EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН
Л. В. Сергієнко, І. В. Новосьолов

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.34

УДК: 351

Л. В. Сергієнко, І. В. Новосьолов

РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

Анотація

На сьогодні, частка населення, що проживає в містах, у тому числі і у світових масштабах, перевищує частку жителів сільської місцевості. Міжнародна спільнота визначає урбанізацію однією з чотирьох основних проблемних тенденцій демографії, серед яких: тенденції збільшення населення, тенденції старіння населення світу та тенденції міжнародної міграції. В умовах глобалізованого світу Україна є частиною зазначених світових урбанізаційних процесів, хоча прослідковується негативна тенденція зменшення населення. Вивчення урбанізаційних процесів та змін є актуальним питанням, адже урбанізаційні зміни торкаються усіх систем життєдіяльності людей та сфер їх співіснування. Урбанізаційні процеси є швидкими та нестабільними, що зобов’язує органи публічної влади та керівництво країн здійснювати постійний моніторинг стану та розвитку даних процесів, оцінку їх впливу на життя суспільства, ідентифікацію потреб громадян в окреслених умовах. Це дозволить здійснювати урядами держав формування та реалізацію державної політики на замовлення суспільства. У статті проаналізовано тенденції процесів урбанізації в Україні, світі та Європі, здійснено їх порівняльний аналіз. Визначено та охарактеризовано етапи розвитку урбанізації з метою встановлення патернів, які впливають на розвиток міст та переходу від однієї стадії до іншої. Проаналізовано підходи вчених до визначення поняття «урбанізація», а також офіційні документи міжнародних організацій, що дозволило сформувати авторське визначення даного поняття з позицій системи публічного управління. У процесі аналізу наукових напрацювань зарубіжних вчених, виявлено підходи до поділу процесу урбанізації на стадії, а також ідентифіковано та охарактеризовано сучасні міські ідеології, що дозволило встановити зміщення фокусу міських цінностей за останні декілька десятиліть. Сукупність наслідків урбанізаційних процесів формують перед вітчизняною системою публічного управління та адміністрування ряд завдань, вирішення яких у майбутньому є запорукою дотримання прав і свобод людей та їх безпечного співіснування.

Ключові слова: урбанізація; публічне управління; урбанізаційні процеси; тренди урбанізації; місто; міське населення; сільське населення.Keywords: urbanization; public administration; urbanization processes; trends of urbanization; city; urban population; rural population.

Література

1. Gibbs J. “The evolution of population concentration. Economic Geography”, 1963, Vol. 2, pp. 119–129
2. Hannah Ritchie. “Urbanization”, https://ourworldindata.org/ urbanization
3. Intelligence Agency. “The World Factbook”, https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/fields/2212.html
4. Jackson K.T., Ballon H. (eds) (2007) Robert Moses and the Modern City: The Transformation of New York.N.Y.: Norton
5. Jan G. (2010), “Cities for People”. Island Press. – (ISBN 978-1597265737).
6. Klaassen L., Scimemi G. Theoretical issuers in urban dynamics. Dynamics of Urban Development. NewYork, StMartin`s Press, 1981, pр. 8–28.
7. United Nations Department of Economic and social affairs. “2018 Revision of World Urbanization Prospects”, https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
8. Van der Berg L., Drewett R., Klaassen L.H., Rossi A., Vijverberg C.H.T. “Urban Europe: A study of growth and decline”. A. Wheaton&Co. Ltd., Exeter, 1982, 162 p.
9. World Bank – “World Development Indicators”, https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators
10. International Organization for Migration (IOM) (2015), “World Migration Report”, https://publications.iom.int/system/files/wmr2015_en.pdf.
11. Александр С. О (2017), “О будущем украинский городов”. Информационно-аналитический еженедельник "Зеркало недели, Украина", https://zn.ua/internal/o-buduschem-ukrainskih-gorodov-257609_.html
12. Бажал Ю. М., Кілієвич О. І. (2002), “Ефективність державного управління” монографія. К. : К.І.С., 2002. - 420 с.
13. Бакуменко В. Д., Надолішній П. І., Іжа М. М., Г. І. (2009), “Державне управління: основи теорії, історія і практика : навч. посіб”, за заг. ред. П. І. Надолішнього, В.Д. Бакуменка, Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. - 394 с.
14. Бублик О. Г. (2014), “Роль містобудування в сучасних урбаністичних розвідках зарубіжних дослідників”. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, вип. 40. - С. 255-260.
15. Буряченко А.Є. (2013), “Урбанізація в контексті фінансового, демографічного та соціального розвитку”. Вчені записки : зб. наук. праць ; редкол. : А.Ф. Павленко (відп. ред.) та ін. Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 15. – 208 с.
16. Виктор В. (2014), “Пересборка города: между языком и пространством”. Cоциология власти, №2. – Ст. 9–38.
17. Грац Р. (1995), “Город в Америке: жители и власти”. Пер. с англ. В. Глазычева, М.: Ладья
18. “Демографический энциклопедический словарь” (1985), http://demography.academic.ru/
19. Елвін Тоффлер (2000), “Третя хвиля”. Перекладач: Андрій Євса, за редакцією Віктора Шовкуна. Видавничий дім «Всесвіт". Київ. 480 с
20. Засадко В. В. (2016), “Урбанізаційні тенденції в Україні в контексті загроз економічній безпеці”, Стратегія розвитку України. № 1. - С. 124-129
21. Ковбасюк Ю. В., Трощинський В. П., Сурмін Ю. П. (2010) “Енциклопедичний словник з державного управління”.К. : НАДУ, 2010. – 820 с.
22. Куйбіда В. С. (2004), “Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування”, монографія. К. : МАУП, 2004. – 432 с.
23.Кузьменко Д.М. (2010), “Дефініція поняття “урбанізація" в суспільній географії”, http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/7706.doc
25. Мезенцев К.В., Гаврилюк О.К. (2015), “Тестування моделі диференціальної урбанізації в Україні”. Економічна та соціальна географія. Вип. 3. - С. 15-26.
26. Мельник А. Ф., Оболенський О. Ю., Васіна А. Ю. (2009) “Державне управління : підручник”, за ред. А. Ф. Мельник. К. : Знання 582 с.
27. Перцик Е.Н. (2009), “Георбанитистика”, М. : Изд. центр "Академия”. 423 с.
28. Пивоваров Ю. Л. (1999), “Основы геоурбанистики : Урбанизация и городские системы”. М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 232 с
29. Сергієнко Л. В. (2019) “Сутність, особливості та стадії розвитку урбанізації” економіка, управління та адміністрування. №4. – С. 207–213.
30. Смагин Ю.А. (2005), “Территориальная организация населения”. М. : Изд.-торг. корпорация "Дашков и К. 244 с.
31. Хома Н. (2016), “Політична урбаністика: концептуалізація предметного поля”, URL : http://journals.uran.ua/spup/article/view/166225

