EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
С. М. Приліпко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.2

УДК: 354/352: 338.26/338.49

С. М. Приліпко

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Проаналізовано стан реалізації проєктів за договорами державно-приватного партнерства в окремих областях України. Визначено проблеми на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях, які стримують приватних інвесторів залучати значні фінансові ресурси в інфраструктурний розвиток територій. Зосереджено увагу на першочергових завданнях органів публічної влади, спрямованих на налагодження тісних партнерських відносин влади з бізнесом на засадах сталого розвитку територіальних громад. Визначено цільові значення індикаторів у діяльності Уряду щодо формування сприятливого інвестиційного клімату для збільшення кількості реалізації проєктів державно-приватного партнерства, зокрема у напрямах залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, зменшення рівня зовнішніх боргових зобов’язань, щорічного нарощування експортного потенціалу та поглиблення транскордонного співробітництва. Запропоновано основні напрями активізації співпраці органів публічної влади з приватними партнерами у регіонах і на рівні територіальних громад, зокрема на основі концесійних договорів.

Ключові слова: публічне управління; державно-приватне партнерство; концесія; органи публічної влади; приватні інвестори; територіальна громада; сталий розвиток територій.

Література

1. Никифорук О.І., Гусєв Ю.В., Чмирьова Л.Ю. Державно-приватне партнерство: інституціональне середовище для розвитку та модернізації інфраструктури України. Економіка та прогнозування. 2018. №3. C. 79-101.
2. Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року. Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН А/RES/70/1 від 25 вересня 2015 р. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html
3. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30.09.2019 р. №722/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825
4. European PPP Expertise Centre. URL: https://www.eib.org/epec/find-out-more/faq
5. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 1 лип. 2010 р. № 2404-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua
6. Воротін В. Є., Проданик В. М. Від регуляторої політики до державно-приватного партнерства в публічному секторі України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2019. № 1. С. 95–102. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2019.01.10
7. Кубліков В. Інфрастуктурні проекти – напрямок розвитку взаємовідносин держави і бізнесу. Економіка. №7 (98). 2009 р. с. 7-10.
8. Стан здійснення державно-приватного партнерства в Україні. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini
9. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь 2017. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
10. Онегіна В.М., Батюк Л.А. Державно-приватне партнерство та розвиток сільських територій в Україні. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 2. С. 64-71.
11. Аналіз державних стратегічних документів України щодо врахування адаптованих для України Цілей Сталого Розвитку до 2030 року : аналіт. доп. – Київ : Інститут суспільно-економічних досліджень. 2017. 84 с.
12. Петрова І.П. Реалізація проектів розвитку територій на засадах державно-приватного партнерства. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка. Економічні науки. Випуск 12, у 2 т. / за ред. Ящишиної І.В. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2017. T.2. С. 223-232.
13. Глобальні Цілі Сталого Розвитку 2015-2030. Програма розвитку ООН. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html
14. Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку. Видання друге. – Львів: Кальварія, 2017. 164 с.
15. Лідерство в місцевому самоврядуванні: словник термінів / за заг. ред. В.А. Гошовської, Л.А. Пашко, А.К. Гука та ін. – Х.: Фактор, 2015. – 156 с.
16. Про концесію: Закон України від 3 жовтня 2019 р. № 155-ІX. URL: https://zakon.rada.gov.ua
17. Господарський кодекс 16 січня 2003 року № 436-IV (зі змінами) URL: https://zakon.rada.gov.ua
18. Приліпко С. М. Міжнародний досвід публічного управління інфраструктурними проектами на державному і місцевому рівнях на основі укладення концесійних договорів. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1534 (дата звернення: 27.12.2019). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.2

S. Prylipko

PUBLIC ADMINISTRATION OF TERRITORIES DEVELOPMENT FOUNDED ON THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS BASED ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

