EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГАЛУЗЕВИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
Ю. Г. Прав

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.28

УДК: 351

Ю. Г. Прав

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГАЛУЗЕВИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Анотація

Визначено, що інфраструктура будівництва, з одного боку, може розглядатися як система, побудована на принципі територіального розміщення продуктивних сил, а з іншого – сукупність видів діяльності, що виконують забезпечує функцію, яка не має територіальної прив'язки. Представлено аспекти вивчення інфраструктури будівництва. Зазначено, що в організаційно-галузевому відношенні ядром виробничої інфраструктури будівництва є матеріально-технічне постачання і збут, оптова торгівля, система заготівель і зберігання продукції, всі види транспорту і зв’язку, а також мережа шляхів сполучення. Визначено, що кордони обслуговуючої діяльності виробничої інфраструктури будівництва в організаційно-галузевому сенсі не охоплюють складні процеси і явища реального господарювання в ході розширеного відтворення, в чому і проявляється головний недолік організаційно-галузевої концепції виробничої інфраструктури. Зазначено, що основною визначальною ознакою інфраструктурної діяльності є те, що елементи інфраструктури створюють необхідні умови для створення товарів (виконання робіт, надання послуг), при цьому збільшуючи їх вартість, але, нічого не додаючи в матеріально-матеріальному аспекті. Запропоновано наступне визначення інфраструктури в будівництві – це упорядкований комплекс відносин соціально-економічного і організаційного характеру, який встановлює і підтримує умови для функціонування, розвитку і підвищення ефективності будівельного процесу і його інфраструктури.

Ключові слова: інфраструктура; будівництво; організаційно-галузевий аспект; функціональний аспект.

Література

1. Васильєв О.В. Методологія і практика інфраструктурного забезпечення функціонування і розвитку регіонів України: монографія. Харків : ХНАМГ, 2007. 341.
2. Вилгін Є.А. Розвиток інвестиційної інфраструктури у будівельному комплексі. // Інвестиції: практика та досвід. № 17. 2018. С. 74-77.
3. Демчук Н.І. Сутність соціальної інфраструктури держави в контексті регулювання транспортної галузі України // Приазовський економічний вісник. Вип. 5. 2017. С. 58-61.
4. Інфраструктура регіонів України. Пріоритети модернізації. Аналітичне дослідження // ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень», Фонд імені Фрідріха Еберта. К. 2017. 108 с.
5. Інфраструктурне забезпечення розвитку транспортної системи регіону: колект. монографія / І.В. Заблодська, І.Р. Бузько, О.О. Зеленко, І.О. Хорошилова. − Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. 193 с.
6. Крикавський В.Є. Державне регулювання інвестицій у логістичну інфраструктуру / В.Є. Крикавський // Економіка і суспільство. Вип. 9. 2017. С. 253-259.
7. Майстро С.В. Формування та напрямки державного регулювання розвитку інфраструктури аграрного ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_2_21
8. Перепелюкова О.В. Деякі аспекти вдосконалення соціальної інфраструктури регіонів // Моделювання регіональної економіки. Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. Івано-Франківськ: № 6. 2015. С. 57-60.
9. Рудченко О.Ю., Поліщук О.М. Механізм державного регулювання розвитку транспортної інфраструктури мегаполісів // Університетські наукові записки. № 61. 2017. С. 93-100.
10. Скибінський О.С., Григор’єв О.Ю., Пшик О.О. Формування теоретичних засад інфраструктури житлового будівництва. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 309–315.
11. Серьогіна Н.В. Система заходів розвитку дорожньої інфраструктури регіону. // Проблеми і перспективи економіки та управління. № 4. 2015. С. 172-177.

