EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ В КРАЇНІ
О. В. Білозір

УДК: 316.4.

О. В. Білозір

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ В КРАЇНІ

Анотація

Зазначено, що плюралістичний підхід стверджує, що влада в суспільстві не може належать будь-якої однієї групи. Різні групи розглядаються як життєво необхідні для демократії і стабільності, так як вони поділяють влада і запобігають, використовуючи компроміси, переважання впливу якої-небудь однієї групи або класу. Держава встановлює баланс між різними інтересами і стежить за тим, щоб політичні рішення враховували різні думки, висловлені групами жителів (виборців). Що стосується роботи в спільнотах, то їй пропонується роль активної підтримки та заохочення участі в політичних і адміністративних процесах, а також засоби підвищення доступності та контролю за якістю послуг для населення. Роль роботи в спільнотах - допомогти різним групам подолати проблеми, з якими вони зустрічаються в умовах спільного (сусідського) проживання, через взаємну підтримку, спільну діяльність і спробу забезпечити їх членів кращими послугами.
Визначено, що велику зайнятість жінок роботою в спільнотах можна, звичайно, тлумачити як ще одну форму гноблення. На теоретичному рівні соціалістичний фемінізм доводить неадекватність марксистського структурного підходу в поясненні гноблення жінок. Використовується традиційний аргумент, що чоловіки отримують матеріальні вигоди від неоплачуваної домашньої роботи жінок і зацікавлені в збереженні такого становища. Проголошуючи, що «особисте є політичним», феміністки чинять тиск на політичні аспекти особистісних стосунків і вказують на необхідність зв'язку вдома, роботи і спільноти. Висвітлюючи важливість особистого досвіду, феміністська теорія стверджує, що поки жінки індивідуально відчувають (терплять) пригнічення, вони поділяють загальний інтерес, який неминуче впливає на сприйняття їх роботи і проблеми, над якими вони працюють. Однак інші автори зауважують, що загальні інтереси не повинні використовуватися для захисту утопічного ідеалу сестринства. Вони стверджують, що тендерні відмінності не можуть і не повинні бути мінімізовані, але, навпаки, можуть забезпечити стартову позицію для розвитку творчої діяльності щодо змін суспільних відносин.

Oksana Bilozir

THEORETICAL ASPECTS OF STATE INFLUENCE ON THE FORMATION OF THE SOCIAL COMMUNITY IN THE COUNTRY

Summary

It is stated that the pluralistic approach states that power in a society cannot belong to any one group. Different groups are seen as vital to democracy and stability, as they divide power and prevent, through compromises, the dominance of the influence of any one group or class. The state strikes a balance between different interests and ensures that political decisions take into account the different opinions expressed by groups of residents (voters). With regard to community work, it is offered the role of actively supporting and encouraging participation in political and administrative processes, as well as a means of increasing the accessibility and quality control of services to the general public. The role of community work is to help different groups overcome the problems they face in cohabitation, through mutual support, joint activities and an attempt to provide their members with better services.
It has been determined that the high employment of women in community work can, of course, be interpreted as another form of oppression. At the theoretical level, socialist feminism proves the inadequacy of the Marxist structural approach in explaining women's oppression. The traditional argument is that men receive material benefits from women's unpaid domestic work and are interested in maintaining this position. In declaring that "the personal is political", feminists put pressure on the political aspects of personal relationships and point to the need for communication at home, work and community. While highlighting the importance of personal experience, feminist theory states that while women individually experience (suffer) oppression, they share a common interest that inevitably influences the perception of their work and the problems they work on. However, other authors note that common interests should not be used to protect the utopian ideal of nursing. They argue that gender differences cannot and should not be minimized, but, on the contrary, can provide a starting point for the development of creative activity on changes in public relations.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 725

Відомості про авторів

О. В. Білозір

кандидат юридичних наук,доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом

Oksana Bilozir

PhD, Associate Professor, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Білозір О. В. Теоретичні аспекти державного впливу на формування соціальної спільноти в країні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1492 (дата звернення: 25.06.2024).

Bilozir, Oksana (2018), “Theoretical aspects of state influence on the formation of the social community in the country”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1492 (Accessed 25 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.