EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВЕ ТА ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Н. Г. Клименко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.53

УДК: 351.86

Н. Г. Клименко

НАУКОВЕ ТА ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

Автором статті проаналізовано праці вітчизняних та зарубіжних науковців на підставі яких визначено місце наукового та експертно-аналітичного забезпечення у механізмі державного регулювання діяльності недержавних інституцій в контексті забезпечення національної безпеки України. Крім того, на підставі дослідження законодавчих та інших нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність провідних вітчизняних державних науково-дослідних установ, закладів і структурних підрозділів органів державної влади, а також вивчення інформації, розміщеної на їх сайтах, визначено роль та місце зазначених інституцій та підрозділів у здійсненні наукового та експертно-аналітичного супроводу розробки та прийняття державно-управлінських рішень. Обґрунтовано необхідність запровадження обов’язковості наукового та експертно-аналітичного супроводу розробки проектів законів та інших нормативно-правових актів України з державного регулювання діяльності недержавних інституцій в контексті забезпечення національної безпеки України, а також залучення до його здійснення науково-дослідних та експертних державних і недержавних інституцій з урахуванням досвіду провідних європейських країн у цій сфері.

Ключові слова: державне регулювання; наукове та експертно-аналітичне забезпечення; недержавні інституції; національна безпека.

Література

1. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_pidrozdil?pidid=1227.
2. Горлач М. І. Політологія: наука про політику : підручник. / М. І. Горлач, В. Г. Кремень. – Київ : Центр учб. літератури, 2009. – 836 с.
3. Інститут законодавства Верховної Ради України. Загальна інформація. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://instzak.rada.gov.ua/news/Pro_Instytut/Zagalna_inform/73074.html.
4. Інтерв’ю із заступником керівника Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України Ришелюком А. М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://iportal.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/123129.html.
5. Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
6. Корецький М. Х. Державне регулювання аграрної сфери у ринковій економіці : монографія. / М. Х. Корецький – Київ : УАДУ, 2002. – 260 с.
7. Латинін М. А. Теоретичні підходи щодо визначення механізму державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки України [Електронний ресурс]. / М. А. Латинін // Державне управління: теорія та практика. – 2005. – № 2. – Режим доступу : http://academy.gov.ua/ej/ej2/txts/galuz/05lmaseu.pdf.
8. Логунова М. Наукове забезпечення процесу формування й реалізації державної політики в умовах модернізації українського суспільства. / М. Логунова, О. Пшеничнюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – Вип. 4. – С. 201–210.
9. Лобанов В. В. Государственная политика: разработка и реализация : [учеб. пособие] / В. В. Лобанов. – Москва : ГУУ, 2000. – 114 с.
10. Марутян Р. Р. Науково-експертний супровід державного управління: зарубіжний досвід. / Р. Р. Марутян // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 3. – С. 39–46.
11. Муниципальное управление и поддержка предпринимательства. / Под ред. В. П. Белянского, А. Г. Воронина, Б. Т. Пономаренко. – Москва : Логос, 2001. – 362 с.
12. Петренко І. Експертно-аналітичне забезпечення державної політики в Україні: стан і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. Петренко // Віче. – 2011. – № 12. – Режим доступу : http://veche.kiev.ua/journal/2606/.
13. Питання Національної академії державного управління при Президентові України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 21 вересня 2001 р. № 850/2001. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850/2001.
14. Питання Національного інституту стратегічних досліджень [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 16 грудня 2002 р. № 1158/2002. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1158/2002#n26.
15. Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В. П. Горбатенко; за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка ; 2-е вид., доп і перероб. – Київ : Генеза, 2004. – 736 с.
16. Приходько В. П. Механізми державного регулювання та управління економічною безпекою. / В. П. Приходько // Інвестиції: практика та досвід. “Економічна наука”. – 2013. – № 15. – С. 6–8.
17. Про Регламент Верховної Ради України [Електронний ресурс] : Закон України від 10 лютого 2010 р. № 1861-VI. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17.
18. Про статус народного депутата України [Електронний ресурс] : Закон України від 17 листопада 1992 р. № 2790-XII. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2790-12.
19. Пугач А. М. Сучасний стан наукового забезпечення державного регулювання розвитку аграрного ресурсного потенціалу України [Електронний ресурс]. / А. М. Пугач // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. – № 11. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=896.
20. Співпрація Інституту законодавства Верховної Ради України з комітетами Верховної Ради України та народними депутатами України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://instzak.rada.gov.ua/news/Np_zabezp_zak_diyal/Spivprat_VR/72932.html.
21. Шинкаренко І. Р. Проблеми наукового забезпечення державної політики у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів / І. Р. Шинкаренко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 1 (91). – С. 190–198.
22. Експертно-аналітичне забезпечення державної політики : навч.- метод. матеріали / К. О. Ващенко ; уклад. М. Т. Солоха. – К. : НАДУ, 2013. – 56 с.