L. Sergienko, І. Novosiolov

DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF URBAN CHANGE

Summary

To date, the proportion of urban, including world-wide, populations is greater than that of rural residents. The international community identifies urbanization as one of four major problematic demographic trends, including: population growth trends, world population aging trends, and international migration trends. In a globalized world, Ukraine is part of these world urbanization processes, although there is a downward trend in population decline. The study of urbanization processes and change is a pressing issue, as urbanization changes affect all human life systems and their coexistence spheres. Urbanization processes are rapid and unstable, which requires the public authorities and the governments of the countries to constantly monitor the status and development of these processes, assess their impact on society, and identify the needs of citizens in the specified conditions. This will allow the governments of the states to form and implement public policies at the request of society. The article analyzes the tendencies of urbanization processes in Ukraine, the world and Europe, and their comparative analysis. The stages of urbanization development have been defined and characterized in order to identify patterns that influence the development of cities and the transition from one stage to another. The approaches of scientists to the definition of the term "urbanization" are analyzed, as well as official documents of international organizations, which allowed to form the author's definition of this concept from the standpoint of the system of public administration. In the process of analyzing the scientific achievements of foreign scientists, approaches to the division of the urbanization process at the stage were identified, and modern urban ideologies were identified and characterized, which allowed to establish the shift in the focus of urban values over the past several decades. The totality of the consequences of urbanization processes form before the domestic system of public administration and administration a number of problems, the solution of which in the future is the key to respecting the rights and freedoms of people and their safe coexistence.

