EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНО-БАНКІВСЬКОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК РУШІЙНОЇ СИЛИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Марван Музхер Хуссеін Музхер

УДК: 351

Марван Музхер Хуссеін Музхер

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНО-БАНКІВСЬКОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК РУШІЙНОЇ СИЛИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Анотація

Охарактеризовано роль та сучасний стан державно-банківського партнерства у підтримці розвитку малого та середнього підприємництва. Зауважено, що такі заходи не носять комплексного і системного характеру, в результаті, в умовах фінансово-економічної кризи в Україні, значно погіршилося підприємницьке середовище, розвиток малого та середнього бізнесу відбувається малими темпами, спостерігається тенденція зменшення ділової активності. Виділено основні причини: відсутність конкретних заходів державної підтримки малого та середнього підприємництва, який повинен передбачати активне залучення до цього процесу місцевих органів виконавчої влади; високі податкові ставки, значна кількість перевірок з боку контролюючих органів, що змушує багатьох підприємців переходити до тіньової економіки, про що свідчить факт стрімкого скорочення кількості діючих малих та середніх підприємств серед зареєстрованих; відсутність відповідного правового забезпечення розвитку малого та серенього бізнесу; неналежне виконання законодавства державними і місцевими органами влади; великий рівень бюрократизації та корупції; обмеженість консультаційного забезпечення, недостатня відповідна та якісна професійна підготовленість підприємців; недостатній доступ до кредитних ресурсів.
Намічено та обґрунтовано перспективні напрями удосконалення системи державно-банківської підтримки малого та середнього підприємництва як рушійної сили економічного зростання, серед яких: внесення відповідних змін до Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва», стимулювання банківських структур вдосконалювати технологію кредитування підприємств малого та середнього бізнесу; забезпечення стабільної, прозорої, простої та зрозумілої податкової системи; дотримування розробленої стратегії розвитку малого та середнього бізнесу, створення інституційного середовища його розвитку, що дозволить підвищувати компетенції, впроваджувати інновації, страхуватись від ризиків та залучати альтернативні джерела фінансування.

Marvan Muzher Hussein Muzher

WAYS TO IMPROVE THE SYSTEM OF STATE-BANKING SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS

Summary

The current state of the system of state-banking support for small and medium-sized enterprises in Ukraine is analyzed. It has been found that in the structure of bank lending, small and medium-sized businesses occupy a low percentage due to a number of reasons: low demand for loans from small entrepreneurs; low profitability of this line of credit for banks; high risks of credit operations, on the one hand, and lack of effective mechanisms for minimizing it, on the other; lack of long-term funds in the banking system; ineffective mechanism of state guarantees.
The role of the state-banking partnership in supporting the development of small and medium-sized enterprises is characterized. It is noted that such measures are not of a complex and systemic nature, as a result, in the conditions of the financial and economic crisis in Ukraine, the entrepreneurial environment has significantly deteriorated, the development of small and medium-sized businesses is proceeding at a slow pace, and there is a tendency of diminishing business activity.
The main reasons are highlighted: the lack of specific measures of state support for small and medium-sized enterprises, which should provide for active involvement of local executive authorities in this process; high tax rates, a large number of inspections by regulatory authorities, forcing many entrepreneurs to move to the shadow economy, as evidenced by the rapid decline in the number of operating small and medium-sized enterprises among the registered; lack of adequate legal support for the development of small and medium-sized businesses; improper implementation of legislation by state and local authorities; a high level of bureaucracy and corruption; limited consulting support, lack of adequate and qualitative professional training of entrepreneurs; insufficient access to credit.
Possible directions of expansion and improvement of the range of banking products and technologies for innovatively active small and medium business are considered.
Perspective directions of improvement of the system of state-banking support of small and medium-sized entrepreneurship as a driving force of economic growth are identified and substantiated, among them: introduction of relevant amendments to the Law of Ukraine "On State Support of Small Businesses", stimulation of banking structures to improve technology of lending to small business enterprises; ensuring a stable, transparent, simple and clear tax system; adherence to the developed strategy of development of small and medium-sized business, creation of an institutional environment for its development, which will allow to increase competences, to innovate, to hedge against risks and to attract alternative sources of financing.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 660

Відомості про авторів

Марван Музхер Хуссеін Музхер

здобувач кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна академія управління персоналом

Marvan Muzher Hussein Muzher

postgraduate student of the International Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Марван Музхер Хуссеін Музхер Шляхи удосконалення системи державно-банківської підтримки малого та середнього підприємництва як рушійної сили економічного зростання. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1544 (дата звернення: 19.06.2024).

Marvan Muzher Hussein Muzher (2018), “Ways to improve the system of state-banking support of small and medium business”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1544 (Accessed 19 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.