EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ РЕКРЕАЦІЇ В МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЯХ
Ю. А. Опанасюк, Ю. Т. Матвєєва

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.50

УДК: 353.8/ 338.48(330.3)

Ю. А. Опанасюк, Ю. Т. Матвєєва

УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ РЕКРЕАЦІЇ В МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЯХ

Анотація

В статті розглянуто управління сферою рекреації в Україні. Доведено, що до сфери рекреації входить розгалужена система галузей, таких як туризм, громадське харчування, транспорт, культура та спорт. В Україні всі ці галузі в регіонах розвиваються окремо та є підзвітними та підконтрольними різним органам державного та муніципального управління. Тому очевидною є проблема узгодженості управління цими сферами на місцевому рівні. Актуальним також є розвиток цих сфер у взаємодії місто-село, що можуть доповнювати та розширяти послуги рекреації. Таким чином, створення міських агломерації, з координаційним органом – радою агломерації, може вирішити існуючи проблеми управління. В статті розглянутий іноземний досвід державного управління рекреацією. Доведено, що створення міських агломерацій може принести народногосподарський ефект.

Ключові слова: агломерація; кооперація; рекреація; туризм; агломераційна рада.

Література

1. Dunn Diana R. Urban recreation research: An overview, Leisure Sciences. 1980 , №3:1, pp. 25-57, DOI: 10.1080/01490408009512925
2. Elinor C. Guggenheimer. Planning for Parks and Recreation Needs in Urban Areas, Performing Arts Review. 1969, №1:2, pp. 385-395, DOI: 10.1080/00315249.1969.9943918
3. Kivell, T. The roles of public authorities and private interests in providing for recreation in the countryside. Planning Outlook. 1969. №7:1-2., pp. 54-64.
4. Lisle S. Mitchell & Paul E. Lovingood Jr. Public Urban Recreation: An Investigation of Spatial Relationships, Journal of Leisure Research 1976, №8:1, pp. 6-20, DOI: 10.1080/00222216.1976.11970250
5. Loibl W. et al. Characteristics of Urban Agglomerations in Different Continents: History, Patterns, Dynamics, Drivers and Trends. Urban Agglomeration. 2018. DOI: 10.5772/intechopen.73524.
6. Maison de la France. Le ministère délégué au Tourisme. URL: https://www.tourisme.gov.ma/fr/tourisme-en-chiffres/tableaux-de-bord (дата звернення: 5.11.2019).
7. Meyer B. , Niezgoda A. The Impact of the Perception of Leisure on Recreational and Tourism Spaces in an Urban Area. Turyzm. 2018, Volume 28: Issue 1 Pages: 47–52. DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2018-0006
8. Mokras-Grabowska Ju. New urban recreational spaces. Attractiveness, infrastructure arrangements, identity. The example of the city of Łódź. Miscellanea Geographica. 2018. Volume 22: Issue 4. pp. 219–224/ DOI: https://doi.org/10.2478/mgrsd-2018-0017
9. Sanetra B., Sanetra-Półgrabi S. Local authorities and tourism: the role of regional tourist products in Poland. Tourism and Travelling. 2019, №2(1), pp. 16-23. DOI:10.21511/tt.2(1).2019.03
10. Seymour M. Gold Ph.D. (1973) Urban Recreation Planning, Journal of Health, Physical Education, Recreation. 1973. № 44:5, Р. 79, DOI: 10.1080/00221473.1973.10610778.
11. Sfetcu N. Economies of agglomeration. 2014. URL: https://www.setthings.com/en/economies-agglomeration/ (дата звернення: 5.11.2019).
12. Stryzhak O. Assessment of the relationship between the tourism sector development and other sectors of economy. Economics of Development. 2019, №18(2), Р. 10-18. DOI: 10.21511/ed.18(2).2019.02
13. Wang R. Classification of Recreational Agglomeration Districts in Suburban Metropolis: Beijing Case. Advanced Materials Research, 2014, №955–959, Р. 3949–3956. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.955-959.3949
14. Zhou B. et al. Attraction agglomeration and destination appeal. Tourism Economics. 2016. Volume: 22 issue: 6, pp. 1245-1260 DOI: https://doi.org/10.1177/1354816616669039
15. Близнюк А. С. Механізми державного регулювання розвитку рекреаційної сфери: стан і перспективи змін у контексті глобальних викликів та Європейських стандартів. Державне управління: удосконалення та розвиток, 2017. № 10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1311 (дата звернення: 5.11.2019).
16. Грабар М. В. Сфера туризму та рекреації регіону: основні аспекти оцінки розвитку. Сталий розвиток економіки, 2013. № 2. С. 173-178. URL:: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_2_38 (дата звернення: 5.11.2019).
17. Декларація про міста та інші населенні пункти в новому тисячолітті: Резолюція S-25/2 спеціальної сесії Генеральної Асамблеї від 9.06.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_849 (дата звернення: 5.11.2019).
18. Дяків С. Зарубіжний досвід інвестиційної діяльності в рекреаційній сфері. Вісник львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2016. Випуск 40. С. 86–96
19. Козловський Є. Шляхи формування еліти в туристичній галузі (вітчизняний та іноземний досвід ). Формування й оновлення політико-управлінської еліти в сучасній Україні, К.: Вид-во НАДУ. 2005. С.169-189
20. Рохова Н. Тенденції та світовий досвід розвитку міських поселень. URL: https://www.prostir.ua/?news=tendentsiji-ta-svitovyj-dosvid-rozvytku-miskyh-poselen (дата звернення: 5.11.2019).
21. Слюсарчук О. П. Застосування принципів сталого розвитку в державному управлінні рекреаційно-туристичною сферою. Державне управління: теорія та практика, 2014. № 2. С. 27-33. URL:: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2014_2_6 (дата звернення: 5.11.2019).
22. Шевченко, Г.М. Петрушенко М.М. Передумови та перспективи розвитку рекреації та туризму в Сумській області. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка., 2010. №1. С. 55-64.
23. Ящук В. І. Теоретико-методологічні підходи до планування та управління рекреаційним простором міст. Економіка і суспільство, 2019. № 20. С. 496 - 503.

