EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ПРОЕКТАМИ НА ДЕРЖАВНОМУ І МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ НА ОСНОВІ УКЛАДЕННЯ КОНЦЕСІЙНИХ ДОГОВОРІВ
С. М. Приліпко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.2

УДК: 354/352.07: 338.46/338.49

С. М. Приліпко

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ПРОЕКТАМИ НА ДЕРЖАВНОМУ І МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ НА ОСНОВІ УКЛАДЕННЯ КОНЦЕСІЙНИХ ДОГОВОРІВ

Анотація

Вивчено міжнародні практики країн ЄС, США, Канади, Австралії та Японії у напрямі співробітництва органів публічної влади з приватними інвесторами на основі концесії, що дає змогу реалізовувати вартісні комерційні і соціальні інфраструктурні проєкти на державному і місцевому рівнях. Визначено основні переваги запровадження такої форми публічно-приватного партнерства у світі та особливості заключення угод на основі узгодження компромісів зацікавлених сторін. Встановлено, що для України корисним буде імплементація окремих елементів комерційної, соціальної та змішаної концесійних моделей у сферах функціонування транспорту, водопостачання та водовідведення, енергозбереження, будівництва багатоквартирних будинків для молодих сімей, закладів охорони здоров’я та інших соціальних об’єктів, створення паркових зон і забезпечення благоустрою територіальних громад.

Ключові слова: публічне управління; державно-приватне партнерство; концесія; концесійний договір; органи публічної влади; територіальна громада.

Література

1. Публічне управління : термінол. слов. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – 224 с.
2. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 1 лип. 2010 р. № 2404-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua
3. Васильєва Н.В., Васильєва О.І. Державно-приватне партнерство як інструмент розвитку територій. Публічне урядування : збірник. – № 2 (17) – березень 2019. Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”. 2019. C. 35-45.
4. Ke Feng, Shouqing Wang, Nan Li, Chunlin Wu, Wei Xiong (2018), Balancing public and private interests through optimization of concession agreement design for user-pay PPP projects. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 24(2), pp. 116-129.
5. Директива про концесії / Директива 2014/23/EU Європейського парламенту та Ради від 26.02.2014 р. про укладання договорів концесії (OJEUL 94, 28/03/2014). URL: https://zakon.rada.gov.ua
6. Масик М. З. Зарубіжний досвід реалізації ДПП-проєктів. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2018. № 1(61). С. 119-123.
7. Державно-приватне партнерство як механізм реалізації нової регіональної політики: можливості застосування та практичні аспекти підготовки і впровадження інвестиційних проєктів (2017). URL: http://rdpa.regionet.org.ua/images/129/PPP_report_U-LEAD_30_10_2017.pdf
8. Сімак С.В. Інституційний розвиток публічно-приватного партнерства: досвід країн світу. Публічне управління та митне адміністрування. 2015. № 2 (13). С. 103-112.
9. Жуковська А. Державно-приватне партнерство в соціальній сфері: зарубіжний досвід та перспективи запровадження в Україні.Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2017. № 3. C. 21-37.
10. Кириченко С.О. Використання світового досвіду задля розвитку соціальної інфраструктури в регіонах України. Економічний вісник НТУУ “КПІ”. 2016. №13. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80088/75647
11. Про концесію: Закон України від 3 жовтня 2019 р. № 155-ІX. URL: https://zakon.rada.gov.ua
12. Стан здійснення державно-приватного партнерства в Україні. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini
13. Реалізація проєктів державно-приватного партнерства в Україні: ДПП як механізм ефективної співпраці між державою та приватними партнерами у галузі інфраструктури. Практичний посібник. SP3ILNО.IN.UA, Київ, жовтень 2017 р. 94 с.
14. Приліпко С. М. Розвиток обслуговуючої кооперації сільських територій: теорія та практика : монографія / С. М. Приліпко. – Київ : ТОВ “Август Трейд”, 2019. – 372 с.

