EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЗМІСТ, ПРИНЦИПИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ
В. М. Мороз

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.1

УДК: 354: 316.776

В. М. Мороз

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЗМІСТ, ПРИНЦИПИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ

Анотація

За результатами аналізу існуючих у межах вітчизняної наукової думки тлумачень категорії «інформаційний ресурс» було з’ясовано наявність принципових розбіжностей серед вчених щодо змісту відповідної категорії. Така розбіжність може бути пояснена як мінливістю змісту об’єкту наукового дослідження так і фокусом уваги вчених щодо його безпосереднього розгляду. Розбіжність думок вчених обумовила необхідність систематизації їх поглядів та визначення концептуального змісту дефініції інформаційного ресурсу за кожним з існуючих напрямів. Опрацьовані за результатами аналізу узагальнення дозволили сформулювати авторський погляд щодо категоріального змісту інформаційного ресурсу та конкретизувати його систему. В статті визначено об’єкти державно-управлінського впливу на систему інформаційних ресурсів, а також розглянуто її основні підсистеми. В статті з’ясовано основні характеристики інформаційного ресурсу та розглянуто особливості їх прояву на рівні прийняття державно-управлінських рішень.

Ключові слова: інформаційний ресурс; державне управління; інформаційна система; суб’єкти публічного управління; користувачі інформації; об’єктами державно-управлінського впливу.

Література

1. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України / Постанова Верховної Ради України № 188-IX від 04.10.2019 // Офіційний вісник України. – 2019. - №82. – С.35.
2. Онлайн опитування студентів у системі забезпечення якості вищої освіти [електронний ресурс] / В.М. Мороз, В.П. Садковий, В.М. Бабаєв, С.А. Мороз // Інформаційні технології та засоби навчання. – 2018. – №6. – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2415
3. Мороз С. А. Підвищення якості трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ в контексті змісту механізмів міжнародної співпраці / С. А. Мороз, В. М. Мороз // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць НТУ «ХПІ». – 2015. – Вип. 43 (47). – С. 100–112.
4. Мороз В.М. Державне управління розвитком трудового потенціалу України: дис. доктора наук з держ. упр.: 25.00.02 (механізми державного управління) Мороз Володимир Михайлович. – Запоріжжя, 2013. – 519 с.
5. Угода про співробітництво у формуванні інформаційних ресурсів і систем, реалізації міждержавних програм держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі інформатизації [електронний ресурс] / Законодавство України // Верховна Рада України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_842/ed20010607/find?text=%C8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E5+%F0%E5%F1%F3%F0%F1%FB
6. Про звернення громадян / Закон України № 393/96-ВР від 02.10.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №47. – Ст. 256.
7. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять / (розроб.: Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Державної архівної служби України; Технічний комітет стандартизації «Інформація і документація»). – Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2017. – 57 с.
8. Порядок взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах / Постанова Кабінету Міністрів України № 1772 від 16.11.2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – №47. – С. 182.
9. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку: історія, теорія, перспективи. Наукове видання / С.В. Івахненков. – Житомир: АСА, 2001. – 416 с.
10. Базові поняття. Інформація та документація. Терміни та визначення: ДСТУ 2392-94 / (упорядкув. Держстандарт України). - Київ: Держстандарт України, 1994 . – 54 с.
11. Іваннікова М.К. Шляхи введення у науковий обіг інформаційних ресурсів відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій національної бібліотеки україни імені В.І. Вернадського / М.К. Іваннікова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – 2009. – Вип. 24. – С. 154–164.
12. Про науково-технічну інформацію / Закон України № 3322-XII від 25.06.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №33. – Ст. 345.
13. Арістова І.В. Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади: дис. ... докт. юрид наук: 11.00.07 / Арістова Ірина Василівна. - Харків, 2002. - 408 с.
14. Бачило И.Л. Информационное право : учебник / И.Л. Бачило. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 522 с.
15. Адміністративне право : підручник / (Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Богуцький В.В. та ін.); за аг. ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2010. – 624 с.
16. Бобко В.В. Закономірності розвитку інформаційного ринку в сучасних умовах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економіч. наук: спец. 08.00.01. "Економічна теорія та історія економічної думки" / В.В. Бобко. - Київ, 2007. – 20 с.
17. Довгань О.Д. Інформаційні ресурси: національні та державні, зміст, поняття / О.Д. Довгань // Інформація і право. – 2015. - №3. – С. 85–91.
18. Конецкая В.П. Социология коммуникации: учебник / В.П. Конецкая. – М. : Междунар. ун-т бизнеса и управления, 1997. – 304 с.
19. Литвин Н. А. Деякі особливості застосування інформаційних ресурсів органами державної фіскальної служби України / Н.А. Литвин // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 2. – С. 144–146.
20. Савченко З.В. Структура електронних інформаційних ресурсів як складова електронних бібліотек [електронний ресурс] / З.В. Савченко // Звіт. наук. конф. ІІТЗН НАПН України : матеріали наук. конф. (Київ, 25 бер. 2010 р.). – К. : ІІТЗН НАПН України, 2010. – С. 156-158. – Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/cont/tezy.pdf
21. Сидоренко О. Інформаційні ресурси як об’єкт інформаційних правовідносин / О. Сидоренко // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – №4. – С. 173–182.
22. Сировий О.В. Організаційно-правові засади управління інформаційними ресурсами органів внутрішніх справ України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридич. наук: спец. 12.00.07. "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право " / О.В. Сировий. – Харків 2006. – 21 с.

