EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 10, 2017

УДК 316.4.

 

О. В. Білозір,

Кандидат юридичних наук,

доцент кафедри публічного адміністрування

Міжрегіональної академії управління персоналом

 

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

 

Oksana Bilozir,

PhD, Associate Professor, Department of Public Administration,

Interregional Academy of Personnel Management

 

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF FORMATION OF NATIONAL SOCIAL ORIENTED STATE POLICY

 

Зазначено, що незважаючи на критику поверхневих запозичень, німецькі автори зазначають, що робота з розвитку спільнот активізувала безліч громадських ініціатив. Можна сказати, що настала «політизація повсякденному житті», і політизація соціальної роботи. В урядових і політичних колах обговорювалася можливість участі громадян в прийнятті політичних рішень. Поява соціалістичних ідей в теоретичних роботах про спільнотах акцентувало проблеми рівності / нерівності індивідів і груп, і стимулювало розробку проектів реконструкції нетрів і гетто, реалізація яких повинна була йти спільно з жителями цих нетрів районів. Висновок, що робота в спільнотах робиться не для жителів, а разом з жителями, сприяв поширенню наступальних концепцій, які німецькі вчені назвали «комунальної соціальною роботою», орієнтованої на конфлікт.

Визначено, що досвід ряду західних країн, «розвиток громад» не тільки активізує солідарні ресурси місцевих громад, але має політичні наслідки, так як впливає на суспільну розстановку сил. Звичайно, соціальну політику не можна плутати з політикою в ширшому сенсі слова і підміняти політику нею. Вона може бути на передньому плані політичної діяльності, і в цьому полягає її перевага, оскільки населення зацікавлене в рішенні задач соціальної політики. Рішення задач соціальної політики на місцевому рівні, за участю зацікавлених груп населення може сприяти політичному навченню клієнтів, вести їх до більш активної участі в політичних рішеннях. Вона вказує, що і за яких умов може бути змінено, що може допомогти організувати регіональні і короткочасні акції. Само собою зрозуміло, що комунальна соціальна робота, орієнтована на конфлікт, часто виступає проти політики органів управління і фірм, які будують житло. Звичайно, така соціальна робота не завдає шкоди цим установам, але звідси виникає дилема лояльності соціальних працівників по відношенню до посадових осіб, з одного боку, і які потребують громадянам, з іншого боку.

 

It is noted that, despite criticism of superficial borrowing, German authors have noted that community development work has intensified many community initiatives. We can say that the "politicization of everyday life" and the politicization of social work have come. Government and political circles discussed the possibility of citizen participation in political decision-making. The emergence of socialist ideas in the theoretical works on communities emphasized the problems of equality / inequality of individuals and groups, and stimulated the development of projects for the reconstruction of slums and ghettos, the implementation of which had to go with the inhabitants of these slums areas. The conclusion that community work is done not with residents but with residents has contributed to the dissemination of offensive concepts, which German scholars have called "communal social work" focused on conflict.

It is determined that the experience of a number of Western countries, "community development" not only activates the solidarity resources of local communities, but has political consequences, as it affects the social distribution of forces. Of course, social policy cannot be confused with politics in the broad sense of the word, and it can be replaced by politics. It may be at the forefront of political activity, and this is its advantage, as the population is interested in solving social policy goals. Addressing social policy objectives at the local level, with the participation of interested groups of the population, can facilitate the political education of clients and lead them to participate more actively in political decisions. It indicates that and under what conditions it can be modified, which can help organize regional and short-term actions. It goes without saying that communal social work, focused on conflict, often opposes the policies of governing bodies and firms that build housing. Of course, such social work does not harm these institutions, but this raises the dilemma of the loyalty of social workers towards officials on the one hand, and the needy citizens on the other.

 

Ключові слова: соціально орієнтована, державна політика, політизація повсякденного життя, соціальна робота.

