EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗМІНА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СВІТОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
С. О. Пермінова

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.31

УДК: 351(045)

С. О. Пермінова

ЗМІНА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СВІТОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Анотація

Вивчено світові тенденції переходу до нової управлінської парадигми, які зумовлені глобальними соціально-економічними викликами та сучасними мегатрендами розвитку. Здійснено аналіз адміністративних теорій «відповідальної космополітичної держави», «нового державного менеджменту», «розумного врядування», які є теоретичним базисом змін і мають практико-орієнтований характер щодо спільної відповідальності держави і громадян за вирішення суспільних проблем. Виокремлено проблемні аспекти в управлінні країною, які призвели до зменшення впливу державного апарату на суспільне життя, низького рівня довіри громадян і неспроможності управлінської системи приймати ефективні рішення. Набули розгляду основні шляхи подолання кризових явищ, що закладені в національній Стратегії реформування державного управління. Зроблено акцент на соціальному аспекті сучасної управлінської парадигми, значна увага в якій приділяється розвитку у працівників здатності до взаємодії, ефективних комунікацій, культури поведінки, створенню умов для реалізації природних потенцій до саморозвитку та набуття професійних компетенцій. Окреслено пріоритетні напрями щодо створення гнучкої і ефективної системи державного управління за умов врахуванням наявного потенціалу, національних інтересів та світових тенденцій.

Ключові слова: сучасна управлінська парадигма; державне управління; кризові процеси; суспільний розвиток.

Література

1. Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80#n9
2. Науково-аналітична доповідна записка «Функціональна і компетентнісна готовність державних службовців України до здійснення публічного адміністрування в умовах демократії» /Е.А. Афонін, О.М. Балакірєва //Інститут економіки та прогнозування Національної Академії наук України. Київ. 2015. 24 с.
3. Червякова О. В. Перехід до парадигми розвитку механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2017_1%281%29__21
4. Пухтинський М. О. Пріоритетні напрями конституційного, політико-правового оновлення публічної влади, врядування в Україні / Аспекти публічного управління. 2019. Т. 7. № 6-7. С. 28-37.
5. Барабашев А. Г. Кризис государственного управления и его влияние на основные административные парадигмы государства и бюрократии /Вопросы государственного и муниципального управления. 2016. № 3. С.163-194.
6. Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку. Видання друге. — Львів: Кальварія, 2017. — 164 с.
7. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К., 2017. Частина 10: Електронні послуги / [Р.М.Матвійчук, С.П. Кандзюба]. – К.: ФОП Москаленко О. М., 2017. 60 с.
8. Закон України «Про адміністративні послуги» [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
9. Симагина О. В. Теория управления: учебное пособие / О. В. Симагина, В. М. Матюнин, СИУ – филиал РАНХиГС— Новосибирск : изд-во СибАГС, 2014.— 135 с.
10. Менеджмент организации : учебное пособие / под. ред. проф. З. П. Румянцевой, проф. Н. А. Соломатина. – М. : ИНФРА-М, 1995. – 432 с.
11. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід : монографія /За заг. редакцією С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха, О. Сосніна, П. Жукаускаса, Й. Ввайнхардт, Р. Андрюкайтене; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА. 2016. 606 с.

