EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ ТА СТВОРЕННЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Я. О. Божко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.52

УДК: 351.83 (100)

Я. О. Божко

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ ТА СТВОРЕННЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Анотація

В статті розглядається проблема удосконалення механізмів збереження існуючих та створення нових робочих місць для осіб з інвалідністю. Автор стверджує, що пріоритетним і найбільш вірним шляхом забезпечення зайнятості осіб з інвалідністю є збереження та створення нових робочих місць на підприємствах Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих, Всеукраїнської організації «Союзу осіб з інвалідністю України» та інших підприємствах і організаціях громадських організацій осіб з інвалідністю. В статті також обґрунтовується доцільність впроваджувати за бажанням осіб з інвалідністю нестандартні форми зайнятості, гнучкі режими праці (наприклад, неповний робочий час) і відпочинку. Необхідно сприяти розширенню можливостей надомної праці. Нагальною потребою залишається розробка на державному та регіональному рівнях прогнозних розрахунків щодо підготовки кваліфікованих кадрів.

Ключові слова: робоче місце; спеціалізоване робоче місце; особа з інвалідністю; адаптація; пільги; гнучка форма праці; нестандартна зайнятість.

Література

1. Верховод І.С., Леушина О.А. Система соціально-професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів в Україні. — Мелітополь: Колор Принт, 2010. — 156 с.
2. Заярнюк О.В. Зайнятість осіб з обмеженими фізичними можливостями в Україні: проблеми і шляхи сприяння. — Кіровоград: Імекс, 2013. – 191 с.
3. Коляденко Н.В. Теоретико-методичні основи та інструментарій сприяння розвитку трудової активності і конкурентоспроможності інвалідів на ринку праці; Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України. — Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. — 233 с.
4. Oliver M. The Politics of Disablement. — Basingstoke: Macmillan, 1990.
5. Обзор трудоустройства и работы людей с ограниченными возможностями в структурах правительства США за 1998-2001 гг. – Вашингтон, 2002. – 108 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://rabota.perspektiva_inva.ru/index.php?id=118.
6. Праця та зайнятість осіб з інвалідністю в Україні: Національна доповідь [Електронний ресурс] / Міністерство праці та соціальної політики України, Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин Мінпраці України. – К., 2009. – 227 с. — Режим доступу: www.minpraci.gov.ua/.
7. Цісецький О. Досвід зарубіжних країн у забезпеченні зайнятості населення / О.Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. — 2001. – Вип. 5. — 181 с.
8. Лесько О.Й. Зайнятість та професійна реабілітація осіб з обмеженими фізичними можливостями (методологія, проблеми, шляхи вирішення) [Текст]: дис... канд. екон. наук: 08.09.01; Олександр Йосипович Лесько; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. — К., 2003. — 262 с.
9. Рутт В. Интеграционные модели для начальной и средней школы в Австрии [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://autist.narod.ru/austria.htm.
10. Богданов С., Мойса Б. Пропозиції до політики щодо працевлаштування осіб з інвалідністю (Policy Paper). — К.: Лабораторія законодавчих ініціатив, 2017. — 40 с.

Ia. O. Bozhko

THE PERFECTION OF THE MECHANISMS AIMED AT SAVING EXISTING WORKPLACES AND CREATING NEW ONES FOR PERSONS WITH DISABILITIES

Summary

The article deals with the problem of improving the mechanisms of preserving existing ones and creating new jobs for persons with disabilities. The author states that the priority and most effective way to ensure employment of persons with disabilities is to maintain and create new jobs at the enterprises of the Ukrainian Society of the Blind and the Ukrainian Society of the Deaf, the All-Ukrainian Organization of the Union of Persons with Disabilities of Ukraine and other enterprises and organizations of public organizations of persons with disabilities. For ordinary businesses, a better option is to create special conditions for employment of persons with disabilities in an already existing workplace, which is also consistent with international practice.
It is necessary to form a system of job creation for persons with disabilities, in which local authorities, employment and social protection services, public organizations of persons with disabilities would jointly create specialized enterprises for the work of persons with disabilities.
When calculating the necessary funds for the creation of special jobs or special conditions in ordinary workplaces for the employment of persons with disabilities, it is advisable to provide the funds necessary for the assistance of persons with disabilities during employment and in the course of their work.
An economic incentive mechanism for employers to create additional jobs for people with disabilities needs to be developed and implemented. It is necessary to improve the system of regulation of employment and vocational rehabilitation of persons with disabilities. In particular, it requires eliminating duplication of functions between the bodies of the state employment service and social protection of the population.
The article also justifies the feasibility of introducing, at the request of persons with disabilities, non-standard forms of employment, flexible working arrangements (e.g. part-time) and vacation. It is necessary to promote the work at home. To develop, at the national and regional levels, forecast calculations for the training of qualified personnel is still an urgent need.

