EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНТРОЛЬ ЗА НАДАННЯМ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Н. А. Розмаріцина

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.100

УДК: 351

Н. А. Розмаріцина

КОНТРОЛЬ ЗА НАДАННЯМ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті досліджено систему надання адміністративних послуг з позиції функціонального підходу, який притаманний менеджменту. Охарактеризовано процес надання адміністративних послуг в умовах реформування органів публічної влади. Проаналізовано підходи вітчизняних і зарубіжних дослідників по даній тематиці, виявлено ключові проблеми організаційного механізму надання адміністративних послуг в Україні. Запропонована авторська модель системи контролю за наданням адміністративних послуг, що базується на процесному підході.
Наведено систематизацію трактувань поняття "контроль за діяльністю органів публічної влади" з позицій відомих в управлінні підходів. Дослідження системи контролю за наданням адміністративних послуг, що базується на процесах, описаних в стандартах серії ISO 9000, дозволило найбільш повно розкрити шляхи вдосконалення цієї системи.
Виявлені об’єктивні передумови впровадження авторської моделі системи контролю за наданням адміністративних послуг на сучасному етапі політичних та економічних реформ. Доведено, що основні недоліки існуючих на сьогодні лінійно-функціональних структур органів публічної влади пов’язані не тільки з недосконалістю їх організаційної побудови, але й з самою ідеологією публічного управління.

Ключові слова: контроль; адміністративна послуга; органи публічної влади; реформування; процесний підхід; необгрунтовані відмови; ефективність публічого управління.

Література

1. Бардаков В.А. Менеджмент організацій: конспект лекцій / В.А. Бардаков. – Харків: 2007. – 175 с.
2. Пасічник М.В. Використання ринкових механізмів у системі публічного менеджменту / М.В. Пасічник // Упр. сучас. містом. - № 1-12 (33-36). - 2009. - С. 51-59.
3. Пасічник М.В. Інструменти нового публічного менеджменту: шлях до нової моделі управління / М.В. Пасічник // Демократичне врядування: наука, освіта, практика: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 29 трав. 2009 р. - К.: НАДУ, 2009. - С. 167-169.
4. Пасічник М.В. Новий публічний менеджмент: використання ринкових механізмів у врядуванні / М.В. Пасічник // Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту: європейський контекст: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 15-16 трав. 2009 р.; за заг. ред. С. М. Серьогіна. - Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2009. - С. 71-72.
5. Научно-технический прогресс: Словарь / Сост.: В.Г. Горохов, В.Ф. Халифов. - М.: Политиздат, 1987. - 366 с.
6. Економічна енциклопедія / за ред. С.В. Мочерного. - К.: Видавничий центр "Академія", 2000. - 864 с.
7. Андрійко О.Ф. Державний контроль і тенденції його розвитку в умовах ринкових відносин // Правова держава. - 1993. - Вип. 4. - С. 49–53.
8. Сорокин В.Д. Проблемы административного процесса. - М.: Юрид. лит., 1987. - 249 с.
9. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: підручник. - К.: Національна академія внутрішніх справ, 1999. - 702 с.
10. Юридический словарь / под ред. С.Н. Братуся. - М.: Государственное издательство юридической литературы, 1953. – 781 с.
11. Юридический словарь / Под ред. П.И. Кудрявцева. - М.: Государственное издательство юридической литературы, 1956. – Т. 1. – 687 с.
12. Популярна юридична енциклопедія / за ред. І.С. Чижа. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 527 с.
13. Словарь современных экономических и правовых терминов / Под ред. В.С. Кошенкова, В.Н. Шилова. - Мн.: Амалфея, 2002. -816 с.
14. Рубцов В.П. Державне управління та державні установи: навч. посіб. для дистанційного навчання / В.П. Рубцов, Н.І. Перинська; за ред. д-ра соціол. наук, проф. Ю.П. Сурміна.- К.: Університет "Україна", 2008.- 440 с.
15. ДСТУ ISO 9004-2001. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. - К.: Держстандарт України, 2001. - 44 с.

