EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОСТРИФІКАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЄЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ
О. В. Василенко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.100

УДК: 351/354:378

О. В. Василенко

НОСТРИФІКАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЄЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація

Інтернаціоналізація за своєю природою і змістом є процесом взаємодії учасників глобального освітнього простору, а тому має передбачати дієві механізми співпраці та кооперації між ними, зокрема міжнародно-правового. Одним з таких міжнародно-правових механізмів є механізм взаємного визнання кваліфікацій і документів про вищу освіту, що відіграє провідне значення для подальшого розвитку процесів інтернаціоналізації.
Гармонізація процедур визнання сприяє зменшенню бюрократичних перешкод, з якими стикаються студенти, викладачі, науковці та шукачі роботи за межами своїх країн або по поверненню на батьківщину після навчання за кордоном. Таким чином, нострифікаційний механізм державного управління є одним з ключових елементів інтернаціоналізації вищої освіти, кінцевим етапом запровадження якого має стати автоматичне визнання.

Ключові слова: інтернаціоналізація вищої освіти; визнання документів про вищу освіту; нострифікація; еквівалентність освітніх кваліфікацій.

Література

1. Артьомов І.В. Взаємне визнання дипломів – необхідна умова інтеграції України до європейського освітнього простору // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Історія». 2012. Вип. 28. С. 64-70
2. Василенко О.В. Стратегії інтернаціоналізації та забезпечення доступності міжнародної вищої освіти // Вісник НАДУ. Серія: «Державне управління». 2019. № 1/2019. С. 18-22
3. Деякі питання визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав: наказ Міністерства освіти і науки України від 28.05.2012 № 632 // Офіційний вісник України. 2012. № 50. Ст. 2018
4. Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту: наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504 // Офіційний вісник України. 2015. № 48. Ст. 1557
5. Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в европейском регионе (официальный перевод). URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007f2f5
6. Перелік країн, що визнають апостиль // Міністерство освіти і науки України: Офіційний сайт. URL: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/apostil/perelik-krayin-sho-viznayut-apostil
7. Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні: монографія ; за заг. ред. В. Лугового, С. Калашникової. К. : «Пріоритети», 2014. 156 с.
8. Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні: Закон України від 03.12.1999 № 1273-XIV // Відомості Верховної Ради України. 1999. № 51. Ст. 459
9. Пугач А.М., Радіонова Т.О. Визнання іноземних документів про вищу освіту в Україні: нормативно-правового забезпечення // Публічне адміністрування: теорія та практика. 2017. № 2 (18). С. 1-7
10. Шаталова Л.М. Теоретико-правові аспекти адміністративної процедури визнання документів про освіту // Міжнародний науковий журнал. 2016. № 10 (20). Т. 2. С. 146-151
11. Шаталова Л.М. Особливості процедури визнання документів про освіту за новим освітнім законодавством: переваги та недоліки // Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Вип. 4. С. 212-218
12. Юридична енциклопедія : В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К. : «Укр. енцикл.», 2002. Т. 4 : Н - П. 720 с.
13. Які країни визнають українські дипломи // Аналітичний портал «Слово і діло». URL: https://www.slovoidilo.ua/2018/07/06/infografika/suspilstvo/yaki-krayiny-vyznayut-ukrayinski-dyplomy
14. Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region (Lisbon Convention) // Council of Europe. Lisbon. 1997. URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007f2c7
15. Council Recommendation on promoting automatic mutual recognition of higher education and upper secondary education and training qualifications and the outcomes of learning periods abroad of 26 November 2018 // Official Journal of the European Union. 2018. C 444/01
16. European Area of Recognition (EAR) Manual. URL: http://www.eurorecognition.eu/emanual/default.aspx
17. Integration of Refugee Students in European Higher Education Comparative Country Cases / Ed. by A.G. Yildiz. Turkey: Yaşar University Publications, 2019. 106 p.
18. Paris Communique. Paris, 25 May 2018. URL: https://enqa.eu/wp-content/uploads/2018/07/Paris_Communique.pdf
19. Rauhvargers A. Improving the Recognition of Qualifications in the Framework of the Bologna Process // European Journal of Education. 2004. № 39(3), pp. 331-347
20. Schwitters H., Skjerven S.A. Europe set for automatic recognition of qualifications // University World News. 2018. URL: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20181215091649894
21. The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report / European Commission/EACEA/Eurydice. 2018. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 330 p.
22. Yerevan Communique. Yerevan, 14-15 May 2015. URL: https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/06/Yerevan-Communique.pdf

O. Vasilenko

NOSTRIFICATIONAL MECHANISM OF THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION

Summary

Internationalization of higher education is a global process which does not occur in a vacuum. The increasing internationalization of higher education worldwide means study programs are being offered across borders, internationalizing the student body, teaching, learning and knowledge-sharing through collaborative research.
Today 5 million students are studying abroad and 2.5 million are studying outside their home region. This significant mobility of tertiary students calls for a global regulatory framework for the recognition of higher education qualifications.
Formal attributive confirmation of higher education qualification is a diploma - a document on higher education degree. However, the recognition of foreign higher education documents and qualifications does not automatically. The procedures and requirements of the recognition of higher education qualifications in different countries have their own specificities and differences.
Recognition of higher education qualification and diplomas is a door-opener to further studies and work in a different country from where you have your education. An assessment or formal recognition decision from a trusted recognition body helps employers and education institutions understand the foreign qualification and trust that it is on the same level as national qualifications.
Ukraine is a Party of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region. The Convention aims to facilitate the recognition of qualifications granted in one Party in another Party. But this Convention has mostly recommended character and establishes general regulatory framework for the recognition of higher education qualifications.
Therefore, harmonization and unification of recognition procedures aim to facilitate academic mobility, improve quality of higher education institutions and enhance international cooperation in higher education. It will reduce the obstacles faced by students, teachers, researchers and job-seekers outside their countries of origin.

