EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1920 РР.)
В. В. Кононенко, В. Г. Дроненко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.2

УДК: 354:614.2:93(477) «1917/1920»

В. В. Кононенко, В. Г. Дроненко

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1920 РР.)

Анотація

У статті охарактеризовано етапи формування системи державного управління сферою охорони здоров’я у добу національно-визвольної боротьби українського народу за створення власної держави 1917-1920 років. В роботі проаналізовано становлення державної національної системи управління медичною допомогою та санітарною безпекою через створення центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Вказано особливості державного регулювання охороною здоров’я у добу функціонування Української Народної Республіки, Української Держави П. Скоропадського, Директорії УНР, Західно-Української Народної Республіки. Акцентовану увагу на тому, що створення системи управління охороною здоров’я велось паралельно зі формуванням національної законодавчої бази щодо правового статусу, владних повноважень, державних функцій новостворених органів державної влади у цій сфері. Автори також звертають увагу на перешкодах та недоліках формування системи державного регулювання охорони здоров’я у різні етапи українського державотворення зазначеної доби.

Ключові слова: державне регулювання; система органів управління; охорона здоров’я; Українська революція; Українська Центральна Рада; Директорія; гетьманат П. Скоропадського.

Література

1. Гай-Нижник П. Структури державної влади в ЗУНР – ЗО УНР (листопад 1918 р. – грудень 1919 р.). Краєзнавство. 2018. №3. С.51–65.
2. Головацький І. Іван Горбачевський (1854–1942): Життєписно-бібліографічний нарис. Львів: НТШ, 1995. 125 с.
3. Грамота до всього українського народу. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003300-18 (дата звернення 8 листопада 2019 р.)
4. Декреты Советской власти. Т. I. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. М.: Политиздат, 1957. 640 с.
5. Демочко Г. Охорона здоров’я Українській державі. Вісник КНЛУ. Серія Історія, економіка, філософія. 2012. Випуск 17. С. 140-144.
6. Державне управління охороною здоров’я в Україні: генеза і перспективи розвитку: колективна монографія / Радиш Я. Ф., Білинська М. М. та інші. К.: НАДУ, 2013. 424 с.
7. Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 pp.: Док. і матеріали. У 2-х томах, 3-х частинах. / Головний редактор В. Верстюк. Том 1. К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2006. 687 с.
8. Папакін Г. В. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина. Історико-архівні нариси. К, 2003. 282 с.
9. Пиріг Р. Я. Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського: персональний вимір. К.: Ін-т історії України НАН України, 2016. 518 с.
10. Піняжко Р. О., Любінець О. В. З історії організації медико-санітарної служби Української Народної Республіки. Україна. Здоров’я нації. 2013. № 1. С. 125–13.
11. Радиш Я., Мєзєнцева Н., Буравльов Л. Державне регулювання суспільних відносин у галузі охорони здоров’я України: історичні та правові аспекти. Медичне право. 2008. № 1. С. 26–37.
12. Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / гол. ред. Я. Пеленський. Київ-Філадельфія: АТ «Книга», 1995. 492 с.
13. Сорока О. Я. Державне регулювання медичної діяльності на Прикарпатті у першій половині ХХ століття. Державне управління. 2012. №18. С. 104–110.
14. Ступак Ф. Я. Особливості розвитку охорони здоров’я в Україні у першій половині ХХ століття. Грані. 2015. № 1 (117). С.148–152.
15. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції. 1917-1920 рр.: у 4 томах. Нью-Йорк: Вид-во Чарторийських, 1969. Т. 1 . 151 с.

V. V. Kononenko, V. G. Dronenko

GOVERNMENT CONTROL OF RELATIONS IN THE FIELD OF HEALTH PROTECTION IN TIME OF UKRAINIAN REVOLUTION (1917-1920)

Summary

The article describes the stages of formation of the system of state management of health care in the days of national liberation struggle of the Ukrainian people for the creation of their own state 1917-1920. The paper analyzes the formation of the state national system of management of health care and sanitary safety through the creation of central and local executive authorities, local self-government bodies. The peculiarities of state regulation of health care in the days of existence of the Ukrainian People’s Republic, the Ukrainian State P. Skoropadsky, the Directory of the Ukrainian People’s Republic, the West Ukrainian People’s Republic are indicated. Emphasis is placed on the fact that the creation of a national health management system was carried out in parallel with the formation of a national-legislative framework on the legal status, powers, state functions of the newly created bodies of state power in this field. The authors also draw attention to the obstacles and disadvantages of forming a system of state regulation of health care in different stages of the Ukrainian state-making of the specified period. The work also describes the personal role of Ukrainian physicians, well-known scientists in the establishment of state health care regulation. The authors conclude that the formation of state institutions in this area was closely linked to the struggle for independence and the need to address the top priority tasks in the socio-political and socio-economic spheres, in the fight against internal and external challenges against the Ukrainian state. It is also evident that the least ideologized area of the activity of government, in fact, maintained some consistency in the work, stability of staff and even some continuity in leadership throughout the liberation period. The formation of a system of state regulation in this sphere of social relations was especially difficult against the background of the social and humanitarian crisis, which was caused by the catastrophic consequences of the First World War and the struggle for the preservation of the nation-state.

