EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КАДРОВА ПОЛІТИКА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ
Л. В. Сергієнко, О. Д. Крикун, С. М. Петрик

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.30

УДК: 351

Л. В. Сергієнко, О. Д. Крикун, С. М. Петрик

КАДРОВА ПОЛІТИКА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ

Анотація

Вивчення кадрових питань в органах публічної влади не втрачає своєї актуальності, що зумовлено, насамперед, особливістю процесу та результатів діяльності даних органів. В умовах сучасної реформи державного управління, проблема кадрів постає як її невід’ємна складова. Від якісного кадрового складу системи публічного управління, по-перше, залежить успішність та ефективність реалізації реформи державного управління, а по-друге, проблема необхідності підвищення якості кадрового складу органів публічної влади є об’єктом даної реформи. Особливості управління персоналом та пошук механізмів удосконалення даного процесу, а також формування та використання сучасних інструментів розвитку кадрового потенціалу є також об’єктом дослідження економічної науки і важливим елементом практичної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Адже, у сучасних умовах, людські ресурси є одними із найважливіших ресурсів організації, ефективність та результативність використання яких прямо корелює із ефективністю та результативністю діяльності організації, суб’єкту господарювання чи органу влади. Особливість продукту діяльності органів публічного управління обумовлено також тим, що більша частина їх функцій полягає у наданні послуг населенню, рівень якості та задоволеності якими, в свою чергу, буде залежати від рівня професійності кадрів публічного управління. З цією метою, здійснено оцінку сучасного стану кадрової політики в органах державної влади. Зокрема, проаналізовано статистичні дані щодо кількості державних службовців протягом останніх шести років із визначенням динаміки відповідних показників, оцінено вітчизняну кадрову політику у контексті чисельності державно-службових одиниць, а також здійснено порівняльний аналіз державної служби у країнах світу та Україні у кількісному вимірі. Проаналізовано кадрову структуру державних органів за типологією державних органів та з позицій поділу на категорії посад. Зважаючи на впровадження інструменту оцінювання діяльності державних службовців, проведено оцінку результативних показників даного процесу за попередній рік.

Ключові слова: кадрова політика; державне управління; публічне управління; органи публічної влади; органи державної влади; державний службовець; реформа державного управління.

Література

1. 10 країн: держслужбовці vs громадяни. Інфографіка [Електронний ресурс] // Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ». – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2158153-10-krain-derzsluzbovci-vs-gromadani-infografika.html.
2. Річний звіт Національного агентства України з питань державної служби [Електронний ресурс] // Національне агентство з питань державної служби України: Плани та звіти. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://nads.gov.ua/plani-ta-zviti.
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474-р "Деякі питання реформування державного управління України" [Електронний ресурс] // КМУ. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80/page.

L. Sergienko, O. Krykun, S. Petryk

PERSONNEL POLICY IN PUBLIC AUTHORITIES: ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE

Summary

The study of personnel issues in public authorities does not lose its relevance, which is due, first of all, to the peculiarity of the process and results of the activity of these bodies. In the context of modern public administration reform, the problem of human resources emerges as an integral part of it. The quality and efficiency of the public administration system depends, firstly, on the success and efficiency of the implementation of the public administration reform, and secondly, the problem of the need to improve the quality of the personnel of the public authorities is the object of this reform. The peculiarities of personnel management and the search for mechanisms for improvement of this process, as well as the formation and use of modern tools for the development of human resources are also the subject of economic science research and an important element of the practical activity of business entities. In modern conditions, human resources are one of the most important resources of an organization, the efficiency and effectiveness of which use directly correlates with the efficiency and effectiveness of the activity of the organization, business entity or authority. The peculiarity of the product of the activity of public administration bodies is also due to the fact that the majority of their functions is to provide services to the population, the level of quality and satisfaction which, in turn, will depend on the level of professionalism of the public administration personnel. For this purpose, an assessment of the current state of personnel policy in public authorities has been carried out. In particular, the statistics on the number of civil servants over the last six years were analyzed to determine the dynamics of relevant indicators, the national personnel policy was evaluated in the context of the number of civil servants, and a comparative analysis of the civil service in the countries of the world and Ukraine in quantitative terms. The personnel structure of state bodies is analyzed by typology of state bodies and from the position of division into categories of positions. In view of the implementation of the tool for evaluating the performance of civil servants, the performance of this process for the previous year was evaluated.

Keywords: personnel policy; public administration; public administration; public authorities; public authorities; civil servant; public administration reform.

References

1. Ukrainian National News Agency "Ukrinform" (2017), “10 countries: civil servants vs citizens. Infographics”, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2158153-10-krain-derzsluzbovci-vs-gromadani-infografika.html, (Accessed April 2019).
2. National Civil Service Agency of Ukraine (2018), “Annual Report: Plans and reports 2018”, available at: https://nads.gov.ua/plani-ta-zviti, (Accessed April 2019).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Order dated June 24, 2016 No. 474-r “Some questions of public administration reform”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80/page., (Accessed April 2019).

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 1190

Відомості про авторів

Л. В. Сергієнко

к. н. держ. упр., доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

L. Sergienko

PhD in Public Administration, Assistant Professor of Department of Economic Security,Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0003-3815-6062


О. Д. Крикун

аспірантка кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна академія управління персоналом

O. Krykun

Post Graduate Student in Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0002-6986-3360


С. М. Петрик

аспірант кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна академія управління персоналом

S. Petryk

Postgraduate Student, Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0001-9942-1937

Як цитувати статтю

Сергієнко Л. В., Крикун О. Д., Петрик С. М. Кадрова політика в органах державної влади: оцінка сучасного стану. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1530 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.30

Sergienko, L., Krykun, O. and Petryk, S. (2019), “Personnel policy in public authorities: assessment of the current state”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1530 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.