EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
Канан Аюб

УДК: 351

Канан Аюб

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

Наголошено, що існує багато моделей формування антикорупційних органів. Одні країни не створюють спеціалізованих органів державної влади щодо запобігання та боротьби з корупцією, інші країни – функції з запобігання та боротьби з корупцією делегують поліції або прокуратурі, є і такі країни які створюють спеціальні інституції щодо запобігання та боротьби з корупцією. Розглянуто останні дві моделі щодо запобігання та боротьби з корупцією. У Іспанії та Румунії запроваджено спеціалізовані прокурорські служби. Серед країн, які створили спеціальні інституції з запобігання корупції та координування політики є Франція та Словенія. Проведений аналіз дає підстави зазначити, що ефективність державної антикорупційної політики залежить від наступних чинників: по-перше, системності формування та розвитку заходів з запобігання та боротьби з корупцією; по-друге, професіоналізму кадрів, які працюють в системі формування та реалізації державної антикорупційної політики; по-третє, незалежності прийняття рішень щодо корупційних правопорушень; по-четверте, політичної волі керівництва держави подолати корупційні прояви в органах державної влади; і, нарешті, по-п’яте, системних дій антикорупційних (прокурорських органів), спрямованих на розслідування та покарання корупційного правопорушення.

Kanan Ayоub

FORMATION AND DEVELOPMENT OF SPECIALIZED ANTI-CORRUPTION BODIES IN EUROPEAN COUNTRIES: EXPERIENCE FOR UKRAINE

Summary

The author emphasized that there are many models of formation of anti-corruption bodies. Some countries do not set up specialized bodies for preventing and combating corruption, other countries have functions of preventing and combating corruption by delegating police or prosecutors, and there are countries that set up specialized institutions for preventing and combating corruption. The article deals with the last two models for preventing and combating corruption. Specialized prosecutorial services have been introduced in Spain and Romania. Countries that have set up specialized institutions to prevent corruption and coordinate policies include France and Slovenia. The effectiveness of state anti-corruption policy depends on the following factors: first, the systematic formulation and development of measures to prevent and combat corruption; secondly, the professionalism of the personnel working in the system of formation and implementation of the state anti-corruption policy; third, the independence of decision-making on corruption offenses; fourth, the political will of the state leadership to overcome corruption manifestations in public authorities; and, finally, fifth, the systematic actions of anti-corruption (prosecuting authorities) aimed at investigating and punishing a corruption offense.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 608

Відомості про авторів

Канан Аюб

аспірант кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

Kanan Ayоub

Postgraduate student of the Department of Public Administration of the Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Аюб Канан Формування та розвиток спеціалізованих антикорупційних органів в європейських країнах: досвід для України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1519 (дата звернення: 30.06.2022).

Ayоub, Kanan (2018), “Formation and development of specialized anti-corruption bodies in european countries: experience for Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1519 (Accessed 30 Jun 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.