EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
А. А. Коваль, Д. В. Самченко, Н. О. Воробченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.33

УДК: 336.22

А. А. Коваль, Д. В. Самченко, Н. О. Воробченко

ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті проаналізовано державне управління в податковій сфері в умовах глобалізації. Встановлено, що однією з центральних проблем сучасної державноуправлінської науки є вивчення процесів глобалізації та їх впливу на діяльність органів влади різних рівнів.
Визначено, що курс України на європейську інтеграцію як політичної, економічної, соціальної та культурної інтеграції європейських держав, зумовлює розгляд загальноєвропейських інтеграційних процесів як засіб об’єднання держав, що забезпечує структурно-морфологічну трансформацію сучасної системи міжнародних відносин і сприяє паритетному розподілу соціально-політичного, економічного та культурного потенціалу між державами в умовах спільного глобалізаційного вектора розвитку.
Досліджено, що інформаційні ресурси являються системоутворюючим фактором процесу реалізації своїх конкурентоспроможних переваг держави в міжнародному економічному просторі.
Визначено, що відомчі інформаційні ресурси набувають значимості при побудові сучасної сервісної податкової служби на рівні найкращих міжнародних стандартів , а також їхній зовнішній обмін. У податковій сфері у рамках міжнародних організацій активація міжнародної співпраці України буде сприяти процесу вивчення методів податкового стимулювання, а також проблем ухилення від оподаткування міжнародного масштабу; запозичення передового світового досвіду в українську систему оподаткування та визначення шляхів удосконалення податкової системи, надання нових можливостей в боротьбі з ухиленнями від сплати податків через міжнародний обмін податковою інформацією, та як наслідок забезпечення поліпшення міжнародного іміджу України.
Запропоновано основні механізми управління процесами обміну податковою інформацією в умовах глобалізації: міжнародна співпраця з Радою Європи, МВФ, Світовим Банком; співпраця з Організацією економічного співробітництва та розвитку; членство України у регіональних організаціях податкових служб: Внутрішньо-європейської організації податкових адміністрацій і Координаційній раді керівників податкових служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав; співпраця з Комітетом податкових експертів ООН; двостороннє співробітництво в податковій галузі з Польщею, Великою Британією, ФРН, Нідерландами та Угорщиною; членом у Глобального Форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей Організації економічного співробітництва та розвитку; співробітництво з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ; співробітництво з Європейським офісом по боротьбі з шахрайством.

Ключові слова: глобалізація; фіскальна служба; державне управління; податкова служба; управління процесами обміну інформацією.

Література

1. Коліушко І.Б., Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: Монографія. — К.: Факт, 2002. — 260 с.
2. Котуков О. А. Феномен глобалізації та його вплив на сучасне державне управління // Актуальні проблеми державного управління: 2014. № 1(45) С. 135-142.
3. Петракова К.О. Трансформація реформ в українському суспільстві в умовах сучасних глобалізаційних викликів // Ефективність державного управління: 2015. № 43. С. 243–249.
4. Білокопитов Д. В. Глобалізація як чинник впливу на сучасне громадянське суспільство // Державне будівництво: електрон. наук. фахове вид. 2016. № 1. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-1/doc/5/01.pdf.
5. Владимиров М. В. Модернізація державної влади в умовах глобалізації // Актуальні проблеми державного управління: 2012. № 1. С. 135-142.
6. Чернова К.О. Глобалізація як вимір сучасності: соціокультурний аспект // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2011. № 13. С. 16–20.
7. Карлін М.І. Особливості фіскальної політики держави з нестійкою фінансовою системою в глобалізованому світі // Економічний форум, 2014. № 4. С. 207-214.
8. Бабич В. Співробітництво Державної фіскальної сліжби України із внутрішньоєвропейською організацією податкових адміністрацій (IOTA) // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2017. № 876. С. 92-97.
9. Матвейчук Л.О., Герасименко Н.М. Механізми управління процесами обміну податковою інформацією в умовах глобалізації світі // Ефективність державного управління, 2016. № 1-2(2). С. 63-71.
10. Войтович Р.В. Вплив глобалізації на систему державного управління (теоретико-методологічний аналіз): Монографія / За заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.М.Князєва. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 680 с.

