EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
С. Х. Барегамян, Ю. В. Карпі

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.30

УДК: 35(477):004.738.5

С. Х. Барегамян, Ю. В. Карпі

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем впровадження електронного урядування в Україні на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. Електронне урядування дає змогу змінити підходи до сутності органів публічної влади, стає запорукою відкритості та прозорості їх діяльності, підконтрольності громадськості, а отже, буде ефективним засобом попередження корупції, що, в свою чергу, дозволить досягнути стимулювання соціально-економічного розвитку в Україні, призведе до покращення інвестиційного клімату. Основні зусилля в розбудові електронного -урядування в Україні спрямовані на відносини «держава–громадяни», «громадяни–держава», «бізнес–держава», «держава–бізнес».
Встановлено, що на світовій арені електронне урядування розуміється як фактор зростання конкурентоспроможності держави. Інструменти електронного урядування для нашої держави є відносно новими, тому Україна значно відстає за темпами впровадження електронного урядування (82 місце серед 193 країн за результатами комплексного оцінювання розвитку E-Government In Support of Sustainable Development у 2018 році).
Сучасний стан нормативно-правової бази в сфері впровадження та розвитку електронного урядування свідчить про багатоманітність норм, наявність дублюючих положень та відсутність ефективного практичного механізму впровадження. Зазначається, що систематизація нормативно-правової бази в сфері електронного урядування дасть змогу усунути відставання державного регулювання суспільних відносин в цій сфері від потреб суспільства, а також дозволить наблизитись до якісної гармонізації національної правової системи із загальновизнаними міжнародними нормами та принципами щодо інформатизації та електронного урядування.
Вказується на важливість впровадження електронного урядування на місцевому рівні, на якому безпосередньо і знаходять своє втілення всі нововведення загальнодержавного рівня щодо надання адміністративних послуг громадянам та суб’єктам господарської діяльності, а також залучення їх до процесу прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: електронне урядування; адміністративні (управлінські) послуги; органи публічної влади; відкритість влади; смарт-сіті; електронне місто; електронний регіон.

Література

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
3. Енциклопедичний словник з державного управління / Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко, Ю.В. Ковбасюк. Київ: НАДУ, 2010. 820 с.
4. Інформаційна політика: навч. посіб. для студентів ВНЗ, аспірантів, викладачів. 2ге вид., стер. / Г.Г. Почепцов, С.А. Чукут. Київ, 2008. 663 с.
5. Тихомирова Є.Б. Транспарентність і відкритість діяльності влади та шляхи їх забезпечення. Наукові записки. НаУКМА. Політологія. Київ: Видавничий дім «КМ Academia», 2002. Т. 20. С. 39–43.
6. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. № 649-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#n14
7. United Nation E-Government Survey 2018. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018
8. United Nation E-Government Survey 2016. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2016
9. United Nation E-Government Survey 2014. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014
10. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
11. Григорян О.О. Світовий і вітчизняний досвід забезпечення прозорості та відкритості органів державної влади в реалізації публічної політики (інформацій ний аспект). URL: http://academy.gov.ua/ej/ej15/txts/12GOOPIA.pdf
12. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р. № 5203-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 32. Ст. 409. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
13. Електронний уряд: науково-практичний довідник / Укладачі: Чукут С.А., Клименко І.В., Линьов К.О. 2016. 85 c.
14. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб. у 15 ч., частина 6: Моніторинг, оцінювання та прогнозування розвитку системи електронного урядування / [С.К. Полумієнко]. Київ: ФОП Москаленко О.М. 2017. 64 с.
15. Кислюк К.В. Розвиток електронного урядування в Україні як фактор соціокультурної динаміки. Культурологія. Випуск 60. 2018. С. 228-236.
16. Leo Hollis (2015). Cities Are Good for You. The Genius of the Metropolis. URL: http://citiesaregoodforyou.com/about/
17. European Smart Cities (european smart cities 4.0 (2015). URL: http://www.smart-cities. eu./?cid=2&ver=4
18. Чукут С.А. Смарт-сіті чи електронне місто: сучасні підходи до розуміння впровадження е-урядування на місцевому рівні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 13. С. 89–93.
19. Регіональна програма інформатизації Одеської області на 2018–2020 роки «Електронна Одещина» («е-ОДЕЩИНА», «е-ODESA REGION»). URL: http://iac.odessa.gov.ua/services/programi_ta_zv_ti/
20. Результати моніторингу сайтів міських рад других за величиною міст областей України / Інститут громадянського суспільства. URL: http://old.csi.org.ua/?cat=28
21. Рейтинг прозорості 100 найбільших міст України. 2018. URL: https://transparentcities.in.ua/reytyngy-prozorosti-mist/reytyng-prozorosti-mist-ukrayiny

