EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДБОРУ КАДРІВ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н. А. Ясинська, Ю. М. Рябоконь, В. В. Рябоконь

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.10

УДК: 35.082

Н. А. Ясинська, Ю. М. Рябоконь, В. В. Рябоконь

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДБОРУ КАДРІВ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено необхідність запровадження досконалого процесу підбору кадрів, здійснено аналіз чинної нормативно-правової бази щодо відбору кадрів на державну службу з метою виявлення і залучення на державну службу висококваліфікованих фахівців і, як результат, підвищення якості відбору персоналу. Проведений аналіз дає підстави зазначити, що вибір методів, на підставі яких буде проводитись відбір кадрів, повинен визначатися критеріями, які мають відповідати вимогам посади та органу державної влади для виявлення на ранній стадії можливої невідповідності людини займаній посаді в майбутньому. Для цього запропоновано розробити документ, який визначить професійну кваліфікацію та сертифікацію фахівців у сфері публічного управління та налагодити роботу Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС, щоб мати можливість залучати до роботи на державній службі найкращі професійні кадри.

Ключові слова: державна служба; державний службовець; підбір кадрів; кадрова політика; адаптація; оцінювання.

Література

1. Закон України «Про державну службу». Відомості верховної ради (ВВР). 2016. № 4. Ст.43. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19.
2. Ковбасюк Ю. В. Сучасна кадрова політика в державному управлінні. Віче : громад.-політ. і теорет. журн. 2011. № 2. С. 19–21.
3. Осійчук М. С. Модернізація кадрових служб як основа вдосконалення державного управління. Вісник державної служби України. 2008. № 3. С. 27–33.
4. Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. № 106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF#n14.
5. Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» від 06.04.2016 № 72: Наказ Національного Агенства України з питань державної служби. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0647-16.
6. Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців від 13.09.2011 № 11 (втратив чинність 11.07.2017 року) . URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011859-11#n18
7. Стратегія реформування державного управління України до 2021 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 474. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80.
8. Реформа системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні: стан, виклики, перспективи здійснення: наук. доп.; за заг. ред. В. С. Куйбіди. К.: НАДУ. 2018. 180 с.
9. Руденко Г.М. Проблеми кадрового складу державної служби в Україні та шляхи їх вирішення. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2013. № 16. С. 58-62.
10. Толкованов В. Аналіз ситуації щодо професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні: інформаційно-аналітичний звіт. 2017. К. 57 С.
11. Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. URL: http://www.center.gov.ua/.
12. Нова державна служба: доступно про головне. URL: https://udl.despro.org.ua/course/view.php?id=79.
13. Про схвалення Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1013-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2017-%D1%80.
14. American Center for Government Auditing. URL: https://www.theiia.org/centers/psac/Pages/default.aspx.
15. Центр оценки эффективности деятельности государственных органов АО "Институт экономических исследований". URL: https://www.bagalau.kz/.
16. Олуйко В. М. Кадри в регіоні України: становлення та розвиток К.: Науковий світ. 2001. 236 с.
17. Пархоменко-Куцевіл О. Удосконалення механізму відбору кадрів державних службовців: основні тенденції державної кадрової політики. Демократичне врядування: науковий вісник. 2009. Вип.4. С. 124-129.
18. Пуліна Т.В. Управління якістю в проектному менеджменті органів публічної влади. Науково-практичний журнал: Інвестиції: практика та досвід. 2017. №18. С. 65—69.
19. Пуліна Т.В. Аналіз методів внутрішнього аудиту для оцінювання системи управління системи управління якістю в органах влади. Бізнес інформ: науковий журнал. Харків, 2017. №8. С. 259—264.
20. СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський) рівень СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «бакалавр». URL:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/281-publichne-upravlinnya-ta-administruvannya-bakalavr.pdf
21. СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський) рівень СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «магістр». URL: http://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/SVO_magistr_281-074-Publichne-upravlinnya-ta-administruvannya_red.pdf
22. Законодавство України: офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws

N. A. Yasyns'ka, Yu. M. Riabokon', V. V. Riabokon'

IMPROVEMENT OF THE PROCESS SELECTION PROCESS IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE PUBLIC SERVICE OF UKRAINE

Summary

Highly skilled is also motivated personnel is a basis of increase in overall performance of public authorities that is one of the main tasks which face our state as power institute. But high-performance work of public servants depends not only on the qualitative structure and management of personnel, but also on development of professional potential and an operating time of necessary experience. The problem of formation and development of personnel capacity of public service acquired special relevance because of the low level of providing public services for today in our country as success of implementation of policy of the state in general depends on personnel potential. Back in article need of introduction to perfect process of staff recruitment was defined, the analysis of the operating regulatory framework concerning selection of shots on public service for the purpose of identification and attraction on public service of highly qualified specialists and as result, improvement of quality of selection of personnel is carried out. The carried-out analysis gives the grounds to note that the choice of methods on the basis of which selection of shots on public service will be made has to be defined by criteria which have to conform to requirements of a position and public authority for identification at an early stage of possible discrepancy of the person of a post in the future. It was for this purpose offered to develop the document which will define professional qualification and certification of experts in the sphere of public management, to give an opportunity to all public servants to study on an online resource "New public service: well about the main thing" which is available only to candidates for positions of specialists in issues of reforms now to develop the document on the basis of the reference book of standard vocational characteristics of positions of public servants that characteristics of public servants which apply for positions were regulated by the current legislation and to adjust work of the Center of adaptation of public service to standards of the European Union to have an opportunity to involve the best professional staff in public service.