Yu. G. Prav

INFRASTRUCTURE SUPPORT IN CONSTRUCTION: ORGANIZATIONAL-INDUSTRIAL AND FUNCTIONAL ASPECTS

Summary

It is established that the construction infrastructure, on the one hand, can be considered as a system built on the principle of the territorial distribution of productive forces, and on the other hand, a combination of activities, they provide a function that does not have a territorial reference. Aspects of studying the infrastructure of construction are presented. It is noted that in the organizational and sectoral sense, the core of the production infrastructure of construction is material and technical supply and marketing, wholesale, the system of procurement and storage of products, all types of transport and communications, as well as the network of communication lines. It is determined that the boundaries of the servicing activities of the industrial construction infrastructure in the organizational and sectoral sense do not cover the complex processes and phenomena of real business during expanded reproduction, which is the main drawback of the organizational and sectoral concept of industrial infrastructure. It is proposed for functional purpose the sphere of the production infrastructure of construction to be divided into three parts: the first - the formation and maintenance of general production conditions; the second is to ensure the conditions for the functioning of the production process itself; the third group - ensuring the sale of finished products. It is noted that the main function of the production infrastructure of construction is to provide material and information services, creating the necessary conditions to ensure the continuity of the circulation of all forms and parts of the aggregate social product from the production stage to consumption, thereby contributing to the effective functioning and development of material production. It is indicated that the main determining feature of infrastructure activity is that the elements of infrastructure create the necessary conditions for the creation of goods (work, services), while increasing their cost, but without adding anything in the material and material aspect. The following definition of infrastructure in construction is proposed - this is an ordered complex of relations of a socio-economic and organizational nature, which establishes and maintains the conditions for the functioning, development and improvement of the efficiency of the construction process and its infrastructure, while increasing the cost of manufactured goods (work performed, rendered services), but without creating additional value. The essence of the material and technical base of construction is determined - the totality of industries that supply construction materials, structures, parts, construction equipment, equipment that provide maintenance of construction vehicles and vehicles. It is noted that in order to determine the planned effectiveness of the investment construction project, it is necessary to determine the infrastructural security of the construction site, district (city) where the work will be performed. Therefore, for the correct determination of planned values, it is necessary to have appropriate methods for assessing the infrastructure, both in the complex and its individual components. It is determined that the problem of choosing indicators (methods) of infrastructural security lies in the multidimensionality, multidimensionality of the infrastructure and the need for its comprehensive assessment. Such an indicator (method) should, on the one hand, take into account differences in the degree of resource provision, aggregate indicators of various types of economic activity, and on the other hand, make it possible to compare the objects of research in terms of infrastructure provision. The main indicators for assessing infrastructure are highlighted: cost, expressed in physical units and expressed in labor costs. An analysis of the existing approaches to the economic assessment of the infrastructure complex and its individual elements is proposed to be divided into the following three groups: integrated assessment methods; statistical and mathematical methods for assessing the functioning of individual elements of the infrastructure; and correlation and regression methods for evaluating. The main disadvantages of existing methods are indicated and the components of their improvement are proposed.

Keywords: infrastructure; construction; organizational and sectoral aspect; functional aspect.

References

1. Vasilyev, O.V. (2007), Metodologiya i praktika infrastrukturnogo zabezpechennya funkcionuvannya i rozvitku regioniv Ukrayini [The methodology and practice of infrastructure support for the functioning and development of regions of Ukraine], HNAMG, Kharkiv, Ukraine.
2. Vilgin, Ye.A. (2018), “Development of investment infrastructure in the construction complex”, Investiciyi: praktika ta dosvid, vol. 17, pp. 74-77.
3. Demchuk, N.I. (2017), “The essence of the social infrastructure of the state in the context of regulation of the transport sector of Ukraine”, Priazovskij ekonomichnij visnik, vol. 5, pp. 58-61.
4. Fond imeni Fridriha Eberta (2017), Infrastruktura regioniv Ukrayini. Prioriteti modernizaciyi. Analitichne doslidzhennya [Infrastructure of the regions of Ukraine. Modernization priorities. Analytical research], GO «Poliskij fond mizhnarodnih ta regionalnih doslidzhen», Fond imeni Fridriha Eberta, Kyiv, Ukraine.
5. Zablodska, I.V. Buzko, I.R. Zelenko, O.O. and Horoshilova, I.O. (2016), Infrastrukturne zabezpechennya rozvitku transportnoyi sistemi regionu [Infrastructural support for the development of the region's transport system], Vid-vo SNU im. V. Dalya, Syevyerodoneck, Ukraine.
6. Krikavskij, V.Ye. (2017), “State regulation of investments in logistics infrastructure”, Ekonomika i suspilstvo, vol. 9, pp. 253-259.
7. Majstro, S.V. (2007), “Formation and directions of state regulation of agricultural market infrastructure development”, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_2_21 (Accessed 10 Oct 2018).
8. Perepelyukova, O.V. (2015), “Some aspects of improving the social infrastructure of the regions”, Modelyuvannya regionalnoyi ekonomiki. Prikarpat. nac. un-t im. Vasilya Stefanika. Ivano-Frankivsk, vol. 6, pp. 57- 60.
9. Rudchenko, O.Yu. and Polishuk O.M. (2017), “Mechanism of state regulation of development of transport infrastructure of metropolitan areas”, Universitetski naukovi zapiski, vol. 61, pp. 93-100.
10. Skibinskij, O.S. Grigor’yev, O.Yu. and Pshik, O.O. (2006), “Formation of theoretical foundations of housing infrastructure”, Visnik Nacionalnogo universitetu "Lvivska politehnika", vol. 567, pp. 309-315.
11. Serogina, N.V. (2015), “System of road infrastructure development measures in the region”, Problemi i perspektivi ekonomiki ta upravlinnya, vol. 4, pp. 172-177.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1118

Відомості про авторів

Ю. Г. Прав

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри публічного адмініструванняНавчально-наукового інституту міжнародних відносин та соціальних наук ПАТ, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ, Україна

Yu. G. Prav

PhD in Economics, Associate Professor,doctoral student in the department of public administrationEducational Scientific Institute PAO International Relations and Social Sciences, Interregional Academy of Personnel Management, Kiev, Ukraine

Як цитувати статтю

Прав Ю. Г. Інфраструктурне забезпечення у будівництві: організаційно-галузевий та функціональний аспекти. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1536 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.28

Prav, Yu. G. (2018), “Infrastructure support in construction: organizational-industrial and functional aspects”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1536 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.28

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.