EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ДОСВІД КИТАЮ: ВІД ІМПЕРСЬКИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ
В. В. Нонік

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.6

УДК: 351:336.221.26

В. В. Нонік

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ДОСВІД КИТАЮ: ВІД ІМПЕРСЬКИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Анотація

У статті проаналізовано антикорупційний досвід Китаю. Констатовано, що практика корупції та боротьби з нею в Китаї має дуже давню історію, що привело в сучасному Китаї до прояви специфічної виключно китайської антикорупційної політики, яка, використовуючи весь багатотисячолітній досвід предків, світовий досвід та сучасні технології, поєднує концепції легізму (вчення фацзя) і конфуціанства разом з трансформованою комуністичною ідеологією і сучасною юриспруденцією, що становлять її теоретичний, ідеологічний і морально-етичний базис .
Визначено, що причини корупції в Китаї мають структурний характер і виникають через спотворення трансформаційних процесів, що зараз відбуваються в суспільстві і в економіці країни. У зв’язку з цим уряд і партія реалізовують цілу низку заходів, спрямованих на підвищення відповідальності політичної і юридичної систем, удосконалення механізмів стримування та противаг у суспільстві.
Аргументами песимістичного прогнозу щодо результативності антикорупційної стратегії Китаю є відсутність/номінальність демократичних інституцій та контролю з боку громадськості призводить до авторитаризму, та узурпація державної влади, що створює підґрунтя для зловживання владними повноваженнями представниками правлячої політичної еліти.
Наголошено, що здійснювана на рівні держави антикорупційна політика, яка базується на диктатурі та репресіях, може призвести до “ілюзорної” ефективності боротьби з корупцією та навіть до зворотних наслідків
Зазначено, що прогресивний досвід Китаю у реалізації антикорупційної політики при всій специфіці системи їх державного управління становить певний інтерес для України і може бути у певних аспектах використаним у практичній діяльності органів державної влади України, покликаних боротися з корупцією, а також при розробці нормативно-правових актів, спрямованих на зменшення впливу корупції у сфері державного управління.
Наголошено, що Україні необхідно розробляти власну антикорупційну модель, дія якої спрямована на : підвищення прозорості діяльності державних органів, додержання прав і свобод людини і громадянина, створення умов для розвитку економіки, забезпечення європейських соціальних стандартів і добробуту населення, зниження рівня корупції в Україні та усунення причин і умов, що її обумовлюють, відкритості та гласності під час прийняття рішень та оприлюднення їх у засобах масової інформації, проведення громадського опитування та обговорення перед їх прийняттям. Однак, з досвіду Китаю стає очевидно, що для досягнення певних результатів боротьби з корупцією потрібно забезпечити поєднання превентивних заходів і реальних жорстких методів покарання за корупційні дії.

Ключові слова: антикорупційна політика; антикорупційна стратегія; держава; державне управління; корупція; протидія корупції.

