EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ РОЗВИТКУ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
І. Ю. Родченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.27

УДК: 351:002.8

І. Ю. Родченко

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ РОЗВИТКУ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті досліджено проблемні питання розвитку системи державного управління, в основу якого покладено методологічний підхід, що включає: інституційний, функціональний та еволюційний розвиток.
До інституційної частини розвитку системи державного управління віднесемо моделі суб’єкт-суб’єктної взаємодії на рівнях вищих, центральних та місцевих органів державної влади, а також в моделях суб’єкт-об’єктної взаємодії між ними. Найбільш суттєвими проблемними питаннями інституційного характеру є: розмежування повноважень між гілками влади; адміністративне реформування структури уряду; розмежування суспільних сфер управління між центральними органами державної влади; адміністративне реформування структури центральних органів виконавчої влади; розмежування територіальних сфер управління між місцевими органами державної влади; адміністративно-територіальне реформування; формування та реалізації структури владної ієрархії; адміністративне реформування структури владної ієрархії.
До функціональної частини розвитку системи державного управління віднесемо моделі суб’єкт-об’єктної взаємодії «система державної влади – суспільні сфери, галузі та відносини». Основними проблемними питаннями у функціональній частині є: формування та реалізації державних політик в різних сферах суспільства; формування та реалізації національних проектів; формування та реалізації державних цільових програм; державне бюджетування.
До еволюційної частини розвитку системи державного управління віднесемо те, що реалізуються в моделі суб’єкт-об’єктної взаємодії «система державної влади – створення умов суспільного розвитку». Основними проблемними питаннями в еволюційній частині є: стратегічне управління та планування; реалізація державних програм соціально-економічного розвитку; проведення економічних і соціальних реформ та перетворень.

Ключові слова: державне управління; система держаного управління; розвиток; проблемні питання.

Література

1. Авер’янов В. Б. Адміністративна реформа та правова наука. Право України. 2002. № 3. С. 20 – 23.
2. Бакуменко В. Д., Надолішній П. І., Їжа М. М., Арабаджи Г. І. Державне управління : основи теорії, історія і практика : навчальний посібник. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. 394 с
3. Бортейчук Р. Ю. Механізми реалізації стратегічного управління в діяльності органів державної влади : автореф. дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Р. Ю. Бортейчук; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 2012. - 20 с.
4. Войтович Р. В. Вплив глобалізації на систему державного управління : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02. Київ, 2009. 36 с.
5. Державне управління : словник-довідник / за заг. ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. Київ : Вид-во УАДУ, 2002. 228 с.
6. Деякі питання упорядкування структури Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України 18.08.2017 р. № 644. URL : https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/644-2017-%D0%BF (дата звернення 09.11. 2018).
7. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. // за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.
8. Кравчук І. В. Теоретико-методологічні засади оцінювання державної політики в Україні : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 Київ, 2015. 36 с.
9. Методологія державного управління : словник-довідник // укладачі : В. Д. Бакуменко (кер. автор. кол.), Д. О. Безносенко, С. В. Бутівщенко та ін. Київ : Вид-во НАДУ. 2004. 94 с.
10. Нижник Н. Р. Проблеми сьогодення державного управління в Україні Університетські наукові записки.2007.№ 3 (23). С. 14-19.
11. Николис Г. Самоорганизация в неравновесных системах. От диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации. Москва : Мир, 1979. 512 с.
12. Орел М. Г. Адміністративне реформування в Україні в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01. Київ, 2008. 20 с.
13. Писаренко В. П. Організаційно-правові засади електронного документування в діяльності органах публічної влади : автореф. дис... докт. наук з держ. упр. : 25.00.02. Харків, 2013. 36 с.
14. Положення про директорат стратегічного планування та європейської інтеграції : наказ Міністерства культури України від 11.09.2017 р. N 742/0/17- URL : http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245281927
15. Понкин И. В. Теория девиантологии государственного управления : Неопределённости, риски, дефекты, дисфункции и провалы в государственном управлении. Москва : Буки-Веди, 2016. 250 с.
16. Попов С. А. Нововведення в системі органів публічної влади: стратегічний підхід : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. : Київ, 2015. 36 с.
17. Поспєлова Т. В. Державне управління людським розвитком в умовах трансформації українського суспільства : автореф. дис... д-ра. наук з держ. упр. : 25.00.02. Київ, 2013. 36 с.
18. Пригожин А. И. Дезорганизация : причины, виды, преодоление. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. 402 с.
19. Примуш Р. Б. Інноваційне управління персоналом органів державної влади в Україні : автореф. дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03. Київ, 2015. 20 с.
20. Пухкал О. Г. Модернізація системи державного управління в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01. Київ, 2011. 36 с.
21. Сорока С. В. Механізми взаємодії вищих органів державної влади України в процесі реалізації управлінських функцій : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02. Миколаїв, 2013. 36 с.
22. Федорук А. М. Трансформація регіональної політики України в контексті євроінтеграційних процесів : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Донецьк, 2012. 20 с.
23. Хакен Г. Синергетика / перевод с английского В. И. Емельянова под ред. Ю. Л. Климонтовича и С. М. Осовца. Москва : Мир, 1980. 404 с.
24. Червякова О. В. Розвиток механізмів трансформації державного управління в контексті суспільних змін : автореф. дис... докт. наук з держ. упр. : 25.00.02. Київ, 2016. 36 с.