 

Keywords: socially oriented, state policy, politicization of everyday life, social work.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Теорії політичної участі радикального спрямування традиційно були орієнтовані на довготривалі та фундаментальні зміни в політичній, соціальній та економічній системах. Ці теорії дуже часто зв'язувалися з марксистською критикою капіталізму, проте в Великобританії критична традиція була пов'язана і з лейбористської партією і фабіанства. Фабіанство дотримувалося ідеї мирних політичних удосконалень через електоральну політику, і хоча розглядало добробут «як потенційний камінь спотикання на шляху до соціалізму», вважало, що баланс економічних і політичних сил в суспільстві можна досягти. Для концепцій організації спільноти, сприйнятих спочатку через призму ресурсів солідарності і взаємодопомоги, характерно, що істинними корінням такої роботи вважалися благодійні товариства. Тому панувало розуміння розвитку спільнот як планово-координаційного кошти підтримки благодійних громадських організацій. Але поступово громадська самоорганізація та розвиток стали обговорюватися як «специфічні стратегії соціально-економічного розвитку», як планування діяльності благодійних організацій за участю нужденного населення і як сила, що інтегрує коммуну.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Наукові дослідження, пов'язані із з'ясуванням особливостей структури самоорганізації партнерських відносин в державній соціальній політиці присвячені розглянуто в працях таких вітчизняних вчених як: в наукових роботах зарубіжних учених − А. Керолла, Д. Віндзора, М. Ван Марревійка, Р. Штойера, К. Девіса та ін.; українських дослідників − А. Базилюка, Р. Башняніна, Л. Безчасного, О. Беляєва, О. Білоруса, Л. Гончарука, В. Єгорова, В. Куценко, Е. Лібанової, О. Макарової, В. Матросова, С. Мірошника, С. Мочерного та ін.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

У даній статті є визначення особливостей, системних проблем та вивчення вітчизняний та іноземний досвід формування національної соціальної орієнтованої державної політики.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Автори Н.Базилев та М. Базилева, аналізуючи процес запозичення європейськими країнами у США ідей розвитку спільнот, в 1966 році у своїй роботі «Комуна і громадська робота» прийшли до п'яти тез [1, c.301]:

1. Методи «розвитку спільнот» не є специфічними методами соціальної роботи. Мова в більшій мірі йде про специфічну активності американських громадян. «Їх активність проявляється як в соціальній роботі, так і в церковному житті, в освіті дорослих, в охороні здоров'я, в шкільній освіті і навіть в економічному житті ».

2. Необхідно більше враховувати суспільні умови розвитку спільнот. Участь в них громадян ФРН обмежено через всеосяжних повноважень держави в галузі управління. Комунальна організація не повинна працювати там, де вже працюють інші особи.

3. Через поверхневого запозичення іноземних концепцій виникає небезпека, що комунальною організацією будуть керувати зовсім інші громадські сили суспільства, як неодноразово бувало в США.

4. Комунальна організація в США сходить до принципу дистанціювання американських громадян і від уряду і адміністрації, що являє собою особливий емоційний компонент, відсутній в ФРН.

5. Розвиток приміських «поселень середнього класу» призвело до концентрації на околицях міст груп населення, які живуть на низьку зарплату, обтяжені соціальними проблемами, які не мають ні сусідських відношенні, ні хорошого житла.

Незважаючи на критику поверхневих запозичень, німецькі автори зазначають, що робота з розвитку спільнот активізувала безліч громадських ініціатив. Можна сказати, що настала «політизація повсякденному житті», і політизація соціальної роботи. В урядових і політичних колах обговорювалася можливість участі громадян в прийнятті політичних рішень. Поява соціалістичних ідей в теоретичних роботах про спільнотах акцентувало проблеми рівності / нерівності індивідів і груп, і стимулювало розробку проектів реконструкції нетрів і гетто, реалізація яких повинна була йти спільно з жителями цих нетрів районів [2, c.17]. Висновок, що робота в спільнотах робиться не для жителів, а разом з жителями, сприяв поширенню наступальних концепцій, які німецькі вчені назвали «комунальної соціальною роботою», орієнтованої на конфлікт. Її ознаки німецькі вчені формулювали так:

