EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМА ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ФОКУСІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ
О. В. Пурцхванідзе

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.43

УДК: 352.93

О. В. Пурцхванідзе

ПРОБЛЕМА ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ФОКУСІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

Анотація

Статтю присвячено проблемі відродження української територіальної громади. Проаналізовано основні теоретичні підходи до її розуміння, котрі розповсюджені у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Запропоновано використовувати синергетичну методологію для аналізу проблем громади та пошуку можливостей їх вирішення. Автор дійшов висновку, що місцеві громади в Україні мають, серйозний потенціал Доведено, що відмова від всебічного розгортання її потенціалу на користь постійного пошуку зовнішньої допомоги є безперспективним шляхом. Зловживання сторонньою допомогою веде до залежності від зовнішнього фінансування, з’являється ефект накопичення витків залежності. Стратегії побудовані на потребах, можуть гарантувати лише виживання, вони ніколи не приведуть до серйозних змін, або розвитку громади. Обґрунтовано ідею, що треба розглядати територіальні громади системно, як спільноти, котрі не просто займають певну територію, а знаходяться в складних взаємовідносинах державою та суспільством в цілому. Окремий наголос зроблено на екологічному аспекті обраної теми.

Ключові слова: громада; успіх; синергетика; навколишнє середовище; анімація.

Література

1. Токвіль Алексіс де. Про демократію в Америці / Алексіс де Токвіль. – К., 1999. – 590 с.
2. Оффердал О. Местное самоуправление в Скандинавии: достижения и перспективы / О. Оффердал // Политические исследования. – 1999. – №2. – С. 155-167.
3. Остапенко О. Г. Територіальні громади як первинний суб’єкт місцевого самоврядування та реалізації муніципальної політики / О. Г. Остапенко, Т. М. Барановська // [Електронний ресурс] Державне управління: удосконалення та розвиток.–2015. – №10. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=909.
4. Бульба В. Г. Територіальна громада як об'єкт і суб'єкт державної соціальної політики / В. Г. Бульба // Публічне управління: теорія та практика. – 2013. – Вип. 4. – С. 118-125.
5. Якобчук В. П. Управління територіальними громадами в умовах інтелектуалізації економіки / В. П. Якобчук, С. В. Тищенко, О. В. Захарина // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2018. – № 3. [Електронний ресурс]. Режим доступу до журналу: URL: http://www.dy.nayka.com.ua/.
6. Мороз О. Ю. Територіальна громада: сутність, становлення та сучасні українські реалії // [Електронний ресурс] / О.Ю. Мороз // Демократ. врядування: електрон.наук.фах. видання. – Вип.2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2008_2/fail/Moroz.pdf.
7. Підкуйко О. О. Потенціал самоврядування сучасної територіальної громади: теоретико-методологічний підхід / О. О. Підкуйко // Теорія та практика державного управління. – 2010. – Вип. 1. – С. 196-202.
8. Пуряев А. С., Рыбкина Е. А., Шарифуллина Э. Н. О синергетической эффективности и эффекте / А. С. Пуряев, Е. А. Рыбкина, Э. Н. Шарифуллина // Вестник ИжГТУ. – №2 (50). – 2011. – С.95-100.
9. Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах / Г. Хакен. – М. : Мир, 1985. – 424 с.
10. Pauli H. Synia ekonomika. Dopovid Rymskoho klubu / Pauli Hiunter; [per. z anh. H. Poberezhna]. – Risk Reduction Foundation; Paradigm Publication, Taos, 2012. – 320 s.
11. Кретцман Дж. П., Макнайт Дж. Л. Розбудова громад за рахунок внутрішніх ресурсів. Шлях до відкриття і мобілізації ресурсів громади / Джон П. Кретцман, Джон Л. Макнайт [пер. з англ. О. Іванюк і С. Іванюк]. – К. :Четверта хвиля, 2006. – 256 С.
12. Ільченко Н. В. Розвиток територіальної громади : сутність та підходи (зарубіжний огляд) / Н. В. Ільченко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. : http://oaji.net/articles/2015/797-1445616081.pdf.