Література

1. Андрианов В.Д. Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления: история и современность / В.Д. Андрианов. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 288 с.
2. Вдовиченко Є. В. Сутність корупції, її принципи і властивості (філософський контекст) / Є. В. Вдовиченко // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2016. – Вип. 9. – С. 15–19.
3. Грузинов И.И. Понятие «китайская нация» в концепции «китайской мечты» [Электронный ресурс] / И.И.Грузинов // Электронное научное издание Альманах Пространство и Время. – 2017. – Вып. 1. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie–kitayskaya–natsiya–v–kontseptsii–kitayskoy–mechty
4. Гудошников Л. Метаморфозы государственной службы в Китае. [Электронный ресурс] / Л. Гудошников // Отечественные записки». 2008. – № 3 (42) – Режим доступа: URL: http://china–inc.ru/news/metamorfozy_gosudarstvennoj_sluzhby_v_kitae/2015–10–11–399
5. Жилкибаев С. Исторический аспект борьбы с коррупцией в Китае [Електроний ресурс] /Санат Жилкибаев // Электронный журнал Рабкор – Режим доступа: http://rabkor.ru/columns/analysis/2018/05/31/china–corruption/
6. Иванов Н. Коррупция – историческая неизбежность? / Н.Иванов // Уголовное право. – 2009. – N 6. – С. 102–106.
7. Иванова Л. А. Опыт борьбы с коррупцией в азиатских странах / Л. А. Иванова, А. Г. Данилов// Следователь. – 2014. – № 10. – С. 21–23.
8. История Китая / В. В.Адамчик, М. В. Адамчик, А. Н. Бадан и др. / Мн: Харвест, 2007. – 735 с.
9. Лазарева Т. В. История Китая с древнейших времен до начала 21 века / Т.В. Лазарева // Закон КНР о национальной районной автономии. М.: «Наука» – 2016. – 329 с.
10. Макаров А. В. С. Явление коррупции в Китае и реальность современной России: вопросы совершенствования законодательной базы [Електроний ресурс] / А. В.Макаров, А. С Жукова // Международное публичное и частное право. – 2012. – № 2. – Режим доступа: http://center–bereg.ru/m1052.html
11. Маслов А. А. Конфуций: прогулки с мудрецом / А. А. Маслов. – Краснодар. 2010. – 442 с.
12. Мукоіда Р.В. Особливості міжнародного досвіду протидії корупції / Р.В. Мукоіда // Південноукраїнський правничий часопис. – 2010. – № 2. – С. 54–56.
13. Овчинский, В. С. Дракон побеждает коррупцию / В. С. Овчинский // Наш современник. – 2011. – N 2. – С. 142–152.
14. Орлова Т.В. Всесвітня історія. Історія цивілізацій: Навч. посіб. / Орлова Т.В. – К., 2012. – 446 с.
15. Офіційний інтернет – сайт онлайн – енциклопедії «Вікіпедія» / [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org
16. Офіційний сайт інформаційного агентства «Інтерфакс – Україна» / Економіка Китаю посіла друге місце в світі за підсумками 2017 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/490021.html
17. Офіційний сайт інформаційного агентства «Синьхуа Новости RUSSIAN.NEWS.CN» [Электронный ресурс] – Режим доступу: http://russian.news.cn
18. Офіційний сайт незалежної аналітичної платформи VoxUkraine / Економічне зростання Китаю в сучасних умовах [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://voxukraine.org/uk/ekonomichne–zrostannya–kitayu–v–suchasnih–umovah/
19. Подолько Е. Борьба с коррупцией – гарантия процветания Китая/ Е. Подолько // Следователь.– 2011. – № N 6(158). – С. 56 – 59.
20. Смирнова Л. Н. Особенности уголовного процесса в коррупционных делах КНР. / Смирнова Л. Н. // Право и управление. 21 век. –№ 2. – 2014. С. 67 – 73.
21. Соловйов В.М. Протидія корупції та бюрократизму: досвід Китаю [Текст] / В. М. Соловйов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2011. – Вип. 24. – С. 108–116.
22. Тавровский Ю. Схватка с тигром. [Электронный ресурс] / Завтра. – 2014. – № 50. – Режим доступа: URL: http://zavtra.ru/content/view/shvatka–s–tigrom/
23. Тавровский Ю.В. Си Цзиньпин: По ступеням китайской мечты. – М.: Эксмо,. 2015. – 272с.
24. Тихомиров С. А. О некоторых технологиях борьбы с коррупцией в Китайской Народной Республике / С. А. Тихомиров // Адвокат. – 2013. – № 5. – С. 47–52.
25. Трощинский П.В. Основные направления борьбы с преступностью в современном Китае/ П.В. Трощинский //. Журнал Проблемы Дальнего Востока. – 2011. – №2.– С. 99–111.
26. Трощинский П. В. Особенности правового регулирования деятельности органов прокуратуры в современном Китае / П. В. Трощинский // Журнал научных и прикладных исследований. – 2016. – № 7. – С. 44–46.
27. Чун Яту. Борьба с коррупцией набирает обороты / Чун Яту // Китай. – 2013. – № 8. – С. 17 – 19.
28. Чунь Яту. Создание надежной системы контроля / Чунь Яту // Китай. – 2016. – № 12. – С.19 – 21.
29. Official site Ministry of Supervision of the People’s Republic of China. [Electronic resource]. English.gov.cn the state council the people’s republic of china. Accessed mode: URL: http://english.gov.cn/state_council/2014/09/09/content_281474986284141.htm