N. G. Klymenko

SCIENTIFIC AND EXPERT-ANALYTICAL SUPPORT IN STATE REGULATION OF ACTIVITY OF NON-STATE INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF ENSURING NATIONAL SECURITY OF UKRAINE: STATE, PROBLEMS, PROSPECTS

Summary

In today's globalized world, in the face of contradictions arising in the course of realizing the interests of man, non-state institutions, society and the state, there is a need for effective state regulation through which the state is able to respond timely and adequately to internal and external threats and dangers in order to protect national and international threats. values and ensuring the realization of national interests. And such state regulation is impossible without its scientific and expert-analytical support.
The purpose of the article is to determine the status, problems and prospects of the use of scientific and expert-analytical support in the state regulation of the activity of non-state institutions in the context of ensuring national security of Ukraine, the role and place in the implementation of such provision by the leading national research institutions, institutions and structural subdivisions of state bodies. authorities, as well as justification of the necessity to introduce the obligation of such security during the drafting of laws of Ukraine and others Regulatory acts involving relevant institutions and the experience of leading European countries.
According to the results of the research, it was proposed: to introduce at the legislative level the obligation of scientific and expert-analytical support of the development of bills and drafts of other legal acts, in particular governmental ones, taking into account the experience of leading European countries and adapting it to the domestic conditions; to provide that the scientific and expert opinions obtained are obligatory for consideration by the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Verkhovna Rada of Ukraine in general, and by the People's Deputies in particular, during their work on bills and drafts of other legal acts; to involve non-governmental scientific-expert institutions in conducting relevant examinations, as well as in working groups engaged in drafting strategic documents, concepts, programs, etc., representatives of state and non-governmental research and scientific-expert institutions, who are specialists in subject to state regulation.

Keywords: state regulation; scientific and expert-analytical support; non-state institutions; national security.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), “Chief Scientific and Expert Directorate of the Verkhovna Rada of Ukraine”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_pidrozdil?pidid=1227 (Accessed 17 October 2019).
2. Horlach, M. I. and Kremen', V. H. (2009), Politolohiia: nauka pro polityku [Political Science: The Science of Politics], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy (2019), “General information”, available at: http://instzak.rada.gov.ua/news/Pro_Instytut/Zagalna_inform/73074.html (Accessed 17 October 2019).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), “Interview with Deputy Head of the Main Scientific and Expert Department of the Verkhovna Rada of Ukraine Rysheliukom A. M.”, available at: https://iportal.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/123129.html (Accessed 17 October 2019).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “The Constitution of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 17 October 2019).
6. Korets'kyj, M. Kh. (2002) Derzhavne rehuliuvannia ahrarnoi sfery u rynkovij ekonomitsi [State regulation of agrarian sector in a market economy], UADU, Kyiv, Ukraine.
7. Latynin, M. A. (2005), “Theoretical approaches to defining the mechanism of state regulation of development of agrarian sector of economy of Ukraine”, Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, [Online], vol. 2, available at: http://academy.gov.ua/ej/ej2/txts/galuz/05lmaseu.pdf (Accessed 17 October 2019).
8. Lohunova M., and Pshenychniuk O. (2012), “Scientific support for the process of formation and implementation of state policy in the conditions of modernization of Ukrainian society”, Visnyk Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 4. P. 201–210.
9. Lobanov, V.V. (2000), Gosudarstvennaja politika: razrabotka i realizacija [Public policy: development and implementation], GUU, Moskva, Rossija.
10. Marutian R. R. (2011), “Scientific and expert support of public administration: foreign experience”, Visnyk Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 3, P. 39–46.
11. Beljanskij, V. P., Voronin, A. G. and Ponomarenko, B. T. (2001), Municipal'noe upravlenie i podderzhka predprinimatel'stva [Municipal management and entrepreneurship support], Logos, Moskva, Rossija.
12. Petrenko, I. (2011), “Expert-analytical support of state policy in Ukraine: the state and prospects of development”, Viche, [Online], vol. 12, available at: http://veche.kiev.ua/journal/2606/(Accessed 30 October 2019).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), Decree of the President of Ukraine “Questions of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850/2001 (Accessed 17 October 2019).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), Decree of the President of Ukraine “Questions from the National Institute for Strategic Studies”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1158/2002#n26 (Accessed 17 October 2019).
15. Shemshuchenko, Yu. S., Babkin, V. D. and Horbatenko V. P. (2004), Politolohichnyj entsyklopedychnyj slovnyk [Political Science Encyclopedic Dictionary], 2nd ed, Heneza, Kyiv, Ukraine.
16. Prykhod'ko, V. P. (2013), “Mechanisms of state regulation and management of economic security”, Investytsii: praktyka ta dosvid. “Ekonomichna nauka”, vol. 15, P. 6–8.
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine “On the Regulation of the Verkhovna Rada of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17 (Accessed 17 October 2019).
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine “About the status of the People's Deputy of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2790-12 (Accessed 17 October 2019).
19. Puhach, A. M. (2013), “Current state of scientific support of state regulation of development of agrarian resource potential of Ukraine”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=896 (Accessed 17 October 2019).
20. Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy (2019), “Cooperation of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine with committees of the Verkhovna Rada of Ukraine and People's Deputies of Ukraine”, available at: http://instzak.rada.gov.ua/news/Np_zabezp_zak_diyal/Spivprat_VR/72932.html (Accessed 17 October 2019).
21. Shynkarenko, I. R. (2018), “Problems of scientific support of state policy in the sphere of counteraction to illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors”, Naukovyj visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 1 (91), P. 190–198.
22. Vaschenko, K. O. (2013), Ekspertno-analitychne zabezpechennia derzhavnoi polityky [Expert-analytical support of state policy], NADU, Kyiv, Ukraine.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 1133

Відомості про авторів

Н. Г. Клименко

кандидат наук з державного управління, доцент, начальник відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України

N. G. Klymenko

Ph.D. in Public Administration, Associate Professor, Head of the Department for the Organization of Fundamental and Applied Research of the Institute of Expert-Analytical and Scientific Research of the National Academy for of Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0001-5223-8166

Як цитувати статтю

Клименко Н. Г. Наукове та експертно-аналітичне забезпечення у державному регулюванні діяльності недержавних інституцій в контексті забезпечення національної безпеки України: стан, проблеми, перспективи. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1541 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.53

Klymenko, N. G. (2019), “Scientific and expert-analytical support in state regulation of activity of non-state institutions in the context of ensuring national security of Ukraine: state, problems, prospects”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1541 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.