EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ ДЕФІНІЦІЇ «ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ» У КОНТЕКСТІ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА»
М. І. Іщенко, Є. В. Міщук, В. В. Радько

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.3

УДК: 351

М. І. Іщенко, Є. В. Міщук, В. В. Радько

ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ ДЕФІНІЦІЇ «ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ» У КОНТЕКСТІ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА»

Анотація

У статті порушено питання підходів до розкриття дефініцій «державний службовець» у контексті поняття «державна служба», адже і до сьогодні, серед вітчизняних науковців, не існує єдиного визначення цих базових понять. Питання змісту державної служби та характеристика державного службовця є предметом дослідження адміністративної та цивільної практики. Даючи визначення поняттям "державний службовець" та "державна влада", найчастіше науковці та практики поєднують їх дефініції в одне ціле. В результаті детального аналізу науково-теоретичних джерел виявлено основні проблемні аспекти розуміння цих термінів. Виявлено, що дефініція «державна служба» налічує безліч підходів, серед яких виокремлено два: інституціональний та діяльнісний. Показано, що для здійснення багатьох державних функцій, управління громадськими справами з’явився інститут державної служби, який зазнав суттєвих змін у ході свого розвитку та вдосконалення. В розвиненій державі він, зазвичай, захищає інтереси громадян та їх права, що є найважливішим обов’язком уряду. Досліджуючи ці підходи, дійшли до висновку, що вони є різні, але добре доповнюють один одного. Додатково в статті проведено критичний огляд поняття «державний службовець» та визначено його основні ознаки. До цих ознак віднесено громадянство України; виконання функцій держави; підпорядкування службовій дисципліні; дотримання принципів державної служби тощо. Уточнено визначення «державний службовець», під яким запропоновано розуміти уповноважену особу, що є громадянином України, займає певну посаду державної служби в органі влади, виконує функції держави, підпорядковується службовій дисципліні та отримує заробітну плату з державного бюджету. Використання уточнених визначень дозволить більш чітко розуміти, які обов’язки повинен виконувати державний службовець, перебуваючи на державній службі, задля забезпечення кращого майбутнього країни. Таким чином, розкривається визначення "державний службовець" через поняття "державна служба".

Ключові слова: держава; державна служба; державний службовець; дефініції; підходи.

Література

1. Андрійко О.Ф. Науково-практичний коментар до Закону України “Про державну службу”, розділ 1 Загальні положення. 2017. С. 27.
2. Багмета М.О. Організація державної служби в Україні: теорія та практика. Розділ 2. Поняття та Правовий Статус Державного Службовця. Навчальний посібник, 2007. С. 237.
3. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади, Харків “Право”. С. 304.
4. Білоусов О.С. Сутність Державної служби. Актуальні проблеми держави права. С. 281.
5. Бородін Є.І. Поняття “Державна служба” в Україні: досвід запровадження та розвитку. 2016. С. 11.
6. Ботвінов Р.Г. Спеціалізована державна служба: ідентифікація поняття державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 2(29), С.130-136.
7. Бурдяк В.І. Державна служба як особливий різновид суспільно-корисної праці. С. 140-147.
8. Бритько А.М. Державна служба як об’єкт управління: поняття, соціальна та правова природа, завдання і функції. Збірник наукових праць національної академії державного управління при Президентові України. С. 96.
9. Глущенко Я.Б. Державна служба, її види та шляхи подальшого удосконалення. 2011. ФП 2011-3. С. 152-156.
10. Дубенко С. Державна служба в Україні. Навчальний посібник для студентів, слухачів із спеціальності “Державне управління”. Київ Видавництво УДАУ. 1998. С. 37.
11. Ішин М.І. Поняття і зміст державної служби. Право і безпека. 2003. №3. С. 23-27.
12. Оболенський О.Ю. Державна служба, Підручник у двох томах, Том 1, Київ-Одеса, 2012. С. 372.
13. Олійник І.Л. Теоретико-правовий огляд поняттійно-категоріального апарату “державний службовець”, “посадова особа”, “керівник”. Право і суспільство. 2013. №62. С. 217-221.
14. Сєров О.В. Національна академія державного управління при Президентові України. Державна Служба в Україні: Соціально-правовий та організаційний аспекти. Київ. 2011. С. 204.
15. Скакун О.Ф. Теорія Права і Держави. Державна служба. Державний службовець і посадова особа. С. 10.
16. Таргоній А.П. Автореферат. Державний службовець: поняття, статус, компетенція. Київ. 2016. С. 14.
17. Цуркан М. Визначення поняття та сутності державної служби. Адміністративний суд України (збірник наукових праць). С. 216.

