EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РІВНІ РЕГІОНУ
О. В. Чорна

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.35

УДК: 351

О. В. Чорна

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РІВНІ РЕГІОНУ

Анотація

Досліджено теоретичні засади формування й функціонування екологічної політики на регіональному рівні. Визначено основні цілі державної екологічної політики. Розглянуто зміст і структуру екологічної політики на рівні регіону.Визначено основні функції екологічної політики на рівні регіону.
Визначено загальносвітові принципи процесу вироблення екологічної політики на рівні регіону, а саме: узгодження цілей економічного розвитку та охорони природи; розробка заходів раціонального використання природних ресурсів; впровадження у виробництво екологічно безпечної техніки і технологій.
Встановлено, що для ефективного функціонування екологічної політики на рівні регіону необхідно: сприяти розвитку послуг екологічного консалтингу та екологічного підприємництва; вдосконалювати процес управління цією галуззю на основі реалізації в регіоні нових ефективних інноваційних підходів, спрямованих на стабільний соціально-економічний розвиток регіону; розробляти та реалізовувати довгострокової стратегії економічного розвитку регіону з обов’язковим урахуванням в даній стратегії механізмів, спрямованих на вдосконалення системи управління природокористуванням та міжгалузевого впливу на екологічну ситуацію в регіоні.

Ключові слова: державна екологічна політика; навколишнє середовище; екологічна політика на рівні регіону; система регіону; екологічна безпека регіону.

Література

1. Про Стратегію національної екологічної політики України на період до 2020 року // Закон України від 31.03.2010 №6250.URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF4TM00A.html(дата звернення 20.10.2019).
2. Національна екологічна політика. 2019. URL: https://menr.gov.ua/timeline/Nacionalna-ekologichna-politika.html(дата звернення 20.10.2019).
3. Эндрес А. Экономика окружающей среды / пер. с нем. К.: Лыбидь, 1995. 168 с.
4. Маркович Д.Ж. Социальная екологія / пер. с сербского. М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 1997. 437 с.
5. Сахаєв В.Г. Економіка природокористування: пошуки і перспективи // Природний камертон. Серія: Природа. Людина. Суспільство.2003. №1. С. 24–26.
6. Костылев А.А. Особенности формирования экологической политики региона // Вестн. Тамбов. ун-та. Серия: Гуманитарные науки. Экономика. 2010. Вып. 1(81). С. 130–135.
7. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: Словарь-справочник. М.: Просвещение, 1992. 400 с.
8. Экологический энциклопедический словарь / под ред. В.И. Данилова-Данильяна. М.: Ноосфера, 1999. 930 с.
9. Регіональна політика: методологія, методика, практика / Ін-т регіональних досліджень НАН України; редкол.: відп. ред. академік НАН України М.І. Долішній. Львів, 2001. 700 с.
10. Мирзеханова З.Г. Региональная экологическая политика: содержание и индикаторы реализации отдельных направлений // Вестник ДВО РАН. 2014. № 3. С. 77–84.
11. Химинець В.А. Регіональна еколого-економічна політика як інституційна передумова забезпечення сталого розвитку // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. 2015.Вип. 2(4). Ч. 1. С. 204–208.
12. Костылев А.А. Особенности формирования экологической политики региона // Вестник ТГУ, Серия: Гуманитарные науки. Экономика. вып. 1(81), 2010. С. 130–135.
13. Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року // Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 880-р. URL:https://www.kmu.gov.ua/npas/95215363(дата звернення 20.10.2019).