Yu. A. Opanasiuk, Yu. T. Matvieieva

MANAGEMENT OF RECREATION IN URBAN AGGLOMERATIONS

Summary

The management of recreation industry in Ukraine is considered in the article. It has been proved that the recreational sphere includes an extensive system of industries such as tourism, catering, transport, culture and sports. All these sectors in the regions are developed separately and they are accountable and controlled by various state and municipal authorities in Ukraine. Therefore, obviously, there is a problem of concordance of management of these areas at the local level. Also relevant is considered the development of these spheres in city-village system interactions that can complement and expand recreation services.
Thus, the creation of urban agglomerations, with coordinating authorities – the agglomeration council, can solve existing problems of management.
Whether the development of the recreational industry will be more effective if the management is transferred to the level of local self-government (namely the governing bodies of urban agglomerations) - this is the hypothesis have been investigated in the article.
The article analyzes the advantages and disadvantages of urban agglomeration in the sphere of recreation, identifies the positive aspects of creating agglomeration for the population. The elements of spatial and functional principles of management of recreation in urban agglomerations have been formed. The reasons of population migration to urban areas have been investigated in the article.
The foreign experience of state management of recreation is examines in the article. In particular, the system of management in the recreational field of such countries as France, Spain, Great Britain, Italy has been thoroughly investigated.
It was found that the main institutions, that operating in the recreational sector in EU countries are the World Tourism Organization, the Committee on Regional Policy of the Council of Ministers of the EU and the European Regional Development Fund operating within the EU budget.
The article proved that the creation of urban agglomerations can bring economic effect. Since, Ukraine has significant recreational potential that needs to be developed in the interaction of all areas of recreation.

Keywords: agglomeration; cooperation; recreation; tourism; agglomeration council.

