EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ОСВІТНЬОМУ АСПЕКТІ
О. В. Білозір

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.30

УДК: 332.13:

О. В. Білозір

ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ОСВІТНЬОМУ АСПЕКТІ

Анотація

Визначено, що нова інтегрована програма відображає пріоритети освітньої політики ЄС і відповідає цілям Програми ЄС «Стратегія в галузі освіти та професійної підготовки – 2020». Програма включає: нову комплексну програму мобільності і співробітництва в освіті протягом життя для держав-членів ЄС, країн-членів Європейської економічної зони / Європейської асоціації вільної торгівлі (EEA / EFTA) та країн-кандидатів, що включає як вищу освіту, так і професійну підготовку інших рівнів; нову програму TEMPUS PLUS для співпраці між країнами-членами та країнами, що межують з ЄС, а також тими країнами, які зараз беруть участь у програмі TEMPUS, присвяченій освіті й підвищенню кваліфікації; програму ERASMUS MUNDUS; заходи підтримки.
Запропонована скоординована стратегія, за допомогою якої держави-члени навчалися б один у одного. Це не означає, що ЄС прийме на себе відповідальність за роботу національних систем освіти та підвищення кваліфікації, навпаки, вся відповідальність за організацію, зміст і фінансування освіти і підвищення кваліфікації залишатиметься на державах-членах. Однак діяльність, більш безпосереднім чином підтримувана ЄС, може як доповнювати діяльність держав-членів у сфері освіти та підвищення кваліфікації, так і досягати результатів, які можна дістати тільки через діяльність Товариства і на рівні Співтовариства. Активізація мобільності не тільки студентів, учнів, дорослих, вчителів, тренерів і викладачів, але також практик і ідей являє собою дуже важливу область, де власне діяльність держав-членів не допоможе забезпечити досягнення необхідного результату, а це критично для розвитку суспільства знання, якщо воно тягне за собою безпосередню передачу і досвід нових підходів і навичок і, що не менш важливо, підтримує мережеву взаємодію інститутів, які співпрацюють на загальноєвропейському рівні.
Пропозиція враховує досвід, накопичений у рамках інших програм Співтовариства, і спирається на рекомендації з оцінки їх ефективності. Вплив програм з освіти та підвищення кваліфікації на транснаціональному і національному рівні різниться. Це підтверджують дослідження впливу транснаціональних обмінів. Дійсно, практично всі студенти програми ERASMUS говорять про те, що їх досвід обміну був найбільш значним новим досвідом у всьому їх житті. У цьому сенсі програми навчання і підвищення кваліфікації є агентами системних змін і модернізації в ЄС.

Ключові слова: пріоритети освітньої політики; державна соціальна політика; інструменти; національна система освіти; транснаціональний обмін.

Література

1.Bettinger, E. The Effect of Charter Schools on Charter Students and Public Schools / E. Bettinger // Economics of Education Review. - №24 (2). - 2005. – pp.133–147.
2. Bifulco, R., Ladd, H. F.. The Impact of Charter Schools on Student Achievement: Evidence from North Carolina / R. Bifulco, H. F. Ladd // Journal of Education Finance and Policy. - 1(1). - 2006. – pp. 778–820.
3. Building Schools for the Future [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Building_Schools_for_the_Future
4. Building Schools for the Future factsheet [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://web.archive.org/web/20080924172144/http://www.number10.gov.uk/Page5801
5. Education [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.partnershipsuk.org.uk/PUKEducation.aspx – Назва з екрану.
6. Education - United Nations Sustainable Development [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/ – Назва з екрану.
7. Edwards Jr, D. B., Hartley, H. Theory versus Reality in Charter Schools in Colombia / D. Brent Edwards Jr, H. Hartley. – 2015. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ncspe.tc.columbia.edu/workingpapers/OP225.pdf.
8. Innovative Strategies for Accelerated Human Resource Development in South Asia: Public–Private Partnerships for Education and Training—Special Focus on Bangladesh, Nepal, and Sri Lanka / Asian Development Bank. – 2017. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/385661/ppp-education-sa.pdf.
9. State Subsidies for Independent Schools [Електронний ресурс]– Режим доступу: https://www.isasa.org/state-subsidies-for-independent-schools/#

