EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО РИНКУ
О. В. Клименко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.46

УДК: 35.07:005.(075); 368.01

О. В. Клименко

НАУКОВІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО РИНКУ

Анотація

На прикладі страхового ринку проаналізовано систему державного управління (у формі регулювання) ринками небанківських фінансових послуг. Підтримана аргументами позиція науковців, які вважають, що поняття "страховий ринок" є більш широким і узагальнюючим визначенням ніж "ринок страхових послуг". Страховий ринок виконує декілька додаткових функцій крім надання посередницьких страхових послуг. Але допустимо, а іноді і доцільно, при розгляді питань державного управління, регулювання ринків небанківських фінансових послуг використання як одного, так і другого визначення. Розглянуто особливості і тенденції розвитку ринку страхування в Україні. Недоліками страхового ринку є недостатній рівень відповідальності деяких страхових компаній щодо виконання зобов'язань перед страхувальниками за договорами страхування, низька довіра громадян України до страховиків, слабкий попит на страхові послуги, недостатня регіональна розгалуженість і місткість страхового ринку та інші. Ці недоліки вказують на необхідність активізації держави у напрямі підвищення ефективності державного регулювання страхового ринку. Наведені конкретні приклади діяльності на страховому ринку недобросовісних компаній, які використовують страхування, як засіб ухилення від сплати податків. Регулятор ринку страхування не повною мірою захищає інтереси як страхувальників, так і інтереси держави. Розглянуті особливості нових Законів України, які стосуються внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розширення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг і захисту споживачів фінансових послуг. Удосконалення законодавства передбачає скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг. Запроваджена відповідальність фінансових установ за порушення прав споживачів фінансових послуг. Уповноваженим органам надано право застосовувати до суб'єктів господарювання заходи впливу та накладати на посадових осіб адміністративні стягнення. Завдяки підвищенню ефективності державної регуляторної політики, розширенню і посиленню механізмів державного регулювання та нагляду, має бути припинена діяльність недобросовісних та неплатоспроможних компаній на фінансових ринках України. Узагальнені зауваження щодо нових законів і запропоновані пропозиції для розгляду. Висловлено сподівання, що прийняття нових законів є позитивним кроком на шляху удосконалення нормативно-правової бази щодо ринків страхування. Слід очікувати позитивного впливу цих законів також на ефективність регулювання державними органами ринків небанківських фінансових послуг.

Ключові слова: економіка; держава; ринки фінансових послуг; страхування; законодавство; управління; регулювання; проблеми; розвиток.

Література

1. Бакуменко В.Д., Бондар І.С., Горник В.Г., Шпачук В.В. Особливості публічного управління та адміністрування: навч. пос. Київ, 2016. 256 с.
2. Бондар І.С., Горник В.Г., Кравченко С.О., Кравченко В.В. Політика в публічному управлінні: навч. пос. Київ, 2016. 200 с.
3. Шолойко А.С. Страховий ринок України: підходи до його класифікації// http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Economica/article/view File/161/143.
4. Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України: сутність, тенденції та шляхи розвитку: автореф. дис. докт. екон. наук: спец. 08.00.08. Київ, 2010. 33 с.
5. Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія: монографія. Київ, 2009. 283 с.
6. Клименко О.В. Розвиток системи регулювання ринків небанківських фінансових послуг в Україні. Економіка України. 2014. №5. С.58-69.
7. Клименко О.В. Закономірності розвитку ринків небанківських фінансових послуг в Україні. Фінанси України. 2014. №6. С.80-94.
8. Клименко О.В. Напрями вдосконалення регулювання ринку страхування. Економіка України. 2019. №7-8. С.55-69.
9. Клименко О.В. Проблеми ринків небанківських фінансових послуг в України і шляхи їх вирішення. Економіка і держава. 2014. №7. С.102-107.
10. Золотарьова В.В. Ключові тенденції та пріоритети розвитку ринку страхових послуг в Україні. Економіка і суспільство. 2017. №11. С.413-420.
11. Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Закон України від 1 липня 2004 р. № 1961-ІV/Верховна Рада України: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1961-15 (дата звернення: 27.09.2019).
12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг: Проект Закону від 06.09.2019 №1085-1, Закон прийнято 20.09.2019 на 2 сесії ІХ скликання Верховної Ради України (готується на підпис): https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66720 (дата звернення 30.09.2019).
13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг: Проект Закону від 06.09.2019 №1069-2, Закон прийнято 12.09.2019 на 2 сесії ІХ скликання Верховної Ради України (готується на підпис): https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=66723 (дата звернення 30.09.2019).