- комунальна соціальна робота бере на себе роль посередника між людиною і суспільством, піклується про їх взаєморозуміння, організовує знедолених і захищає їх інтереси. Самоорганізація означає, що самі обділені громадяни, а не офіційні служби організовують свої акції. Соціальні служби працюють з такими, що потребують допомоги, а не замість них - «Орієнтація на конфлікт» не означає схильність до конфлікту, але і не означає уникнення конфлікту, коли він законний і корисний знедоленим [3, c.6]. Шкала наступальної комунальної соціальної роботи дуже широка: вона включає співпрацю, мирне врегулювання конфлікту, м'який тиск, жорстку конфронтацію в допустимих межах, громадянську непокору і насильницькі акції в формі заздалегідь прорахованих кроків (якщо вони не поставлять обділені соціальні групи населення поза законом).

Як показує досвід ряду західних країн, «розвиток громад» не тільки активізує солідарні ресурси місцевих громад, але має політичні наслідки, так як впливає на суспільну розстановку сил. Звичайно, соціальну політику не можна плутати з політикою в ширшому сенсі слова і підміняти політику нею. Вона може бути на передньому плані політичної діяльності, і в цьому полягає її перевага, оскільки населення зацікавлене в рішенні задач соціальної політики. Рішення задач соціальної політики на місцевому рівні, за участю зацікавлених груп населення може сприяти політичному навченню клієнтів, вести їх до більш активної участі в політичних рішеннях. Вона вказує, що і за яких умов може бути змінено, що може допомогти організувати регіональні і короткочасні акції. Само собою зрозуміло, що комунальна соціальна робота, орієнтована на конфлікт, часто виступає проти політики органів управління і фірм, які будують житло. Звичайно, така соціальна робота не завдає шкоди цим установам, але звідси виникає дилема лояльності соціальних працівників по відношенню до посадових осіб, з одного боку, і які потребують громадянам, з іншого боку [4, c.11]. Ця дилема досі залишається теоретично невирішеною. У той же час ця дилема привернула увагу фахівців по роботі в спільнотах до дослідження значення діяльності участі, як зайнятості, оплачуваної державою. Чи завжди соціальне участь повинно бути неоплачуваної роботою, або необхідно її винагороджувати в будь-яких формах?

Оцінка значення активізації і залучення громадян пов'язані з новим підходом до соціальної політики. Громадяни повинні бути активними у вирішенні своїх власних проблем. Цей підхід тісно пов'язаний з трансформацією держави загального добробуту. Консервативне крило, подібно комунітарне (communitarianist) руху, бачить активізацію громадян як спосіб соціальної інтеграції. Процес виключення або не включення пов'язаний не тільки з руйнуванням традиційних суспільних, державних або економічних утворень, він також може створювати інші, нові можливості для соціальної участі на місцевому рівні. Так, жінки похилого віку, витіснення з високотехнологічних робочих місць, можуть використовувати ресурс часу і кваліфікації для створення організацій, що підтримують дітей, літніх і інвалідів. Звичайно, з точки зору феміністської соціології це крок назад до патріархального розподілу праці [5, c.78]. Але з точки зору розвитку громадянського суспільства це крок вперед до дебюрократизувати організації соціальних послуг і зростання соціальної включеності. Звичайно, така зайнятість не може оплачуватися на тому ж рівні, що і зайнятість в комерційному секторі економіки. Однак вона може бути оплачуваною як з місцевих джерел, так і з коштів самих громадян. Ці нові можливості життя вже породили в теоретичному осмисленні таке поняття як «економіка третього сектора».

