EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ФОРМИ
І. Л. Сазонець, Л. І. Обуховська

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.4

УДК: 332.025.2

І. Л. Сазонець, Л. І. Обуховська

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ФОРМИ

Анотація

В статті визначено, що серед форм власності найбільш швидкі трансформації на теперішній час в Україні проявляються в сфері комунальної власності. Це пов’язано у першу чергу і проведенням реформи децентралізації та передачею управлінських функцій держави на місця ‒ місцевим органам влади разом з відповідними активами;
Доведено, що час становлення ринкових відносин та демократичних, ліберальних відносин в сфері державного управління на початку 90-х років структура власності кардинально змінювалася. Вона перетворювалася із державної на інші форми ‒ в першу чергу ‒ приватні. В той час було прийнято цілий ряд законів, що регулювали ці процеси. На теперішній час трансформації власності не є такими масштабними, але вони не можуть проводитися на усталеній методичній основі;
Зазначено, що у відповідності до статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ми можемо побачити практично повну самостійність місцевих громад у розпорядженні комунальною власністю. Така автономність регіонів в цьому питанні підсилюється статтею 17 цього Закону;
Критичний аналіз наукових праць показав по-перше, відсутність системного підходу до проблеми формування інституту комунальної власності, що не дозволяє однозначно судити про особливості його виникнення, по-друге, на державному рівні необхідно розробити класифікацію об'єктів комунальної власності малих та середніх міст за їх функціональним призначенням. Вона дозволяє в більш повній мірі врахувати різні види об'єктів, що перебувають у комунальній власності, по-третє: є необхідність визначення ринкової вартості майна комунальної власності для підвищення ефективності засобів управління ним. Знання справжньої ринкової вартості, його комерційних властивостей, соціальної значимості, дозволяє органам виконавчої влади на місцях обґрунтовувати та відстоювати свою позицію.

Ключові слова: державне; власність; комунальна; об’єкти; закон; місцеве; самоврядування; форми.

Література

1. Соціальний концепт суспільних та економічних процесів національного розвитку [Текст]: Колективна монографія [Безтелесна Л.І., Сазонець І.Л. та ін.] : За наук. ред. д.е.н., проф. Безтелесної Л.І.. ‒ Рівне: Волин. обереги, 2016. ‒ 184 с;
2. Сазонець І.Л. Соціально-економічні детермінанти глобальної рівноваги : монографія /І.Л. Сазонець, А.Ю. Гладченко, А.Є Гессен. ‒ Рівне: Волин. обереги, 2016. ‒ 352 с;
3. Валіулліна З.В. Концептуалізація діяльності корпорацій в інформаційно-інституційному середовищі/ З.В. Валіулліна. ‒ Рівне : Волин. обереги, 2018. ‒ 232 с.
4. Гладченко А.Ю. Інституційне забезпечення діяльності корпорацій в процесі формування глобальної рівноваги / А.Ю. Гладченко. ‒ Рівне: Волин. обереги, 2018. ‒ 244 с.
5. Наукові основи та імплементація світових практик місцевого самоврядування і об’єднання територіальних громад / за ред.. І.Л. Сазонця. Рівне.2017. 216 с;
6. Тихончук Л.Х. Інституційно-економічні засади державного регулювання міжнародної діяльності корпорацій. ‒ Рівне. 2018. ‒ 308 с;
7. Зима І.Я. Механізми інституційної трансформації державного управління охороною здоров’я. Рівне. 2019, 248 с. (15,1 д.а)
8. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 280/97-ВР від 21.05.1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80;
9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства “Кіровоградобленерго” про офіційне тлумачення положень частини восьмої статті 5 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (справа щодо кредиторів підприємств комунальної форми власності) від 20 червня 2007 року № 5-рп/2007. URL: http://ccu.gov.ua/storinka-knygy/781-komunalna-vlasnist;
10. Гуськова І.Б. Комунальна власність як ресурс місцевого самоврядування. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 21. С. 144 ‒ 147;
11. Альшаафі Мохамед Алі, Сазонець О.М. Підвищення ефективності використання потенціалу закладів охорони здоров’я. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 26 січня 2019 р.) ЦФЕНД, 2019. С. 60-62;
12. Ефективність управління комунальною власністю на базі впровадження оціночної діяльності (на прикладі міст Одеської області) : Автореф. дис... канд. екон. наук / Н. В. Сментина; Одес. держ. екон. ун-т. - О., 2006. - 19 c.

