EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МИРГОРОДСЬКИЙ СУБРЕГІОН ЯК ОБ’ЄКТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
М. І. Сьомич

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.1

УДК: 65.012:35.076.2

М. І. Сьомич

МИРГОРОДСЬКИЙ СУБРЕГІОН ЯК ОБ’ЄКТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація

У статті проаналізовано теоретичне визначення поняття «субрегіон». Виявлено, що однорідність регіонального економічного простору досягається за рахунок концентрації, інтеграції та конвергенції господарських зв’язків у регіоні. Досліджено, що у рамках процесу розробки Стратегії у 2017 р. адміністрацією м. Миргород та Миргородського району Полтавської області був підписаний та направлений на реєстрацію до Мінрегіонбуду договір про співробітництво громад сільських рад, території яких прилеглі до м. Миргорода (відповідно до п. 331 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про співробітництво територіальних громад»), в тому числі 10 сільських рад (Вовнянська, Гаркушинська, Дібрівська, Зубівська, Петрівцівська, Попівська, Слобідська, Хомутецька, Шахворостівська та Ярмаківська). Проаналізовано складові Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2028 р.

Ключові слова: місто; сільська рада; міська рада; субрегіон; місцеве самоврядування; стратегія.

Література

1. Василенко В. О. Методология экономической диагностики регионов. Экономика Украины. 2008. № 9. С. 4–17.
2. Гришаєва Ю. Г. Компромісні підходи до визначення стратегічних напрямів залучення прямих іноземних інвестицій в Україну. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 4. Т. 9. С. 141–145.
3. Концепції реформи адміністративно-територіального устрою України. URL: http://www.csi.org.ua/www/?p=865 (дата звернення 25.01.2020 р.).
4. Методологія роботи над Стратегією розвитку територіальної громади. URL: http://myrgorod.pl.ua/files/images/Economika/Strategiya/metodologiya.pdf (дата звернення 05.01.2020).
5. Осипов В. М., Півоварчук І. Д. Характеристика якості життя населення Придніпров’я в соціологічному опитуванні та статистичному вимірі. Економічні інновації. 2012. Вип. 47. С. 206-213.
6. Офіційний сайт Миргородської міської ради. URL: http://myrgorod.pl.ua (дата звернення 05.01.2020).
7. Парасюк І. Л. Стан та тенденції територіальної концентрації економіки Одеської області на прикладі Одеського субрегіону. Економіст. 2011. № 1. С. 51-53.
8. Рубель О. Є. Дунайська стратегія ЕС – інституціональний інструмент регіональної економікоекологічної політики. Економіст. 2010. № 10. С. 16-19.
9. Семенов В. Ф. Застосування методів територіальної диференціації для оцінки економічного потенціалу регіону. Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. 2010. № 1 (5). С. 54-61.
10. Стратегія сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2028 року. URL: http://myrgorod.pl.ua/files/images/Economika/Strategiya/strateg_proekt.pdf (дата звернення 06.01.2020 р.).
11. Топчієв О. Г., Безверхнюк Т. М., Тітенко З. В. Регіональний розвиток України і становлення державної регіональної політики: навч.-метод. посіб. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. 224 с.
12. Тяжкороб І. В. Теоретичні засади формування субрегіональних форм територіальної організації. Економіка, фінанси, право. 2019. № 7. С. 25-27.
13. Формування регіональної політики: європейський досвід – уроки для України. Центр Розумкова. Національна безпека і оборона. 2008. № 4. С. 3–11.
14. Чернов Е. А. Региональная история: опыт теоретической интерпретации. Харківський історіографічний вісник. 2006. Вип. 8. С. 38–48.