V. Moroz

INFORMATION RESOURCE AS AN OBJECT OF PUBLIC ADMINISTRATION: CONTENT, PRINCIPLES AND CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM

Summary

The gradual informalization of the citizens ' life space and the procedures for the providing of administrative services by the state, as well as the need of digitize the available information resources, provides for clarifying the content of the categorical apparatus supposed to be used and specifying the objects of public administration of information resources development. In order to solve this problem, the author of the publication has analyzed the definitions of the content of the category "information resources" existing within the framework national scientific thought. For each of the chosen for analysis interpretations, the corresponding generalization of their content was processed. The step as for highlighting the quintessence of the content of the definition of the "information resources" allowed to formulate the author's definition of the corresponding category.A system unity of settled within a certain carrier (storage, location, etc.) information (knowledge) with the environment of its formation, accumulation and development, as well as the ways and technologies of its storage, usage and transfer, should be understood as information resource. The system of the information resource also includes organizational structures for its maintenance (personnel) and protection mechanisms from its incorrect access. The information resource as a rule belongs to the concrete subject, which has the value for users (consumer cost) and is not expired on the volume.In addition, the article clarified the main characteristics of the system of information resources and identified those of its elements (subsystems), influence of which from the side of subjects of public administration is able to provide a predictable in its content and desired in the direction of reflection of objects of public administration. The objects of state and administrative influence on the information resource include: the mode (order) of formation, use and accumulation of information within a certain resource; rules and regulations for the formation of an information resource and the provision of access to it; information and telecommunications infrastructure; technologies of formation, storage, administration and protection of information; physical location of the information resource, as well as the media itself; environment of formation, storage and dissemination of information.

