EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАКТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ САМОВПОРЯДКУВАННЯ В СИСТЕМІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
І. Ю. Родченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.31

УДК: 351:002.8

І. Ю. Родченко

ПРАКТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ САМОВПОРЯДКУВАННЯ В СИСТЕМІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті визначено практичні інструменти самовпорядкування в системі механізмів державного управління, серед яких «законодавче та нормативно-правове забезпечення самовпорядкування» охоплює всі правові акти та документи, що забезпечують створення та регулювання правового поля самовпорядкування у системі державного управління України; «стратегічне планування» призводить до розроблення численних державних, галузевих, регіональних, місцевих стратегій розвитку, стратегій діяльності центральних органів виконавчої влади тощо; «розроблення та впровадження державної політики» передбачає розроблення узгоджених планів дій уряду в різних суспільних сферах, галузях, відносинах; «програмно-цільове проектування розвитку (національне, загальнодержавне, державне, регіональне, місцеве)» зорієнтовано на виділення різнорівневих пріоритетних проблем державного управління та вирішення їх за допомогою відповідних програм; «державне та місцеве бюджетування» головний у ресурсному механізмі розвитку для системі державного управління; «функціонально-структурне проектування» у системі державного управління є класичним засобом формування та розбудови різних інститутів та органів влади; «державне регулювання» визначає та підтримує певні умови функціонування системи державного управління в цілому та її окремих елементів зокрема; «державний контроль» (з’ясування стану виконання завдань та вирішення проблем) та «державний моніторинг» (збирання та первинне оцінювання релевантної інформації) укупі забезпечують реалізацію функції контролю у системі державного управління; «забезпечення сталого розвитку» спрямовано на дотримання розвитку держави, її регіонів та галузей економіки, інших територій за концепцією сталого розвитку; «впровадження кращого зарубіжного досвіду» завжди був актуальним й набуває особливої актуальності в контексті європейської інтеграції України; «європейська інтеграція» покликано гарантувати таке наближення, оскільки передбачає суттєву допомогу передових країни світу на цьому шляху; «впровадження моделі доброго врядування» «Good Governance», фактично, є засобом сучасного оновлення моделі системи державного управління в Україні та приведення її до європейських стандартів; «адміністративне реформування» є класичним засобом приведення структури державних органів виконавчої влади у відповідність функціональним потребам суспільства, а також підвищення ефективності системи державного управління; а також «реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування» є окремим елементом адміністративного реформування й покликаний, з одного боку, привести систему таких служб у відповідність потребам системи державного управління, а, з другого боку, підвищити ефективність та результативність діяльності цих служб.

Ключові слова: державне управління; механізми державного управління; самовпорядкування; практичні інструменти самовпорядкування; система механізмів державного управління.

Література

1. Бакуменко В. Д., Червякова О.В. Чинник самоорганізаційної спроможності розвитку соціальної системи та його врахування в процесах управління. Науковий вісник АМУ. Серія : Управління. 2013. № 1 (23). С. 15-24.
2. Древаль Ю. Д. Синергетика і наука державного управління (на прикладі дослідження органів народного представництва). Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2008. N4. С.14-21.
3. Квітка С. А. Синергетика глобалізації та державне управління: методологічні аспекти. Аспекти публічного управління. 2015. № 3. С. 13-18.
4. Макаренко М. В. Синергетичний підхід в управлінні формуванням конкурентних переваг регіону. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2011. № 22. С. 44-49.
5. Нижник Н. Синергетичні основи оптимізації державного управління / Н. Нижник, В. Олуйко, І. Черленяк. Вісник НАДУ. 2003. № 3. С. 5 – 14.
6. Олійченко І. М., Дітковська М. Ю. Самоорганізація і синергетика в системі інформаційного забезпечення органів державної влади. Вісник Чернігівського державного технологічного університету : Серія: Економічні науки. 2012. №1 (56) 2012. C. 309-314.
7. Парубчак І. О. Організація та управління розвитком гуманітарної сфери держави на основі концепції синергетичої парадигми. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2015, № 1. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/index/zmist_2015_1/0-18.
8. Письменний І. В. Формування та реалізація синергетичного потенціалу публічного управління в умовах суспільних трансформацій : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. Київ, 2014. 36 с.
9. Помаза-Пономаренко А. Л. Синергетика як новітній методологічний підхід до державного управління регіональним розвитком у контексті безпеки. Інвестиції : практика та досвід, ¬ 2015, № 15. С. 82-87.
10. Пригожин А. И. Дезорганизация : причины, виды, преодоление. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. 402 с.
11. Хакен Г. Синергетика. [Перевод с английского В. И. Емельянова под ред. Ю. Л. Климонтовича и С. М. Осовца]. Москва : Мир, 1980. 404 с.