N. A. Rozmaritsyna

CONTROL OF PROVIDING OF ADMINISTRATIVE SERVICES IN CONDITIONS OF REFORM OF PUBLIC BODIES

Summary

The article explores the system of providing administrative services from the point of view of the functional approach inherent in management. The process of providing administrative services in the conditions of reforming public authorities is characterized. The approaches of domestic and foreign researchers on this topic are analyzed, the key problems of the organizational and legal mechanism of providing administrative services in Ukraine are identified: imperfection of national legislation on the responsibility of public authorities and their officials, lack of mechanism of interaction with civil society, security, etc. The positive results have not yet acquired the critical mass that would allow to achieve a qualitative and effective turning point in the functioning of the system of providing administrative services, to better meet the needs of citizens. An authoritative model of a system of control over the provision of administrative services based on a process approach is proposed.
The systematization of interpretations of the concept of "control over the activity of public authorities" from the positions known in management approaches is presented. It is established that control in public authorities is considered as one of the important mechanisms by which it provides detection of violations of current legislation and deviations from the established standards and rules, timely introduction of adjustments in management activities. The study of the system of control over the provision of administrative services, based on the processes described in the standards of the ISO 9000 series, made it possible to fully reveal the ways of improvement of this system.
Objective prerequisites for introducing an authoritative model of the system of control over the provision of administrative services at the current stage of political and economic reforms have been identified. It is proved that the main shortcomings of the existing linear-functional structures of public authorities are connected not only with the imperfection of their organizational construction, but also with the ideology of public administration.

Keywords: control; administrative service; public authorities; reforming; process approach; unjustified refusals; effectiveness of public administration.

References

1. Bardakov V.A. (2007), Menedzhment orhanizatsij [Management of organizations], Kharkiv, Ukraine.
2. Pasichnyk M.V.(2009), “The use of market mechanisms in the system of public management”, Upr. suchas. Mistom, vol 1-12 (33-36), pp. 51-59.
3. Pasichnyk M.V. (2009), “Tools for new public management: the path to a new management model”, Demokratychne vriaduvannia: nauka, osvita, praktyka [Democratic governance: science, education, practice], Naukovo-praktychna konferentsiia za mizhnarodnoiu uchastiu Demokratychne vriaduvannia: nauka, osvita, praktyka [International Conference on Democratic Governance: Science, Education, Practice], National academy for public administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 2009, pp. 167–169.
4. Pasichnyk M.V. (2009), “New public management: using market mechanisms in governance”,
Rozvytok publichnoho administruvannia na zasadakh menedzhmentu: ievropejs'kyj kontekst
[Development of public administration on the basis of management: a European context], Materialy mizhnarodnoiu naukovo-praktychnoi konferentsii Rozvytok publichnoho administruvannia na zasadakh menedzhmentu [Materials of international scientific-practical conference Development of public administration on the basis of management], Dnipropetrovs'k regional institute for public administration, National academy for public administration under the President of Ukraine, Dnipropetrovs'k, Ukraine, 2009, pp. 71–72.
5. Horokhov V.H., Khalyfov V.F. (1987), Nauchno-tekhnycheskyj prohress, Slovar', Moskva, Rossiia, pp. 366.
6. Mochernoho S.V. (2000), Ekonomichna entsyklopediia, Kyiv, Vydavnychyj tsentr “Akademiia”, Ukraine, pp. 864.
7. Andrijko O.F. (1993), “State control and tendencies of its development in the conditions of market relations”, Pravova derzhava, vol. 4, pp. 49–53.
8. Sorokyn V.D. (1987), Problemy admynystratyvnoho protsessa [Administrative issues], Yurydychna literature, Moskva, Rossiia, pp. 249.
9. Plishkin V.M. (1999), Teoriia upravlinnia orhanamy vnutrishnikh sprav [Theory governing internal organs of reference], Natsional'na akademiia vnutrishnikh sprav, Kyiv, Ukraine.
10. Bratusia S.N. (1953), Yurydycheskyj slovar', Moskva, Rossiia, pp. 781.
11. Kudriavtseva P.Y. (1956), Yurydycheskyj slovar', Moskva, Rossiia, pp. 687.
12. Chyzha I.S. (2003), Populiarna iurydychna entsyklopediia, Kyiv, Yurinkom Inter, Ukraine, pp. 527.
13. Koshenkova V.S., Shylova V.N. (2002), Slovar' sovremennykh ekonomycheskykh y pravovykh termynov, Mn., Amalfeia, pp. 816.
14. Rubtsov V.P. (2008), Derzhavne upravlinnia ta derzhavni ustanovy [Public administration and public institutions], Universytet “Ukraina”, Kyiv, Ukraine.
15. DSTU ISO 9004-2001 (2001), Systemy upravlinnia iakistiu. Nastanovy schodo polipshennia diial'nosti, Kyiv, Derzhstandart Ukrainy.

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-30

Кількість переглядів: 1300

Відомості про авторів

Н. А. Розмаріцина

аспірант кафедри економічної та фінансової політики,Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

N. A. Rozmaritsyna

PhD student of the Department of Economic and Financial Policy,Odessa Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration Office of the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1140-2107

Як цитувати статтю

Розмаріцина Н. А. Контроль за наданням адміністративних послуг в умовах реформування органів публічного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1507 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.100

Rozmaritsyna, N. A. (2019), “Control of providing of administrative services in conditions of reform of public bodies”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1507 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.