S. Barehamian, Yu. Karpi

ELECTRONIC GOVERNANCE AT THE STATE, REGIONAL AND LOCAL LEVELS: THE CURRENT STATE AND THE PROSPECTS OF IMPLEMENTATION IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the research of problems of the implementation of e-government in Ukraine at the state, regional and local levels. The need to improve the efficiency of government by ensuring the openness of public authorities is emphasized. E-government makes it possible to change the approaches to the nature of public authorities. It makes the activities of public authorities more open, transparent and controlled by the public, and thus it can be an effective means of preventing corruption, that in turn will help to stimulate socio-economic development and to improve the investment climate in Ukraine. The main efforts in the development of e-government in Ukraine are directed at the relations “state-citizens”, “citizens-state”, “business-state”, “state-business”.
It is established that on the world stage e-government is understood as a factor of increasing the competitiveness of the state. E-government tools for our country are relatively new, that is why Ukraine is far behind the pace of e-government implementation (82nd place among 193 countries by the comprehensive evaluation of E-Government In Support of Sustainable Development 2018).
The legal framework providing for the realization of e-government has been investigated. The current state of the legal framework in the field of e-government realization and development testifies to the diversity of norms, the presence of duplicate provisions and the lack of an effective practical mechanism of implementation. It is noted that the systematization of the legal framework in the field of e-government will help to eliminate the lag of state regulation of the public relations in this area from the needs of society, as well as to bring closer to the qualitative harmonization of the national legal system with generally recognized international norms and principles of informatization and e-government.
The problems of forming the websites of state and local self-government bodies are analyzed. The big problem is their content, constant updating and ease of use. An important indicator of the quality of a website is its functionality, that is, the ability to provide feedback through the website and provide services.
The importance of implementation of e-government at the local level is directly emphasized, where all innovations of the national level concerning provision of administrative services to citizens and business entities are directly embodied, as well as involving them in the decision-making process.

