EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЯ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ
І. Ю. Родченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.30

УДК: 351:002.8

І. Ю. Родченко

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЯ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ

Анотація

У статті запропоновано низка пріоритетних напрямів вдосконалення системи державного управління на засадах теоретико-методологічного підґрунтя в контексті проведення реформи державного управління, зокрема: удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази; впровадження нових підходів до організації державної служби (кадрова політика); удосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців; створення матеріально-технічних умов; реформування системи управління державною службою; оптимізація структури і функцій державної влади; управління за результатами; стандартизація і регламентація; підвищення відкритості та підзвітності органів державної влади.
В контексті проведення реформи державного управління також важливим залишається подолання еволюційної неорганізованості, що передбачає виділення чотирьох можливих стратегій розвитку системи державного управління. Перша стратегія є найпростішою і природнішою. Це еволюційний розвиток системи державного управління України з подоланням постійно виникаючих її негараздів за принципом «латання дірок». Друга стратегія - це еволюційний розвиток системи державного управління України, виходячи з існуючого її стану з орієнтацією на сучасний європейський рівень вимог до таких систем та на якість їх характеристик. Третя стратегія - це еволюційний розвиток системи державного управління України, виходячи з потреб суспільної практики, орієнтуючись на розвиток суспільства, всіх його сфер, галузей, регіонів, територій та відносин за принципом «стратегія визначає структуру». Четверта стратегія - це еволюційний розвиток системи державного управління України за принципом «випереджаючого управління», тобто з постійним відслідковування нових тенденцій як у системах державного управління передових країн світу, так і потреб вітчизняного суспільного управління та запровадження відповідних змін у власній моделі системи державного управління та практиці її застосування.

Ключові слова: державне управління; система держаного управління; вдосконалення; пріоритетні напрями; реформа.

Література

1. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко. - К. : ВПЦ АМУ, 2011. – 340 с.
2. Методологія державного управління : словник-довідник // укладачі : В. Д. Бакуменко (кер. автор. кол.), Д. О. Безносенко, С. В. Бутівщенко та ін. Київ : Вид-во НАДУ. 2004. 94 с.
3. Родченко І. Ю. Засоби та моделі-підходи до вдосконалення механізмів самовпорядкування в системі державного управління України / І.Ю. Родченко // Публічне урядування : збірник. — № 5 (10) — грудень 2017. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2017. - С. 236-247.
4. Серьогін С. М. Державний службовець у відносинах між владою і суспільством : Моногр. / С. М. Серьогін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2003. – 456 с.
5. Червякова О.В. Механізми трансформації державного управління в умовах суспільних змін : Монографія / Червякова О.В. – К. : ТОВ «НВП» Інтерсервіс», 2015. – 390 с.
6. Rodchenko I., The self-regulation mechanisms development in the system of public administration as a subject of research. Innovations in science and education: challenges of our time / Collection of scientific papers; еdited by Maryna Dei, Olha Rudenko. 2 Issue. London: IASHE, 2017. pp. 179-182.
7. Rodchenko I., The approach to the disclosure of the self-ordering phenomenon in public administration. European Science : Scientific jornal. Podhajska : European Institute of Further Education, 2017. pp. 126-131.

Igor Rodchenko

PRIORITY AREAS FOR IMPROVING THE PUBLIC ADMINISTRATION: SCIENTIFIC AND PRACTICAL RECOMMENDATIONS IN THE CONTEXT OF REFORM

Summary

The article proposes a number of priority directions improvement the public administration system on the basis of theoretical and methodological basis in the context of public administration reform, in particular: improvement the legislative and regulatory framework; introduction of new approaches to the civil service organization (personnel policy); improving the training, retraining and training of civil servants; creation of logistical conditions; reform of the civil service management system; optimization of the structure and functions state power; results management; standardization and regulation; increasing the openness and accountability of public authorities.
In the context of public administration reform, it is also important to overcome evolutionary disorganization, which involves identifying four possible strategies for the public administration development. The first strategy is the simplest and most natural. This is an evolutionary development the public administration system in Ukraine with overcoming its ever-present problems on the principle of "patching holes". The second strategy is the evolutionary development the public administration system in Ukraine, based on its current state, focusing on the current European level of requirements for such systems and on the quality of their characteristics. The third strategy is the evolutionary development the public administration system in Ukraine, based on the needs of public practice, focusing on the society development, all its spheres, industries, regions, territories and relations on the principle of "strategy defines structure". The fourth strategy is the evolutionary development the public administration system in Ukraine based on the principle of "forward management", that is, with constant monitoring of new trends both in public administration systems of the advanced countries of the world and the needs of domestic public administration and the introduction of appropriate changes in their own model of public administration and practice of its application.

Keywords: public administration; public administration system; improvement; priority areas; reform.

References

1. Bakumenko, V. D. (2011), Derzhavno-upravlinsʹki rishennya : Navchalʹnyy posibnyk [State-administrative decisions], AMU, Kyiv. [in Ukrainian].
2. Metodolohiya derzhavnoho upravlinnya : slovnyk-dovidnyk [Methodology of Public Administration: dictionary-directory] (2004), compilers: Bakumenko, V.D. (lead author of the book), Beznosenko, D.O. Butyshchenko, S.V. and others. NAPA, Kyiv, pp. 94. [in Ukrainian].
3. Rodchenko, I. YU. (2017), Zasoby ta modeli-pidkhody do vdoskonalennya mekhanizmiv samovporyadkuvannya v systemi derzhavnoho upravlinnya Ukrayiny [Means and Models-Approaches to Improvement of Self-Regulation Mechanisms in the Public Administration System of Ukraine], № 5 (10), pp. 236-247. [in Ukrainian].
4. Seriogin, S.M. (2003), Derzhavnyy sluzhbovetsʹ u vidnosynakh mizh vladoyu i suspilʹstvom [Public servant in relations between government and society], DRIDU NADU, Dnipropetrovsk. [in Ukrainian].
5. Chervyakova, O.V. (2015), [The Public Administration Mechanisms Transformation in the Conditions of Public Change], NVP "Interservice" LLC, Kyiv. [in Ukrainian].
6. Rodchenko, I. (2017), The self-regulation mechanisms development in the system of public administration as a subject of research. Innovations in science and education: challenges of our time / Collection of scientific papers; еdited by Maryna Dei, Olha Rudenko. 2 Issue. London: IASHE, pp. 179-182.
7. Rodchenko, I. (2017), The approach to the disclosure of the self-ordering phenomenon in public administration. European Science : Scientific jornal. Podhajska : European Institute of Further Education, pp. 126-131.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1003

Відомості про авторів

І. Ю. Родченко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адмініструванняМіжрегіональної академії управління персоналом

Igor Rodchenko

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Public Administration Department in the Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0003-1240-761X

Як цитувати статтю

Родченко І. Ю. Пріоритетні напрями вдосконалення системи державного управління: науково-практичні рекомендація в контексті реформи. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1497 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.30

Rodchenko, Igor (2019), “Priority areas for improving the public administration: scientific and practical recommendations in the context of reform”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1497 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.