M. Semich

MIRGOROD SUBREGION AS A LOCAL GOVERNMENT ENTITY

Summary

The article analyzes the theoretical definition of the concept of «subregion». It is revealed that the homogeneity of the regional economic space is achieved through concentration, integration and convergence of economic ties in the region. It was investigated that within the framework of the Strategy development process in 2017 the administration of cooperation of communities of rural councils whose territories were adjacent to the city of Mirgorod was signed and sent for registration to the Minregionstroy by the administration of Myrgorod and Myrhorod district of Poltava region (in accordance with Article 331 of the Law of Ukraine «On Local Self-Government in Ukraine», the Law of Ukraine «On Cooperation of Territorial Communities»), including 10 village councils (Vovnyansk, Garkushinskaya, Dibrivskaya, Zubivska, Petrivtsivska, Popivska, Slobidska, Khom, Utezka, Shakhrovrostovska and Yarmakivska). The components of the Strategy for the Sustainable Development of the Myrhorod Sub-Region to 2028 are analyzed.
The subregion’s internal environment contains the potential that enables it to function, and therefore to exist and evolve over a period of time. Subregions (as a difficult structured entity) are difficult to control. Local authorities assume the functions of providing administrative, communal, social, cultural and other services, perform financial and budgetary, production and economic functions, functions of territorial-spatial planning, protection of public rights and property interests of the population, regulation and coordination, and in no to a degree does not perform the functions of general management (which is inherent in the command-administrative economy).
Therefore, based on this experience, we consider it advisable to continue the process of sub-regionalization of other regional regions in order to comprehensively address the economic development of several territorial communities with close geographical location, economic links, common infrastructure and enterprises that actively use the labor resources of neighboring territorial communities.

Keywords: city; village council; city council; subregion; local government; strategy.

References

1. Vasilenko, V. O. (2008), “Methodology of economic diagnosis of regions”, Jekonomika Ukrainy, vol. 9, pp. 4–17.
2. Grishaeva, Yu. G. (2009), “Compromising Approaches to Defining Strategic Directions for Attracting Foreign Direct Investment in Ukraine”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 9, pp. 141–145.
3. Instytut hromadians'koho suspil'stva (2009), “Concepts of reforming the administrative and territorial structure of Ukraine”, available at: http://www.csi.org.ua/www/?p=865 (Accessed 25 January 2020).
4. Mirgorod City Council (2020), “Methodology of work on the Strategy for development of the territorial community”, available at: http://myrgorod.pl.ua/files/images/Economika/Strategiya/metodologiya.pdf (Accessed 5 January 2020).
5. Osipov, V. M. and Pivovarchuk, I. D. (2012), “Characteristics of the quality of life of the population of the Dnieper region in a sociological survey and statistical dimension”, Ekonomichni innovatsii, vol. 47, pp. 206-213.
6. The official site of the Mirgorod City Council (2020), available at: http://myrgorod.pl.ua (Accessed 5 January 2020).
7. Parasyuk, I. L. (2011), “The state and tendencies of territorial concentration of economy of Odessa region on the example of Odessa sub-region”, Ekonomist, vol. 1, pp. 51-53.
8. Rubel, O. E. (2010), “The Danube Strategy of the EU - an institutional tool for regional economic and environmental policy”, Ekonomist, vol. 10, pp. 16-19.
9. Semenov V. F. (2010), “Application of territorial differentiation methods to assess the economic potential of the region”, Naukovyi visnyk Chernihivskoho derzhavnoho instytutu ekonomiky i upravlinnia, vol. 5, pp. 54-61.
10. Mirgorod City Council (2020), “Strategy for sustainable development of the Myrhorod sub-region until 2028”, available at: URL: http://myrgorod.pl.ua/files/images/Economika/Strategiya/strateg_proekt.pdf (Accessed 6 January 2020).
11. Topchiyev, O. G. Bezverhnyuk, T. M. and Titenko, Z. V. (2005), Rehionalnyi rozvytok Ukrainy i stanovlennia derzhavnoi rehionalnoi polityky [Regional development of Ukraine and formation of state regional policy], ORIDU NADU, Odesa, Ukraine.
12. Tyazhkorob, I. V. (2019), “Theoretical bases of formation of subregional forms of territorial organization”, Ekonomika, finansy, pravo, vol. 7, pp. 25-27.
13. Razumkov Centre (2008) “Regional policy-making: European experience – lessons for Ukraine”, Tsentr Rozumkova. Natsionalna bezpeka i oborona, vol. 4, pp. 3-11.
14. Chernov, E. A. (2006), “Regional history: the experience of theoretical interpretation”, Kharkivskyi istoriohrafichnyi visnyk, vol. 8, pp. 38-48.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 824

Відомості про авторів

М. І. Сьомич

д. е. н., доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування,Полтавська державна аграрна академія

M. Semich

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Public Management and Administration of Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0001-7049-9992

Як цитувати статтю

Сьомич М. І. Миргородський субрегіон як об’єкт місцевого самоврядування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1557 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.1

Semich, M. (2020), “Mirgorod subregion as a local government entity”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1557 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.