Keywords: state regulation; system of governing bodies; health care; Ukrainian Revolution; Ukrainian Central Rada; Directory; P. Skoropadsky’s Hetmanate.

References

1. Hai-Nyzhnyk, P. (2018), “Structures of State Power in the West Ukrainian People’s Republic – Western oblast of the Ukrainian People’s Republic (November 1918 – December 1919)”, Kraieznavstvo, vol. 3, pp. 51–65.
2. Holovatskyi, I. (1995), “Ivan Gorbachevsky (1854–1942): Biographical and bibliographical sketch”, NTSh, Lviv, Ukraine.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1918), The Law of Ukraine “Charter to all Ukrainian people”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003300-18 (Accessed 08 November 2019).
4. (1957), “Decrees of the Soviet government. T. I. October 25, 1917 – March 16, 1918”, Politizdat, Moskva, Russia.
5. Demochko, H. (2012), “Health care of the Ukrainian state”, Visnyk KNLU. Seriia Istoriia, ekonomika, filosofiia, Vol. 17. pp. 140–144.
6. Radysh, Ya. F. and Bilynska, M. M. (2013), “Public health management in Ukraine: genesis and prospects: a collective monograph“, NADU, Kyiv, Ukraine.
7. Verstiuk, V. (2006), “Directory, Council of People’s Ministers of the Ukrainian People’s Republic. November 1918 – November 1920 pp. Doc. and materials. In 2 volumes, 3 parts”, vol. 1, Vydavnytstvo imeni Oleny Telihy, Kyiv, Ukraine.
8. Papakin, H. V. (2003), “Pavlo Skoropadsky: patriot, statesman, man. Historical and archival essays”, Kyiv, Ukraine.
9. Pyrih, R. Ya. (2016), “The activities of the hetmanate governments of Pavlo Skoropadsky: a personal dimension”, In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
10. Piniazhko, R. O. and Liubinets O. V. (2013), “From the history of the organization of the health service of the Ukrainian People’s Republic”, Ukraina. Zdorovia natsii, vol. 1, pp. 125–13.
11. Radysh Ya., Miezientseva N. and Buravlov L. (2008), “State regulation of public relations in the field of health care of Ukraine: historical and legal aspects”, Medychne pravo, vol. 1, pp. 26–37.
12. Skoropadskyi, P. (1995), “Memoirs. End 1917 – December 1918”, AT “Knyha”, Kyiv – Filadelfiia, Ukraine.
13. Soroka, O. Ya. (2012), “State regulation of medical activity in the Carpathian region in the first half of the twentieth century”, Derzhavne upravlinnia, vol. 18, pp. 104–110.
14. Stupak, F. Ya. (2015), “Features of health care development in Ukraine in the first half of the twentieth century”, Hrani, vol. 1 (117), pp. 148–152.
15. Khrystiuk, P. (1969), “Notes and Materials on the History of the Ukrainian Revolution. 1917–1920: (in 4 volumes)”, vol. 1, Vyd-vo Chartoryiskykh, New York, USA.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-28

Кількість переглядів: 826

Відомості про авторів

В. В. Кононенко

доктор історичних наук, доцент кафедри правових наук та філософії Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського

V. V. Kononenko

Doctor of Historical Sciences (Dr. Hab. in History),Associate Professor at the Department of Legal Sciences and Philosophy,Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University

ORCID:

0000-0001-5177-2885


В. Г. Дроненко

кандидат медичних наук, доцент кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

V. G. Dronenko

PhD, Associate Professor Department of Oncology,National Pirogov Memorial Medical University

ORCID:

0000-0002-4439-9063

Як цитувати статтю

Кононенко В. В., Дроненко В. Г. Державне регулювання відносин у сфері охорони здоров’я у добу української революції (1917-1920 рр.). Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1521 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.2

Kononenko, V. V. and Dronenko, V. G. (2019), “Government control of relations in the field of health protection in time of ukrainian revolution (1917-1920)”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1521 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.