Igor Rodchenko

PRACTICAL INSTRUMENTS OF SELF-ORGANIZATION IN THE PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISMS SYSTEM

Summary

The article identifies practical instruments of self-organization in the public administration mechanisms system, among which "legislative and regulatory support for self-government" covers all legal acts and documents that ensure the creation and regulation in the legal field of self-government in the public administration system of Ukraine; "strategic planning" leads to the development of numerous state, sectoral, regional, local development strategies, strategies of activity of central executive bodies, etc.; «development and implementation of state policy» implies the coordinated plans development of public administration action in various public spheres, industries, relations; «program-targeted development planning (national, state, regional, local)» is oriented to the allocation of multi-level priority problems in public administration and solving them by means of appropriate programs; “state and local budgeting” is the main resource in the development mechanism for the public administration system; "functional and structural design" in the public administration system is a classic means of formation and development of various institutions and authorities; “state regulation” defines and maintains certain conditions for the functioning of the public administration system as a whole and its individual elements in particular; “state control” (clarifying the status of tasks and problem solving) and “state monitoring” (gathering and initial evaluation of relevant information) together ensure the implementation of the control function in the public administration; “ensuring sustainable development” is aimed at maintaining the development of the state, its regions and industries, other territories according to the concept of sustainable development; "introduction of the best foreign experience" has always been relevant and becomes especially relevant in the context of Ukraine's European integration; "European integration" is intended to guarantee such an approximation, since it requires substantial assistance from the world's leading countries along the way; "implementation of the good governance model" "Good Governance" is, in fact, a means of modern updating of the model of public administration system in Ukraine and bringing it to European standards; “administrative reform” is a classic means of bringing the structure of state executive bodies in line with the functional needs of society, as well as improving the efficiency of the public administration system; as well as “reform of the civil service and service in local self-government bodies” is a separate element of administrative reform and aims to bring the system of such services in line with the needs of the public administration system, and, on the other, to increase the efficiency and effectiveness of these services.

Keywords: public administration; mechanisms of public administration; self-government; practical instruments of self-government; public administration mechanisms system.

References

1. Bakumenko, V. D. Chervyakova, O.V. (2013), "The factor of self-organizational capacity of social system development and its inclusion in the processes of management", Naukovyy visnyk AMU. Seriya : Upravlinnya, № 1 (23), pp. 15-24. [in Ukrainian].
2. Dreval, YU. D. (2008), "Synergetics and public administration science (on the example of the study the bodies of the national representation", Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny. vol. 4, pp. 14-21. [in Ukrainian].
3. Kvitka, S. A. (2015), "Synergetics of globalization and public administration: methodological aspects", Aspekty publichnoho upravlinnya, vol. 3, pp. 13-18. [in Ukrainian].
4. Makarenko, M. V. (2011), "Synergistic approach in managing the formation of competitive advantages of the region", Visnyk Pryazovsʹkoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky, vol. 22, pp. 44-49. [in Ukrainian].
5. Nyzhnyk, N. Oluyko, V. Cherlenyak, I. (2003), "Synergetic bases of public administration optimization", Visnyk NADU, vol. 3, pp. 5-14. [in Ukrainian].
6. Oliychenko, I. M. Ditkovsʹka, M. YU. (2012), "Self-organization and synergetics in the system of information support of state authorities", Visnyk Chernihivsʹkoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu: Seriya: Ekonomichni nauky, vol. 1 (56), pp.309-314. [in Ukrainian].
7. Parubchak, I. O. (2015), "Organization and management of the humanitarian sphere development of the state based on the synergetic paradigm concept", Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya i mistsevoho samovryaduvannya. vol. 1, available at : http://el-zbirn-du.at.ua/index/zmist_2015_1/0-18. [in Ukrainian].
8. Pysʹmennyy, I. V. “Formation and realization of synergetic potential in public management in the conditions of social transformations”, Abstract of doctor dissertation, Public Administration, Kyiv. [in Ukrainian].
9. Pomaza-Ponomarenko, A. L. (2015), "Synergetics as the latest methodological approach to public administration of regional development in the context of security", Investytsiyi : praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 82-87. [in Ukrainian].
10. Prigogine, A.I. (2007), Dezorganizatsiya : prichiny, vidy, preodoleniye [Disorganization: causes, types, overcoming], Alpina Business Books, Moscow. [in Russia].
11. Hacken, G. (1980), Synerhetyka : perevod s anhlyyskoho V. Y. Emelʹyanova pod red. YU. L. Klymontovycha y S. M. Osovtsa [Synergetics : translation from the English Emelyanov, V.I. under ed. Klimontovich, Yu. L. and Osovets, S. M.],World, Moscow. [in Russia].

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 852

Відомості про авторів

І. Ю. Родченко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адмініструванняМіжрегіональної академії управління персоналом

Igor Rodchenko

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Public Administration Department in the Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0003-1240-761X

Як цитувати статтю

Родченко І. Ю. Практичні інструменти самовпорядкування в системі механізмів державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1496 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.31

Rodchenko, Igor (2018), “Practical instruments of self-organization in the public administration mechanisms system”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1496 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.