EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТВОРЕННЯ ТА АДАПТАЦІЯ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ СПЕКТРУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Ю. М. Семенова

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.102

УДК: 354.332

Ю. М. Семенова

СТВОРЕННЯ ТА АДАПТАЦІЯ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ СПЕКТРУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано низку сценаріїв розвитку екологічного страхування на основі існуючого механізму та завдань економічної політики у галузі раціонального водокористування. Визначено оптимальний сценарій, що враховує розвиток ринку страхових послуг у галузі екологічного страхування. У якості механізму імплементації даного сценарію запропоновано прив’язку до механізму ліцензування. Даний сценарій передбачає функціонування як угод обов’язкового цивільного страхування, так і добровільних страхових угод і координується з програмами розвитку страхового ринку, створеними НБУ та українською федерацією убезпечення. Запропоновано методику поєднання страхових ліній у декілька єдиних страхових продуктів екологічного страхування на основі визначення ризиків (враховано статистику Рівненської області). Визначено страхові продукти сучасного українського ринку страхування, які можуть стати передумовами створення новітніх продуктів у системі екологічного страхування.

Ключові слова: екологічне страхування; страховий ринок; державне регулювання; водні ресурси.

Література

1. Проект Закону про екологічне страхування. [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1046&skl=5
2. Вовчак О.Д. Страхування: Навч.пос. /Вовчак О.Д/- Львів: “Новий Світ — 2000”, 2006. – 480 с.
3. Федорчак О. В. Класифікація механізмів державного управління О. В. Федорчак // Демократичне врядування : наук. вісн. – 2008. – Вип. 1. – Львів : ЛРІДУ НАДУ http://www.academy.lviv.ua.
4. Осадець С.С. Страхування /підручник /вид. 2-ге/ ред. /С.С.Осадець/ – К.: КНЕУ, 2002. – 599 с. 33
5. Юрій С.І., Шаварина М.П, Шаманська Н.В. Соціальне страхування: Підручник для студ. вищих навч.закладів. — К. : Кондор, 2004. — 464с
6. Радецька О.О. Ринок страхування життя в Україні: проблеми та перспективи розвитку/ О.О. Радецька // Вісник Хмельницького національного університет. - 2009. - № 6 - T.1. - С. 222-224.
7. Хмелевський О.В. Страхування за умов фінансової кризи: тенденції розвитку та елементи пожвавлення/ О.В. Хмелевський // Вісник Хмельницького національного університету. 2009, - № 2 - T. 1 - С.106-109
8. Журавка О. С., Бочкарева Т. О Фінансова безпека сучасного страхового ринку України [Текст] / О. С. Журавка // Економіка. Фінанси. Право. ─ 2015.─ №6/1.─ С. 57-65.

Y. M. Semenova

CREATION AND ADAPTATION OF INSURANCE PRODUCTS OF THE ENVIRONMENTAL INSURANCE SPECTRUM IN UKRAINE

Summary

The article analyzes a number of scenarios for the development of environmental insurance based on the existing mechanism and objectives of economic policy in the field of rational water use. The optimal scenario is considered, which takes into account the development of the insurance market in the field of environmental insurance. Binding to the licensing mechanism is suggested as a mechanism for implementing this scenario. This scenario involves the operation of both compulsory civil insurance and voluntary insurance agreements and is coordinated with the insurance market development programs established by the NBU and the Ukrainian Federation of Insurance. The method of combining insurance lines into several unified insurance products of ecological insurance based on risk determination is proposed (statistics of Rivne region are taken into account). The insurance products of the modern Ukrainian insurance market, which can become prerequisites for the creation of the newest products in the environmental insurance system, are identified.
The increase in the amount of losses suffered by water resources raises the issue of prompt compensation for such losses in order to make adequate environmental decisions that are aimed at: restoration of the water fund; compensation for damage to natural and legal persons affected by critical water pollution. In this article, we propose to include a component of water resources in the environmental insurance system by increasing the list of environmental risks. Modeling the development of the environmental insurance market involves a number of scenarios.

Keywords: ecological insurance; insurance market; government regulation; water resources.

References

1. Draft Law on Environmental Insurance. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1046&skl=5. (Accesed: 15 Feb 2019).
2. Vovchak O. D. (2006), Strakhuvannia [Insurance], Novuy Svit, Lviv, Ukraine.
3. Fedorchak O. V. (2008), Klasyfikatsiya mechanizmiv derzhavnogo upravlinnia [Сlassification of government mechanisms], Lviv, Ukraine.
4. Osadets S. S. (2002), Strakhuvannia [Insurance], KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Yuriy S. I., Shavarina M. P., Shamanska N. V. (2004), Socialne strakhuvannia [Social Insurance], Kondor, Kyiv, Ukraine.
6. Radetska O. O. (2009), Rynok strahuvannia zhyttia v Ukrayini: problem I perspektyvy rozvytku [Life insurance market in Ukraine: problems and prospects], Khmelnytsk, Ukraine.
7. Khmelevskyi O. V. (2009), Strakhuvannia za umov finansovoyi kryzy: tendentsiyi rozvytku ta element pozhvavlennia [Financial crisis insurance: development trends and elements of recovery], Khmelnytsk, Ukraine.
8. Zhuravka O. S., Bochkariova T. O. (2015), Finansova bezpeka suchasnogo strahovogo rynku Ukrayiny [Financial security of the modern insurance market of Ukraine], Kyiv, Ukraine.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 882

Відомості про авторів

Ю. М. Семенова

аспірант Національного Університету водного господарства та природокористування

Y. M. Semenova

National University of Water and Environmental Engineering, Post-Graduated Student

ORCID:

0000-0001-7805-6213

Як цитувати статтю

Семенова Ю. М. Створення та адаптація страхових продуктів спектру екологічного страхування в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1515 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.102

Semenova, Y. M. (2019), “Creation and adaptation of insurance products of the environmental insurance spectrum in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1515 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.102

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.