EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МІСТОМ В КОНТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ
В. В. Ксендзук, К. М. Войціцька, В. Р. Орел, І. Г. Сергієнко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.56

УДК: 352.07

В. В. Ксендзук, К. М. Войціцька, В. Р. Орел, І. Г. Сергієнко

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МІСТОМ В КОНТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Здійснене дослідження ґрунтується на актуальній проблемі нерівності зростання економічних показників та незадоволеності суспільства рівнем доходів, безробіттям і перешкодами участі в громадському житті. На підставі огляду основних показників соціального та економічного розвитку України обґрунтовано важливість дослідження теоретичних основ двох понять: «інклюзія» та «інклюзивне місто». Визначено, що інклюзія (включенння) є протилежним за значенням поняттям до ексклюзія (виключення). В публічному управлінні містом важливого значення набуває врахування інтересів всіх категорій населення (за віковими категоріями, спеціальні групи тощо), які є суб’єктами інклюзивного міста. Крім того, ідентифіковано групи суб’єктів управління інклюзивним містом та охарактеризовано їх функції в частині створення умов для забезпечення досягнення цілей інклюзивного розвитку.

Ключові слова: інклюзія (включення); ексклюзія (виключення); місто; публічне управління містом; соціально-економічний розвиток

Література

1. Калініна Л.А. Мистецька інклюзія: виклики, проблеми, перспективи. ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв». 2019. URL: http://217.77.221.199/bitstream/123456789/1286/1/Калініна_75-77.pdf
2. Клименюк Н.В. Інклюзія людей з особливими потребами до суспільного життя: історичний аспект. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу Києво-Могилянська академія. Сер.: Педагогіка. 2009. №. 112, Вип. 99. С. 148-153.
3. Лесечко М.Д., Блащук Л.В. Механізм управління великими містами в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 22. С. 121-125. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_22_33.
4. Міщик Л.І. Інклюзивна освіта як умова соціалізації дітей-інвалідів у процесі навчання. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна. 2012. №. 5. С. 139-142.
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України Оцінка чисельності наявного населення України. Київ, 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new2020/zmist/novini/OnU_01_12_2019.pdf
6. Публічне управління: шляхи розвитку: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 листоп. 2014 р.): у 2 т. / [за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. А. Романюка, О. Ю. Оболенського]. К. : НАДУ, 2014. Т. 1. 150 с
7. Савчук Д.А., Мельник Ю.Р. Аналіз суспільної системи за допомогою індикаторів соціальної інклюзії. Головний редактор. 2019. С. 139. URL: http://posek.km.ua/images/stories/doc/Zbirnyk_konferentsii_2019/zbirnyk_tez_iii_conference_podilskyi_college.pdf#page=140

V. Ksendzuk, K. Voitsitska, V. Orel, I. Serhiienko

PUBLIC MANAGEMENT OF THE CITY IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE DEVELOPMENT

Summary

The conducted research is based on the actual problem of inequality of growth of economic indicators and dissatisfaction of society with the level of incomes, unemployment and obstacles to participation in public life. The issues of social inequality in the world and the disparity in the distribution of global income and the associated issues of growth and inclusive development are so important that it has been addressed for many years by recognized international organizations. This issue should be solved in the light of local needs research to formulate suggestions for changing national and regional socio-economic policies of the particular country. Based on the review of the main indicators of socio-economic development of Ukraine, the importance of researching the theoretical bases of the concepts of "inclusion" and "inclusive city" is substantiated. It is determined that inclusion (inclusion) is the opposite in meaning to the concept of exclusion (exclusion). Social inclusion is a process of full and comprehensive inclusion of all social groups, regardless of age, gender, health and other factors, in a fully-fledged life on equal footing as equal members of society. Inclusive city offered to be interpreted as a settlement, which is accessible and comfortable for living for people of different age, gender, nationality, religion, social status, different physical and financial capacities, is substantiated. Therefore, in the course of the study, the classification of the city's subjects was investigated and all its participants were identified as having inclusive designations. In the public management of the city, it is important to take into account the interests of all categories of population (by the age, special groups, etc.) who are the subjects of an inclusive city. In addition, the groups of entities involved in inclusive city governance have been identified and their functions have been described in terms of creating the conditions for achieving the goals of inclusive development.

Keywords: inclusion (inclusion); exclusion (exclusion); city; public city management; socio-economic development.

References

1. Kalinina, L.A. (2019), “Artistic inclusion: challenges, challenges, prospects”, VP «Mykolaivs'ka filiia Kyivs'koho natsional'noho universytetu kul'tury i mystetstv», [Online], 2019, available at: http://217.77.221.199/bitstream/123456789/1286/1/Калініна_75-77.pdf (Accessed 01 October 2019).
2. Klymeniuk, N.V. (2009), “Inclusion of people with disabilities in public life: a historical perspective”. Naukovi pratsi Chornomors'koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu Kyievo-Mohylians'ka akademiia. Ser.: Pedahohika, №. 112, Vyp. 99, S. 148-153.
3. Lesechko, M.D. and Blaschuk, L.V. (2011), “The mechanism of management of large cities in Ukraine”. Investytsii: praktyka ta dosvid, [Online], № 22, S. 121-125, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_22_33 (Accessed 11 October 2019).
4. Mischyk, L.I. (2012), “Inclusive education as a condition for the socialization of children with disabilities in the learning process”. Zbirnyk naukovykh prats' Khmel'nyts'koho instytutu sotsial'nykh tekhnolohij Universytetu Ukraina, №. 5, S. 139-142.
5. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2020), „Estimation of the population of Ukraine”, Kiev, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new2020/zmist/novini/OnU_01_12_2019.pdf (Accessed 01 October 2019).
6. Kovbasiuka, Yu.V. Romaniuka, S.A. and Obolens'koho, O. Yu. (2014) “Public administration: ways of development”, Materialy nauk.-prakt. konf. za mizhnar. Uchastiu, Kyiv, NADU, 150 s.
7. Savchuk, D.A. and Mel'nyk, Yu.R. (2019), “Analyzing the social system using indicators of social inclusion”. Holovnyj redaktor, [Online], S. 139, available at: http://posek.km.ua/images/stories/doc/Zbirnyk_konferentsii_2019/zbirnyk_tez_iii_conference_podilskyi_college.pdf#page=140 (Accessed 10 October 2019).

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 925

Відомості про авторів

В. В. Ксендзук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

V. Ksendzuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-7670-7350


К. М. Войціцька

аспірант кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування,Державний університет «Житомирська політехніка»

K. Voitsitska

Postgraduate Student of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0003-2815-8814


В. Р. Орел

студентка, Державний університет «Житомирська політехніка»

V. Orel

Student, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0003-0595-5183


І. Г. Сергієнко

аспірант, Державний університет «Житомирська політехніка»

I. Serhiienko

Postgraduate Student, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0003-2823-5795

Як цитувати статтю

Ксендзук В. В., Войціцька К. М., Орел В. Р., Сергієнко І. Г. Публічне управління містом в контексті інклюзивного розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1554 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.56

Ksendzuk, V., Voitsitska, K., Orel, V. and Serhiienko, I. (2019), “Public management of the city in the context of inclusive development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1554 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.