I. Sazonets, L. Obukhovska

STATE REGULATION OF THE COMMUNAL PROPERTY INSTITUTE: FEATURES AND PROSPECTS

Summary

In the article it is determined that among the forms of ownership the most rapid transformations in the present time in Ukraine are manifested in the sphere of communal property. This is due in the first place to the implementation of the decentralization reform and the transfer of state management functions to local authorities, together with the relevant assets;
It is proved that the time of formation of market relations and democratic, liberal relations in the sphere of public administration in the early 90-ies the ownership structure changed dramatically. It was transformed from state to other forms - primarily private. At that time, a number of laws were adopted governing these processes. Currently, property transformations are not so large-scale, but they cannot be carried out on an established methodological basis;
It is noted that in accordance with Article 1 of the Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine", we can see practically complete independence of local communities in the disposal of communal property. Such autonomy of regions in this matter is strengthened by Article 17 of this Law;
It is determined that the purpose of giving territorial communities the right of communal property is to use property objects to meet the urgent needs of residents of these communities in urgent services, and the right of this form of ownership is intended for the expedient, economical and efficient use of property of territorial communities in other interests of their residents
Critical analysis of scientific works showed, firstly, the lack of a systematic approach to the problem of forming an institution of communal property, which does not allow to unequivocally judge the peculiarities of its emergence, secondly, at the state level it is necessary to develop a classification of communal property of small and medium-sized cities for their functional purpose. It allows to take more fully into account the different types of communal property, thirdly: there is a need to determine the market value of communal property to improve the efficiency of its management. Knowledge of the true market value, its commercial properties, social significance, enables the executive authorities on the ground to substantiate and defend their position.

Keywords: state; property; communal; objects; law; local; self-government; forms.

References

1. Beztelesna, L.I. Sazonets, I.L. and others (2016), Sotsialnyi kontsept suspilnykh ta ekonomichnykh protsesiv natsionalnoho rozvytku [The social concept of social and economic processes of national development], Volyn. oberehy, Rivne, Ukraine, P. 184.
2. Sazonets, I.L. Hladchenko, A.Yu. and Hessen, A.Ye. (2016), Sotsialno-ekonomichni determinanty hlobalnoi rivnovahy [Socio-economic Determinants of Global Equilibrium], Volyn. oberehy, Rivne, Ukraine, P.352.
3. Valiullina, Z.V. (2018), Kontseptualizatsiia diialnosti korporatsii v informatsiino-instytutsiinomu seredovyshchi [Conceptualizing Corporate Activity in an Information-Institutional Environment], Volyn. oberehy, Rivne, Ukraine, P. 232.
4. Hladchenko, A.Yu. (2018), Instytutsiine zabezpechennia diialnosti korporatsii v protsesi formuvannia hlobalnoi rivnovahy [Institutional support of corporations in the process of global equilibrium formation], Volyn. oberehy, Rivne, Ukraine, P. 244.
5. Sazonets, I.L. (2017), Naukovi osnovy ta implementatsiia svitovykh praktyk mistsevoho samovriaduvannia i obiednannia terytorialnykh hromad [Scientific bases and implementation of world practices of local self-government and unification of territorial communities], Rivne, Ukraine, P. 216.
6. Tykhonchuk, L.Kh. (2018), Instytutsiino-ekonomichni zasady derzhavnoho rehuliuvannia mizhnarodnoi diialnosti korporatsii [Institutional and economic principles of state regulation of international activity of corporations], Rivne, Ukraine, P. 308.
7. Zyma, I.Ya. (2019), Mekhanizmy instytutsiinoi transformatsii derzhavnoho upravlinnia okhoronoiu zdorovia [Mechanisms of institutional transformation of public health management], Rivne, Ukraine, P. 248.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80;
9. Constitutional Court of Ukraine (2007), Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional complaint of the open joint-stock company Kirovogradoblenergo on the official interpretation of the provisions of part eight of Article 5 of the Law of Ukraine “On restoration of solvency of a debtor or bankruptcy” (case of creditors of enterprises of communal ownership), available at: http://ccu.gov.ua/storinka-knygy/781-komunalna-vlasnist
10. Huskova, I.B. (2013), "Communal property as a local government resource", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 144 ‒ 147.
11. Alshaafi Mokhamed Ali and Sazonets, O.M. (2019) "Improving the capacity utilization of healthcare facilities", Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku ekonomiky, obliku, menedzhmentu, finansiv ta prava [Current status and prospects of economic development, accounting, management, finance and law], Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Materials International. Research Practice conf.], (January 26, 2019)TsFEND, Poltava, Ukraine, pp. 60-62;
12. Smentyna, N. V. (2006), " Effectiveness of municipal property management based on the implementation of valuation activities (for example, cities of Odessa region)", Ph.D. Thesis, Odes. derzh. ekon. un-t., Odesa, P.19.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 893

Відомості про авторів

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор,Завідуючий кафедрою державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

I. Sazonets

Doctors of EconomicsHead of the Department of Public Administration,Documentation and Information ActivitiesNational University of Water and Environmental Engineeringcity of Rivne

ORCID:

00-0001-8032-3675


Л. І. Обуховська

Медичний директор комунального підприємства«Рівненська обласна клінічна лікарня», м. Рівне

L. Obukhovska

Medical director of the Municipal Enterprise«Rivne Regional Clinical Hospital», Rivne

ORCID:

0000-0002-2471-9277

Як цитувати статтю

Сазонець І. Л., Обуховська Л. І. Державне регулювання інституту комунальної власності: особливості та форми. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1537 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.4

Sazonets, I. and Obukhovska, L. (2019), “State regulation of the communal property institute: features and prospects”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1537 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.