EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЯК ПІДВИЩИТИ В УКРАЇНІ ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМУНІКАЦІЇ ГРОМАДЯН З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
П. В. Присяжнюк

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.32

УДК: 353.2

П. В. Присяжнюк

ЯК ПІДВИЩИТИ В УКРАЇНІ ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМУНІКАЦІЇ ГРОМАДЯН З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Анотація

Статистика та українські практики у сфері державного управління зумовлюють актуальність цього питання підвищення ефективності комунікації між громадянами та посадовими і службовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування. Варто зазначити, що існує декілька рівнів цієї проблеми.
Особливо варто відмітити, що в Україні взаємовідносини між громадянами і органами державної влади, місцевого самоврядування фундаментально трансформуються. За словами автора змінюється патерналістська модель комунікації, яка діяла протягом тривалого часу. В сучасній демократичній державі громадянин почувається не безпорадним прохачем допомоги держави-Левіафану, а активною особою, яка вимагає дієвих механізмів реалізації власних прав та свобод, зокрема на участь в управлінні державними справами.
У даній статті запропоновано заходи, які сприятимуть підвищенню ефективності комунікації громадян з органами державної влади та місцевого самоврядування в Україні. При цьому виокремлено такі напрями: підвищення рівня громадської активності українців під час вирішення питань на місцевому рівні; модернізація правової культури посадових та службових осіб; активізація формування ефективного інституційного – нормативного та організаційного – механізму, який забезпечить належну комунікацію. Якщо узагальнити, то слід підготувати кожну зі сторін – громадян та посадових і службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування – до ефективної комунікації.
Для вирішення першої з названих проблем, ефективними, на наш погляд, можуть бути освітні та інформаційні методи, які спрямовуватимуться на популяризацію проактивної моделі поведінки громадянина під час спілкування з посадовими та службовими особами.
Також потребує модернізації і правова культура посадових та службових осіб. Дієвим інструментом при цьому можуть бути регулярні тренінги для посадових і службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування.
Окрім модернізації правової культури учасників комунікації, слід продовжити та активізувати формування ефективного інституційного – нормативного та організаційного – механізму, який забезпечить комунікацію у межах демократичної моделі.

Ключові слова: комунікація між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування; практичні рекомендації; громадська активність; правова культура; інституційний механізм.

Література

1. Фонд «Демократичні інціативи» імені Ілька Кучеріва. Громадянське суспільство в Україні: виклики і завдання. URL: https://dif.org.ua/article/gromadyanske-suspilstvo-v-ukraini-vikliki-i-zavdannya (дата звернення: 01.08.2018).
2. Київська міська рада. Офіційний веб-сайт. Громадські слухання. URL: https://kmr.gov.ua/uk/comisii/26/public-hearings (дата звернення: 22.06.2018).
3. Драгомирецька Н.М. Комунікативна діяльність в державному управлінні: теоретико-методологічний аспект : дис. на здобуття наук. ступеня докт. наук з держ. упр.: [спец.] 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» / Національна академія державного управління при Президентові України. Київ, 2007. 516 с.
4. Штурхецький С.В. Комунікативний потенціал місцевого самоврядування в Україні. Рівне: ТВ «Овід», 2011. 148 с.
5. Рашковська О.В. Громадянська комунікація як стратегічний ресурс демократизації державного управління в Україні: дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: [спец.] 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» / Національна академія державного управління при Президентові України. Київ, 2016. 255 с.
6. Бухтатий О.Є. Становлення та розвиток системи публічних комунікацій як чинник демократичного державотворення України: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня докт. наук з держ.управл.: [спец.] 25.00.01. «Теорія та історія державного управління» / Міжрегіональна Академія управління персоналом. Київ, 2018. 39 с.
7. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 3-4 класи. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli. (дата звернення: 10.08.2018).
8. «Я маю право!» URL: https://pravo.minjust.gov.ua/ua. (дата звернення: 10.08.2018).
9. Конституція Конституція України: Основний Закон. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
10. Про публічні консультації: Проект Закону України № 7453 від 27.12.2017 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63237. (дата звернення: 22.08.2018).
11. План дій з реалізації Декларації відкритості парламенту: Додаток 1 до Розпорядження Голови
Верховної Ради України
від 05.02.2016 р. № 47. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/16-%D1%80%D0%B3. (дата звернення: 10.07.2017).
12. Про додаткові заходи з реалізації Декларації відкритості парламенту: розпорядження Голови Верховної Ради України від 21.11.2017 р. № 486. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0486004-17. (дата звернення: 10.12.2017).