O. Chorna

ESSENCE AND FEATURES OF FORMATION OF STATE ENVIRONMENTAL POLICY AT REGIONAL LEVEL

Summary

In today’s conditions, there is a high degree of risk of large-scale emergencies of different nature in Ukraine. This demonstrates the need for a new perspective on environmental policy at the regional level. It is the regional level that has to become a priority in this area; the area of nature management and ecology has its natural differences in the territories. The region should specify these provisions for specific sites and regional ecological systems. Theoretical foundations of the formation and functioning of environmental policy at the regional level are investigated. The main goals of the state environmental policy are defined, namely: environmental consciousness, environmental values, environmental education; sustainable development and balanced use of natural resources; environmental requirements in all areas; reducing environmental risks and preserving the environment; good environmental governance.
The content and structure of environmental policy at the regional level are examined. The main functions of environmental policy at the regional level are defined, namely: regulation of the use of natural resources of local importance; introduction of the economic mechanism of environmental management; monitoring and accounting of environmental objects and pollution; conducting state environmental expertise; exercising state control over compliance with environmental legislation; development of programs for implementation of environmental measures, definition and implementation of investment policy.
The general principles of the environmental policy-making process at the regional level have been determined, namely: harmonization of the goals of economic development and nature protection; development of measures for rational use of natural resources; introduction into production of environmentally friendly machinery and technologies.
It is researched that the development of environmental policy allows to prioritize the development of the region in the field of environmental protection and environmental management and to concentrate the efforts of the management system on solving specific problems that may arise in the course of the implementation of investment projects and increase the region's performance in this field.
It is established that for the effective functioning of environmental policy at the regional level it is necessary to:promote the development of environmental consulting services and environmental entrepreneurship; to improve the process of management of this industry on the basis of implementation in the region of new effective innovative approaches aimed at stable socio-economic development of the region; to develop and implement a long-term strategy for the economic development of the region, with due consideration in this strategy of mechanisms aimed at improving the system of environmental management and inter-sectoral impact on the environmental situation in the region.

Keywords: state environmental policy; environment; environmental policy at the regional level;system of the region; ecological security of the region.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine ,(2010), The Law of Ukraine “On the Strategy of National Environmental Policy of Ukraine for the period up to 2020”, available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF4TM00A.html(Accessed 20 October 2019).
2. Ministry of energy and environment protection of Ukraine (2019), “National environmental policy”, available at: https://menr.gov.ua/timeline/Nacionalna-ekologichna-politika.html (Accessed 20 October 2019).
3. Enders, A. (1995), Ekonomika okrujaiushei sredu [Environmental economics], Lybyd', Kyiv, Ukraine.
4. Markovich, D.J. (1997), Socialnaia ekologiia [Social ecology], Grew up. University of Friendship of Peoples, Moscow, Russia.
5. Sahaev, V.G. (2003), “Economy of nature-koristuvannya: poshuki і perspectives”, Pryrodnyi kamerton, Seriia: Pryroda. Liudyna. Suspil'stvo, vol.1, pp.24–26.
6. Kostylov, A.A. (2010), “Features of the formation of the environmental policy of the region”, Vestnik Tambovskogo universiteta, Seriia: Gumanitarnye nauki. Economika, vol.1(81), pp. 130–135.
7. Reiymers, N.F. (1992), Ohrana prirody i okrujaiusheyi cheloveka sredy [Protection of nature and human environment], Education, Moscow, Russia.
8. Danilov-Danilian, V.I. (1999),Ekologicheskiyi enciklopedicheskiyi slovar [Environmental Encyclopedic Dictionary], Noosphere, Moscow, Russia.
9. Dolishniyi. M.I. (2001), Regionalna politika: metodologiia, metodyka, praktyka [Regional policy: methodology, methodology, practice], Lviv, Ukraine.
10. Mirzehanova, Z.G. (2014), “Regional environmental policy: content and indicators for the implementation of certain areas”, Vestnik DVO RAN, vol. 3, pp. 77–84.
11. Hymynec, V.A. (2015), “The regional environmental and political policy of the institute before changing the security of the steel”, Naukovyi visnyk Mukachivskogo derjavnjgo universytetu, Seriya: Economska, vol. 2(4), no.1, pp. 204–208.
12. Kostylov, A.A. (2010), “Features of the formation of the environmental policy of the region”, Vestnik NGU, Seriia: Gumanitarnye nauki. Economika, vol. 1(81), pp. 130–135.
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), Resolution “The concept of national environmental policy of Ukraine for the period until 2020”, available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/95215363 (Accessed 20 October 2019).

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-28

Кількість переглядів: 507

Відомості про авторів

О. В. Чорна

к. філол. н., доцент, доцент кафедри журналістики, української словесності та культури,Навчально-наукового інституту гуманітарних наук,здобувачка ІІ (магістерського) рівня вищої освіти,Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи,Університет державної фіскальної служби України

O. Chorna

PhD, Associate Professor, Department of Journalism, UkrainianLiterature and Culture, Educational and Scientific Institute of Humanities,the applicant of the second (master's) level higher education,Educational Research Institute of Finance, Banking,University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0003-2055-5057

Як цитувати статтю

Чорна О. В. Сутність та особливості формування державної екологічної політики на рівні регіону. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1527 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.35

Chorna, O. (2019), “Essence and features of formation of state environmental policy at regional level”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1527 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.