EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ЖИТЛОВИХ ПРОГРАМ ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
А. М. Приймак, І. М. Приймак

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.44

УДК: 351:69

А. М. Приймак, І. М. Приймак

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ЖИТЛОВИХ ПРОГРАМ ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Анотація

У статті зроблено спробу вивчення ключових аспектів реалізації державної житлової політики в Україні, в тому числі основні засади законодавчого регулювання державної житлової політики, вирішення питання поліпшення житлових умов громадян, а також основні показники реалізації на теренах Житомирської області державних та регіональних житлових програм як дієвого механізму удосконалення житлової політики.
Дослідженням встановлено, що однією з найбільших прогалин існуючої державної житлової політики є здебільшого застарілі норми житлового законодавства, що не відповідають реаліям сьогодення та не забезпечують громадянам конституційно гарантоване право на житло, а також недостатнє фінансування з державного бюджету та місцевих бюджетів усіх рівнів державних та регіональних програм забезпечення житлом громадян,що потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку у виконавчих комітетах органів місцевого самоврядування.

Ключові слова: житлова політика; механізми регулювання; державне регулювання; житлові програми; поліпшення житлових умов; квартирний облік.

Література

1. Головне управління статистики у Житомирській області. URL : http://www.zt.ukrstat.gov.ua (Дата звернення: 03.09.2019).
2. Далєвська Т. А., Урбанович В. А. Молодіжне іпотечне кредитування в Україні та перспективи його розвитку. Молодий вчений. № 11 (51). Листопад 2017 р. С. 1140-1144. URL : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/274.pdf (Дата звернення 12.10.2019).
3. Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 року № 819. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2018-п (Дата звернення 17.10.2019).
4. Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 року (Редакція від 01.01.2019). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10 (Дата звернення: 10.10.2019).
5. Житомирське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». URL : https://zht.molod-kredit.gov.ua (Дата звернення 12.10.2019).
6. Забезпечення молоді житлом : дослідження молодіжного проекту UReport від 24 травня 2019 року. URL : https://ukraine.ureport.in/v2/opinion/3413/ (Дата звернення 12.10.2019).
7. Ісаєнко Д.В. Нормативно-правова складова державної політики у сфері житлового будівництва. Актуальні проблеми державного управління. 2011. № 1. С. 196-202. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2011_1_24 (Дата звернення: 10.10.2019).
8. Конституція України від 28 червня 1996 року (Редакція від 21.02.2019). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (Дата звернення 10.10.2019).
9. Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР : Постанова Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470. URL : https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/470-84-п (Дата звернення: 10.10.2019).
10. Про ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та надання їм житлових приміщень в області : Постанова виконкому Житомирської обласної ради народних депутатів та президії обласної ради професійних спілок від 07 січня 1985 року № 4.
11. Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі : Постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 1998 року № 1597 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1597-98-п (Дата звернення: 16.10.2019).
12. Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі : Указ Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222/98 (Дата звернення: 16.10.2019)
13. Про Концепцію державної житлової політики : Постанова Верховної Ради України від 30 червня 1995 року № 254/95-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254/95-вр (Дата звернення: 10.10.2019).
14. Про Програму розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки : Рішення Житомирської обласної ради від 07 березня 2018 року № 938. URL : https://zt.gov.ua/index.php/2018-03-07-13-28-58/рішення-15-сесія/11638-№-938-про-програму-розвитку-агропромислового-комплексу-житомирської-області-на-2016-2020-роки.html (Дата звернення 16.10.2019).
15. Чорна К. Соціальна політика держави щодо забезпечення населення України житлом. Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. Х., 2010. № 1 (28). URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2010-1/doc/4/06.pdf (Дата звернення: 12.10.2019).
16. Шестопалов П. І. Державна політика у сфері забезпечення молоді житлом в Україні: сутність, принципи та шляхи реалізації. URL : http://academy.gov.ua/ej/ej5/txts/07spimzu.htm (Дата звернення: 12.10.2019).
17. Шестопалов П. І. Механізми державної політики України у сфері молодіжного житлового будівництва. URL : http://academy.gov.ua/ej/ej8/doc_pdf/shestopalov.pdf (Дата звернення: 12.10.2019).

Alla Pryimak, Iryna Pryimak

THE IMPLEMENTATION OF STATE HOUSING PROGRAMS AS AN ACTIVE MECHANISM FOR IMPROVEMENT OF STATE HOUSING POLICY (ON THE EXAMPLE OF ZHYTOMYR REGION)

Summary

The social and economic policy of any modern democratic state is aimed at ensuring the vital needs of everyone and creating the conditions for the achievements of public prosperity. This goal is of particular importance for present-day Ukraine. Local governments are currently on their way of developing a democratic and socially oriented society. In accordance with the level of its development and financial capacity, the state is obliged to enable citizens to obtain normal living conditions, including private housing, which in its turn will enable people to realize their potential within the home state.
The article attempts to study the key aspects of the implementation of state housing policy in Ukraine, including the basic principles of legislative regulation of state housing policy, addressing the issue of citizens’ living conditions improving, as well as the main indicators of state and regional housing programs implementation in Zhytomyr region as an effective housing program policy.
The authors of the article have analyzed the activity of the main housing programs executors in Zhytomyr region – Zhytomyr regional department of the State specialized financial institution "State Fund for Youth Housing Construction" and the Municipal Enterprise Support Fund for Individual Housing in the Rural Region of the Zhytomyr Regional Council.
The study focuses on one of the biggest gaps in existing public housing policy, which lies in rather outdated housing legislation. It does not correspond to the modern realities and can’t provide citizens with a constitutionally guaranteed right to housing, as well as insufficient funding from the state budget and local budgets at all levels of the state and local budgets. Regional housing programs are also not suitable for poor citizens who are waiting for better housing conditions and are on the local government executive committee’s housing register. Furthermore, reforming public housing policy will enable citizens to solve their housing problems and reduce state’s housing obligations. It will maintain citizens' trust in the government. Such policy will help the local self-government bodies to prevent the emergence of new long-term construction and complete the existing unfinished works. The enterprises of the construction industry will be able to increase the number of jobs and ensure the flow of investment in this field.

