EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГІДНІСТЬ ТА НЕДОТОРКАНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЦІННОСТІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
Г. Т. Терешкевич

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.54

УДК: 342.12/342.7(477)

Г. Т. Терешкевич

ГІДНІСТЬ ТА НЕДОТОРКАНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЦІННОСТІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Анотація

Пропоноване дослідження ставить завдання перед публічними управлінцями убезпечити гідність та право людини на життя на всіх етапах існування та в усіх проявах.
Все ще відсутнє комплексне наукове дослідження, яке розкрило б сутність гідності та недоторканості людського життя як фундаментальних цінностей державотворення.
Метою публікації є науково-теоретичне обґрунтування понять гідності та недоторканості людського життя як фундаментальних цінностей державотворення та як складової гармонійного розвитку суспільства.
Біоетика обґрунтувала факт, що людська особа, наділена гідністю, починає існувати з моменту запліднення і відтоді заслуговує пошани.
Головним завданням органів публічного управління є визнання гідності та недоторканості людського життя як фундаментальних цінностей української державотворчої концепції та на основі цього прийняття високих морально-етичних та організаційно-правових стандартів щодо оздоровлення держави та суспільства на всіх рівнях.
Перспективи подальших досліджень полягають у напрацюванні заходів органів публічного управління щодо убезпечення гідності та права людини на життя на всіх етапах та в усіх його проявах.

Ключові слова: гідність людської особи; право людини на життя; фундаментальні цінності; засади біоетики; органи публічного управління; реформування системи охорони здоров’я.