Igor Rodchenko

ANALYSIS OF PROBLEMATIC ISSUES THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM DEVELOPMENT

Summary

The article explores the problematic issues of the public administration system development, which reiterates a methodological approach, including: institutional, functional and evolutionary development.
The institutional part of the public administration system development includes subject-subject interaction models at the levels of higher, central and local state authorities, as well as models of subject-object interaction between them. The most significant institutional issues are: the separation of powers between branches of power; administrative reform in the government structure; demarcation in public spheres of management between central bodies of state power administrative reform in the structure of central executive bodies; delimitation in territorial spheres of management between local state authorities; administrative-territorial reforming; formation and realization in the structure of the power hierarchy; administrative reform in the structure of the power hierarchy.
The functional part of the public administration system development includes the models of subject-object interaction "the system of state power - public spheres, industries and relations". The main problematic issues in the functional part are: formation and implementation of state policies in different society spheres; formation and implementation of national projects; formation and implementation of state target programs; state budgeting.
The evolutionary part of the public administration system development includes what is implemented in the model of subject-object interaction "the system of state power - creating conditions for social development". The main issues in the evolutionary part are: strategic management and planning; implementation of state programs of socio-economic development; conducting economic and social reforms and transformations.

Keywords: public administration; public administration system; development; problematic issues.

