EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ
О. В. Желай

УДК: 351

О. В. Желай

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Досліджено організаційно-правові принципи реалізації механізмів державної податкової політики. Сформовано дефініцію принципи податкової політики як концептуальні й фундаментальні положення, які є базовими (загальними або основоположними), а їх реалізація дозволить відновити дієвість фіскальної та регулятивної природи податків і ринкову саморегуляцію на основі реалізації об’єктивних економічних законів.
Виділено низку принципів податкової політики держави, які є загальновизнаними, а саме: рівень податкової ставки слід встановлювати з урахуванням можливостей платника податків; слід докладати всіх зусиль, щоб оподатковування доходів мало однократний характер; податки мають бути обов’язковими; неминучість платежу; процедури розрахунку і сплати податків мають бути простими, зрозумілими і зручними для платників податків, а також економними для установ, що стягують податки; податкова система має забезпечувати раціональний перерозподіл частини створюваного валового внутрішнього продукту і бути ефективним інструментом державної економічної політики; оподаткування має бути універсальним, забезпечувати однакові вимоги й однаковий підхід до платників, з одного боку, і розумну диференціацію ставок та використання податкових пільг - з іншого.
Запропоновано принцип інтеграційності, на якому повинна ґрунтуватися сучасна податкова політика України, а його суть визначено таким чином: забезпечення адаптації і гармонізації національної податкової політики шляхом поступової інтеграції її до вимог певного регіонального інтеграційного об’єднання.
З’ясовано, що принципами формування сучасної податкової політики мають бути: принцип визначеності; принцип оцінки та обліку очікуваних ефектів; принцип єдності стратегії і тактики; принцип політичної відповідальності.
Зауважено, що реформування податкової системи має базуватися на принципі прозорості та фіскальної достатності, тобто формуванні дохідної частини бюджету на рівні, достатньому для здійснення державних функцій. Доцільним у разі подальшого реформування податкової системи є також запровадження гнучких форм податкового регулювання залежно від зміни макроекономічної ситуації та впровадження у практику податкового адміністрування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Oleksii Zhelai

ORGANIZATIONAL AND LEGAL PRINCIPLES FOR IMPLEMENTATION OF STATE TAX POLICY MECHANISMS

Summary

Organizational and legal principles of realization of mechanisms of state tax policy are investigated. Tax policy principles have been defined as conceptual and fundamental provisions, which are basic (general or fundamental), and their implementation will allow to restore the fiscal and regulatory nature of taxes and market self-regulation based on the implementation of objective economic laws.
There are a number of principles of state tax policy that are generally recognized, namely: the level of tax rate should be set taking into account the capabilities of the taxpayer; every effort should be made to ensure that income taxation is one-off; taxes must be compulsory; the inevitability of payment; the procedures for calculating and paying taxes should be simple, understandable and convenient for taxpayers, and cost-effective for tax collecting institutions; the tax system should ensure a rational redistribution of part of the gross domestic product created and be an effective instrument of state economic policy; taxation should be universal, provide for the same requirements and equal treatment of payers, on the one hand, and reasonable differentiation of rates and use of tax benefits on the other.
The principle of integration is proposed, which should be based on the current tax policy of Ukraine, and its essence is defined as follows: ensuring adaptation and harmonization of national tax policy by gradually integrating it to the requirements of a certain regional integration association.
It is found that the principles of modern tax policy should be: the principle of certainty; the principle of estimating and accounting for expected effects; the principle of unity of strategy and tactics; the principle of political responsibility.
It is noted that the reform of the tax system should be based on the principle of transparency and fiscal sufficiency, that is, the formation of the revenue part of the budget at a level sufficient for the exercise of state functions. It is advisable in the case of further reform of the tax system to introduce flexible forms of tax regulation, depending on the changing macroeconomic situation and the introduction into practice of tax administration of modern information and communication technologies.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 452

Відомості про авторів

О. В. Желай

здобувач Міжрегіональної академії управління персоналом

Oleksii Zhelai

doctoral student of the Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Желай О. В. Організаційно-правові принципи реалізації механізмів державної податкової політики. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1556 (дата звернення: 30.06.2022).

Zhelai, Oleksii (2018), “Organizational and legal principles for implementation of state tax policy mechanisms”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1556 (Accessed 30 Jun 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.