O. V. Klymenko

SCIENTIFIC AND APPLIED ASPECTS OF STATE REGULATION OF INSURANCE MARKET ACTIVITIES

Summary

On the example of the insurance market, the system of public administration (in the form of regulation) by the markets of non-banking financial services is analyzed. The arguments are supported by the position of scientists who believe that the concept of "insurance market" is a broader and more general definition than "market of the insurance services". The insurance market performs several additional functions in addition to providing intermediary insurance services. But it is permissible, and sometimes even expedient, when considering issues of public administration, regulation of non-banking financial services markets, the use of both one and the second definition. The features and development trends of the insurance market in Ukraine are considered. The disadvantages of the insurance market are the low level of responsibility of some insurance companies in fulfilling obligations to policyholders under insurance contracts, low confidence of Ukrainian citizens in insurers, weak demand for insurance services, insufficient regional branching and capacity of the insurance market, and others. These shortcomings indicate the need to activate the state in the direction of increasing the efficiency of regulation of the insurance market. Concrete examples of activities in the insurance market of unscrupulous companies that use insurance as a means of tax evasion are given. The insurance market regulator does not fully protect the interests of both policyholders and the state. The features of the new laws of Ukraine regarding amendments to some legislative acts to expand the functions of state regulation of financial markets and protect consumers of financial services are considered. Improving legislation provides for a reduction in the number of regulatory authorities in the non-banking financial services markets. The responsibility of financial institutions for violating the rights of consumers of financial services has been introduced. The authorized bodies have the right to apply measures of influence to business entities and impose administrative penalties on officials. Due to increasing the effectiveness of state regulatory policy, expanding and strengthening mechanisms of state regulation and supervision, unscrupulous and insolvent companies should be discontinued in the financial markets of Ukraine. Comments on new laws are summarized and suggestions are given for consideration. It was hoped that the adoption of new laws was a positive step towards improving the regulatory framework for insurance markets. One should expect a positive impact of these laws on the effectiveness of government regulation of non-banking financial services markets.

Keywords: economy; state; financial services markets; insurance; legislation; management; regulation; problems; development.

References

1. Bakumenko, V.D. Bondar, I.S. Hornyk, V.H. and Shpachuk, V.V. (2016), Osoblyvosti publichnoho upravlinnia ta administruvannia [Features of public administration and administration], Kyiv, Ukraine.
2. Bondar, I.S. Hornyk, V.H. Kravchenko, S.O. and Kravchenko, V.V. (2016), Polityka v publichnomu upravlinni [Politics in public administration], Kyiv, Ukraine.
3. Sholojko, A.S. (2014), “The Ukrainian insurance market: approaches to its classification”, available at: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Economica/article/viewFile/161/143 (Accessed 15 Oct 2019).
4. Hamankova, O.O. (2010), “Ukrainian Insurance Market: Essence, Trends and Development Paths”, Ph.D. Thesis, Economy, Kyiv, Ukraine.
5. Hamankova, O.O. (2009), Rynok strakhovykh posluh Ukrainy: teoriia, metodolohiia [Ukrainian Insurance Market: Theory, Methodology], Kyiv, Ukraine.
6. Klymenko,O.V. (2014), “Development of a system of regulation of non-banking financial services markets in Ukraine”, Ekonomika Ukrainy, Vol. 5, pp.58-69.
7. Klymenko, O.V. (2014), “Regularities of development of non-bank financial services markets in Ukraine”, Finansy Ukrainy, vol.6, pp.80-94.
8. Klymenko, O.V. (2019), “Areas of improvement of regulation of the insurance market. financial services in Ukraine”, Ekonomika Ukrainy, vol. 7-8, pp.55-69.
9. Klymenko, O.V. (2014), “Problems of non-banking financial services markets in Ukraine and ways to solve them”, Ekonomika i derzhava, vol. 7, pp.102-107.
10. Zolotar'ova, V.V. (2017), “Key trends and priorities for the development of the insurance market in Ukraine”, Ekonomika i suspil'stvo, vol.11, pp.413-420.
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine “On Compulsory Insurance of Civil Liability of Land Vehicle Owners”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1961-15 (Accessed 15 Oct 2019).
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Draft Law “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Protection of Consumers of Financial Services”, available at: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66720 (Accessed 15 Oct 2019).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Draft Law “On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine Regarding Improvement of Functions on State Regulation of Financial Services Markets”, available at: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66723 (Accessed 15 Oct 2019).

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-30

Кількість переглядів: 914

Відомості про авторів

О. В. Клименко

головний спеціаліст відділу захисту прав споживачів департаменту страхового регулювання та нагляду Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

O. V. Klymenko

Principal specialist of the Consumer Protection Department of the Insurance Regulation and Supervision Department of the National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets

ORCID:

0000-0002-8211-5965

Як цитувати статтю

Клименко О. В. Наукові і прикладні аспекти державного регулювання діяльності страхового ринку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1517 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.46

Klymenko, O. V. (2019), “Scientific and applied aspects of state regulation of insurance market activities”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1517 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.46

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.