References

1. Averyanov, V.B. (2002), “Administrative reform and legal science”, Administratyvna reforma ta pravova nauka. Pravo Ukrayiny. vol. 3, pp. 20-23. [in Ukrainian].
2. Bakumenko, V. D. Nadolishniy, P. I. Yizha, M. M. and Arabadzhy H. I. (2009), Derzhavne upravlinnya : osnovy teoriyi, istoriya i praktyka [The Fundamentals of Theory, History and Practice], ORIDU NADU, Odesa. [in Ukrainian].
3. Bortyachuk, R. Yu. (2012), “Mechanisms of realization of strategic management in the activity of state authorities”, Abstract of candidate dissertation, Public Administration, Kyiv. [in Ukrainian].
4. Voitovich, R.V. (2009), “Influence of globalization on the system of public administration”, Abstract of doctor dissertation, Public Administration, Kyiv. [in Ukrainian].
5. Derzhavne upravlinnya : slovnyk-dovidnyk [Public administration: dictionary-directory], (2002), for colleges. edit.: Knyazev, V.M. and Bakumenko, V.D. UADU, Kyiv. [in Ukrainian].
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some issues of streamlining the structure of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine, the apparatus of ministries and other central executive bodies", available at : https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/644-2017-%D0%BF (Accessed 09 Nov 2018). [in Ukrainian].
7. Kravchuk, I.V. (2015), “Theoretical and Methodological Principles of Valuation of State Policy in Ukraine”, Abstract of doctor dissertation, Public Administration, Kyiv. [in Ukrainian].
8. Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia / uklad. : Yu. P. Surmin, V. D. Bakumenko, A. M. Mykhnenko ta in. ; za red. Yu. V. Kovbasiuka, V. P. Troshchynskoho, Yu. P. Surmina, Kyiv : NADU, 2010. 820 p.
9. Metodolohiya derzhavnoho upravlinnya : slovnyk-dovidnyk [Methodology of Public Administration: dictionary-directory] (2004), compilers: Bakumenko, V.D. (lead author of the book), Beznosenko, D.O. Butyshchenko, S.V. and others. NAPA, Kyiv, pp. 94. [in Ukrainian].
10. Nyzhnik, N.R. (2007), Problems of Present State Administration in Ukraine, Universytetski naukovi zapysky, vol. 3 (23), pp. 14-19. [in Ukrainian].
11. Nikolis, G. (1979), [Self-organization in nonequilibrium systems. From dissipative structures to order through fluctuations], World, Moscow. [in Russia].
12. Orel, M.G. (2008), “Administrative reform in Ukraine in the conditions of globalization: theoretical and methodological aspect”, Abstract of candidate dissertation, Public Administration, Kyiv. [in Ukrainian].
13. Pisarenko, V.P. (2013), “Organizational and legal principles of electronic documentation in the work of public authorities”, Abstract of doctor dissertation, Public Administration, Kharkiv. [in Ukrainian].
14. Ministry of Culture of Ukraine (2017), “Regulation on the Directorate for Strategic Planning and European Integration”, available at: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245281927 [in Ukrainian].
15. Ponkin, I.V. (2016), Teoryia devyantolohyy hosudarstvennoho upravlenyia : Neopredelionnosty, rysky, defekty, dysfunktsyy y provaly v hosudarstvennom upravlenyy. [Theory of deviantology of public administration: Uncertainties, risks, defects, dysfunctions and failures in public administration], Buki-Vedi, Moscow. [in Russia].
16. Popov, S.A. (2015), “Innovation in the system of public authorities: a strategic approach”, Abstract of doctor dissertation, Public Administration, Kyiv. [in Ukrainian].
17. Pospelova, T.V. (2013), “Public administration of human development in the conditions of transformation of Ukrainian society”, Abstract of doctor dissertation, Public Administration, Kyiv. [in Ukrainian].
18. Prigogine, A.I. (2007), Dezorganizatsiya : prichiny, vidy, preodoleniye [Disorganization: causes, types, overcoming], Alpina Business Books, Moscow. [in Russia].
19. Prymush, R. B. (2015), “Innovative personnel management of public authorities in Ukraine”, Abstract of candidate dissertation, Public Administration, Kyiv. [in Ukrainian].
20. Puhkal, O. G. (2011), “Modernization of the system of public administration in the context of the development of civil society in Ukraine”, Abstract of doctor dissertation, Public Administration, Kyiv. [in Ukrainian].
21. Soroka, S.V. (2013), “Mechanisms of interaction of the highest bodies of state power of Ukraine in the process of realization of managerial functions”, Abstract of doctor dissertation, Public Administration, Mykolaiv. [in Ukrainian]..
22. Fedoruk, A.M. (2012), “Transformation of the regional policy of Ukraine in the context of European integration processes”, Abstract of candidate dissertation, Public Administration, Donetsk. [in Ukrainian].
23. Hacken, G. (1980), Synerhetyka : perevod s anhlyyskoho V. Y. Emelʹyanova pod red. YU. L. Klymontovycha y S. M. Osovtsa [Synergetics : translation from the English Emelyanov, V.I. under ed. Klimontovich, Yu. L. and Osovets, S. M.],World, Moscow. [in Russia].
24. Chervyakova, O. V. (2016), “Development of mechanisms of transformation of public administration in the context of social changes”, Abstract of doctor dissertation, Public Administration, Kyiv. [in Ukrainian].

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1614

Відомості про авторів

І. Ю. Родченко

кандидат наук з державного управління,доцент кафедри публічного адмініструванняМіжрегіональної академії управління персоналом

Igor Rodchenko

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Public Administration Department in the Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0003-1240-761X

Як цитувати статтю

Родченко І. Ю. Аналіз проблемних питань розвитку у системі державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1495 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.27

Rodchenko, Igor (2018), “Analysis of problematic issues the public administration system development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1495 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.27

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.