P. V. Prysyazhnyuk

HOW TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF COMMUNICATION BETWEEN CITIZENS AND STATE AND LOCAL GOVERNMENT IN UKRAINE: PRACTICAL RECOMMENDATIONS

Summary

The article deals with the methods of improving the effectiveness of communication between citizens and officials and officials of public authorities and local self-government. According to the author, statistics and Ukrainian practices in public administration make this problem very topical. It should be stressed that there are several levels of this problem.
It is specially noted that in Ukraine, the communication between citizens and state and local government is fundamentally transformed. According to the author, the paternalistic model of communication, which has been operating for a long time, is changing.
In a modern democratic state, a citizen does not feel like a helpless seeker of assistance from the Leviathan state, but an active person who requires effective mechanisms for exercising his or her own rights and freedoms, in particular, to participate in the administration of state affairs.
This article proposed measures that will enhance the effectiveness of citizens' communication with state and local government in Ukraine.
According to the author, educational and informational methods will be effective for promoting a proactive model of citizen's behavior when communicating with officials and officials.
In the paper it is noted that it is necessary to modernize the legal culture of officials and officials. Regular training for officials of state and local government can help to meet this challenge.
The establishment of an effective institutional normative and organizational mechanism to ensure communication within the democratic model should also be continued and intensified.

Keywords: communication between citizens and state and local government; practical recommendations; public activity; legal culture; institutional mechanism.

References

1. Fond “Demokratychni initsiatyvy” imeni Il'ka Kuchereva (2018), “Civil Society in Ukraine: Challenges”, available at: https://dif.org.ua/article/gromadyanske-suspilstvo-v-ukraini-vikliki-i-zavdannya (Accessed 01 August 2018).
2. Kiev City Council. Official site (2018), “Public hearings”, available at: https://kmr.gov.ua/uk/comisii/26/public-hearings (Accessed 22 Juny 2018).
3. Dragomiretska, N.M. (2007), “Communicative activity in public administration: theoretical and methodological aspect”, Abstract of Ph.D. dissertation, Theory and History of Public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
4. Sturhetsky, S.V. (2011), Komunikatyvnyj potentsial mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Communicative potential of local self-government in Ukraine], Ovid, Rivne, Ukraine.
5. Rashkovskaya, O.V. (2016), “Civil communication as a strategic resource for the democratization of public administration in Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, Theory and History of Public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
6. Buhtaty, O.E. (2018), “Formation and development of public communications system as a factor of democratic state formation of Ukraine”, Doctoral Thesis, Theory and History of Public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
7. Ministry of Education and Science of Ukraine. Official site (2018), “I'm in the world. Curriculum for general educational institutions. 3-4 classes”, available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli (Accessed 10 August 2018).
8. Ministry of Justice of Ukraine. Official site (2018), “I have the right!”, available at: https://pravo.minjust.gov.ua/ua. (Accessed 10 August 2018).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “Constitution of Ukraine”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 30., p. 141.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Draft Law of Ukraine “About public consultations”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63237 (Accessed 22 August 2018).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), “Action Plan for the Implementation of the Declaration of Openness of Parliament: Annex 1 to the Chairman's Order of the Verkhovna Rada of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/16-%D1%80%D0%B3(Accessed 10 July 2018).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), “On additional measures for the implementation of the Declaration of Openness of Parliament: Order of the Chairman of The Verkhovna Rada of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0486004-17 (Accessed 10 December 2017).

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 845

Відомості про авторів

П. В. Присяжнюк

викладач Східно-європейського слов'янського університету

P. V. Prysyazhnyuk

Lecturer at Eastern European Slavic University

Як цитувати статтю

Присяжнюк П. В. Як підвищити в Україні ефективність комунікації громадян з органами державної влади та місцевого самоврядування: практичні рекомендації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1513 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.32

Prysyazhnyuk, P. V. (2018), “How to increase the effectiveness of communication between citizens and state and local government in Ukraine: practical recommendations”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1513 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.