EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СЕРВІСНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ПТНЗ ЗА ПРИНЦИПАМИ ДУАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ
Н. М. Левченко, Л. В. Антонова, А. В. Антонов

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.4

УДК: 353.5

Н. М. Левченко, Л. В. Антонова, А. В. Антонов

СЕРВІСНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ПТНЗ ЗА ПРИНЦИПАМИ ДУАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ

Анотація

У статті акцентовано, що створення ефективної системи професійно-технічної освіти є однією зі складових економічного зростання держави. Констатовано, що сучасна українська система професійно-технічної освіти перебуває у стані змін, які привели до зниження темпів приросту кількісних показників випуску, прийому, загального контингенту учнів, слухачів та кількості закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Встановлено, що зміни стану професійно-технічної освіти зумовлені низкою викликів: глобалізацією, яка спонукає до жорсткої конкуренції за ресурси, інформатизацією суспільства, що робить темпи діяльності та розвитку надзвичайно швидкими, демографічними змінами, що вимагають швидкої адаптації до діяльності в нових демографічних та соціальних реаліях. Обгрунтовано, що однією з основних проблем відсутності гарантованості зайнятості випускників ПТНЗ стала некоординованість дій з реальним сектором економіки. Доведено, що вирішення даної проблеми, можливе з впровадженням сервісного супроводу організації навчання в ПТНЗ за принципами дуальності. Запропоновано авторське визначення поняття «сервісний супровід організації навчання за принципами дуальності» як системи організаційних, інституційних, функціональних, управлінських, ресурсних, навчально-методичних послуг щодо організації навчання здобувачів освіти у ПТНЗ з одночасним поєднанням навчання на робочих місцях підприємств, установ та організацій, тобто рівноправного партнерства закладів освіти, роботодавців та здобувачів освіти задля набуття ними досвіду практичного застосування компетентностей та їх адаптації в умовах професійної діяльності. Проаналізовано перші кроки запровадження в умовах децентралізації освіти сервісного супроводу організації навчання в ПТНЗ за принципами дуальності. Встановлено, що сервісний супровод організації навчання в ПТНЗ формувався ситуативно, як проста рефлексія на кожне питання та пошук відповіді. Наголошено, що система сервісного супроводу організації навчання в ПТНЗ має формуватись з урахуванням впливу/інтересів стейкхолдерів освітнього процесу. Запропоновано Карту пріоритетних груп стейкхолдерів освітнього процесу. Розроблено практичні рекомендації щодо сервісного супроводу організації навчання в ПТНЗ за принципами дуальності.

Ключові слова: децентралізація влади; децентралізація освіти; сервісний супровід організації навчання; сервісні послуги з освітньої діяльності; дуальність; дуальна освіта.

Література

1. Конвенції ООН про права інвалідів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71
2. Мельник Н.А. Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогічних працівників ЗЗСО в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» /Н.А. Мельник// Післядипломна освіта. – 2018. – № 6 (183). – С.29-32.
3. Новіков В.М. Розвиток професійно-технічної освіти в умовах децентралізації системи управління в Україні /В.М. Новіков// Демографія та соціальна економіка. – 2017. – № 2 (30). – С. 126-137.
4. Освіта в Україні: базові індикатори інформаційно-статистичний бюлетень результатів діяльності галузі освіти у 2017/2018 н. р. /Інститут освітньої аналітики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf
5. Пащенко О.В. Інклюзивна освіта в умовах професійно-технічного навчального закладу: Навчальнометодичний посібник / О.В. Пащенко, І.А. Гриценок., Н.З. Софій. – К.: Арт Економі. – 2012. – 184 с..
6. Про впровадження елементів дуальної системи навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників. Наказ МОН України від 16.03.2015 р. за №298. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0916729-17
7. Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Розпорядження КМУ від 19 вересня 2018 р. № 660-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: zakon.rada.gov.ua ›
8. Семенов М.А. Сервісний супровід дистанційного навчання в переміщеному університеті /М.А. Семенов// Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. – 2017. – № 3. – С.295-302.
9. Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженим розпорядженням КМУ від 3 квітня 2017 р. за №275-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/programa-diyalnosti-uryadu
10. Шиян Р. Децентралізація освіти у Польщі: досвід для України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://old.decentralization.gov.ua

Natalia Mikhailovna Levchenko, Liudmyla Volodymyrivna Antonova, Andrii Vyacheslavovich Antonov

