EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧИМ СЕКТОРОМ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Я. Ф. Жовнірчик

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.3

УДК: 351.82.332.12

Я. Ф. Жовнірчик

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧИМ СЕКТОРОМ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті обґрунтовано, що публічне управління агропродовольчого сектору як аспект економічної безпеки, базується на наступних принципах: аграрному протекціонізмі; програмно-цільовому регулюванні для стимулювання товаровиробників до інтенсифікації виробництва та підвищенню його ефективності; самофінансуванні за рахунок власних накопичень та гарантована державна підтримка, як додаткове джерело фінансування; диференційованому підході та мотивації, а також ефективному використанні ресурсів.
У контексті дослідження запропоновано механізм публічного управління аграрного сектору, який проявляється у взаємозв’язку та єдності процесів впливу органів публічного управління на аграрний сектор на основі прямих й зворотних виробничо-економічних зв’язків з механізмом агроуправління (інституціональним механізмом), наявність яких служить основою економічної безпеки, яку в значній мірі зумовлюють характер організаційно-управлінської побудови та вибір методів для регулювання міжгалузевої діяльності.
Узагальнено, що головною метою публічного управління агропродовольчим сектором, є створення умов для динамічного економічного і соціального розвитку його сфер, функціонування ринкових відносин, підтримки доходів сільськогосподарських товаровиробників, досягнення гідного рівня життя населення та гармонійного розвитку сільських територій. Систематизовано фактори та загрози публічного управління аграрним сектором в умовах досягнення продовольчої безпеки.

Ключові слова: механізми управління; ефективність; публічне управління; самофінансування; агропродовольчий сектор; державна підтримка; сільськогосподарський товаровиробник; регіональна політика; загрози; соціально-економічна безпека; ринкові відносини.

Література

1. Анікієнко В. М. Інституційні засади державного регулювання аграрного ринку на регіональному рівні / В. М. Анікієнко // Теорія та практика держ. упр. : зб. наук. пр. / Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Харків : Магістр, 2010. - Вип. 2(29). - С. 343 - 352.
2. Багаторічний фінансовий план ЄС на 2014-2020 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // www.imemo.ru/index.php?page-id=502 printmade.
3. Діброва А.Д. Державне регулювання сільськогосподарського виробництва: теорія, методологія, практика / А.Д. Діброва. – К.: Формат, 2008. – 488 с.
4. Жовнірчик Я.Ф. Державне регулювання розвитку економіки регіонів та міжрегіональних економічних зв’язків: теорія, методологія, механізми: [монографія] / Я.Ф. Жовнірчик. – Донецьк.: ТОВ “Юго–Восток, Лтд”, 2010. – 306 с.
5. Котух К. Удосконалення принципів державного регулювання аграрної сфери / К. Котух // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 9. - С. 32 - 35.
6. Лузан Ю.Я. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку агропромислового виробництва України [Текст] : автореф. дис. д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 / Ю. Я. Лузан ; ННЦ Ін-т аграр. економіки УААН. - К., 2010. - 37 с.
7. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій. – Т.1. – Л.: Світ, 2005. – 616 с.
8. Організаційно-економічні інструменти державної аграрної політики в Україні : аналіт. доп. / уклад. : В. М. Русан, О. В. Собкевич, А. Д. Юрченко. - Київ : НІСД, 2012. - 88 с.
9. Публічне управління та національна безпека: [монографія] / А.М. Михненко, Н.М. Грущинська, Я.Ф. Жовнірчик (та ін.) за ред. д-ра. іст. наук, проф. А.М. Михненка, та д-ра екон. наук, доц. Н.М. Грущинської.–К.:НАУ, 2019.– 328 с.
10. Радченко О. Державна підтримка сільського господарства України в період системних реформ / О. Радченко // Економічний дискурс. - 2016. - Вип. 2. – С. 47-53.
11. Рутицька В. Системні реформи: ілюзія чи реальність? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hronika.info/mnenia/116286-sistemn-reformi-lyuzya-chi-realnst.html.