M. I. Ishchenko, Ie. V. Mishchuk, V. V. Radko

APPROACHES TO THE DISCLOSURE OF THE DEFINITION OF "PUBLIC SERVICE" IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT OF "PUBLIC SERVICE"

Summary

The article touches on the approaches to the disclosure of the definition of “civil servant” in the context of the concept of “public service”, because even today, among domestic scientists, there is no single definition of the basic concept of public service. The issue of "public service" and "public servant" is the subject of research of administrative and civil practice. Defining the concepts of "public servant" and "state power", these definitions are combined into a single whole. As a result of a detailed analysis of scientific and theoretical sources, the main problematic aspects of understanding these terms are identified. The definition of "public service" has many approaches, but only two were considered in more detail: institutional and activity. To carry out many functions, the management of public affairs appeared as a public service institution, underwent significant changes in the course of its development and improvement. In a developed state, he, as a rule, protects the interests of citizens and their rights, is the most important duty of the government. Studying these approaches, we came to the conclusion that they are different, but complement each other well. The article also reviews the concept of “civil servant” and identifies its main features (citizenship of Ukraine, fulfillment of the functions of the state; submission to official discipline, observance of the principles of public service, etc.) Revealing the definition of "civil servant", there are many definitions of this concept from various sources. In the course of the work, the definition of “civil servant” has been clarified, by which it is proposed to understand an authorized person who is a citizen of Ukraine, occupies a certain position in the civil service of the government, performs the functions of the state, is subject to official discipline and receives wages from the state budget. The use of clarified definitions will make it possible to more clearly understand what responsibilities a public servant should perform while in the public service to ensure a better future for the country. Thus, the definition of "public servant" through the concept of "public service" is revealed.

Keywords: state; public service; civil servant; definitions; approaches.

References

1. Andrijko, O.F. (2017), Scientific and Practical Commentary on the Law of Ukraine “ About the civil service ”, Section 1 General Provisions, p. 27
2. Bahmeta, M.O. (2007), Organization of the Civil Service in Ukraine: Theory and Practice. Section 2. Concept and Legal Status of a Civil Servant. Tutorial, p. 237.
3. Bytiak, Yu.P. Civil Service in Ukraine: Legal Framework, Kharkiv “Law”, p.304.
4. Bilousov, O.S. The essence of the Civil Service. Actual problems of the state of law, p.281.
5. Borodin, Ye.I. (2016), The concept of "Public service" in Ukraine: experience of implementation and development, p.11.
6. Botvinov, R.H. (2016), Specialized civil service: identification of the concept of public administration and local self-government, no. 2(29), pp.130-136.
7. Burdiak, V.I. Civil service as a special kind of community service, pp. 140-147.
8. Bryt'ko, A.M. Public service as an object of governance: concepts, social and legal nature, tasks and functions. “Collection of scientific works of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine”, p. 96.
9. Hluschenko, Ya.B. (2011), Civil service, its types and ways of further improvement, FP 2011-3, pp. 152-156.
10. Dubenko, S. (1998), Public service in Ukraine. Tutorial for students, trainees in the specialty "Public Administration". Kiev UDAU Publishing House, p. 37.
11. Ishyn, M.I. (2003), The concept and content of public service. “Law and security”, vol.3, pp. 23-27.
12. Obolens'kyj, O.Yu. (2012), Public Service, Two-volume textbook, vol. 1, Kyiv-Odesa, p. 372.
13. Olijnyk, I.L. (2013), Theoretical and legal review of the conceptual and categorical apparatus of "civil servant", "official", "manager". “Law and Society”, vol.62, pp. 217-221.
14. Sierov, O.V. (2011), National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. “Civil Service in Ukraine: Socio-Legal and Organizational Aspects” , Kyiv, p. 204.
15. Skakun, O.F. Theory of Law and State. Public Service. Civil servant and official, p. 10.
16. Tarhonij, A.P. (2016) Abstract. Civil servant: concept, status, competence, Kyiv, p. 14.
17. Tsurkan, M. Definition of the concept and nature of the civil service. Administrative Court of Ukraine (collection of scientific works), p.216.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 1602

Відомості про авторів

М. І. Іщенко

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування, публічного управління та адміністрування Криворізького національного університету

M. I. Ishchenko

Doctor of Economics, Professor, Professor Department of Accounting and Taxation, Public Administration and Administration of Kryvyi Rih National University

ORCID:

0000-0003-0726-4175


Є. В. Міщук

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку іоподаткування, публічного управління та адміністрування Криворізького національного університету

Ie. V. Mishchuk

Candidate of Economic sciences, Associate professor, Associate professor of Accounting and Taxation, Public Administration and Administration of Kryvyi Rih National University

ORCID:

0000-0003-4145-3711


В. В. Радько

магістрант кафедри обліку і оподаткування, публічного управління та адміністрування Криворізького національного університету

V. V. Radko

Master's Degree in Accounting and Taxation, Public Administration and Administration of Kryvyi Rih National University

ORCID:

0000-0002-4168-3077

Як цитувати статтю

Іщенко М. І., Міщук Є. В., Радько В. В. Підходи до розкриття дефініції «державний службовець» у контексті поняття «державна служба». Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1535 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.3

Ishchenko, M. I., Mishchuk, Ie. V. and Radko, V. V. (2019), “Approaches to the disclosure of the definition of "public service" in the context of the concept of "public service"”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1535 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.