O. Purtskhvanidze

THE PROBLEM OF UKRAINIAN LOCAL COMMUNITY IN THE FOCUS OF SYNERGETIC METHODOLOGY

Summary

The article is devoted to the problem of revival of the Ukrainian territorial community. The basic theoretical approaches to its understanding, which are distributed in the domestic and foreign scientific literature, are analyzed. It is suggested to use a synergistic methodology to analyze community problems and find ways to solve them. The author concludes that the local communities in Ukraine have serious potential. It is proved that refusing to fully expand its potential in favor of constantly seeking external assistance is an unpromising way. Needs-based strategies can only guarantee survival. They will never lead to major change or community development. The alternative path is very simple; it leads to the development of policies and activities that are based on the abilities, skills and resources of poor people in the community. Substantial development is possible only if the members of the local community themselves are aware of the need to invest in themselves, as well as in the cause of community revival. In order for the local community to wake up for active engagement, creative community leaders need to emerge who will realize the hard truth and change the community's orientation in favor of an alternative model. The key to success is mobilizing all available local resources, combining them with one another in a way that enhances their power and efficiency. Making each institution feel responsible for the health of the local community, as well as establishing mechanisms that allow the community to influence and even control certain aspects and relationships between the institutions and local units, is a very challenging management task. The psychological climate that territorial communities should strive for should be based on the awareness that people can count on the support of their neighbors and local resources. In a situation where a person uses his or her abilities, the community becomes stronger, the person becomes more powerful. The idea is justified that territorial communities should be viewed systematically as communities that not only occupy a certain territory but are in complex relationships with the state and society as a whole. Particular emphasis is placed on the environmental aspect of the topic chosen.

Keywords: community; success; synergetics; environment; animation.

References

1. Tokvil, A. (1999), Pro demokratiiu v Amerytsi [Democracy In America], Vsesvit, Kyiv, Ukraine.
2. Offerdal, O. (1999), “Local government in Scandinavia: achievements and prospects”, Politicheskie issledovaniya, vol. 2, pp. 155-167.
3. Ostapenko, O. H. (2015), “Territorial communities as the primary subject of local self-government and implementation of municipal policies”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=909 (Accessed 21 October 2019).
4. Bulba, V. H. (2013), “Territorial community as an object and subject of state social policy”, Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 2, pp. 118-125.
5. Yakobchuk, V. P. (2018), “Management of the territorial communities in the conditions of intellectualization of the economy”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol.3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/ (Accessed 21 October 2019).
6. Moroz, O. Yu. (2008), “Territorial community: essence, formation and contemporary realities of Ukraine”, Demokrat. vriaduvannia: elektron. nauk. fakh. vydannia, vol. 2, available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2008_2/fail/Moroz.pdf (Accessed 21 October 2019).
7. Pidkujko, O. O. (2010), “Self-government potential of a modern territorial community: a theoretical and methodological approach”, Teorija ta praktyka derzhavnogo upravlinnja, vol. 1, pp. 196-202.
8. Puryaev, A. S. (2011), “On Synergetic Efficiency and Effect”, Vestnik IzhGT, vol. 2, pp. 95-100.
9. Haken, G. (1985), Sinergetika [Synergetics], Mir, Moskva, Russia.
10. Pauli, G. (2012), Synia ekonomika [The Blue Economy], Paradigm Publication, Taos, USA.
11. Krettsman, Dzh. P. and Maknait Dzh. L. (2006), Rozbudova hromad za rakhunok vnutrishnikh resursiv. Shliakh do vidkryttia i mobilizatsii resursiv hromady [Building communities from the inside out: a path toward finding and mobilizing a community’s assets], Chetverta khvylia, Kyiv, Ukraine.
12. Ilchenko, N. V. (2015), “Community development: essence and approaches (foreign review)”, Naukovyj ohliad, available at: http://oaji.net/articles/2015/797-1445616081.pdf

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-30

Кількість переглядів: 1066

Відомості про авторів

О. В. Пурцхванідзе

кандидат філософських наук, доцент кафедри менеджмента і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

O. Purtskhvanidze

Ph.D., Associate Professor,Associate Professorof the Department of Management and Logistics

ORCID:

0000-0002-3111-7274

Як цитувати статтю

Пурцхванідзе О. В. Проблема відродження української територіальної громади у фокусі синергетичної методології. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1505 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.43

Purtskhvanidze, O. (2019), “The problem of ukrainian local community in the focus of synergetic methodology”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1505 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.