Ya. ZHovnirchyk

PUBLIC MANAGEMENT OF THE AGRO-FOOD SECTOR UNDER CONDITIONS OF ENFORCEMENT OF ECONOMIC SECURITY

Summary

In the article substantiates, that public management of the agro-food sector as an aspect of economic security is based on the following principles: agrarian protectionism; program-targeted regulation to stimulate commodity producers to intensify production and increase its efficiency; self-financing through own savings and guaranteed state support as an additional source of financing; differentiated approach and motivation, as well as efficient use of resources.
In the context of the reseach, the mechanism of public management of the agrarian sector is proposed, which is manifested in the interconnection and unity of the processes of influence of public administration bodies on the agrarian sector on the basis of direct and inverse industrial and economic relations with the mechanism of agro-management (institutional mechanism), the existence of which serves as the basis of economic security, which is largely determined by the nature of organizational and managerial construction and the choice of methods for regulating cross-industry activity.
Generally speaking, the main purpose of public management of the agro-food sector is to create conditions for the dynamic economic and social development of its spheres, the functioning of market relations, the maintenance of incomes of agricultural producers, the achievement of a decent standard of living for the population and the harmonious development of rural areas. Systematized factors and threats of public management of the agrarian sector in the conditions of achievement of food security.
In essence, public administration is a system of interdependent instruments, methods and forms of influence on socio-economic processes, market relations. The global experience of public management in market conditions has shown that the management strategy in the agrarian sector system should be based on the principle of self-financing. In doing so, the degree of economic security and state support measures should be closely linked to the targeted use of appropriate budgetary funds through specific programs aimed at creating conditions for more efficient management.
It should be noted, that public administration should be based on the totality of objective economic laws inherent in a market economy. Moreover, its main condition is that state interference in market relations should be limited to only those actions that are necessary to maintain the stability of macroeconomic equilibrium, to ensure the functioning of the mechanism of competition or control over those markets where free competition is absent. [9].

Keywords: governance mechanisms; efficiency; public administration; self-financing; agro-food sector; state support; agricultural producer; regional policy; threats; social and economic security; market relations.

References

1. Anikiyenko, V. (2010), “Institutional bases of state regulation of the agrarian market at the regional level”, The theory and practice of public administration: the collection of scientific works, Master. KhRINADU, vol. 2 (29), pp. 343 - 352.
2. EU (2013), “Long-term financial plan of the EU for 2014-2020”, available at: www.imemo.ru/index.php?page-id=502printmade (Accessed 25 Sept 2019).
3. Dibrova, A. (2008), Derzhavne rehuliuvannia sil's'kohospodars'koho vyrobnytstva: teoriia, metodolohiia, praktyka [Grove state regulation of agricultural production: theory, methodology, practice], Format, Kyiv, Ukraine.
4. Zhovnirchyk, Ya. (2010), Derzhavne rehuliuvannia rozvytku ekonomiky rehioniv ta mizhrehional'nykh ekonomichnykh zv'iazkiv: teoriia, metodolohiia, mekhanizmy [State regulation of the regional economy and inter-regional economic relations: theory, methodology, mechanisms], Yugo-Vostok Ltd, Donetsk, Ukraine.
5. Kotuh K. (2015), “Improvement of the principles of state regulation of the agrarian sphere”, Business, economy and right, vol. 9, pp. 32 - 35.
6. Luzan Y. (2010), “Organizational and economic mechanism of ensuring development of agro-industrial production of Ukraine”, Ph.D. Thesis, Economy, NNTs institute agrarn UAAN economies, Kyiv, Ukraine.
7. Mocherny, S. Larina, Ya.S. Ustenko, O.A. Yurij, and (2005), S.I. Economic encyclopedic dictionary: In 2 t. [Scientific-editorial board], vol.1, World, L'viv, Ukraine.
8. Rusan, V. Sobkevych, О. and Yurchenko, А. (2012), Orhanizatsijno-ekonomichni instrumenty derzhavnoi ahrarnoi polityky v Ukraini : analit. dop. [Organizational and economic instruments of the state agrarian policy in Ukraine: аnalytical report], NISD, Kiev, Ukraine.
9. Mikhnenko, A. Grushchinska, N. and Zhovnirchyk, Ya. (2019), Publichne upravlinnia ta natsional'na bezpeka [Public management and national security], NAU, Kyiv, Ukraine.
10. Radchenko A. (2016), “The state support of agriculture of Ukraine during system reforms”, An economic discourse, vol. 2, pp. 47 - 53.
11. Rutitska, V. (2016), “Systemic Reforms: Illusion or Reality?”, available at: http://hronika.info/mnenia/116286-sistemn-reformi-lyuzya-chi-realnst.html (Accessed 25 Sept 2019).

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-30

Кількість переглядів: 1883

Відомості про авторів

Я. Ф. Жовнірчик

д. держ. упр., доцент, начальник відділу документообігу,професор кафедри публічного управління та адміністрування,Національний авіаційний університет

Ya. ZHovnirchyk

Doctor of Sciences of Public Administration, Associate Professor,Head of the Department of Workflow, Professor of the Department of Public Management and Administration, National Aviation University

ORCID:

0000-0002-1378-9923

Як цитувати статтю

Жовнірчик Я. Ф. Публічне управління агропродовольчим сектором в умовах забезпечення економічної безпеки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1514 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.3

ZHovnirchyk, Ya. (2019), “Public management of the agro-food sector under conditions of enforcement of economic security”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1514 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.