Keywords: internationalization of higher education; nostrification; recognition of foreign qualifications.

References

1. Artyomov, I. (2012), “Summary mutual recognition diplomas – a requirement for Ukraine’s integration into the European educational space”, Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series “History”, vol. 28, pp. 64-70
2. Vasilenko, O. (2019), “Internationalization strategies: higher education access”, Bulletin of the NAPA, Series “Public Administration”, vol. 1, pp. 18-22
3. Ministry of Education and Science of Ukraine (2012), “Some Issues of Recognition and Establishing Equivalence in Ukraine of Educational Documents Issued by Educational Institutions of Other Countries”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 50, Art. 2018
4. Ministry of Education and Science of Ukraine (2015), “Some Issues of Recognition and Establishing Equivalence in Ukraine of Educational Documents Issued by Educational Institutions of Other Countries”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 48, Art. 1557
5. Council of Europe (2019), “Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region (in Russian)”, available at: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007f2f5, (Accessed 20 Dec 2019)
6. Ministry of Education and Science of Ukraine (2019), “List of Apostille Recognition Countries”, available at: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/apostil/perelik-krayin-sho-viznayut-apostil (Accessed 20 Dec 2019)
7. Luhovyi, V. and Kalashnikova, S. (2014), Pravovi zasady realizatsii Bolons'koho protsesu v Ukraini [Legal basics in realization of Bologna Process in Ukraine], Priorytety, Кyiv, Ukraine.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On Ratification of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 51, Art. 459
9. Puhach, A. and Radionova, T. (2017), “Recognition of foreign documents on education in Ukraine: normative legal supply”, Publichne Administruvannia: Teoriia ta Praktyka, vol. 2, № 18, pp. 1-7
10. Syatalova, L. (2016), “Theoretical and legal aspects administrative procedures recognition of documents on education”, International Scientific Journal, vol. 10, no. 20, pp. 146-151
11. Syatalova, L. (2016), “Features of the procedure for recognition of educational documents under the new educational legislation: advantages and disadvantages”, Scientific Bulletin of Public and Private Law, vol. 4, pp. 212-218
12. Shemshuchenko, Yu. (2002), Yurydychna entsyklopediia [Legal Encyclopedia], “Ukr. entsykl.”, vol. 4, Kyiv, Ukraine.
13. Analitychnyi Portal “Slovo i Dilo” (2018), “Which countries recognize Ukrainian diplomas”, available at: https://www.slovoidilo.ua/2018/07/06/infografika/suspilstvo/yaki-krayiny-vyznayut-ukrayinski-dyplomy, (Accessed 20 Dec 2019)
14. Council of Europe (1997), “Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region (Lisbon Convention)”, available at: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165, (Accessed 20 Dec 2019)
15. Council of the European Union (2018), “Council Recommendation on promoting automatic mutual recognition of higher education and upper secondary education and training qualifications and the outcomes of learning periods abroad”, Official Journal of the European Union, vol. 2018/C 444/01
16. European Area of Recognition (EAR) (2019), “Manual”, available at: http://www.eurorecognition.eu/emanual/default.aspx, (Accessed 20 Dec 2019)
17. Yildiz, A.G. (2019), Integration of Refugee Students in European Higher Education Comparative Country Cases, Yaşar University Publications, Yaşar, Turkey.
18. EHEA (2018), “Paris Communique”, available at: https://enqa.eu/wp-content/uploads/2018/07/Paris_Communique.pdf, (Accessed 20 Dec 2019)
19. Rauhvargers, A. (2004), “Improving the Recognition of Qualifications in the Framework of the Bologna Process”, European Journal of Education, vol. 39(3), pp. 331-347
20. Schwitters, H. and Skjerven, S.A. (2018), “Europe set for automatic recognition of qualifications”, University World News, available at: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20181215091649894, (Accessed 20 Dec 2019)
21. European Commission/EACEA/Eurydice (2018), The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
22. EHEA (2015), “Yerevan Communique”, available at: https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/06/Yerevan-Communique.pdf, (Accessed 20 Dec 2019)

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 1146

Відомості про авторів

О. В. Василенко

здобувач кафедри публічного управління та митного адміністрування,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

O. Vasilenko

applicant, public and customs administration department,University of Customs and Finance, Dnipro

ORCID:

0000-0003-2146-6398

Як цитувати статтю

Василенко О. В. Нострифікаційний механізм державного управління інтернаціоналізацією вищої освіти. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1552 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.100

Vasilenko, O. (2020), “Nostrificational mechanism of the internationalization of higher education”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1552 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.