Keywords: civil service; civil servant; recruitment; personnel policy; adaptation; evaluation.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine " About the civil service ", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (Accessed 29 September 2019).
2. Kovbasiuk Yu. V. (2011) "Modern personnel policy in public administration", Viche : hromad.-polit. i teoret. zhurn., vol. 2, pp. 19-21.
3. Osijchuk M. S. (2008) "Modernization of personnel services as a basis for improvement of public administration", Visnyk derzhavnoi sluzhby Ukrainy, vol. 3, pp. 27-33.
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), "On approving the Regulations on the system of professional training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, officials of local self-government and deputies of local councils", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF#n14 (Accessed 21 September 2019).
5. Of the National Agency of Ukraine for Civil Service (2016), "Order On Approval of the Procedure for Determining Special Requirements for Persons Applying for Civil Service Positions of Categories "B" and "B"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0647-16 (Accessed 30 September 2019).
6. Of the National Agency of Ukraine for Civil Service (2016), "About the Directory of typical professional and qualification characteristics of positions of civil servants" (expired 11.07.2017), available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011859-11#n18 (Accessed 01 October 2019).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), "Some issues of reforming the state administration of Ukraine" available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80 (Accessed 30 September 2019).
8. Kujbida V.S. (2018) Reforma systemy derzhavnoho upravlinnia ta mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini: stan, vyklyky, perspektyvy zdijsnennia: nauk. dop. [Public Administration and Local Self-Government Reform in Ukraine: Status, Challenges, Prospects for Implementation: Sciences. Extra], NADU, Kyiv, Ukraine.
9. Rudenko H.M. (2013) "Problems of the civil service personnel in Ukraine and ways to solve them", Visnyk Skhidnoukrains'koho natsional'noho universytetu imeni Volodymyra Dalia, vol. 16, pp. 58-62.
10. Tolkovanov V. (2017) Analiz sytuatsii schodo profesijnoi pidhotovky, perepidhotovky ta pidvyschennia kvalifikatsii derzhavnykh sluzhbovtsiv i posadovykh osib orhaniv mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini: informatsijno-analitychnyj zvit [Situation Analysis on the Training, Retraining and Upgrading of Civil Servants and Officials of Local Self-Government Bodies in Ukraine: Information and Analytical Report], Kyiv, Ukraine
11. Tsentr adaptatsii derzhavnoi sluzhby do standartiv Yevropejs'koho Soiuzu (2019), URL: http://www.center.gov.ua/
12. Nova derzhavna sluzhba: dostupno pro holovne (2019), URL: https://udl.despro.org.ua/course/view.php?id=79
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "On approval of the Concept of optimization of the system of central executive bodies", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2017-%D1%80. Accessed 18 December 2018).
14. American Center for Government Auditing (2019) URL: https://www.theiia.org/centers/psac/Pages/default.aspx
15. Performance Evaluation Center activities of state bodies Institute of Economic Research JSC (2018) URL: https://www.bagalau.kz/
16. Olujko V. M. (2001) Kadry v rehioni Ukrainy: stanovlennia ta rozvytok [Personnel in the region of Ukraine: formation and development], Naukovyj svit, Kyiv, Ukraine
17. Parkhomenko-Kutsevil O. (2009) "Improvement of the mechanism of recruitment of civil servants: the main trends of the state personnel policy", Demokratychne vriaduvannia: naukovyj visnyk, vol.4, pp. 124-129.
18. Pulina T.V. (2017) "Quality management in project management of public authorities", Naukovo-praktychnyj zhurnal: Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 65-69.
19. Pulina T.V. (2017) "Analysis of internal audit methods for evaluating the quality management system of government bodies", Biznes inform: naukovyj zhurnal, vol. 8, pp. 259-264
20. MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE (2018), HIGHER EDUCATION STANDARD HIGHER EDUCATION LEVEL The first (Bachelor's) level of HIGHER EDUCATION LEVELS is "Bachelor", URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/281-publichne-upravlinnya-ta-administruvannya-bakalavr.pdf
21. MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE (2017), HIGHER EDUCATION STANDARD HIGHER EDUCATION LEVEL second (master's) level MASTER'S HIGHER EDUCATION, URL: http://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/SVO_magistr_281-074-Publichne-upravlinnya-ta-administruvannya_red.pdf
22. Zakonodavstvo Ukrainy: ofitsijnyj veb-portal Verkhovnoi Rady Ukrainy, URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws (Accessed 01 October 2019).

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-30

Кількість переглядів: 2346

Відомості про авторів

Н. А. Ясинська

д. е. н., доцент, професорДонецького державного університету управління (м. Маріуполь)

N. A. Yasyns'ka

Doctor of Economics, Associate Professor, Donetsk State University of Management, (Maryupol')

ORCID:

0000-0002-4039-9453


Ю. М. Рябоконь

здобувач ОС «магістр», спеціальності «Публічне управління та адміністрування»,Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

Yu. M. Riabokon'

Applicant of Master OS, specialty "Public management and administration",Donetsk state university of management, (Maryupol')

ORCID:

0000-0002-9535-704X


В. В. Рябоконь

здобувач ОС «магістр», спеціальності «Публічне управління та адміністрування»,Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

V. V. Riabokon'

Applicant of Master OS, specialty "Public management and administration",Donetsk state university of management, (Maryupol')

ORCID:

0000-0002-0464-7026

Як цитувати статтю

Ясинська Н. А., Рябоконь Ю. М., Рябоконь В. В. Удосконалення процесу підбору кадрів в системі професійного розвитку державної служби України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1500 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.10

Yasyns'ka, N. A., Riabokon', Yu. M. and Riabokon', V. V. (2019), “Improvement of the process selection process in the system of professional development of the public service of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1500 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.