Сьогодні спільнота можна визначити, як групу, людей, що живуть в певному будинку, кварталі, районі, місцеві утворення, об'єднану загальними інтересами. Не кожна людина, що проживає в певному місці, є частиною місцевої громади. Якщо історично існували майнові і тимчасові цензи для включення до територіального співтовариство, міське чи сільське, то сьогодні вони набагато м'якше і пов'язані з бажанням людини брати участь в справах своєї спільноти [6]. Є ще й «спільноти за інтересами» - асоціації і групи людей (наприклад, неурядові організації), об'єднані спільними інтересами або заняттями, але не обов'язково проживають близько один від одного.

Сьогодні соціологи-практики доводять, що сильні і добре організовані спільноти дуже важливі для поліпшення якості життя і будівництва громадянського суспільства [7]. Причини цього, на думку англійських соціологів, в наступному:

Демократія передбачає активність громадян як законне підтвердження авторитету уряду;

- Багато проблем мають явно виражене місцеве значення і вимагають дій на місцевому рівні;

- Уряду з центру часто не вдається організувати необхідний для цієї спільноти набір соціальних послуг - їх слід розробити і надавати за участю громадян.

Способи вирішення місцевих проблем не завжди очевидні: їх можна придумувати і намагатися застосувати за допомогою цивільних груп, отримуючи при цьому корисний досвід. Це процес «нарощування потенціалу». Його можна визначити як «роботу, яка зміцнює здатність громадських організацій створювати власні структури, системи, залучати учасників і набувати практичних знання для кращого розуміння і досягнення поставлених завдань». Власне, це і є «розвиток громад», яке постійно згадується в англомовній літературі.

Активізація місцевих громад не виникає відразу, що відзначено американськими, англійськими, німецькими авторами. Вона пов'язана із зацікавленістю у вирішенні своїх проблем і співпраці з урядовими структурами має на увазі роботу в наступних чотирьох областях [8, c.21]:

• Особиста участь: Багато людей відчувають відчуження і марність зусиль, не вірячи, що щось можна змінити;

• Позитивний вплив: ця робота пов'язана з такими питаннями, як надання рівних можливостей, соціальна справедливість і боротьба з дискримінацією;

• Організація спільноти: Існує необхідність зміцнення громадських організацій з тим, щоб вони з неформальних груп переросли в організації, що представляють інтереси спільноти;

• Залучення до участі: Сильне співтовариство взаємодіє з іншими городянами або співгромадянами шляхом участі та впливу на політичні та громадські процеси.

Одним з варіантів «розвитку спільнот» стала «робота в місті за місцем проживання», яку запропонував І.І.Черленяк [9]. В основі цієї роботи лежить постійне бачення всього міського округу в цілому, а не окремих будинків, проблем і т.п., як було раніше. У ній закладені наступні принципи:

- робота орієнтована на населення. Ми замислюємося про те, що цікаво людям? Ми запитуємо їх, яку посильну допомогу вони могли б надати. Така стратегія не означає відмову від допомоги професіоналів при реалізації тих чи інших ідей;

- ресурси міського округу повинні якомога ефективніше використовуватися в інтересах жителів;

-  при організації будь-яких заходів на першому плані стоять власна ініціатива і власні зусилля жителів;

- робота ведеться цілеспрямовано;

- центр роботи - кооперація співробітників соціальних служб та інших організацій (суспільства, церковні громади та тощо) за місцем проживання (місцева і професійна основа); і координація планів роботи з іншими комунальними службами [10, c.31].

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Розвинуте співтовариство здатне вирішувати багато питань поліпшення якості життя, представляючи собою «дбайлива соціальна держава» в мініатюрі: покращувати роботу служб охорони здоров'я, освіти та соціальної допомоги; сприяти безпеці та здоров'ю членів спільноти; покращувати екологічні умови в місці проживання, що мають на увазі ефективну систему поводження з відходами, розвинений громадський транспорт, низький рівень злочинності та тощо.

Спільнота здатне вирішувати деякі економічні і політичні питання, наприклад, розвивати мережу невеликих підприємств для жителів, що відповідають їхнім потребам і дають їм переваги; розвивати творчі спільноти, в яких його члени можуть обмінюватися досвідом і радіти приналежності до нього, будувати громадянське суспільство, де громадські організації співпрацюють з місцевими обраними владою і урядовими структурами місцевого рівня.

