EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
І. О. Ніколенко

УДК: 351

І. О. Ніколенко

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Анотація

Зазначено, що в рамках системного підходу управління в сфері ЖКП розглядається як різнорівнева система. З одного боку, вона є одним з елементів системи більш високого рівня - системи управління місцевими послугами, отже, його здійснення підпорядковане цілям і принципам управління місцевими послугами: зокрема, забезпечення прийнятого в окремих місцевих утвореннях певного рівня життя населення. З іншого боку, управління в даній сфері - це самостійна система відносин, яка, в свою чергу, складається з двох великих підсистем: управління житловими послугами та управління комунальними послугами, які здатні не тільки брати участь в забезпеченні відповідного рівня життя населення місцевих утворень, але і приносити відчутну вигоду всім учасникам процесу надання ЖКП. Незважаючи на те, що дані підсистеми розрізняються за характером і способам виробництва, надання, реалізації і споживання послуг, вони взаємопов'язані і взаємообумовлені. На практиці такий взаємозв'язок визначає необхідність спільного управління ЖКП для задоволення потреб кожного з учасників процесу їх надання (як забезпечення комфортних умов проживання, так і отримання певних вигод). При цьому надаються ЖКП описуються як кількісними, так і якісними показниками.
Визначено, що в даний час процеси в кожному з цих блоків досліджені в тій чи іншій мірі. Так, в рамках першого блоку дослідження містять обґрунтування необхідності створення якісних ресурсів для населення, таких як житло, вода, тепло, енергія. Наприклад, створення дієздатної системи управління якістю на підприємстві і ресурсозберігаючі технології розглядаються як основний фактор виробництва якісних ресурсів. Деякі дослідники пропонують нові або модифіковані методи виробництва, що дозволяють в найближчому майбутньому підвищити рентабельність, а також якість в сфері ЖКП. При цьому їх застосування вимагає значних фінансових вливань. Однак, на думку експертів, потенціал фінансової складової реформи ЖКГ багато в чому вичерпаний, тому ряд перетворень повинен здійснюватися за рахунок підвищення ефективності сфери. Дослідження управління в сфері надання ЖКП зводяться, як правило, до опису технології виконання робіт і певних питань методології управління за окремим видом ЖКП. Більша частина даних досліджень проводиться на базі підприємств і організацій, які поєднують виробництво робіт і товарів, оскільки їм передана в управління не тільки виробнича база підприємства, а й інженерні мережі, по яких транспортується товар.

Ihor Nikolenko

THEORETICAL APPROACHES TO CONTEMPORARY GOVERNANCE IN THE PROVISION OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

Summary

It is noted that within the systematic approach, the management in the utility sector is considered as a tiered system. On the one hand, it is one of the elements of a higher level system - the system of local services management, therefore, its implementation is subordinated to the goals and principles of local services management: in particular, to ensure a certain standard of living of the population in certain local entities. Governance in this area, on the other hand, is an independent system of relationships, which in turn consists of two major subsystems: housing management and utilities management, which are able not only to participate in providing an adequate standard of living for local entities, but and to bring tangible benefits to all parties involved in the provision of utility services. Although these subsystems differ in nature and methods of production, provision, implementation and consumption of services, they are interconnected and interdependent. In practice, such a relationship determines the need for joint management of housing and utilities to meet the needs of each participant in the process of providing them (both providing comfortable living conditions and obtaining certain benefits). In this case, the provided utility services are described in both quantitative and qualitative terms.
It is determined that at present the processes in each of these blocks are investigated to varying degrees. Thus, within the first block of research, they justify the need to create quality resources for the population, such as housing, water, heat, energy. For example, creating a viable enterprise quality management system and resource-saving technologies are seen as a major factor in the production of quality resources. Some researchers propose new or modified production methods that can increase the profitability and quality of the utility sector in the near future. At the same time, their application requires significant financial investments. However, according to experts, the potential of the financial component of housing reform is largely exhausted, so a number of transformations should be made by improving the efficiency of the sector. Management studies in the field of provision of utility services are, as a rule, reduced to a description of the technology of work execution and certain issues of the methodology of management for a particular type of utility service. Most of these studies are conducted on the basis of enterprises and organizations that combine the production of works and goods, because they are not only the production base of the enterprise, but also the engineering networks through which the goods are transported.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 658

Відомості про авторів

І. О. Ніколенко

здобувач Міжрегіональної академії управління персоналом

Ihor Nikolenko

Postgraduate Student of the Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Ніколенко І. О. Теоретичні підходи до сучасного управління в сфері надання житлово-комунальних послуг. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1558 (дата звернення: 26.06.2024).

Nikolenko, Ihor (2018), “Theoretical approaches to contemporary governance in the provision of housing and communal services”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1558 (Accessed 26 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.