EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
Т. Л. Шестаковська

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.40

УДК: 658.589:330.331.1

Т. Л. Шестаковська

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

Анотація

В статті обґрунтована доцільність та формалізована змістовність удосконалення інструментарію оцінки результативності державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору в Україні. Визначена мета та необхідність моделювання інноваційного розвитку аграрного сектору, що сприяє вирішенню актуальних завдань державної політики. Сформовано послідовність етапів когнітивного моделювання оцінки результативності державної політики інноваційного розвитку агарного сектору (оцінка ситуації із забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору; побудова когнітивної карти; побудова когнітивної моделі інноваційного розвитку аграрного сектору з урахуванням напрямів державної політики; сценарне моделювання розвитку ситуації; вибір напрямів і заходів реалізації обраного сценарію інноваційного розвитку аграрного сектору у контексті імплементації інструментів державної політики). У межах дослідження для побудови когнітивної карти інноваційного розвитку аграрного сектору відібрані фактори розподіллено і представлено трьома групами: цільові, базові та управляючі, які характеризують результативність державної політики. З використанням когнітивної карти досліджено характер впливу управляючих факторів на інноваційний розвиток аграрного сектору. Здійснено оцінку несуперечності дії заходів державного регулювання та зміни рівня інноваційного розвитку аграрного сектору. Визначені перспективи та переваги когнітивного моделювання для аналізу і оцінки результативності державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору України.

Ключові слова: аграрний сектор; інноваційний розвиток; державна політика; когнітивне моделювання; інсрументарій; результативність.

Література

1. Бахчисарай В.Ю. Організаційно-економічне забезпечення формування національної інноваційної системи: світовий досвід. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2013. Т. 18. Вип. 4/1. С. 14.
2. Скорик М.О. Система державного регулювання аграрного сектору економіки. Економіка і управління. 2015. №12. С. 17-22.
3. Манойленко О.В. Управління інноваційними процесами: формування методичного підходу до подолання бар’єрів розвитку. Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики. Х. : ВД «ІНЖЕК», 2013. С. 139–158.
4. Никифоров А. Є. Інноваційна діяльність: теорія і практика державного управління : монографія / А. Є. Никифоров. К.: КНЕУ, 2010. 420с.
5. Саблук П. Т. Інноваційна модель розвитку аграрного сектору економіки України та роль науки в її становленні. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2. С. 200-208.
6. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року. Схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-р.
7. Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року: проект. URL: http : // mіnаgrо.gоv.uа/nоdе/16822
8. Череп А. В. Управління інноваційними процесами на підприємстві: сучасні підходи та перспективи. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. 2014. № 4. С. 43–46.
9. Gryshova I. Yu., Shestakovska T. L., Glushko O. V. The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development. Scientific notes of the Institute of Legislatio of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2017. 4: 75-80.

T. L. Shestakovskа

METHODICAL INSTRUMENTS AND APPLIED ASPECTS OF FORMATION OF THE STATE POLICY OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR IN UKRAINE

Summary

The article substantiates the feasibility and formalized content of improving the tools for assessing the effectiveness of state policy for innovative development of the agricultural sector in Ukraine. The purpose and necessity of modeling the innovative development of the agrarian sector, which contributes to solving urgent problems of public policy, have been determined. The sequence of stages of cognitive modeling of the evaluation of the effectiveness of the state policy of innovative development of the agar sector (assessment of the situation for the provision of innovative development of the agricultural sector; construction of a cognitive map; construction of a cognitive model of innovative development of the agricultural sector taking into account the directions of state development; scenario the selected scenario of the innovative development of the agricultural sector in the context of implementation of instruments e public policy). Within the framework of the research, for the construction of the cognitive map of innovative development of the agrarian sector, the selected factors are distributed and presented in three groups: target, basic and manager, which characterize the effectiveness of public policy. Using the cognitive map, the nature of the influence of governing factors on the innovative development of the agricultural sector was investigated. The consistency of measures of state regulation and changes in the level of innovative development of the agrarian sector were evaluated. Prospects and advantages of cognitive modeling for analysis and evaluation of the effectiveness of the state policy of innovative development of the agrarian sector of Ukraine are determined (conducting assessment of innovative development of the agricultural sector based on scenario studies and substantiation of the choice of alternatives of object development strategies; transition from analysis of statistical variables to identification of relationships and patterns of public policy factors; obtaining methodological assessment tools based on timely identification and Predicting the impact of threats on the innovative development of the agricultural sector, serves as a basis for the formation of public policy tools for innovation tion of the agrarian sector of Ukraine).

Keywords: agrarian sector; innovative development; state policy; cognitive modeling; tools; performance.

References

1. Bakhchysaraj, V.Yu. (2013), "Organizational and economic support for the formation of the national innovation system: world experience", Visnyk ONU imeni I.I. Mechnykova, vol. 18, no. 4/1, pp. 14.
2. Skoryk, M.O. (2015), "System of state regulation of agrarian sector of economy", Ekonomika i upravlinnia, vol. 12. S. 17-22.
3. Manojlenko, O.V. (2013), "Managing Innovation Processes: Forming a Methodological Approach to Overcoming Barriers to Development", Konkurentospromozhnist' ta innovatsii: problemy nauky ta praktyky [Competitiveness and innovation: problems of science and practice], VD "INZhEK", Kharkiv, Ukraine, pp. 139-158.
4. Nykyforov, A.Ye. (2010), Innovatsijna diial'nist': teoriia i praktyka derzhavnoho upravlinnia [Innovation: theory and practice of public administration], KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Sabluk, P.T. (2011), "Innovative model of development of the agrarian sector of Ukraine's economy and the role of science in its formation", Problemy innovatsijno-investytsijnoho rozvytku, vol. 2, pp. 200-208.
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution "Strategy for the development of the agricultural sector of the economy until 2020", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-r (Accessed 26 July 2019).
7. Ministry of agrarian policy and food of Ukraine (2019), "The Concept of the State Target Program for the Development of the Agricultural Sector for the Period until 2022: Project", available at: http://minagro.gov.ua/node/16822 (Accessed 26 July 2019).
8. Cherep, A.V. (2014), "Management of innovative processes in the enterprise: modern approaches and perspectives", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini: zbirnyk naukovykh prats', vol. 4, pp. 43-46.
9. Gryshova, I.Yu. Shestakovska, T.L. and Glushko, O.V. (2017), "The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development", Scientific notes of the Institute of Legislatio of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 4, pp. 75-80.

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-30

Кількість переглядів: 1147

Відомості про авторів

Т. Л. Шестаковська

кандидат економічних наук, старший викладач Чернігівського національного технологічного університету

T. L. Shestakovskа

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer,Chernihiv National University of Technology

ORCID:

0000-0002-8098-8439

Як цитувати статтю

Шестаковська Т. Л. Методичний інструментарій та прикладні аспекти формування державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1502 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.40

Shestakovskа, T. L. (2019), “Methodical instruments and applied aspects of formation of the state policy of innovation development of the agrarian sector in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1502 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.