 

Література.

1. Базылев Н., Базылева М. Социально-ориентированная рыночная экономика и ее эволюция // Экономический вестник. Беларусь: Институт приватизации и менеджмента. – 2003. – №. 3. – С. 288–313.

2. Дикань В. Л. Социально-ориентированная рыночная экономика Украины в условиях глобализации // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – №. 35. – С. 15–19.

3. Геєць В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціально орієнтованої економіки в Україні //Економіка України. – 2000. – №. 1. – С. 4–11.

4. Головінов О. Соціально-орієнтована ринкова економіка як модель соціальної держави / О. Головінов // Економіка та держава. – 2007. – № 2. – С. 10–12.

5. Демичева Татьяна Николаевна. Формирование социально ориентированной экономики (Теоретические аспекты) : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 : Н. Новгород. – 2003. – 165 c. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economy-lib.com/formirovanie-sotsialno-orientirovannoy-ekonomiki (дата звернення: 03.05.2019).

6. Дацій Н.В. Інвестиційна безпека інноваційного розвитку економіки // Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем: монографія / за наук. ред. М.А. Хвесика. – Київ: Наукова думка, 2013. – С.177-236.

7. Бондарець М. Глобальні стратегії трансформації та структурної модернізації соціально-економічного розвитку транзитивних країн //Дослідження міжнародної економіки. – 2011.

8. Дикань В. Л. Європейська модель соціально орієнтованої економіки в реаліях України //Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – №. 37.

9. Черленяк І. І. Про методику дослідження ідентифікації європейських соціальних стандартів // Стратег. пріоритети. – 2008. – №. 4. – С. 9.

10. Диха М. В. Принципові підходи до визначення стратегії соціально-економічного розвитку держави //Економіка України. – 2013. – №. 2. – С. 29–37.

 

References.

1. Bazylev, N. and Bazyleva, M. (2003), "Socially oriented market economy and its evolution", Jekonomicheskij vestnik. Belarus': Institut privatizacii i menedzhmenta, vol. 3, pp. 288–313.

2. Dikan', V. L. (2011), "Socially-oriented market economy of Ukraine in the context of globalization", Vіsnik ekonomіki transportu і promislovostі, vol. 35, pp. 15–19.

3. Heiets, V. (2000), "Sociohumanitarian components of perspectives of transition to socially oriented economy in Ukraine", Ekonomika Ukrainy, vol. 1, pp. 4–11.

4. Holovinov, O. (2007), "Social-oriented market economy as a model of social state", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 10–12.

5. Demicheva Tat'jana Nikolaevna (2003), "Formation of a socially oriented economy (Theoretical Aspects)", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, N. Novgorod, Russia, [Online], available at: http://economy-lib.com/formirovanie-sotsialno-orientirovannoy-ekonomiki (Accessed 23 Sept 2017).

6. Datsii, N.V. (2013), Investytsijna bezpeka innovatsijnoho rozvytku ekonomiky , Innovatsijno-investytsijna i tekhnolohichna bezpeka transformatsii rehional'nykh ekonomichnykh system [Investment security of innovative economic development , Innovative-investment and technological security of transformation of regional economic systems], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

7. Bondarets, M. (2011), "Global Strategies for Transformation and Structural Modernization of Socio-Economic Development of Transition Countries", Doslidzhennia mizhnarodnoi ekonomiky, vol. 2 (67), pp. 99-110.

8. Dykan, V. L. (2012), "European Model of Socially Oriented Economy in the Realities of Ukraine", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 37.

9. Cherleniak, I. I. (2008), "About the methodology for the study of the identification of European social standards", Strateh. priorytety, vol. 4, p. 9.

10. Dykha, M. V. (2013), "Principal approaches to determining the strategy of socio-economic development of the state", Ekonomika Ukrainy, vol. 2, pp. 29–37.

 

 Стаття надійшла до редакції 20.10.2017 р.