EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРА САМООРГАНІЗАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН В ДЕРЖАВНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ
О. В. Білозір

УДК: 316.4.

О. В. Білозір

СТРУКТУРА САМООРГАНІЗАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН В ДЕРЖАВНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ

Анотація

Зазначено, що диференціювати ієрархії, ринки і соціальну самоорганізацію як специфічні способи керівництва і контролю (управління), про них слід думати як «ідеальні типи». Насправді, взаємодія не завжди має «прозорий» характер, майже завжди існують перекривання між секторами, які, вважає Т. В. Маматова, можна назвати «сірими зонами» . Ці перекривання можуть стати проблемою або навіть небезпекою для громадянського суспільства, якщо вони стануть домінуючими і непрозорими. У деяких країнах, включаючи Україну, держава і державні посадові особи мають значну частку у власності (чиновники є членами рад директорів найбільших акціонерних компаній, а держава володіє значним числом неприватизованих підприємств або значними пакетами акцій). В принципі, державні доходи повинні складатися з податків і митних зборів, але не з часткою в продуктивному секторі.
Визначено, що для України проблема «сірих зон» стоїть дуже гостро, оскільки ту ж корупцію можна витлумачити як свого роду «перекривання». Корупція перетворилася в стійку систему відносин, розгалужених контрактів між державними службовцями та підприємцями, які не зводяться до простого обміну послугами. Ряд авторів вважає, що ці відносини передбачають взаємну тактичну і стратегічну підтримку в рамках тривалої співпраці, при цьому окремий чиновник по відношенню до відповідного підприємцю все більш починає виступати в ролі партнера по бізнесу. Результатом такого симбіозу стала неефективність національної економіки на макрорівні, оскільки втрати суспільства багаторазово перевищують ті вигоди, які отримують від підтримки таких відносин конкретні фірми і конкретні чиновники. Природно, що певні рішення в соціальній політиці також приймаються в результаті лобіювання їх великим бізнесом.
Запропоновано державну вертикаль (ієрархія), ринковий обмін і соціальну самоорганізацію (добровільної дії) доповнити баланс один одного. Соціальна самоорганізація - один наріжний камінь у цій системі, але не головний або єдиний. Друга умова пов'язана з неминучими перекривання сфер держави, ринків і соціальної самоорганізації. Ці перекривання повинні бути обмежені, прозорі і керовані. По-третє, формалізовані структури організацій, що є державною бюрократією, галузями промисловості або неурядовими організаціями, повинні так чи інакше бути збалансовані неофіційними соціальним контролем громадян в повсякденному житті, громадян, які активно зацікавлені в реалізації як своїх прав, так і своїх громадянських обов'язків.

Oksana Bilozir

THE STRUCTURE OF SELF-ORGANIZATION OF PARTNER RELATIONS IN STATE SOCIAL POLICY

Summary

It is stated that to differentiate hierarchies, markets and social self-organization as specific ways of leadership and control (management), they should be thought of as "ideal types". In fact, the interaction does not always have a "transparent" character, there is almost always an overlap between sectors, which, according to TV Mamatov, can be called "gray zones". These overlaps can be a problem or even a danger to civil society if they become dominant and opaque. In some countries, including Ukraine, the state and state officials have a significant share of ownership (officials are members of the boards of directors of the largest joint-stock companies, and the state owns a large number of non-privatized enterprises or significant stakes). In principle, government revenues should consist of taxes and duties, but not a share in the productive sector.
It is determined that for Ukraine the problem of “gray areas” is very acute, since the same corruption can be interpreted as a kind of “overlap”. Corruption has turned into a stable system of relationships, extensive contracts between civil servants and entrepreneurs, which do not come down to a simple exchange of services. A number of authors believe that these relationships imply mutual tactical and strategic support in the framework of long-term cooperation, with the individual official increasingly becoming a business partner in relation to the respective entrepreneur. The result of this symbiosis was the inefficiency of the national economy at the macro level, since the losses of society far exceed the benefits that particular firms and specific officials receive from maintaining such relations. Naturally, certain decisions in social policy are also made as a result of lobbying their big business.
It is suggested that the state vertical (hierarchy), market exchange and social self-organization (voluntary action) complement each other's balance. Social self-organization is one cornerstone in this system, but not the main or the only one. The second condition is related to the inevitable overlapping of spheres of the state, markets and social self-organization. These overlaps should be limited, transparent and manageable. Third, the formalized structures of organizations, which are state bureaucracy, industries or non-governmental organizations, must be balanced in one way or another by the informal social control of citizens in everyday life, citizens who are actively interested in the exercise of both their rights and their civic responsibilities. ulcers.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 700

Відомості про авторів

О. В. Білозір

кандидат юридичних наук,доцент кафедри публічного адмініструванняМіжрегіональної академії управління персоналом

Oksana Bilozir

PhD, Associate Professor, Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Білозір О. В. Структура самоорганізації партнерських відносин в державній соціальній політиці. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1493 (дата звернення: 25.06.2024).

Bilozir, Oksana (2018), “The structure of self-organization of partner relations in state social policy”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1493 (Accessed 25 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.