформульовані базові принципи, до яких відносяться законність, незалежність, об'єктивність, відповідальність, гласність, системність. З цих базових принципів випливають й інші, що носять прикладний характер: результативність; чіткість та логічність вимог, що пред'являються суб'єктами контролю (професіоналізм); непідкупність суб'єктів контролю; узгодженість дій різних контролюючих органів; принцип дотримання професійної етики та ін. Запропоновано прийняти вищевикладені принципи в законодавчому порядку, заклавши основу об'єднання зусиль всіх зацікавлених сторін щодо створення єдиної системи фінансового контролю в системі державного управління, що дозволить охопити внутрішнім і зовнішнім контролем управління всіма державними активами.

Volodymyr Voitenko

TYPES AND PRINCIPLES OF FINANCIAL CONTROL IN THE PUBLIC GOVERNANCE SYSTEM

Summary

It is determined that the theoretical developments, the advanced experience of the developed countries convincingly show that in Ukraine a unified system of financial control in the sphere of public administration should be formed, combining internal and external control with a single methodological base. In doing so, such a system must function at all levels of government. At the same time, adherence to the principle of differentiation of competence of financial control entities in the sphere of public administration in accordance with the constitutional principle of separation of powers will avoid duplication and parallelism in the activities of control bodies.
The types of financial control in the sphere of public administration are analyzed, which are classified according to a number of features: subjects of control; control areas; forms of implementation; management levels; control information base.
For exercising financial control, basic principles are formulated, which include legality, independence, objectivity, responsibility, transparency, systematic nature. From these basic principles follow others that are applied in nature: efficiency; the clarity and logic of the requirements of the subjects of control (professionalism); the integrity of the subjects of control; coherence of actions of different control bodies; the principle of adherence to professional ethics, etc. It is proposed to adopt the above principles in the legislative order, laying the basis for the joint efforts of all stakeholders to create a unified system of financial control in the public administration, which will allow to cover the internal and external control of the management of all state assets.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 829

Відомості про авторів

В. В. Войтенко

аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

Volodymyr Voitenko

Postgraduate Student of the Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Войтенко В. В. Види і принципи фінансового контролю в системі державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1560 (дата звернення: 26.06.2024).

Voitenko, Volodymyr (2018), “Types and principles of financial control in the public governance system”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1560 (Accessed 26 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.