O. Bilozir

INSTRUMENTS FOR FORMING STATE SOCIAL POLICY IN EDUCATIONAL ASPECTS

Summary

It is determined that the new integrated program reflects the priorities of EU education policy and is in line with the objectives of the EU Strategy for Education and Training - 2020. The program includes: a new integrated program for mobility and cooperation in lifelong learning for EU Member States, European Economic Area / European Free Trade Association (EEA / EFTA) and candidate countries, including both higher education and vocational training other levels; a new TEMPUS PLUS program for cooperation between Member States and countries bordering the EU, as well as those currently participating in the TEMPUS program on education and training; the ERASMUS MUNDUS program; support measures.
A coordinated strategy is proposed to allow Member States to learn from each other. This does not mean that the EU will assume responsibility for the work of national education and training systems; on the contrary, all responsibility for the organization, content and funding of education and training will remain with the Member States. However, activities more directly supported by the EU can both complement Member States' activities in the field of education and training, and achieve results that can only be achieved through the activities of the Community and at Community level. Enhancing the mobility of not only students, students, adults, teachers, coaches and teachers, but also of practices and ideas is a very important area where the Member States' own activities do not help to achieve the desired result, which is critical for the development of a knowledge society if it is to be entails the direct transfer and experience of new approaches and skills and, importantly, supports the networking of institutions that cooperate at the pan-European level.
The proposal takes into account the experience gained from other Community programs and draws on recommendations for evaluating their effectiveness. The impact of transnational and national education and training programs varies. This is confirmed by studies of the impact of transnational exchanges. Indeed, virtually all ERASMUS students say that their experience of sharing has been the most significant new experience of their lives. In this sense, training and advanced training programs are agents of systemic change and modernization in the EU.

Keywords: education policy priorities; state social policy; tools; national education system; transnational exchange.

References

1. Bettinger, E. (2005), “The Effect of Charter Schools on Charter Students and Public Schools”, Economics of Education Review, vol. 24 (2), pp.133–147.
2. Bifulco, R. and Ladd, H. F. (2006), “The Impact of Charter Schools on Student Achievement: Evidence from North Carolina”, Journal of Education Finance and Policy, vol. 1(1), pp. 778–820.
3. wikipedia (2019), “Building Schools for the Future”, available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Building_Schools_for_the_Future (Accessed 16 Dec 2019).
4. web.archive.org (2019), “Building Schools for the Future factsheet”, available at: http://web.archive.org/web/20080924172144/http://www.number10.gov.uk/Page5801 (Accessed 27 Dec 2019).
5. Partnerships UK (2019), “Education”, available at: https://www.partnershipsuk.org.uk/PUK-Education.aspx (Accessed 15 Dec 2019).
6. UN (2019), “Education - United Nations Sustainable Development”, available at: https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/ (Accessed 05 Dec 2019).
7. Edwards Jr, D. B. and Hartley, H. (2015), “Theory versus Reality in Charter Schools in Colombia”, available at: https://ncspe.tc.columbia.edu/working-papers/OP225.pdf (Accessed 29 Dec 2019).
8. Asian Development Bank (2017), “Innovative Strategies for Accelerated Human Resource Development in South Asia: Public–Private Partnerships for Education and Training—Special Focus on Bangladesh, Nepal, and Sri Lanka”, available at: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/385661/ppp-education-sa.pdf (Accessed 19 Dec 2019).
9. ISASA (2019), “State Subsidies for Independent Schools”, available at: https://www.isasa.org/state-subsidies-forindependent-schools/# (Accessed 15 Dec 2019).

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 771

Відомості про авторів

О. В. Білозір

к. ю. н., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академії Управління персоналом

O. Bilozir

PhD in Law, Associate Professor, Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0001-8326-3356

Як цитувати статтю

Білозір О. В. Інструменти формування державної соціальної політики в освітньому аспекті. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1549 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.30

Bilozir, O. (2020), “Instruments for forming state social policy in educational aspects”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1549 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.