Keywords: housing policy; mechanisms of regulation; state regulation; housing programs; improvement of housing conditions; housing accounting.

References

1. The official site of Main Department of Statistics in the Zhitomir region (2019), available at : http://www.zt.ukrstat.gov.ua (Accessed 03 September 2019).
2. Dalievs'ka, T. A. and Urbanovych, V. A. (2017), “Youth mortgage lending in Ukraine and prospects of its development”, Young Scientist, vol. 11 (51), pp. 1140-1144, available at : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/274.pdf (Accessed 12 October 2019).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution “Some issues of providing citizens with affordable housing”, available at : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2018-p (Accessed 17 October 2019).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (1983), “Housing Code of the Ukrainian SSR”, available at : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10 (Accessed 10 October 2019).
5. The official site of Zhytomyr regional department of the State specialized financial institution “State Fund for Youth Housing Construction” (2019), available at : https://zht.molod-kredit.gov.ua (Accessed 12 October 2019).
6. UReport Youth Study (2019), “Housing for Youth”, available at : https://ukraine.ureport.in/v2/opinion/3413/ (Accessed 12 October 2019).
7. Isaienko, D.V. (2011), “The legal and regulatory component of state policy in the field of housing construction”, Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 1, pp. 196-202, available at : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2011_1_24 (Accessed 10 October 2019).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “Constitution of Ukraine”, available at : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr (Accessed 10 October 2019).
9. Council of Ministers of the Ukrainian SSR and the Ukrainian Republican Council of Trade Unions (1984), Resolution “Rules for Accounting for Citizens in Need of Improving Living Conditions and Provision of Housing in the Ukrainian SSR”, available at : https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/470-84-p (Accessed 10 October 2019).
10. Executive committee of Zhytomyr Regional Council of People's Deputies and the Presidium of the regional council of trade unions (1985), Decision “On accounting citizens who need better housing, and providing them housing facilities in the area”, Zhytomyr Regional Council of People's Deputies and the Presidium of the regional council of trade union, Zhytomyr, Ukraine.
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (1998), Resolution “On approval of the Rules for granting long-term loans to individual home developers in the countryside”, available at : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1597-98-p (Accessed 16 October 2019).
12. President of Ukraine (1998), Decree “On measures to support individual housing construction in rural areas”, available at : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222/98 (Accessed 16 October 2019)
13. Verkhovna Rada of Ukraine (1995), Resolution “The concept of state housing policy”, available at : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254/95-vr (Accessed 10 October 2019).
14. Zhytomyr Regional Council (2018), Solution “About the Program of development of the agro-industrial complex of Zhytomyr region for 2016 - 2020”, available at : https://zt.gov.ua/index.php/2018-03-07-13-28-58/rishennia-15-sesiia/11638-№-938-pro-prohramu-rozvytku-ahropromyslovoho-kompleksu-zhytomyrs'koi-oblasti-na-2016-2020-roky.html (Accessed 16 October 2019).
15. Chorna, K. (2010), “Social policy of the state to provide housing for the population of Ukraine”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia : zb. nauk. pr. Kh., vol. 1 (28), available at : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2010-1/doc/4/06.pdf (Accessed 12 October 2019).
16. Shestopalov, P. I. (2007), “State policy in the sphere of domicile provision for the youth in Ukraine: nature, principles and ways of implementation”, available at : http://academy.gov.ua/ej/ej5/txts/07spimzu.htm (Accessed 12 October 2019).
17. Shestopalov P. I. (2010), “Mechanisms public policy Ukraine in the field of youth housing building]”, available at : http://academy.gov.ua/ej/ej8/doc_pdf/shestopalov.pdf (Accessed 12 October 2019).

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-30

Кількість переглядів: 1154

Відомості про авторів

А. М. Приймак

кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янських і германських мов,Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир

Alla Pryimak

Candidate of Philological Sciences, Assistant professor of the department of slavic and germanic languages, Zhytomyr Ivan Franko State University

ORCID:

0000-0001-9113-9515


І. М. Приймак

головний спеціаліст відділу регіонального розвитку Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, магістрантка з публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

Iryna Pryimak

Chief specialist, Regional development department of the Zhytomyr regional state administration, Master Student in public management and administration, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-5488-9966

Як цитувати статтю

Приймак А. М., Приймак І. М. Реалізація державних житлових програм як дієвий механізм удосконалення державної житлової політики (на прикладі житомирської області). Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1506 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.44

Pryimak, Alla and Pryimak, Iryna (2019), “The implementation of state housing programs as an active mechanism for improvement of state housing policy (on the example of zhytomyr region)”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1506 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.