SERVICE ASSISTANCE OF TRAINING ORGANIZATION IN PTNZ ON DUALITY PRINCIPLES IN THE DECENTRALIZATION OF EDUCATION

Summary

The article emphasizes that the creation of an effective system of vocational education is one of the components of economic growth of the state. It is stated that the modern Ukrainian system of vocational education is in a state of change, which has led to a decrease in the growth rate of quantitative indicators of graduation, admission, the general contingent of students, students and the number of institutions of vocational (vocational education).Changes in the state of vocational education have been found to be caused by a number of challenges: globalization, which leads to fierce competition for resources, informatization of society, which makes the pace of activity and development extremely rapid, demographic changes that require rapid adaptation to activities in the new demographic and social realities. It is substantiated that one of the main problems of lack of job security for graduates of vocational schools is the lack of coordination of actions with the real sector of the economy. It is proved that the solution of this problem is possible with the introduction of service support of training organization in vocational schools on the principles of duality. The author defines the concept of "service support of the organization of training on the principles of duality" by which it is necessary to understand the system of organizational, institutional, functional, managerial, resource, educational and methodological services for the organization of training of educationalists in vocational schools with simultaneous combination of places of study enterprises, institutions and organizations, ie equal partnership of educational institutions, employers and educators for the purpose of gaining their experience Applying competences and adapting them to professional conditions. The first steps of implementation in the conditions of decentralization of education of service support of the organization of training in vocational schools on the principles of duality are analyzed. It is established that the service support of the organization of training in vocational schools was formed situationally, as a simple reflection on each question and finding the answer. It is emphasized that the system of service support of training organization in vocational schools should be formed taking into account the influence/interests of stakeholders in the educational process. A Stakeholder Priority Group Map of the educational process is proposed. Practical recommendations on service support of training organization in vocational schools on the principles of duality have been developed.

Keywords: decentralization of power; decentralization of education; service support of training organization; educational services; duality; dual education.

References

1. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilitie, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71
2. Melnyk, N.A. (2018), "Scientific and methodological support of the professional development of pedagogical workers of the WSO in the conditions of realization of the concept of the New Ukrainian School", Pisliadyplomna osvita, vol. 6 (183), pp.29-32.
3. Novikov, V.M. (2017), "Development of vocational education in the conditions of decentralization of the management system in Ukraine", Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, vol. 2 (30), pp. 126-137.
4. Instytut osvitnoi analityky, "Education in Ukraine: basic indicators information and statistical bulletin of educational activity in 2017/2018", [Online], available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf
5. Pashchenko, O.V. Hrytsenok, I.A. and Sofii, N.Z. (2012), Inkliuzyvna osvita v umovakh profesiino-tekhnichnoho navchalnoho zakladu: Navchalnometodychnyi posibnyk [Inclusive education in the conditions of a vocational-technical educational institution: Textbook of manuals], Art Ekonomi, Kyiv, Ukraine, P. 184.
6. Ministry of Education and Science of Ukraine (2015), Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine ''On the introduction of the elements of the dual training system into the vocational training of skilled workers", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0916729-17
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Order of Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Concept of training specialists in the dual form of education", [Online], available at: http: zakon.rada.gov.ua
8. Semenov, M.A. (2017), "Service support for distance learning at a relocated university", Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu, vol. 3, pp. 295-302.
9. Medium-term Plan of Priority Actions of the Government until 2020, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine Order dated April 3, 2017 under No. 275-p, [Online], available at: http: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/programa-diyalnosti-uryadu
10. Shyian, R. "Decentralization of education in Poland: experience for Ukraine", [Online], available at: https://old.decentralization.gov.ua

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 906

Відомості про авторів

Н. М. Левченко

д. держ. упр., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Запорізький національний технічний університет

Natalia Mikhailovna Levchenko

Doctor of Science in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Business, Trade and Stock ExchangesZaporizhzhya National Technical University


Л. В. Антонова

доктор наук з державного управління, професор,професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

Liudmyla Volodymyrivna Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Accounting and Auditingof the Petro Mohyla Black Sea National University


А. В. Антонов

доктор наук з державного управління, доцент,професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адмініструванняЖитомирського державного технологічного університету, м. Житомир, Україна

Andrii Vyacheslavovich Antonov

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor,Professor of Department of Economic Security, Public Administration and Management of the Zhytomyr State Technological University

Як цитувати статтю

Левченко Н. М., Антонова Л. В., Антонов А. В. Сервісний супровід організації навчання в птнз за принципами дуальності в умовах децентралізації освіти. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1510 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.4

Levchenko, Natalia Mikhailovna, Antonova, Liudmyla Volodymyrivna and Antonov, Andrii Vyacheslavovich (2019), “Service assistance of training organization in ptnz on duality principles in the decentralization of education”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1510 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.