Valery Viktorovich Nonik

ANTI-CORRUPTION EXPERIENCE OF CHINA, FROM IMPERIAL TIMES TO THE PRESENT

Summary

The article analyzes the anti-corruption experience of China. It is stated that the practice of corruption and combating it in China has a very long history, which led in modern China to the emergence of a specific exclusively Chinese anti-corruption policy, which, using all the thousands of years of ancestral experience, world experience and modern technology, combines the concepts of leggia and Confucianism, together with the transformed communist ideology and modern jurisprudence that make up its theoretical, ideological and moral-ethical basis.
It is determined that the causes of corruption in China are structural in nature and arise from the distortion of the transformation processes that are currently taking place in society and the country's economy. In this regard, the government and the party are implementing a number of measures aimed at increasing the accountability of the political and legal systems, improving the mechanisms of containment and counterbalancing in society.
The arguments of the pessimistic prognosis regarding the effectiveness of China's anti-corruption strategy are the lack / nomination of democratic institutions and public scrutiny leading to authoritarianism, and the usurpation of state power, which creates grounds for abuse of power by ruling political representatives.
It is emphasized that state-level anti-corruption policies based on dictatorship and repression can lead to "illusory" effectiveness in the fight against corruption and even backfire
It is noted that the progressive experience of China in the implementation of anti-corruption policy in the whole specifics of their public administration system is of particular interest to Ukraine and can be used in certain aspects in the practical activity of the state authorities of Ukraine aimed at combating corruption, as well as in the development of normative legal acts aimed at reducing the impact of corruption in public administration.
It is emphasized that Ukraine needs to develop its own anti-corruption model, which aims at: increasing transparency of activities of state bodies, respect for human and citizen's rights and freedoms, creating conditions for economic development, ensuring European social standards and welfare of the population, reducing corruption in Ukraine and eliminating corruption the reasons and conditions for it, the openness and transparency of decision-making and publicity in the media, public polling and discussion of ed their acceptance. However, it is clear from Chinese experience that a combination of preventive measures and real tough methods of punishment for corruption must be achieved in order to achieve certain anti-corruption outcomes.

Keywords: anti-corruption policy; anti-corruption strategy; state; public administration; corruption; anti-corruption.