S. Perminova

CHANGE OF THE NATIONAL PARADIGM OF PUBLIC GOVERNANCE IN THE CONDITIONS OF WORLD TRANSFORMATION

Summary

The global tendencies of transition to the new management paradigm, which are caused by global socio-economic challenges and modern megatrends of development, are studied. The administrative theories of “responsible cosmopolitan state”, “new state management”, “rational governance” are analyzed, which are the theoretical basis of change and have a practically oriented character regarding the joint responsibility of the state and citizens for solving social problems. The key provisions of the new management paradigm in the direction of forming a polycentric economic system, orientation towards enhancing the role of innovative component, organizational culture, leadership style, creating conditions for creative realization of employees are identified. The main principles of the new management paradigm in the context of active interaction between government and society, ie the transition from a monopoly state to a service-oriented model of governance, within which a turn towards the development of human potential is examined. The problematic aspects of the country's governance, which led to a decrease in the influence of the state apparatus on public life, low level of trust of citizens and the inability of the administrative system to make effective decisions, were highlighted. The main ways of overcoming the crisis phenomena laid down in the National Strategy for Public Administration Reform were considered, the essence of which is to increase the state's position in the global competitiveness ratings. Within today's administrative paradigms, competency, motivation and ethical models have been analyzed in which attention is paid to the humanistic component of the work of civil servants, enhancing their professional level and awareness of the mission of the public service. Emphasis is placed on the social aspect of the modern management paradigm, which pays great attention to the development of employees' ability to interact, effective communication, culture of behavior, creation of conditions for the realization of natural potentials for self-development and the acquisition of professional competences. Priority directions for the creation of a compact, flexible and efficient system of public administration, taking into account available potential, national interests and global trends, are outlined.

Keywords: modern management paradigm; public administration; crisis processes; social development.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), “The Strategy for reforming the public administration of Ukraine for the period up to 2021”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/474-2016-%D1%80#n9 (Accessed 12 January 2020).
2. Afonin, Е. А. and Balakireva, O. M. (2015), Naukovo-analitychna dopovidna zapyska «Funktsional'na i kompetentnisna hotovnist' derzhavnykh sluzhbovtsiv Ukrainy do zdijsnennia publichnoho administruvannia v umovakh demokratii» [Scientific and analytical note “Functional and Competent Readiness of Civil Servants of Ukraine for Public Administration in Democracy”], Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
3. Chervyakova, O. V. (2017), “Transition to the paradigm of development of mechanisms of transformation of public administration in the conditions of social change”, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2017_1%281%29__21 (Accessed 26 December 2019)
4. Pukhtinsky, M. O. (2019), “Priority areas of constitutional, political and legal renewal of public power, governance in Ukraine”, Aspects of public management, vol. 7, no. 6-7, pp. 28-37.
5. Barabashev, A. G. (2016), “The crisis of public administration and its influence on the main administrative paradigms of the state and bureaucracy”, Questions of state and municipal government, vol. 3, pp. 163-194.
6. Zhylins'ka, O. Mel'nychuk, O. Antoniuk, L. Humenna, O. Radchuk, A. Stoliarchuk, Ya. Taruta, S. Kharlamova, H. Chala, N. and Shnyrkov, O (2017), Ukraina 2030: Doktryna zbalansovanoho rozvytku. Vydannia druhe [Ukraine 2030: The Doctrine of Balanced Development Second edition], Calvary, Lviv, Ukraine.
7. Semenchenko, A. I. and Dreshpaka, V. M. (2017), Elektronne upravlinnya ta elektronna demokratiya [E-Governance and e-democracy], FOP Moskalenko O. M., Kyiv, Ukraine.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of Ukraine "On Administrative Services", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 (Accessed 12 January 2020).
9. Simagina, O. V. and Matyunin, V. M. (2014), Teoriya upravlinnya [Theory of management], SibAGS Publishing House, Novosibirsk, Russia.
10. Rumyantseva, Z. P. and Solomatin, N. A. (1995), Upravlinnya orhanizatsiyeyu [Management of the organization], INFRA-M, Moscow, Russia.
11. Chernov, S. Voronkova, V. Banach, V. Sosnin, O. Zhukauskas, P. Weinhardt, J. and Andryukitene R. (2016), Derzhavne upravlinnya ta upravlinnya v umovakh informatsiynoho suspil’stva: vitchyznyanyy ta zarubizhnyy dosvid [Public administration and administration in the conditions of information society: domestic and foreign experience], ZDIA, Zaporozhye, Ukraine.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 1832

Відомості про авторів

С. О. Пермінова

к. пед. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Факультет менеджменту та маркетингу,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститутімені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

S. Perminova

PhD in Pedagogical Sciences,Associate Professor at the Department of Management,National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-6443-8560

Як цитувати статтю

Пермінова С. О. Зміна національної парадигми державного управління в умовах світових трансформацій. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1550 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.31

Perminova, S. (2020), “Change of the national paradigm of public governance in the conditions of world transformation”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1550 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.