EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ІНСТИТУТАМИ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ
Г. М. Юськов

УДК: 351

Г. М. Юськов

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ІНСТИТУТАМИ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ

Анотація

Зазначено, що будучи причиною атомізації суспільства, його розшарування за рядом ознак: соціальним, майновим, етнічним, релігійним, - ускладнюють процес управління, оскільки ускладнюють можливість сформулювати цілі розвитку, загальні для всіх громадян. Ця обставина в значно більшій мірі ускладнює місцеве управління, ніж управління державне, оскільки, як зазначалося, цілі державного управління можуть бути абстрактними і загальними, а цілі місцевого управління повинні бути конкретні і досяжні. На місцевому рівні соціальне розшарування призводить до того, що цілі різних груп населення часто різноспрямовані і навіть протилежні, що ускладнює формулювання, відображення і реалізацію в PR-діяльності «місцевих цілей управління».
Визначено, що наявність невирішених і загострених суперечностей на рівні суспільної свідомості призводить до того, що в українському суспільстві сьогодні до кінця не склався, а тільки формується механізм реагування на соціально значимі проблеми шляхом висловлювання по ним суджень зацікавленими верствами населення за допомогою інституту громадської думки. Іншими словами, час стабільного і цільного функціонування громадської думки як соціального інституту ще не настав. У громадській думці знаходять відображення, перш за все, проблеми, що хвилюють населення. Значимість різних проблем далеко не однакова для різних соціальних груп. У той же час, будучи оцінкою, громадську думку висловлює реакцію масової свідомості на явища, події, процеси, тенденції, конфлікти, персонажі сучасного життя, тобто на все те, що складає живу тканину поточної історії в її конкретних характерних проявах.

G. Iuskov

PROBLEMS OF SOCIAL EMERGENCY BETWEEN INSTITUTIONS OF POWER AND THE PUBLIC

Summary

It is noted that being the cause of the atomization of a society, its stratification on a number of features: social, property, ethnic, religious - complicate the process of governance, because they complicate the ability to formulate development goals common to all citizens. This fact complicates municipal governance much more than public administration, since, as noted, the goals of public administration can be abstract and general, and the goals of municipal government must be specific and achievable. At the local level, social stratification leads to the fact that the goals of different population groups are often different and even opposite, which complicates the formulation, reflection and implementation in PR activities of “local governance goals”.
It is determined that the existence of unresolved and sharp contradictions at the level of public consciousness leads to the fact that in Ukrainian society today has not fully developed, but only a mechanism for responding to socially significant problems is formed by expressing judgments on them by interested sections of the population through the Institute of Public Opinion. In other words, the time for stable and complete functioning of public opinion as a social institution has not yet come. Public opinion reflects, first and foremost, problems that concern the population. The significance of different problems is far from the same for different social groups. At the same time, as an assessment, public opinion expresses the reaction of the mass consciousness to the phenomena, events, processes, tendencies, conflicts, characters of modern life, that is, to all that constitutes the living fabric of current history in its specific characteristic manifestations.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 663

Відомості про авторів

Г. М. Юськов

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

G. Iuskov

postgraduate, Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Юськов Г. М. Проблеми соціальної взаємодії між інститутами влади та громадськості. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1518 (дата звернення: 16.07.2024).

Iuskov, G. (2018), “Problems of social emergency between institutions of power and the public”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1518 (Accessed 16 Jul 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.