А. Koval, D. Samchenko, N. Vorobchenko

THE PROBLEM OF STATE ADMINISTRATION IN THE TAX FIELD OF UKRAINE IN THE GLOBALIZATION

Summary

The article analyzes the state administration in the tax sphere in the context of globalization. One of the central problems of modern state administration science is study of globalization processes and influence on the activity of the authorities on different levels.
Ukraine's course on European integration as political, economic, social and cultural integration of European states causes consideration of pan-European integration processes as means of states unification, it provides structural- morphological transformation of the modern system of international relations and promotes parity distribution of socio-political, economic and cultural potential between states in the conditions of joint globalization development vector.
Information resources are system-forming factor of the process of realizing their competitive advantages of the state in the international economic space.
Departmental information resources are gaining importance when building a modern tax service at the level of the best international standards, and their external exchange. In the tax field within international organizations activation of Ukraine's international cooperation will contribute to the process of studying tax incentive methods, and the problem of tax evasion on an international scale; borrowing best practices in the Ukrainian tax system and identifying ways to improve the tax system, providing new opportunities in the fight with tax evasion through the international exchange of tax information, and as consequence is ensuring improvement of the international image of Ukraine.
The basic mechanisms are proposed management of tax information exchange processes in a globalized environment: international cooperation with the Council of Europe, International Monetary Fund, World Bank; cooperation with the Organization for Economic Cooperation and Development; Ukraine's membership in regional organizations of tax services: Internal European Organization of Tax Administrations and Coordinating Council for Heads of Tax Services of Commonwealth of Independent States; cooperation with the Committee of Tax Experts UN; bilateral cooperation in the field of taxation with Poland, the United Kingdom, Germany, the Netherlands and Hungary; Member of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for the Organization for Economic Co-operation and Development's Tax Goals cooperation with the German Society for International Cooperation GIZ; cooperation with the European Anti-Fraud Office.

Keywords: the globalization; fiscal service; tax service; management of information exchange processes.

References

1. Koliushko, I.B. (2002), Vykonavcha vlada ta problemy administratyvnoi reformy v Ukraini [Modern mechanism of state regulation of pricing in the residential real estate market], Fact, Kyiv, Ukraine.
2. Kotukov, O.A. (2014), “The phenomenon of globalization and its impact on modern government”, Actual problems of public administration, vol. 1(45), pp. 135-142.
3. Petrakova, K.O. (2015), “Transformation of reforms in Ukrainian society in the face of today's globalization challenges”, Public administration efficiency, vol. 43, pp. 243-249.
4. Bilokopitov, D.V. (2016), “Globalization as a factor in influencing modern civil society”, State building, available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-1/doc/5/01.pdf Accessed 18 January 2020).
5. Vladimirov, M.V. (2012), “Modernization of state power in the conditions of globalization”, Actual problems of public administration, vol. 1, pp. 135-142.
6. Chernova, K.O. (2011), “Globalization as a Dimension of Modernity: A Sociocultural Aspect”, Actual problems of sociology, psychology, pedagogy, vol. 13, pp. 16–20.
7. Karlin, M.I. (2014), “Peculiarities of fiscal policy of a country with unstable financial system in a globalized world”, Economic Forum, vol. 4, pp. 207-214.
8. Babich, V. (2017), “Cooperation of the State Fiscal Service of Ukraine with the intra-European organization of tax administrations (IOTA)”, Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic", vol. 876, pp. 92-97.
9. Matveychuk, L.O. and Gerasimenko, N.M. (2016), “Mechanisms for managing tax information exchange processes in a globalized world”, Public administration efficiency, vol. 1-2(2), pp. 63-71.
10. Voitovich, R.V. (2007), Vplyv hlobalizatsii na systemu derzhavnoho upravlinnia (teoretyko-metodolohichnyj analiz) [Impact of globalization on public administration (theoretical and methodological analysis)], NADU, Kyiv, Ukraine.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 930

Відомості про авторів

А. А. Коваль

к. е. н., доцент кафедри менеджментуНавчально-наукового інституту фінансів, банківської справи,Університет державної фіскальної служби України

А. Koval

PhD in Economics, Associate Professor of ManagementEducational Research Institute of Finance, Banking,University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0002-8444-4738


Д. В. Самченко

здобувач вищої освіти,Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи,Університет державної фіскальної служби України

D. Samchenko

student, Educational Research Institute of Finance, Banking,University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1425-7192


Н. О. Воробченко

здобувач вищої освіти,Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи,Університет державної фіскальної служби України

N. Vorobchenko

student, Educational Research Institute of Finance, Banking,University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0003-4191-0847

Як цитувати статтю

Коваль А. А., Самченко Д. В., Воробченко Н. О. Проблема державного управління у податковій сфері України в умовах глобалізації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1553 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.33

Koval, А., Samchenko, D. and Vorobchenko, N. (2020), “The problem of state administration in the tax field of Ukraine in the globalization”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1553 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.