In order to achieve the Sustainable Development Goals the formation of strong partnership relations between the state, domestic and foreign economic entities on the basis of PPP contracts for the medium and long term period of time contributes to the socio-economic and environmental development of the territories. Public authorities should play a significant role in building of partnerships, actively participate in the development and realization of territorial development strategies aimed at creation of enabling environment for attracting investments through the implementation of PPP projects.
It is established that as of 01.01.2020 the Ukrainian public authorities concluded 187 PPP contracts with private partners, 52 of them are active and 135 are inactive because of various reasons. On the state level there are some problems that prevent the proper PPP development. Among them are imperfection of the current legislation and constant changes of the legal base, investor mistrust to the government policy, project financing instability, high level of corruption component in the middle of management branch, insufficient credit amount on financial services market, lack of coordinated network work in the investment-institutional environment, improper performance of public control for the activity of public authorities etc.
Partnership is one of the important Sustainable Development Goals. In order to increase the number of PPP projects, implemented by Ukrainian Government, it is necessary to focus on fulfilling the tasks of mobilizing additional financial resources, consistent reduction of external debt and establishing close partnerships between the authorities and business. Insufficient development of cooperation between public authorities and private partners at regional and local levels is caused by low activity of local self-government bodies and territorial communities. Public administration should be aimed at creating registers of potential investment objects, promoting the investment attractiveness of regions during organizing various information and communication activities. It is important to predict the favorable conditions in the territorial development strategies for attracting domestic and foreign investors for PPP development in the spheres of construction, transport, housing and development of communal, industrial and social infrastructure.

Keywords: public administration; public-private partnership; concession; public authorities; private investors; territorial community; sustainable development of territories.

References

1. Nykyforuk, O.I., Gusev, Yu.V., and Chmyriova, L.Yu. (2018), Public-private partnership: an institutional environment for developing and modernizing of Ukraine's infrastructure. Economics and Forecasting, vol., pp. 79-101.
2. Transforming our World: the 2030. Agenda for Sustainable Development. The Resolution of the UN General Assembly А/RES/70/1 as of 25.09.2015. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html (Accessed 3 Feb 2020).
3. The President of Ukraine (2019), The Decree “On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the Period up to 2030”. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (Accessed 3 Feb 2020).
4. European PPP Expertise Centre. URL: https://www.eib.org/epec/find-out-more/faq
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine “On public-private partnership”. URL: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 3 Feb 2020).
6. Vorotin, V.Ye. and Prodanyk, V.M. (2019), From Regulatory Policy to Public-Private Partnerships in Ukraine's Public Sector. Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 1, pp. 95-102. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2019.01.10
7. Kublikov, V. (2009), Infrastructure projects are the direction of development of the relations between the state and business. Economy, vol. 7 (98), pp. 7-10.
8. State of implementation of public-private partnership in Ukraine. Official site of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini (Accessed 3 Feb 2020).
9. Sustainable Development Goals: Ukraine. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. National Report 2017. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (Accessed 3 Feb 2020).
10. Onegina, V.M. and Batyuk, L.A. (2017), Public-Private Partnership and Rural Development in Ukraine. Actual Problems of Innovative Economics, vol. 2, pp. 64-71.
11. Analysis of Ukraine's Country Strategy Papers on Taking into account the Sustainable Development Goals for Ukraine in 2030: An Analytical Report. Kyiv: Institute for Social and Economic Research, 2017. 84 p.
12. Petrova, I.P. (2017), Implementation of territorial development projects on the basis of public-private partnership. Bulletin of Kamyanets-Podilskyi National University named after I. Ogienko. Economic sciences, Issue 12, in 2 volumes / ed. By Yashyshina, I.V. Kamianets-Podilskyi. T.2, pp. 223-232.
13. Global Sustainable Development Goals 2015-2030. United Nations Development Program. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html (Accessed 3 Feb 2020).
14. Ukraine 2030: The Doctrine of Balanced Development. Second edition. - Lviv: Calvary, 2017. 164 p.
15. Goshovska, V.A., Pashko, L.A. and Guka, A.K. (2015), Local Government Leadership: A Glossary of Terms. Kharkiv, Factor. 156 p.
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “On concession”. URL: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 3 Feb 2020).
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Economic Code. URL: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 3 Feb 2020).
18. Prylipko, S. (2019), “International experience of public administration of infrastructure projects at the state and local levels on the basis of concession agreements”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1534 (Accessed 03 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.2

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 903

Відомості про авторів

С. М. Приліпко

д. держ. упр., професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

S. Prylipko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Public Administration and Management of Innovative Activities, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-6116-328X

Як цитувати статтю

Приліпко С. М. Публічне управління розвитком територій на основі реалізації проєктів державно-приватного партнерства на засадах сталого розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1559 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.2

Prylipko, S. (2020), “Public administration of territories development founded on the implementation of public-private partnership projects based on sustainable development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1559 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.