Література

1. Giovanni Paolo II. Lettera Enciclica Evangelium Vitae, 25 marzo 1995. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1995. 192 p.
2. Терешкевич Г. Т. Основи біоетики та біобезпеки [підручник]. Тернопіль: ТДМУ, 2018. 400 с.
3. Pio XII. All' Unione Italiana medico-biologica «San Luca», 12 nov. 1944. URL: http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1944/documents/hf_p-xii_spe_19441112_unione-medico-biologica.html (data zvernennya: 30.08.2019).
4. Про підтвердження курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу та першочергові заходи у цьому напрямі / Постанова Верховної Ради України від 13 березня 2014 р. N 874-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/874 (дата звернення: 30.08.2019).
5. Marcello Marino. Leadership filosofica. Perugia: Morlacchi editore, 2008. 148 p.
6. Цомплак К. Существует ли и что означает достоинство человека. Конституція України: питання теорії та практики: міжкафедральний науково-практичний семінар, присвячений пам’яті академіка НАПрН України В. В. Копєйчикова (8 черв-ня 2012 р.). Київ: Леся, 2012. С. 196-207.
7. Цомплак К. Гідність людини. Сутність, зміст і передумови існування. Публічне право. 2012. № 4 (8). С. 14-22 URL: http://www.yourfuture.org.ua/ua/pp8/ (дата звернення: 30.08.2019).
8. Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine. Council of Europe. 4 april 1997. Oviedo. 1997. URL: https://rm.coe.int/168007cf98 (дата звернення: 30.08.2019).
9. Revet T. (dirs.), Pavia M.–L. Rapport de synthese. La dignite de la personne humaine. Paris: Economica, 1999. R. 166-170.
10. Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo millenio. Omaggio dei giuristi a sua Santita nel XXV anno di Pontificato /a cura di Aldo Loiodice e Massimo Vari. Roma: Bardi Editore, 2003. 1170 p.
11. Catechismo della Chiesa Cattolica. Testo integrale e commento teologico / a cura di R. Fisichella. Casale Monferrato: PIEMME,1993. 1280 p.
12. Haberle P. La image del ser humano dentro del Estado Constitucional. Lima: Fondo Editorial de la PontificiaUniversidad Catolica del Peru, 2001. 582 p.
13. Immanuel Kant. Fondazione della metafisica dei costumi. Scritti morali, traduzione di Pietro Chiodi,Torino: UTET, 1995. P. 88.
14. Prémant D. Droit intangible et états d"exeption. Non-derogable rights and states ofemergency. Brussel: Bruylant, 1996. 644 p.
15. Боэций Северин. Каким образом субстанции могут быть благими в силу того, что они существуют не будучи благами субстанциальными. Утешение философией и другие трактаты.. Москва: НаукаБ 1990. С. 162.
16. Святе Письмо Старого та Нового Заповіту [повний переклад, здійснений за єврейськими, арамейськими та грецькими текстами] / пер. о. І. Хоменка. Львів: Місіонер, 2008. 1460 с.
17. Marcello Marino. Leadership filosofica. Perugia: Morlacchi editore, 2008. 148 p.
18. Congregazione rer Dottrina della Fede. Istruzione Donum Vitae, 22 febbraio 1987. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1987. 168 p
19. Конституція України: Закон від 28.06.1996 №254к / 96-ВР. База даних «Законодавство України» /ВР України. URL:http//zakon2.rada.gov.ua/laws/show (дата звернення: 30.08.2019).
20. Терешкевич Г. Т. Основи біоетики та біобезпеки [підручник]. Тернопіль: ТДМУ, 2018. 400 с.
21. Соціально-філософські та етичні проблеми медицини [навч. посіб.] / за заг. ред. А. П. Алексєєнко, В. М. Лісового. Харків: Колегіум, 2010. 340 с.
22. Блехшмідт Е. Збереження індивідуальності. Людина – особа від самого початку [дані ембріології людини] / пер. з нім. С. Матіяш; наук. ред. П. Гусак, З. Городенчук, О. Кука. Львів: в-во укр. кат. ун-ту, 2003. 120 с.
23. Identitá e statuto dell"embrione umano Centro di Bioetica dell" Università Cattolica del Sacro Cuore Medicina e morale. Rivista internazionale di Bioetica, Deontologia e Morale Medica. Etica dall".UCSC. Supplemento al n. 6 del 1996. 160 p.
24. Терешкевич Г. Т. Біоетика в системі медичної освіти і охорони здоров’я: навч. посібник. Львів: Світ, 2008. 344 с.
25. Congregazione rer Dottrina della Fede. Istruzione Donum Vitae, 22 febbraio 1987. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1987. 168 p
26. Судо Ж. Аборт. Семья и биоэтика [матер. междун. симпозиума, 20–23 мая 1998 года]. Санкт-Петербург: Март, 1998. С. 79–92.
27. Грищук О. В. Окремі філософсько-правові аспекти взаємозв’язку людської гідності та природного права / Актуальні проблеми держави і права [зб. наук. праць] / за ред. С. В. Ківалова, 2013. Вип. 69. С. 19–26.
28. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) Дух, душа и тело [избранные поучения, 2-е изд.]. Москва: Даръ, 2006. 318 с.
29. Назар Н. О. Про необхідність внесення змін в законодавство України у сфері охорони здоров’я, як механізм демографічної політики / Демократичне врядування у контексті глобальних викликів та кризових ситуацій: матер. щорічн. наук.-практ. конф. за міжнар. уч., 2-3 квітня 2009 р. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. 520 с.
30. Цивільний Кодекс України [від 16.01.2003 № 435-IV] / Відомості Верховної Ради. 2003. № 40–44. ст. 356.
31. Кримінальний кодекс України [від 05.04.2001 № 2341-III] / Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. ст. 131.

