EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
А. О. Надежденко, Д. В. Оробченко, В. С. Надежденко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.33

УДК: 35.08:340.114.6

А. О. Надежденко, Д. В. Оробченко, В. С. Надежденко

СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання адміністративної відповідальності державних службовців, в контексті розгляду загальних проблем адміністративної відповідальності посадових осіб. Критичний огляд чинного законодавства про адміністративні правопорушення дозволяє говорити про фактичну відсутність самостійного, структурованого інституту відповідальності державних службовців в законодавстві про адміністративні правопорушення. Визначено, що сьогодні державні службовці в якості самостійних спеціальних суб’єктів адміністративних правопорушень Кодексом України про адміністративні правопорушення практично не розглядаються. Акцентовано увагу на тому, що вчинення адміністративного правопорушення державним службовцем не пов’язано з невиконанням (неналежним виконанням) службових обов’язків, він не може розглядатися в якості посадової особи і несе адміністративну відповідальність на загальних підставах як фізична особа. Аналіз нормативно-правової бази предмета дослідження дозволяє констатувати, що в Кодексі України про адміністративні правопорушення склади адміністративних правопорушень «розпорошені» за різними главами особливої частини КпАП України. Встановлено специфіку окремих елементів складу посадового адміністративного правопорушення: суб’єкта, об’єкта, об’єктивної сторони та суб’єктивної сторони. Зазначено, що сьогодні актуальним залишається розмежування форми вини державних службовців за вчиненні адміністративного правопорушення, без визначення конкретної форми провини. Отримано низку висновків, які мають проблемний характер та становлять предмет для подальшої наукової дискусії щодо притягнення державних службовців до адміністративної відповідальності в сучасних умовах.

Ключові слова: державний службовець; відповідальність; адміністративна відповідальність; правопорушення; права; обов’язки; заборони; статус; посадова особа; адміністративне покарання.

Література

1. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2011. С. 141.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. (із змінами від 06.06.2019 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/80731-10
4. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

A. A. Nadezhdenko, D. V. Orobchenko, V. S. Nadezhdenko

ESSENCE OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF CIVIL SERVANTS

Summary

The article is devoted to the study of the issue of administrative responsibility of civil servants, in the context of consideration of general problems of administrative liability of officials. A critical review of existing administrative offenses legislation suggests the actual absence of an independent, structured institution of civil servants' liability in administrative offenses legislation. It is determined that today civil servants are practically not considered as separate special subjects of administrative offenses by the Code of Administrative Offenses. Emphasis is placed on the fact that committing an administrative offense by a civil servant is not related to the non-performance (improper performance) of official duties, he cannot be considered as an official and bears administrative responsibility on a general basis as an individual. The analysis of the legal framework of the subject of the study allows to state that in the Code of Administrative Offenses the composition of administrative offenses is "sprayed" on different chapters of a special part of the Administrative Code of Ukraine. The specific elements of the composition of the official administrative offense are determined: the subject, the object, the objective side and the subjective side. It is determined that the subjects of the analyzed administrative offenses are civil servants who at the same time possess the signs of an official, who are enshrined in the Administrative Code of Ukraine. Only in the presence of such special subjects can the composition of the relevant official administrative offense be determined. It is noted that today it is relevant to differentiate the form of guilt of civil servants for committing an administrative offense, without defining a specific form of guilt. A number of conclusions have been obtained that are problematic in nature and are a subject for further scientific discussion on the involvement of civil servants in administrative responsibility in the current context.

Keywords: civil servant; responsibility; administrative responsibility; offenses; rights; duties; prohibitions; status; official; administrative punishment.

References

1. Kolomoyets T. O. (2011), Administratyvne pravo Ukrayiny. Akademichnyy kurs [Administrative law of Ukraine. Academic course], Jurincom Inter, Kiev, Ukraine.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Code of Ukraine on Administrative Offenses, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/80731-10 (Accessed 10 November 2019).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine " Criminal codex of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (Accessed 12 November 2019).

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-28

Кількість переглядів: 1766

Відомості про авторів

А. О. Надежденко

к. н. держ. упр, доцент кафедри права та публічного адмініструванняМаріупольського державного університету

A. A. Nadezhdenko

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor Department of Public management and Administration, Mariupol State University

ORCID:

0000-0002-1774-5952


Д. В. Оробченко

магістрантка спеціальності «Публічне управління та адміністрування»,Маріупольського державного університету

D. V. Orobchenko

Master's Degree in Public management and administration, Mariupol State University

ORCID:

0000-0002-6758-4499


В. С. Надежденко

здобувач вищої освіти спеціальності «Право. Право»,Маріупольського державного університету

V. S. Nadezhdenko

Applicant for higher education in Law, Mariupol State University

ORCID:

0000-0003-0223-8699

Як цитувати статтю

Надежденко А. О., Оробченко Д. В., Надежденко В. С. Сутність адміністративної відповідальності державних службовців. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1525 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.33

Nadezhdenko, A. A., Orobchenko, D. V. and Nadezhdenko, V. S. (2019), “Essence of administrative responsibility of civil servants”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1525 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.