EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ
В. В. Кононенко, С. А. Лапшин, Т. І. Пилипенко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.2

УДК: 351:37 (477)

В. В. Кононенко, С. А. Лапшин, Т. І. Пилипенко

ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті охарактеризовано процес розширення повноважень та впливу інститутів громадянського суспільства на функціонування органів державної влади та здійснення публічного управління у сфері освіти. За національним законодавством така система управління освітою визначається як державно-громадська, і має враховувати регіональні особливості, тенденції до автономії навчальних закладів, конкурентоспроможність їх освітніх послуг. Авторами статті проаналізовано діяльність, компетенції та повноваження державно-громадських суб’єктів управління освітою, розкрито механізми їх співпраці, баланс повноважень та відповідальність між усіма рівнями та суб’єктами. Автори роботи роблять висновок, що безпосередньою передумовою появи державно-громадського управління освітою є нові підходи до місця, ролі та функцій держави на сучасному етапі. У статті також зазначено, що національні нормативно-правові акти в основному передбачили шляхи, принципи та моделі розбудови державно-громадського управління в освітній сфері.

Ключові слова: Україна; державно-громадське управління; освіта; державно-громадські суб’єкти; громадський контроль.

Література

1. Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти» від 17 квітня 2002 р. Офіційний вісник України. 2002. № 16. С. 11.
2. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. від 25 червня 2013 р. Офіційний вісник Президента України. 2013. № 17. С. 31.
3. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017. № 38–39. С. 5.
4. Лукіна Т. О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні: монографія. Київ, НАДУ. 2004. 292 с.
5. Зайченко О. І. Державно-громадське управління в системі освіти району. Теорія та методика управління освітою. 2009. № 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/2009_2/09saiesr.pdf.
6. Даниленко Л. І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах: монографія. Київ, Міленіум. 2004. 358 с.
7. Василів В. Б. Особливості інформатизації системи управління ВНЗ в умовах трансформації вищої освіти України. Вища школа. 2011. № 11. С. 39–49.
8. Алферов Ю. С. Местные органы управления образованием за рубежом: проблемы модернизации и реформирования. Педагогика. 1991. № 6. С. 92–99.
9. Комарницький М. С. Державно-громадська система управління освітою. Аспекти самоврядування. 2000. № 3. С. 34–35.
10. Vera Jourova. How will the EU’s reform adapt data protection rules to new technological developments? URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2b2f7f00-f5b8-11e7-b8f5-01aa75ed71a1/language-en.
11. Прокопенко Л. Л. Досвід державно-громадського управління вищою освітою в Польщі. Державне управління та місцеве самоврядування. №12. 2012. С.136–139.
12. Михайленко О. В. Державно-громадське управління освітою. Директор школи України. 2007. № 1. С.46–51.
13. Островерхова Н. М., Даниленко Л. І. Ефективність управління загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний аспект. Київ, Школяр, 1995. 301 с.
14. Гаєвська Л. О. Розвиток державно-громадського управління загальною середньою освітою в Україні (друга половина XIX початок XX ст.): автореф. дис. д-ра наук з держ. упр. Київ, 2010. 36 с.
15. Серджіованні Т. Керування освітою і шкільне врядування / Переклад з англійської О. Щур. Львів: Видавництво «Літопис», 2002. 440 с.
16. Єльникова Г. В. Теоретичні підходи до моделювання державно-громадського управління. Директор школи. 2003. № 40–41. С.24–28.

V. Kononenko, S. Lapshyn, T. Pylypenko

STATE-PUBLIC MENEGMENT OF EDUCATION IN UKRAINE

Summary

The article describes the process of expanding the powers and influence of civil society institutions on the functioning of public authorities and the implementation of public administration in the field of education. According to national legislation of Ukraine, such an educational management system is defined as state-public, and should take into account regional peculiarities, tendencies towards autonomy of educational institutions, and the competitiveness of their educational services. The National Doctrine of Educational Development of Ukraine stipulates that the modern system of education management should develop as a state-public one, and should take into account regional peculiarities, tendencies towards autonomy of educational institutions, competitiveness of their educational services. It envisages the implementation of public administration in the field of education, taking into account public opinion, which changes the powers, structure and methods of cooperation between the central and regional levels of education management, between executive authorities, local self-government bodies and society. The purpose of the study is to develop the theoretical and methodological foundations of public-public administration of educational institutions and to clarify the main aspects of reforming education management on public-public bases.
The authors of the article analysed the activities, competencies and powers of public and public entities in the field of education management, reveal the mechanisms of their cooperation, balance of powers and responsibilities between all levels and entities. The authors of the paper conclude that the immediate prerequisite for the emergence of public-public management of education is the new approaches to the place, role and functions of the state at the present stage. The article also states that national regulations generally envisaged ways, principles and models of building public-public administration in the educational sphere. However, the authors emphasize that this model of educational governance will be effective when it takes into account regional peculiarities, tendencies towards autonomy of educational institutions and it will be based on the fundamental principles of democratic governance.