H. Tereshkevych

DIGNITY AND INVIOLABILITY OF HUMAN LIFE AS FUNDAMENTAL VALUES OF UKRAINIAN STATE-MAKING CONCEPT

Summary

Formulation of the problem. How should one balance a continuous scientific search in the branches of medicine and priority of human right to life? The proposed study aims to set the task to protect dignity and human right to life at all stages of existence and in all manifestations to public administration bodies.
Research Analysis. The study of dignity and inviolability of human life is given attention by representatives of the scientific community and practitioners. However, there is still no comprehensive scientific research that would reveal the essence of dignity and inviolability of human life as fundamental values of the Ukrainian state-making concept.
The aim of this publication is to provide scientific and theoretical substantiation of dignity and inviolability of human life as fundamental values of the Ukrainian state-making concept and as a component of harmonious development of the state and society, which will serve the interests of a person.
Statement of the main part. Bioethics substantiated the fact that human life begins from the moment of conception. Recognition of bioethics criteria as the basis for creating a healthy society is essential to public managers. Reporting the truth to citizens about transcendental dignity and inviolability of every human life fundamental values of the Ukrainian state-making concept would help to develop a strong state.
Conclusions. Bioethics substantiated the fact that a human person with dignity begins to exist from the moment of conception and deserves respect.
The main task of public administration bodies is recognition of dignity and inviolability of human life as fundamental values of the Ukrainian state-making concept, and based on it, adoption of high moral, ethical, organizational and legal standards improving the state and society at all levels.
Prospectives for further research include elaboration of measures by public authorities in order to ensure the safety of dignity and the human right to life at all stages and in all its manifestations.

Keywords: human dignity; human right to life; fundamental values; principles of bioethics; public administration; healthcare system reform.