Keywords: e-government; administrative (management) services; public authorities; transparency of government; smart city; e-city; e-region.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Constitution Of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 28 October 2019).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine “On Access to Public Information”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 (Accessed 28 October 2019).
3. Surmin, Yu.P. Bakumenko, V.D. Mykhnenko, A.M. Kovbasiuk, Yu.V. (2010), Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic Dictionary of Public Administration], NADU, Kyiv, Ukraine, P. 820.
4. Pocheptsov, H.H. Chukut, S.A. (2008), Informatsiina polityka: navch. posib. dlia studentiv VNZ, aspirantiv, vykladachiv [Information Policy: Educ. tool. for university students, graduate students, teachers], Kyiv, Ukraine, P. 663.
5. Tykhomyrova, Ye. B. (2002), “Transparency and openness of the activities of the authorities and ways to ensure them”, Naukovi zapysky. NaUKMA. Politolohiia, Kyiv, Ukraine, Vydavnychyi dim “KM Academia”, vol. 20. pp. 39–43.
6. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), The order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approval of the Concept of E-Government Development in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#n14 (Accessed 29 October 2019).
7. United Nation E-Government Survey (2018), available at: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018 (Accessed 29 October 2019).
8. United Nation E-Government Survey (2016), available at: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2016 (Accessed 29 October 2019).
9. United Nation E-Government Survey (2014), available at: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014 (Accessed 29 October 2019).
10. The Presedent of Ukraine (2015), Decree of the President of Ukraine “On Ukraine 2020 Sustainable Development Strategy”, available at: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 30 October 2019).
11. Hryhorian, O.O. (2012), “World and domestic experience in ensuring the transparency and openness of public authorities in the implementation of public policy (information aspect)”, available at: http://academy.gov.ua/ej/ej15/txts/12GOOPIA.pdf (Accessed 30 October 2019).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of Ukraine “On Administrative Services”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 (Accessed 01 November 2019).
13. Chukut, S.A. Klymenko, I.V. Lynov, K.O. (2016), Elektronnyi uriad: naukovo-praktychnyi dovidnyk [E-Government: A Scientific and Practical Handbook], P. 85.
14. Polumiienko, S.K. (2017), EGovernment and eDemocracy: a Study. tool. at 3 pm, part 6: Monitoring, evaluation and forecasting of the development of e-government system [Elektronne uriaduvannia ta elektronna demokratiia: navch. posib. u 15 ch., chastyna 6: Monitorynh, otsiniuvannia ta prohnozuvannia rozvytku systemy elektronnoho uriaduvannia], FOP Moskalenko O.M., Kyiv, Ukraine, P. 64.
15. Kysliuk, K.V. (2018), “The development of e-governance in Ukraine as a factor in socio-cultural dynamics”, Cultural Studies, № 60. pp. 228-236.
16. Hollis, L. (2015), Cities Are Good for You. The Genius of the Metropolis, available at: http://citiesaregoodforyou.com/about/ (Accessed 01 November 2019).
17. European Smart Cities (european smart cities 4.0) (2015), available at: http://www.smart-cities.eu./?cid=2&ver=4 (Accessed 01 November 2019).
18. Chukut, S.A. (2016), “Smart City or E-City: Modern Approaches to Understanding E-Government Implementation at the Local Level”, Investment: practice and experience, № 13, pp. 89–93.
19. Regional program of informatization of the Odessa region for 2018-2020 “Electronic Odesa” (“e-ODESHINA”, “e-ODESA REGION”), available at: http://iac.odessa.gov.ua/services/programi_ta_zv_ti/ (Accessed 01 November 2019).
20. Institute of Civil Society, “Results of monitoring of sites of city councils other than the size of cities of regions of Ukraine”, available at: http://old.csi.org.ua/?cat=28 (Accessed 30 October 2019).
21. Transparency ranking (2018), “Transparency ranking of Ukrainian cities”, available at: https://transparentcities.in.ua/reytyngy-prozorosti-mist/reytyng-prozorosti-mist-ukrayiny (Accessed 30 October 2019).

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-28

Кількість переглядів: 2097

Відомості про авторів

С. Х. Барегамян

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та публічного адміністрування Маріупольського державного університету, м. Маріуполь

S. Barehamian

Ph.D. (Law), associate professor of the law and public administration department of Mariupol State University, Mariupol

ORCID:

0000-0002-5933-0763


Ю. В. Карпі

студентка ОС «Магістр» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Маріупольського державного університету, м. Маріуполь

Yu. Karpi

student of Master’s Degree in speciality “Public management and administration” of Mariupol State University, Mariupol

ORCID:

0000-0001-5679-8523

Як цитувати статтю

Барегамян С. Х., Карпі Ю. В. Електронне урядування на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях: сучасний стан та перспективи впровадження в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1522 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.30

Barehamian, S. and Karpi, Yu. (2019), “Electronic governance at the state, regional and local levels: the current state and the prospects of implementation in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1522 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.