Keywords: workplace; specialized workplace; person with disability; adaptation; benefits; flexible work; non-standard employment.

References

1. Verhovod, I. and Leushina, O. (2010), Systema sotsialno-profesiinoi reabilitatsii ta pratsevlashtuvannia invalidiv v Ukraini [System of social and vocational rehabilitation and employment of disabled people in Ukraine], Kolor Prynt, Melitopol, Ukraine.
2. Zaiarniuk, O.V. (2013), Zajniatist' osib z obmezhenymy fizychnymy mozhlyvostiamy v Ukraini: problemy i shliakhy spryiannia [Employment of persons with disabilities in Ukraine: problems and ways to help], Imeks, Kirovograd, Ukraine.
3. Koliadenko, N.V. (2014), Teoretyko-metodychni osnovy ta instrumentarij spryiannia rozvytku trudovoi aktyvnosti i konkurentospromozhnosti invalidiv na rynku pratsi [Theoretical and methodological foundations and tools for promoting the development of labor activity and competitiveness of persons with disabilities in the labor market], Institute of Training of the State Employment Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
4. Oliver, M. (1990), The Politics of Disablement, Macmillan, Basingstoke, U.K.
5. rabota.perspektiva_inva.ru (2002), “A survey of the employment and work of people with disabilities in the structures of the US government for 1998-2001”, [Online], available at: http://rabota.perspektiva_inva.ru/index.php?id=118 (Accessed 10 Dec 2019).
6. Ministry of Labour and Social Policy of Ukraine, Research Institute of Social and Labor Relations of the Ministry of Labour of Ukraine (2009), “Labor and Employment of Persons with Disabilities in Ukraine: A National Report”, available at: www.minpraci.gov.ua/ (Accessed 10 Dec 2019).
7. Tsisets'kyj, O. (2001), “The Experience of foreign countries in ensuring employment of population”, Rehional'ni aspekty rozvytku i rozmischennia produktyvnykh syl Ukrainy, vol. 5, p.181.
8. Les'ko, O.J. (2003), “Employment and vocational rehabilitation of persons with disabilities (methodology, problems, solutions)”, Ph. D. Dissertation, Economy; National Academy of Sciences of Ukraine, Council for the Study of Productive Forces of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
9. Rutt, V. (2017), “Integration Models for Primary and Secondary Schools in Austria”, [Online], available at: http://autist.narod.ru/austria.htm (Accessed 10 Dec 2019).
10. Bohdanov, S. and Moisa, B. (2017), “Proposals for employment policies for persons with disabilities (Policy Paper)”] [Online], Legislative Initiatives Laboratory, available at: https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/DisabledPolicy.pdf (Accessed 10 Dec 2019).

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 759

Відомості про авторів

Я. О. Божко

провідний фахівець відділу супроводження освітнього процесу Iнституту публічного управління та адміністрування Національної академії державного управління при Президентові України

Ia. O. Bozhko

a leading specialist of the Department of Educational Process Support of the Institute of Public Management and Administration of the National Academy of Public Administration of the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-0070-5794

Як цитувати статтю

Божко Я. О. Удосконалення механізмів збереження існуючих та створення нових робочих місць для осіб з інвалідністю. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1540 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.52

Bozhko, Ia. O. (2019), “The perfection of the mechanisms aimed at saving existing workplaces and creating new ones for persons with disabilities”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1540 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.