References

1. Gibbs, J. (1963), “The evolution of population concentration. Economic Geography”, Vol. 2, pp. 119–129
2. Ritchie, H. and Roser, M. (2020), “Urbanization”, available at: https://ourworldindata.org/urbanization (Accessed 05 Jan 2020).
3. Intelligence Agency (2020), “The World Factbook”, available at: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/fields/2212.html (Accessed 05 Jan 2020).
4. Jackson, K.T. and Ballon, H. (2007), Robert Moses and the Modern City: The Transformation of New York, Norton, N.Y., USA.
5. Jan G. (2010), Cities for People, Island Press, ‎Washington, D.C., USA.
6. Klaassen, L. and Scimemi, G. (1981), Theoretical issuers in urban dynamics. Dynamics of Urban Development, StMartin`s Press, NewYork, USA, pр. 8–28.
7. United Nations Department of Economic and social affairs (2018), “2018 Revision of World Urbanization Prospects”, available at: https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html (Accessed 05 Jan 2020).
8. Van der Berg, L. Drewett, R. Klaassen, L.H. Rossi, A. and Vijverberg, C.H.T. (1982), Urban Europe: A study of growth and decline, A. Wheaton&Co. Ltd., Exeter, UK.
9. World Bank (2020), “World Development Indicators”, available at: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators (Accessed 05 Jan 2020).
10. International Organization for Migration (IOM) (2015), “World Migration Report”, available at: https://publications.iom.int/system/files/wmr2015_en.pdf (Accessed 05 Jan 2020).
11. Alexander, S.O (2017), “On the future of Ukrainian cities”, Information and Analytical Weekly "Mirror of the Week, Ukraine", available at: https://zn.ua/internal/o-buduschem-ukrainskih-gorodov-257609_.html (Accessed 05 Jan 2020).
12. Bazhal, Yu.M. and Kiliyevich, O.I (2002), Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia [Efficiency of public administration], KI.S., Kyiv, Ukraine.
13. Bakumenko, V.D. Nadolishnii, P.I. and Izha, M.M. (2009), Derzhavne upravlinnia: osnovy teorii, istoriia i praktyka [Public administration: the basics of theory, history and practice], ORIDA NADU, Odesa, Ukraine.
14. Bublik, O.G (2014), “The role of urban planning in contemporary urban exploration of foreign researchers”, Scientific Works of the History Faculty of Zaporizhzhya National University, vol. 40. pp. 255-260.
15. Buryachenko, A.E (2013), “Urbanization in the Context of Financial, Demographic and Social Development”, Scientific notes: Coll. of sciences. laundry KNEU, vol. 15.
16. Victor, V. (2014), “Rethinking the City: Between Language and Space”, Sociology of Power, vol. 2, pp. 9–38.
17. Graz, R. (1995), Gorod v Amerike: zhiteli i vlasti [The City in America: Residents and Power], Ladya, Moscow, Russia.
18. Demographic Encyclopedic Dictionary (1985), available at: http://demography.academic.ru/ (Accessed 05 Jan 2020).
19. Toffler, A. (2000), Tretia khvylia [The Third Wave], Publishing House "Universe", Kyiv, Ukraine.
20. Zasadko, V.V (2016), “Urbanization tendencies in Ukraine in the context of threats to economic security”, Development Strategy of Ukraine, vol. 1, pp. 124-129
21. Kovbasyuk, Yu.V. Troshchinsky, V.P. and Surmin, Yu.P. (2010), Entsyklopedychnyj slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic Dictionary of Public Administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
22. Kuibida, V.S (2004), Pryntsypy i metody diial'nosti orhaniv mistsevoho samovriaduvannia [Principles and methods of activity of local governments], MAUP, Kyiv, Ukraine.
23.Kuzmenko D.M (2010), “Definition of urbanization in social geography”, available at: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/7706.doc (Accessed 05 Jan 2020).
25. Mezentsev, K.V. and Gavriluk, O.K (2015), “Testing the Differential Urbanization Model in Ukraine”, Economic and social geography, vol. 3, pp. 15-26.
26. Melnik, A.F. Obolensky, O. Yu. and Vasina A.Yu. (2009), Derzhavne upravlinnia [Public administration], Knowledge, Kyiv, Ukraine.
27. Pertsik, E.N (2009), Geourbanistika [Geurbanistics], Izd. Center "Academy", Moscow, Russia.
28. Pivovarov, Yu..L. (1999), Osnovy geourbanistiki : Urbanizacija i gorodskie sistemy [Fundamentals of Geo-Urbanism: Urbanization and Urban Systems], VLADOS center, Moscow, Russia.
29. Sergienko, L.V (2019), “The essence, features and stages of urbanization development” economics, management and administration, vol.4, pp. 207–213.
30. Smagin, Yu.A. (2005), Territorial'naja organizacija naselenija [Territorial organization of the population], Publisher-bargaining. Dashkov & K. Corporation, Moscow, Russia.
31. Homa, N. (2016), “Political Urbanism: Conceptualizing the Subject Field”, available at: http://journals.uran.ua/spup/article/view/166225 (Accessed 05 Jan 2020).

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 1093

Відомості про авторів

Л. В. Сергієнко

к. держ. упр., доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

L. Sergienko

PhD in Public Administration, Assistant Professor of Department of Economic Security, Public Management and AdministrationZhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0003-3815-6062


І. В. Новосьолов

магістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

І. Novosiolov

Master's Degree in «Public Management and Administration», Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-6613-7059

Як цитувати статтю

Сергієнко Л. В., Новосьолов І. В. Розвиток публічного управління у контексті урбанізаційних змін. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1555 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.34

Sergienko, L. and Novosiolov, І. (2020), “Development of public administration in the context of urban change”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1555 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.