Keywords: Ukraine; state-public administration; education; state-public entities; public control.

References

1. President of Ukraine (2002), Decree “On the National Doctrine of Educational Development”, Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, vol. 16, p. 11.
2. President of Ukraine (2013), Decree “National Strategy for the Development of Education in Ukraine for 2012–2021”, Ofitsiinyi visnyk Prezydenta Ukrainy, vol. № 17, p. 31.
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “About education”, Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), vol. 38–39, p. 5.
4. Lukina, T. O. (2004), Derzhavne upravlinnia iakistiu zahal'noi seredn'oi osvity v Ukraini [Public administration of quality of general secondary education in Ukraine], NADU, Kyiv, Ukraine.
5. Zaichenko, O. I. (2009), “Public administration in the district’s education system”, Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu, vol. 2, available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/2009_2/09saiesr.pdf (Accessed 10 January 2020).
6. Danylenko, L. I. (2004), Upravlinnia innovatsijnoiu diial'nistiu v zahal'noosvitnikh navchal'nykh zakladakh [Management of innovative activity in general educational institutions], Milenium, Kyiv, Ukraine.
7. Vasyliv, V. B. (2011), “Peculiarities of informatization of university management system in the conditions of transformation of higher education of Ukraine”, Vyshcha shkola, vol. 11, pp. 39–49.
8. Alferov, Yu. S. (1991), “Local education management bodies abroad: problems of modernization and reform”, Pedahohyka, vol. 6, pp. 92–99.
9. Komarnytskyi, M. S. (2000), “State and public education management system”, Aspekty samovriaduvannia, vol. 3, pp. 34–35.
10. Jourova, V. (2016), “How will the EU’s reform adapt data protection rules to new technological developments?”, available at: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2b2f7f00-f5b8-11e7-b8f5-01aa75ed71a1/language-en (Accessed 10 January 2020).
11. Prokopenko, L. L. (2012), “Experience of state and public administration in higher education in Poland”, Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 12, pp. 136–139.
12. Mykhailenko, O. V. (2007), “State and public management education”, Dyrektor shkoly Ukrainu, vol. 1, pp. 46–51.
13. Ostroverkhova, N. M. and Danylenko, L. I. (1995), Efektyvnist' upravlinnia zahal'noosvitn'oiu shkoloiu: sotsial'no-pedahohichnyj aspekt [Effectiveness of general school management: social and pedagogical aspect], Shkoliar, Kyiv, Ukraine.
14. Haievska, L. O. (2010), “Development of public-public administration of general secondary education in Ukraine (second half of XIX beginning of XX century): author’s abstract of the dissertation of Doctor of Sciences in Public Administration”, Kyiv, Ukraine.
15. Serdzhiovanni, T. (2002), Keruvannia osvitoiu i shkil'ne vriaduvannia [Education management and school governance], Vydavnytstvo “Litopys”, Lviv, Ukraine.
16. Yelnykova, H. V. (2003), “Theoretical approaches to modeling state-public administration”, Dyrektor shkoly, vol. 40–41, pp.24–28.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 2079

Відомості про авторів

В. В. Кононенко

д. і. н., доцент кафедри правових наук та філософії,Вінницький державний університет імені Михайла Коцюбинського

V. Kononenko

Doctor of Historical Sciences,Associate Professor at the Department of Legal Sciences and Philosophy,Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University

ORCID:

0000-0001-5177-2885


С. А. Лапшин

к. і. н., доцент кафедри правових наук та філософії,Вінницький державний університет імені Михайла Коцюбинського

S. Lapshyn

PhD in Historical Sciences, Associate Professor at the Department of Legal Sciences and Philosophy,Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University

ORCID:

0000-0002-2578-8055


Т. І. Пилипенко

старший викладач кафедри правових наук та філософії,Вінницький державний університет імені Михайла Коцюбинського

T. Pylypenko

Senior Lecturer at the Department of Legal Sciences and Philosophy,Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University

ORCID:

0000-0002-7498-9785

Як цитувати статтю

Кононенко В. В., Лапшин С. А., Пилипенко Т. І. Державно-громадське управління освітою в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1548 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.2

Kononenko, V., Lapshyn, S. and Pylypenko, T. (2020), “State-public menegment of education in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1548 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.