References

1. Giovanni Paolo II (1995), Lettera Enciclica Evangelium Vitae, 25 marzo 1995, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, Vatican.
2. Tereshkevych, H. T. (2018), Osnovy bioetyky ta biobezpeky [Fundamentals of bioethics and biosafety], Press TDMU, Ternopil', Ukraine.
3. Pio XII (1944), “All Unione Italiana medico-biologica “San Luca”, available at: http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1944/documents/hf_p-xii_spe_19441112_unione-medico-biologica.html (Accessed 10 Nov 2019).
4. VRU (2014), Resolution “About confirmation of course of Ukraine on integration to European Union and near-term measures in this direction”, available at: http: // zakon3.rada.gov.ua/laws/show/874 (Accessed 10 Nov 2019).
5. Marino, M. (2008), Leadership filosofica, Morlacchi editore, Perugia, Italy.
6. Tsomplak, K. (2012), “Whether exists and that means dignity of man”, Konstytutsiia Ukrainy: pytannia teorii ta praktyky: mizhkafedral'nyj naukovo-praktychnyj seminar, prysviachenyj pam'iati akademika NAPrN Ukrainy V. V. Kopiejchykova [Constitution of Ukraine: question of theory and practice: the intercathedral research and practice seminar sanctified to memory of academician of national academy of legal sciences of Ukraine V. V. Kopyeychykov], Press Lesya, Kyiv, Ukraine, 08 june, pp. 196-207.
7. Tsomplak, K. (2012), “Dignity of man. Essence, maintenance and pre-conditions of existence”, Public law, vol. 4 (8), pp. 14–22, available at: http://www.yourfuture.org.ua/ua/pp8/ (Accessed 10 Nov 2019).
8. Council of Europe (1997), “Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine”, available at: https://rm.coe.int/168007cf98 (Accessed 10 Nov 2019).
9. Revet, T. and Pavia, M.–L. (1999), Rapport de synthese. La dignite de la personne humaine, Economica, Paris, Franсe, pp. 166-170.
10. Giovanni Paolo II. (2003), Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo millenio. Omaggio dei giuristi a sua Santita nel XXV anno di Pontificato, a cura di Aldo Loiodice e Massimo Vari. Bardi Editore, Roma, Italy.
11. Catechismo della Chiesa Cattolica (1993), Testo integrale e commento teologico / a cura di R. Fisichella, PIEMME, Casale Monferrato, Italy.
12. Haberle, P. (2001), La image del ser humano dentro del Estado Constitucional, Fondo Editorial de la PontificiaUniversidad Catolica del Peru, Lima, Peru.
13. Kant, I. (1995), Fondazione della metafisica dei costumi. Scritti morali, traduzione di Pietro Chiodi, UTET, Torino, Italy.
14. Prémant, D. (1996), Droit intangible et états d"exeption. Non-derogable rights and states ofemergency, Bruylant, Brussel, Belgium.
15. Boethius, S. (1990), Kakym obrazom substantsyy mohut bыt' blahymy v sylu toho, chto ony sushchestvuyut ne buduchy blahamy substantsyal'nыmy. [How substances can be good because they exist without being substantial. Consolation by philosophy and other treatises], Press Nauka, Moscow, Russia.
16. Missionary (2008), Svyate Pys'mo Staroho ta Novoho Zapovitu [The Holy Scriptures of the Old and New Testaments. Full translation of Hebrew, Aramaic and Greek texts], Press Missionary, Lviv, Ukraine.
17. Marino, M. (2008), Leadership philosopher, Morlacchi editore, Perugia, Italy.
18. Città del Libreria Editrice Vaticana (1987), Congregazione rer Dottrina della Fede. Istruzione Donum Vitae, Città del Libreria Editrice Vaticana, Vaticano, Vatican.
19. VRU (1996), “Constitution of Ukraine”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 10 Nov 2019).
20. Tereshkevych, H.T. (2018), Osnovy bioetyky ta biobezpeky [Fundamentals of bioethics and biosafety], Press TDMU, Ternopil, Ukraine.
21. Alekseenko, A.P. and Lisovyi, V.M. (2010), Sotsialno-filosofski ta etychni problemy medytsyny [Socio-philosophical and ethical problems of medicine], Press College, Kharkiv, Ukraine.
22. Blechschmidt, E. (2003), Dukh, dusha y telo [Preserving individuality. Man - Person from the very beginning. Data of human embryology], Press UKU, Lviv, Ukraine.
23. UCSC (1996), Identitá e statuto dell"embrione umano Centro di Bioetica dell " Università Cattolica del Sacro Cuore Medicina e morale. Rivista internazionale di Bioetica, Deontologia e Morale Medica. Etica dall", UCSC, Italy.
24. Tereshkevych, H. T. (2008), Bioetyka v systemi medychnoi osvity i okhorony zdorovia [Bioethics in the system of medical education and health protection], Press Svit, Lviv, Ukraine.
25. Città del Vaticano (1987), Congregazione rer Dottrina della Fede. Istruzione Donum Vitae, 2 Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, Vatican.
36. Sudo, J. (1998), “Abort. Family and bioethics”, Mater. mezhdun. simpoziuma [Mater. international symposium], Press Mart, St. Petersburg, Russia, May 20-23, pp. 79–92.
37. Hryshchuk, O. V. (2013), “Separate philosophical and legal aspects of the relationship between human dignity and natural law”, Actual Problems of State and Law, vol. 69, pp. 19–26.
38. Saint Luke (Voino-Yasenetskyi) (2006), Dukh, dusha y telo [Spirit, Soul and Body], 2nd ed., Press Dar, Moscow, Russia.
39. Nazar, N.O. (2009), “On the need to amend the legislation of Ukraine in the field of health care as a mechanism of demographic policy”, Demokratychne vriaduvannia u konteksti hlobal'nykh vyklykiv ta kryzovykh sytuatsij: mater. schorichn. nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uch. [Democratic Governance in the Context of Global Challenges and Crises: Mater. annually scientific-practical Conf. for the international], Press LRIDU NADU, Lviv, Ukraine, 2-3 april.
30. VRU (2003), “Civil Code of Ukraine”, Lists of the Verkhovna rada of Ukraine, vol. 40-44, Art. 356.
31. VRU (2001), “Criminal Code of Ukraine”, Lists of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 25–26. Art. 131.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 1865

Відомості про авторів

Г. Т. Терешкевич

кандидат наук державного управління, доцент,доцент кафедри філософії та економіки,Львівський національний медичний університет імені Данила Галицькогодокторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

H. Tereshkevych

Ph.D in Public Administration,Associate Professor of the Department of Philosophy and Economy,Danylo Halytsky Lviv National Medical UniversityDoctorate in the Department of Parliamentarism and Political Management,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0003-4427-7872

Як цитувати статтю

Терешкевич Г. Т. Гідність та недоторканість людського життя як фундаментальні цінності державотворення. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1542 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.54

Tereshkevych, H. (2019), “Dignity and inviolability of human life as fundamental values of ukrainian state-making concept”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1542 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.