S. Prylipko

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF INFRASTRUCTURE PROJECTS AT THE STATE AND LOCAL LEVELS ON THE BASIS OF CONCESSION AGREEMENTS

Summary

In the context of reforms public-private partnership is one of the main instruments for implementation of public-financial mechanism at the state and local levels. The international practical experience of EU, US, Canada, Australia and Japan shows that concession is widespread form of public-private partnership and is based on concession agreement on mutual activities between public authorities and private partners. There are some its advantages such as more efficiency of private investments management comparing with public ones, construction of large-scale projects by private partners now with deferral of cost recovery from state or local budget, transfer of risks from the state to concessionaire and saving of the state or communal property of the infrastructure object after the concession expires. It has been established that in the world a public-private partnership in the form of a concession provides an opportunity to balance public and private interests at the same time, share risks between potential participants. Three widespread models (commercial, social and mixed) of public-private partnership under the concession agreement are determined. The choice between them is depending on financial capacity of state or local budget and amount of payments for the use of infrastructure.
For further development of public-private partnership on the basis of concluding long-term concession agreements the separate Law of Ukraine "On Concession" was adopted in 2019 in Ukraine, which defines the organizational, legal and financial principles of joint projects implementation, extends the opportunities of investors and guarantees the return on invested resources. Its main positions determine the validity of concession agreements from 5 to 50 years, determine transparent conditions of competition, diversify forms of concession payments, outline prospects of state support for the concessionaire and regulate the features of construction and operation of roads. Based on international experience it will be useful for Ukraine to implement the separate elements of each of the three concession models in the sphere of transport, water supply, sewage system, energy saving, construction of multi-homes for young families, health care facilities and other social institutions, arrangement of park zones and improvement of territorial communities.

Keywords: public administration; public-private partnership; concession; concession agreement; public authorities; territorial community.

References

1. Kuibida, V.S., Bilynska, M.M. and Petroe, O.M. (2017), Public administration: terminology dictionary, Kyiv, Ukraine
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine “On public-private partnership”. URL: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 14 Dec 2019).
3. Vasylieva, N.V., Vasylieva, O.I. (2019), “Public-private partnership as an instrument of development of territories”, Public management journal, vol. 2(17), pp. 35-45.
4. Ke Feng, Shouqing Wang, Nan Li, Chunlin Wu, Wei Xiong (2018), “Balancing public and private interests through optimization of concession agreement design for user-pay PPP projects“. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 24(2), pp. 116-129.
5. Concession Directive. Directive 2014/23 / EU of the European Parliament and the Council of 26.02.2014 on the conclusion of concession contracts (OJEUL 94, 28/03/2014), available at https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 14 Dec 2019).
6. Masyk, M.Z. (2018), Foreign experience in the implementation of PPP projects, Derzhava ta regiony, vol. 1(61), pp. 119-123.
7. Public-private partnership as a mechanism for implementation of the new regional policy: possibilities of application and practical aspects of preparation and implementation of investment projects, 2017. URL: http://rdpa.regionet.org.ua/images/129/PPP_report_U-LEAD_30_10_2017.pdf (Accessed 14 Dec 2019).
8. Simak, S.V. (2015), “Institutional development of public-private partnership: experience of the countries of the world“. Public administration and customs administration, vol. 2 (13), pp. 103-112.
9. Zhukovska, A. (2017), “Public-private partnership in the social sphere: foreign experience and prospects for implementation in Ukraine”. Bulletin of the Ternopil National Economic University. vol 3, pp. 21-37.
10. Kyrychenko, S.O (2016), “Using of world experience to develop social infrastructure in the regions of Ukraine“, Economic Bulletin of NTUU “KPI”, vol. 13. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80088/75647 (Accessed 14 Dec 2019).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “On concession”. URL: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 14 Dec 2019).
12. State of implementation of public-private partnership in Ukraine. Official site of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini (Accessed 14 Dec 2019).
13. Implementation of PPP projects in Ukraine: PPP as a mechanism for effective cooperation between the state and private partners in the field of infrastructure. A practical guide. SP3ILNО.IN.UA, Kyiv, 2017. р. 94.
14. Prylipko, S.M. (2019), Development of service cooperation of rural territories: theory and practice: monography, Kyiv, Ukraine, p. 372.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 1137

Відомості про авторів

С. М. Приліпко

доктор наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

S. Prylipko

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration and Management of Innovative Activities, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-6116-328X

Як цитувати статтю

Приліпко С. М. Міжнародний досвід публічного управління інфраструктурними проектами на державному і місцевому рівнях на основі укладення концесійних договорів. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1534 (дата звернення: 27.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.2

Prylipko, S. (2019), “International experience of public administration of infrastructure projects at the state and local levels on the basis of concession agreements”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1534 (Accessed 27 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.