References

1. Andryanov, V.D. (2011), Biurokratyia, korruptsyia y effektyvnost' hosudarstvennoho upravlenyia: ystoryia y sovremennost' [Bureaucracy, corruption and the effectiveness of public administration: history and modernity], Volters Kluver, Moscow, Russia.
2. Vdovychenko, Ye.V. (2016), “The essence of corruption, its principles and properties (philosophical context)”, Aktual'ni problemy filosofii ta sotsiolohii, vol. 9, pp. 15-19.
3. Hruzynov, Y.Y. (2017), “The concept of "Chinese nation" in the concept of "Chinese dream"”, Elektronnoe nauchnoe yzdanye Al'manakh Prostranstvo y Vremia, vol. 1, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie–kitayskaya–natsiya–v–kontseptsii–kitayskoy–mechty (Accessed 25 Nov 2018).
4. Hudoshnykov, L. (2008), “Metamorphoses of public service in China”, Otechestvennye zapysky, vol. 3 (42), available at: http://china–inc.ru/news/metamorfozy_gosudarstvennoj_sluzhby_v_kitae/2015–10–11–399 (Accessed 25 Nov 2018).
5. Zhylkybaev, S. (2018), “The historical dimension of anti-corruption in China”, available at: http://rabkor.ru/columns/analysis/2018/05/31/china–corruption/ (Accessed 25 Nov 2018).
6. Yvanov, N. (2009), “Corruption - a historical inevitability?”, Uholovnoe pravo, vol. 6, pp. 102-106.
7. Yvanova, L.A. (2014), “Anti-corruption experience in Asian countries”, Sledovatel', vol. 10, pp. 21-23.
8. Adamchyk, V.V. Adamchyk, M.V. and Badan, A.N. (2007), Ystoryia Kytaia [History of China], Minsk, Belorussia.
9. Lazareva, T.V. (2016), “PRC Law on National District Autonomy”, Ystoryia Kytaia s drevnejshykh vremen do nachala 21 veka [The history of China from ancient times to the beginning of the 21st century], Nauka, Moscow, Russia.
10. Makarov, A.V. and Zhukova, A.S. (2012), “The phenomenon of corruption in China and the reality of modern Russia: issues of improving the legislative framework”, Mezhdunarodnoe publychnoe y chastnoe pravo, vol. 2, available at: http://center–bereg.ru/m1052.html (Accessed 25 Nov 2018).
11. Maslov, A.A. (2010), Konfutsyj: prohulky s mudretsom [Confucius: walks with the sage], Krasnodar, Russia.
12. Mukoida, R.V. (2010), “Features of international experience in combating corruption”, Pivdennoukrains'kyj pravnychyj chasopys, vol. 2, pp. 54-56.
13. Ovchynskyj, V.S. (2011), “Dragon defeats corruption”, Nash sovremennyk, vol. 2, pp. 142-152.
14. Orlova, T.V. (2012), Vsesvitnia istoriia. Istoriia tsyvilizatsij [World History. History of civilizations], Kyiv, Ukraine.
15. wikipedia (2018), available at: https://uk.wikipedia.org (Accessed 25 Nov 2018).
16. Interfaks – Ukraina (2018), “China's economy ranks second in the world in 2017”, available at: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/490021.html (Accessed 25 Nov 2018).
17. Xinhua news (2018), available at: http://russian.news.cn (Accessed 25 Nov 2018).
18. VoxUkraine (2018), “China's economic growth under current conditions”, available at: https://voxukraine.org/uk/ekonomichne–zrostannya–kitayu–v–suchasnih–umovah/ (Accessed 25 Nov 2018).
19. Podol'ko, E. (2011), “The fight against corruption is a guarantee of China's prosperity”, Sledovatel', vol. 6 (158), pp. 56-59.
20. Smyrnova, L.N. (2014), “Features of the criminal process in corruption cases of China”, Pravo y upravlenye. 21 vek, vol. 2, pp. 67- 73.
21. Solovjov, V.M. (2011), “Combating Corruption and Bureaucracy: China's Experience”, Borot'ba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka), vol. 24, pp. 108-116.
22. Tavrovskyj, Yu. (2014), “The fight with the tiger”, Zavtra, vol. 50, available at: http://zavtra.ru/content/view/shvatka–s–tigrom/ (Accessed 25 Nov 2018).
23. Tavrovskyj, Yu.V. (2015), Sy Tszyn'pyn: Po stupeniam kytajskoj mechty [Xi Jinping: The Steps of the Chinese Dream], Eksmo, Moscow, Russia.
24. Tykhomyrov, S.A. (2013), “On some anti-corruption technologies in the People's Republic of China”, Advokat, vol. 5, pp. 47-52.
25. Troschynskyj, P.V. (2011), “The main directions of the fight against crime in modern China”, Zhurnal Problemy Dal'neho Vostoka, vol.2.– S. 99-111.
26. Troschynskyj, P.V. (2016), “Features of the legal regulation of the activities of prosecutors in modern China”, Zhurnal nauchnykh y prykladnykh yssledovanyj, vol. 7, pp. 44-46.
27. Chun, Yatu (2013), “The fight against corruption is gaining momentum”, Kytaj, vol. 8, pp. 17-19.
28. Chun', Yatu (2016), “Creating a reliable control system”, Kytaj, vol. 12, pp.19-21.
29. Ministry of Supervision of the People's Republic of China (2018), available at: http://english.gov.cn/state_council/2014/09/09/content_281474986284141.htm (Accessed 25 Nov 2018).

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 1049

Відомості про авторів

В. В. Нонік

Житомирський державний технологічний університет,проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань

Valery Viktorovich Nonik

Zhytomyr State Technological UniversityVice-Rector for Scientific and Pedagogical Work legal and social issues

Як цитувати статтю

Нонік В. В. Антикорупційний досвід китаю: від імперських часів до сьогодення. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1499 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.6

Nonik, Valery Viktorovich (2018), “Anti-corruption experience of china, from imperial times to the present”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1499 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.