Keywords: information resource; public administration; information system; subjects of public administration; users of information; objects of the state-administrative influence.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Resolution “About the Program for the Duration of the Cabinet of Ministers of Ukraine”, Official Journal of Ukraine, vol. 82, pp. 35.
3. Moroz, V.M. Sadkovyi, V.P. Babaiev, V.M. and Moroz, S.A. (2018), “Onlain opytuvannia studentiv u systemi zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity”, Information technology and teaching aids, [Online], vol 6, available at: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2415 (Accessed 15 November 2019).
3. Moroz, S.A. and Moroz, V.M (2015), “Improving the quality of labor potential of domestic higher educational institutions in the context of the content of mechanisms of international cooperation”, Problems and prospects of formation of the national humanitarian and technical elite: Sob. sciences works of NTU "KhPI", vol. 43 (47), pp. 100–112.
4. Moroz, V.M. (2013), “Public administration of labor potential development in Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, Zaporizhzhia, Ukrainian.
5. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), “The plea for information on the form of information resources and systems, the realization of the middle programs of the powers - the participation of the Independent Powers at the galaxy of information” [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_842/ed20010607/find?text=%C8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%EE%ED % ED% FB% E5 +% F0% E5% F1% F3% F0% F1% FB (Accessed 15 November 2019).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “On Citizens' Appeal”, Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 47.
7. Ukrainian Scientific Research Institute of Archival Affairs and Documentation of the State Archival Service of Ukraine; Technical Committee for Standardization “Information and Documentation” (2017), Dilovodstvo j arkhivna sprava. Terminy ta vyznachennia poniat' [Registry and archives. Terms and definitions], State Enterprise “UkrNDNTS”, Kyiv, Ukraine.
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2002), “Order of interaction of executive authorities on protection of state information resources in information and telecommunication systems”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 47, p. 182
9.Ivakhnenkov, S.V. (2001), Informatsiini tekhnolohii v orhanizatsii bukhhalterskoho obliku: istoriia, teoriia, perspektyvy. Naukove vydannia [Information technology in the accounting organization: history, theory, perspectives. Naukove Vidannya], ASA, Zhytomyr, Ukraine.
10. The State Standard of Ukraine (1994), Bazovi poniattia. Informatsiia ta dokumentatsiia. Terminy ta vyznachennia: DSTU 2392-94 [Basic concepts. Information and documentation. Terms and definitions: DSTU 2392-94], State Standard of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
11. Ivannikova, M.K. (2009), “The prizes are introduced at the science of information resources in the history of the history and history of the Ukrainian V.I. Vernadsky”, Science and practice of the National Library of Ukraine imeni V.I. Vernadsky, vol. 24, pp. 154–164.
12. Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine “On Scientific and Technical Information”, Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 33, Art. 345.
13. Aristova, I.V. (2002), “State Information Policy and its Implementation in the Activity of Internal Affairs Bodies of Ukraine: Organizational and Legal Basis”, Abstract of Ph.D. dissertation, Law, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine.
14. Bachylo, Y.L. (2011), Ynformatsyonnoe pravo : uchebnyk [Information law: textbook], Yzdatelstvo Yurait, Moscow, Russia.
15. Bytiak, Yu.P. Harashchuk, V.M. and Bohutskyi V.V. (2010), Administratyvne pravo [Administrative law], Pravo, Kharkiv, Ukraine.
16. Bobko, V.V. (2007), “Regularity of information market development in modern conditions” Ph.D. Thesis, Global economy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
17. Dovgan, O.D. (2015), “Information resources: national and state powers, serpent, understanding”, Information and Law, vol. 3, pp. 85–91.
18. Konetskaia, V.P. (1997), Sotsyolohyia kommunykatsyy: uchebnyk [Sociology of Communication: Textbook], Mezhdunar. un-t byznesa y upravlenyia, Moscow, Russia.
19. Litvin, N.A. (2016), “Acts of specialty of information resources in the bodies of the sovereign fiscal service of Ukraine”, Portal-Analitic Law, vol. 2, pp. 144–146.
20. Savchenko, ZV (2010), “Structure of electronic information resources as a component of electronic libraries”, [Online], available at: http://www.ime.edu-ua.net/cont/tezy.pdf (Accessed 15 November 2019).
21. Sidorenko, O. (2018), “Information resources as an object of information legal rights”, Legal advice, statehood and law, vol. 4, pp. 173–182.
22. Syrovy, O.V. (2006), “Organizational and legal bases of management of information resources of law-enforcement bodies of Ukraine”, Ph.D. Thesis, Law, Kharkiv National University Domestic Affairs, Kharkiv, Ukraine.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 2043

Відомості про авторів

В. М. Мороз

д. держ. упр., професор, професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

V. Moroz

Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor, Professor of Department of pedagogy and psychology of social systems management, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

ORCID:

0000-0003-0796-5035

Як цитувати статтю

Мороз В. М. Інформаційний ресурс як об’єкт державного управління: зміст, принципи та характеристика системи. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1547 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.1

Moroz, V. (2020), “Information resource as an object of public administration: content, principles and characteristics of the system”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1547 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.