EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
М. І. Іщенко, Є. В. Міщук, А. Ю. Сорочинський

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.2

УДК: 351/354

М. І. Іщенко, Є. В. Міщук, А. Ю. Сорочинський

ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність наукового підходу до визначення правових засад адміністративної діяльності органів публічної влади у сфері превентивного антикризового управління. На основі критичного огляду понятійно-категоріального апарату уточнено визначення адміністративної діяльності органів публічної влади. Запропоноване визначення антикризового управління органами публічної влади. Удосконалено класифікацію криз, на які повинна бути спрямована увага органів публічної влади. Обґрунтовано, що першочерговим завданням на місцевому рівні є профілактика причин кризи. До випереджальних стратегій антикризового управління віднесено своєчасне та в повному обсязі фінансування необхідних заходів і програм. Показано, що реалізація превентивного антикризового управління в сучасних умовах має ґрунтуватися на таких напрямках роботи органів місцевого самоврядування, як планування й виконання бюджетів. Визначено, що правові засади превентивного антикризового управління органами місцевого самоврядування включають здійснення заходів, передбачених рядом міських програм. Розглянуто та конкретизовано такі заходи і програми на прикладі міста Кривий Ріг.

Ключові слова: заходи антикризового управління; програми; органи місцевого самоврядування; фінансування.

Література

1. Пєтков С.В., Спицька Л.В. Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку. Наукові записки. Серія: право. 2017. Випуск 2. Спецвипуск. С. 79 – 83.
2. Апаров А.М. Адміністративно-публічна діяльність як один із видів владно-публічної діяльності та як категорія адміністративного права. Адміністративне право і процес: науково-практичний журнал. 2014. № 4 (10). С. 165-174.
3. Шапурова О. О. Сутність, завдання та принципи антикризового управління. Держава та регіони : зб. наук. праць. Серія «Економіка та підприємництво». 2009. № 1 С. 228–232.
4. Мороз О. В., Шварц І. В. Інституціональні особливості превентивного антикризового управління підприємством : монографія. Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. 137 с.
5. Мельниченко О. А. Антикризова політика держави: сутність та пріоритетні напрями. Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 2. С. 17-24.
6. Адамська О. Антикризове управління в контексті реагування на регіональні виклики: теоретико-методологічний аспект. Ефективність державного управління. 2018. Вип. 2 (55). Ч. 1. С. 30 – 38.
7. Коритько Т.Ю. Основні принципи та процедури антикризового управління на рівні місцевих бюджетів. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку : зб. наук. пр. Донецьк: ІЕП НАНУ, 2010. С. 265-273.
8. Васильєва Н.В. Антикризове управління територіальним розвитком. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2010. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=85

M. I. Ishchenko, Ie. V. Mishchuk, A. Yu. Sorochinsky

LEGAL BASES OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY OF PUBLIC AUTHORITIES IN THE FIELD OF PREVENTIVE ANTI-CRISIS MANAGEMENT

Summary

The article substantiates the need for a scientific approach to determining the legal foundations of the administrative activities of public authorities in the field of preventive crisis management. Based on a critical review of the conceptual-categorical apparatus, the definition of the administrative activity of public authorities has been clarified, which is described as a legislatively regulated process limited by the competencies of bodies performing public-authority functions and carried out on behalf of the state or territorial community and aimed at satisfying their socio-economic interests . The definition of anti-crisis management of public authorities as a process of organized management aimed at planning and conducting measures to maintain and improve the basic indicators of sustainability and development of their respective territory, including the prevention (prevention) of possible crises, identification and elimination of existing crises, is proposed. The classification of crises has been improved, to which the attention of public authorities should be directed. Differentiated financial, socio-demographic, environmental and organizational crises. It is proved that the primary task at the local level is the prevention of the causes of the crisis. Timely and in full financing of necessary measures and programs is referred to the leading strategies for crisis management. It is shown that the implementation of preventive crisis management in modern conditions should be based on such areas of work of local authorities as planning and budget execution. It is determined that the legal framework for preventive crisis management of local authorities includes the implementation of measures provided for by a number of city programs. Such events and programs are considered and concretized by the example of the city of Krivoy Rog.

Keywords: crisis management measures; programs; local government bodies; financing.

References

1. Pietkov, S.V. and Spyts'ka L.V. (2017), «Administrative activities of public authorities: current status and development prospects», Naukovi zapysky, seriia: pravo, vol. 2., spetsvypusk, рр. 79 – 83.
2. Aparov, A.M. (2014), «Administrative and public activity as one of the types of power-public activity and as a category of administrative law», Administratyvne pravo i protses: naukovo-praktychnyi zhurnal, no 4 (10), рр. 165-174.
3. Shapurova, O. O. (2009), «The essence, objectives and principles of crisis management», Derzhava ta rehiony, Seriia «Ekonomika ta pidpryiemnytstvo», no 1, рр. 228–232.
4. Moroz, O. V. and Shvarts, I. V. (2006), Instytutsionalni osoblyvosti preventyvnoho antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom [Institutional features of preventive anti-crisis enterprise management], UNIVERSUM-Vinnytsia, Vinnytsia, Ukraine.
5. Mel'nychenko, O. A. (2015), «Anti-crisis policy of the state: essence and priority areas», Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 2, рр. 17-24.
6. Adams'ka, O. (2018), «Crisis management in the context of responding to regional challenges: a theoretical and methodological aspect», Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, vol. 2 (55), part 1, рр. 30 – 38.
7. Koryt'ko, T.Iu. (2010), «Basic principles and procedures of crisis management at the level of local budgets», Stratehiia i mekhanizmy rehuliuvannia promyslovoho rozvytku, Donetsk, IEP NANU, рр. 265-273.
8. Vasyl'eva, N.V. (2010), «Crisis management of territorial development», Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, no 2, URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=85 (Accessed 07 October 2019).

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-30

Кількість переглядів: 1761

Відомості про авторів

М. І. Іщенко

д. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адмініструванняКриворізького національного університету

M. I. Ishchenko

Doctor of Economics, Professor, Department of Accounting, Taxation, public management and administrationKryvyi Rih National University

ORCID:

0000-0003-0726-4175


Є. В. Міщук

к. е. н., доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізького національного університету

Ie. V. Mishchuk

Ph.D., Associate Professor, Department of Accounting, Taxation, public management and administration,Kryvyi Rih National University

ORCID:

0000-0003-4145-3711


А. Ю. Сорочинський

магістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування»,Криворізького національного університету,спеціаліст відділу енергоменеджменту ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»

A. Yu. Sorochinsky

Master's Degree in Public management and administration,Kryvyi Rih National University,Energy Management Specialist PJSC «Central Mining and Processing Plant»

ORCID:

0000-0001-9353-3292

Як цитувати статтю

Іщенко М. І., Міщук Є. В., Сорочинський А. Ю. Правові засади адміністративної діяльності органів публічної влади у сфері превентивного антикризового управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1501 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.2

Ishchenko, M. I., Mishchuk, Ie. V. and Sorochinsky, A. Yu. (2019), “Legal bases of administrative activity of public authorities in the field of preventive anti-crisis management”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1501 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.