References

1. Dunn, D.R. (1980), “Urban recreation research: An overview,” Leisure Sciences, Vol 3:1, pp. 25-57, DOI: 10.1080/01490408009512925
2. Guggenheimer, E. C. (1969), “Planning for Parks and Recreation Needs in Urban Areas” Performing Arts Review, Vol. 1:2, pp. 385-395, DOI: 10.1080/00315249.1969.9943918
3. Kivell, T. (1969), “The roles of public authorities and private interests in providing for recreation in the countryside” Planning Outlook Vol. 7:1-2, pp. 54-64.
4. Mitchell, L. S. and Lovingood Jr., P. E. (1976), “Public Urban Recreation: An Investigation of Spatial Relationships”, Journal of Leisure Research, Vol 8:1, pp. 6-20, DOI: 10.1080/00222216.1976.11970250
5. Loibl, W. (2018), “Characteristics of Urban Agglomerations in Different Continents: History, Patterns, Dynamics, Drivers and Trends”, Urban Agglomeration. DOI: 10.5772/intechopen.73524
6. Maison de la France. Le ministère délégué au Tourisme (2019), [Online], available at: https://www.tourisme.gov.ma/fr/tourisme-en-chiffres/tableaux-de-bord (Accessed 05 Nov 2019)
7. Meyer, B. and Niezgoda, A. (2018), “The Impact of the Perception of Leisure on Recreational and Tourism Spaces in an Urban Area”, Turyzm, Vol. 28, no. 1, pp: 47–52. DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2018-0006
8. Mokras-Grabowska, Ju. (2018), “New urban recreational spaces. Attractiveness, infrastructure arrangements, identity. The example of the city of Łódź”, Miscellanea Geographica, vol. 22, no. 4, pp. 219–224. DOI: https://doi.org/10.2478/mgrsd-2018-0017
9. Sanetra, B. and Sanetra-Półgrabi S. (2019), “Local authorities and tourism: the role of regional tourist products in Poland”, Tourism and Travelling, vol.2(1), pp.16-23. DOI:10.21511/tt.2(1).2019.03
10. Gold, S. M. (1973), “Urban Recreation Planning”, Journal of Health, Physical Education, Recreation, Vol. 44:5, pp. 79, DOI: 10.1080/00221473.1973.10610778, DOI: 10.1080/00221473.1973.10610778
11. Sfetcu, N. (2014), “Economies of agglomeration”, [Online], available at: https://www.setthings.com/en/economies-agglomeration/ (Accessed 05 Nov 2019).
12. Stryzhak, O. (2019), “Assessment of the relationship between the tourism sector development and other sectors of economy”, Economics of Development, Vol. 18(2), pp. 10-18. DOI:10.21511/ed.18(2).2019.02
13. Wang, R. (2014), “Classification of Recreational Agglomeration Districts in Suburban Metropolis: Beijing Case”, Advanced Materials Research, Vol. 955–959, pp. 3949–3956. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.955-959.3949
14. Zhou, B (2016), “Attraction agglomeration and destination appeal”, Tourism Economics, Vol. 22, no. 6, pp. 1245-1260. DOI: https://doi.org/10.1177/1354816616669039
15. Blyznyuk, A.S. (2017), “Mechanisms of state regulation of the development of the recreational sphere: the state and prospects of changes in the context of global challenges and European standards”, [Online], Public Administration: Improvement and Development, Vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1311 (Accessed 05 Nov 2019).
16. Grabar, M.V. (2013), “Тourism and recreation in the region, the main aspects of evaluation” [Online], Sustainable Development of the Economy, Vol 2, pp. 173-178, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_2_38 (Accessed 05 Nov 2019).
17. UN (2001), “Declaration on cities and other settlements in the new millennium UN”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_849 (Accessed 05 Nov 2019).
18. Diakiv, S. (2016), “Foreing Investment Experience in the Recreational Area”, Visnyk of the lviv University. Series: International relations, Vol. 40. pp. 86–96
19. Kozlovs'kyj, Ye. (2005), Shliakhy formuvannia elity v turystychnij haluzi (vitchyznianyj ta inozemnyj dosvid). Formuvannia j onovlennia polityko-upravlins'koi elity v suchasnij Ukraini [Ways of formation of elite tourism (domestic and foreign experience): Formation and Renewal political and administrative elite in modern Ukraine], NADU, Kyiv, Ukraine.
20. Rokhova, N. (2018), “Trends and world experience of urban settlements development”, [Online], available at: https://www.prostir.ua/?news=tendentsiji-ta-svitovyj-dosvid-rozvytku-miskyh-poselen (Accessed 05 Nov 2019).
21. Slіusarchuk, A.P. (2014) “Application of the principles of sustainable development in the state management of the recreational and tourist sphere”, Public Administration: Theory and Practice, Vol. 2, pp. 27-33, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2014_2_6 (Accessed 05 Nov 2019).
22. Shevchenko, G.M. and Petrushenko, M.M. (2010), “Prerequisites and prospects for the development of recreation and tourism in Sumy region”, Bulletin of Sumy State University, Series Economics, Vol. 1, pp. 55-64.
23. Yashchuk, V.I. (2019), “Theoretical and methodological approaches to planning and management of the recreational space of cities”, Economics and Society, Vol. 20, pp. 496 - 503

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 947

Відомості про авторів

Ю. А. Опанасюк

к. е. н., ст. викладач кафедри управління,Сумський державний університет

Yu. A. Opanasiuk

Phd (Economics), Senior Lecturer of Department of ManagementSumy State University

ORCID:

0000-0002-9236-8587


Ю. Т. Матвєєва

к. е. н., ст. викладач кафедри управління,Сумський державний університет

Yu. T. Matvieieva

Phd (Economics), Senior Lecturer of Department of ManagementSumy State University

ORCID:

0000-0002-3082-5551

Як цитувати статтю

Опанасюк Ю. А., Матвєєва Ю. Т. Управління сферою рекреації в міських агломераціях. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1538 (дата звернення: 27.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.50

Opanasiuk, Yu. A. and Matvieieva, Yu. T. (2019), “Management of recreation in urban agglomerations”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1538 (Accessed 27 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.